Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā (reģ. nr.468)

(Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie MK noteikumi

nr. 9“Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā”)

”Epidemioloģiskās drošības likuma” pantu redakcija pirms MK noteikumu spēkā stāšanās

Otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta “Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā” redakcija

(dok.nr. 1642)

N.pk.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus ‘’Sabiedrības veselības dienests’’ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ‘’Sabiedrības veselības aģentūra’’ (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt visā likumā vārdus ‘’Sabiedrības veselības dienests’’ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ‘’Sabiedrības veselības aģentūra’’ (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) - 24)...

25) pamatotas aizdomas - ar pierādījumiem pamatots secinājums, kuru, balstoties uz speciālām darba pienākumu veikšanai nepieciešamām zināšanām epidemioloģiskās drošības jautājumos, izdara Labklājības ministrijas Sabiedrības veselības dienesta epidemiologi, valsts sanitārie inspektori, ārstniecības personas vai citas amatpersonas to kompetencē esošo pienākumu pildīšanas laikā;

26)- 30)...

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1.pantā:

izslēgt 25.punktā vārdus “Labklājības ministrijas”;

papildināt pantu ar 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

“31) Imunizācijas valsts programma — programma, kurā ir noteikti imunizācijas mērķi, uzdevumi, vakcinācijas kalendārs un citi valstī veicamie pasākumi tādu infekcijas slimību izplatības novēršanai vai likvidācijai, kuru pamatprofilakses veids ir vakcinācija;

32) paaugstināta riska objekts — iestādes, uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un organizācijas, kuru darbības veids ir pakalpojumu sniegšana patērētājiem un kuru darbības vai izmantojamo iekārtu darbības dēļ var plaši izplatīties infekcijas slimības, ja tiek pieļauta infekcijas slimību perēkļa rašanās.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1.pantā:

izslēgt 25.punktā vārdus “Labklājības ministrijas”;

papildināt pantu ar 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

“31) Imunizācijas valsts programma — programma, kurā ir noteikti imunizācijas mērķi, uzdevumi, vakcinācijas kalendārs un citi valstī veicamie pasākumi tādu infekcijas slimību izplatības novēršanai vai likvidācijai, kuru pamatprofilakses veids ir vakcinācija;

32) paaugstināta riska objekts — iestādes, uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un organizācijas, kuru darbības veids ir pakalpojumu sniegšana patērētājiem un kuru darbības vai izmantojamo iekārtu darbības dēļ var plaši izplatīties infekcijas slimības, ja tiek pieļauta infekcijas slimību perēkļa rašanās.”

6.pants. Valsts sanitārās inspekcijas kompetence

(1)...

(2) Valsts sanitārā inspekcija epidemioloģiskās drošības jomā kontrolē:

1) normatīvajos aktos noteikto profilakses un pretepidēmijas prasību izpildi jebkurā objektā Latvijas Republikas teritorijā;

2) infekcijas slimību reģistrācijas kārtības ievērošanu;

3) ierobežojumu ievērošanu profesionālajā darbībā attiecībā uz nodarbināto personu inficēšanos ar infekcijas slimībām.

 

3. Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts sanitārā inspekcija epidemioloģiskās drošības jomā kontrolē normatīvajos aktos noteikto profilakses un pretepidēmijas prasību izpildi jebkurā objektā Latvijas Republikas teritorijā.”

     

3. Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts sanitārā inspekcija epidemioloģiskās drošības jomā kontrolē normatīvajos aktos noteikto profilakses un pretepidēmijas prasību izpildi jebkurā objektā Latvijas Republikas teritorijā.”

7.pants. Labklājības ministrijas Sabiedrības veselības dienesta kompetence

(1) Labklājības ministrijas Sabiedrības veselības dienests (turpmāk - Sabiedrības veselības dienests):

..........

4. Izslēgt 7.pantā vārdus “Labklājības ministrijas”.

     

4. Izslēgt 7.pantā vārdus “Labklājības ministrijas”.

8.pants. Pašvaldību kompetence

(2) Pašvaldības gadījumos, kad draud izplatīties infekcijas slimības (izņemot bīstamās infekcijas slimības), ir tiesīgas pēc Sabiedrības veselības dienesta vietējās struktūrvienības vadītāja vai valsts sanitārā inspektora ieteikuma pieņemt lēmumus par sabiedrisko pasākumu rīkošanas vai peldvietu lietošanas ierobežošanu vai aizliegšanu.

5. Aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdus “valsts sanitārā inspektora” ar vārdiem “Valsts sanitārās inspekcijas vietējās struktūrvienības vadītāja”.

1.

 

 

 

 

 

2.

Labklājības ministrs

Papildināt 8.panta otro daļu pēc vārdiem ‘’vai aizliegšanu,’’ ar vārdiem ‘’karantīnas pasākumu noteikšanu izglītības, ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs’’.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 8.panta otro daļu pēc vārdiem “lēmumus par” ar vārdiem “karantīnas pasākumu noteikšanu izglītības, ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs, kā arī par ’’.

Atbalstīt,

iestrādāt

komisijas

priekš-

likumā

(2)

Atbalstīt

5. 8.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “valsts sanitārā inspektora” ar vārdiem “Valsts sanitārās inspekcijas vietējās struktūrvienības vadītāja”;

 

papildināt otro daļu pēc vārdiem “lēmumus par” ar vārdiem “karantīnas pasākumu noteikšanu izglītības, ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs, kā arī par’’.

16.pants. Pretepidēmijas pasākumu organizēšana

(1) Ja tiek konstatēti šā likuma 15.pantā* minētie nosacījumi, epidemiologa pienākums ir Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā organizēt, vadīt un koordinēt pretepidēmijas pasākumus tik ilgi, kamēr pastāv epidēmijas perēklis vai infekcijas izplatīšanās draudi, arī noteikt un kontrolēt laboratorisko pārbaužu apjomu un termiņus, materiāla ņemšanas kārtību, medicīniskās novērošanas ilgumu attiecībā uz kontaktpersonām un personām, par kurām ir radušās profesionāli pamatotas aizdomas, ka tās inficējušās ar infekcijas slimībām.

(2) Ja valsts sanitārais inspektors konstatē šā likuma 15.pantā* minētos nosacījumus, līdz brīdim, kad ierodas epidemiologs, šā panta pirmajā daļā minētos pasākumus ir tiesības veikt valsts sanitārajam inspektoram.

(3) Pirms epidemiologa iesaistīšanās pretepidēmijas pasākumu organizēšanā, kā arī tad, ja Labklājības ministrijas instrukcijā noteiktajos gadījumos šī iesaistīšanās nav obligāta, ārstniecības personas pienākums ir organizēt neatliekamos pretepidēmijas pasākumus un pēc epidemiologa vai valsts sanitārā inspektora pieprasījuma sniegt tiem informāciju par šiem pasākumiem un citu epidemioloģiskās uzraudzības

nodrošināšanai nepieciešamo informāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izslēgt 16.panta otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrs

Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdus “instrukcijā noteiktajos gadījumos” ar vārdiem “noteiktajā kārtībā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 16.pantā:

izslēgt otro daļu;

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “instrukcijā noteiktajos gadījumos” ar vārdiem “noteiktajā kārtībā”.

17.pants. Personu informēšana

(1) Ārstniecības personas un epidemiologa pienākums ir informēt slimnieku vai infekciozo personu (vai personas, kas veic to aprūpi), kā arī kontaktpersonas un personas, kas pakļautas medicīniskai novērošanai, par infekcijas slimības izplatīšanās ceļiem un individuālās profilakses pasākumiem. Labklājības ministrijas noteiktajos gadījumos attiecīgos norādījumus ieraksta arī medicīniskajos dokumentos un rakstveidā izsniedz informējamām personām.

 

4.

Labklājības ministrs

Svītrot 17.panta pirmās daļas otro teikumu.

Neatbalstīt

 

18.pants. Personu tiesības

(2) Personām ir tiesības pieprasīt un saņemt no ārstniecības personas, epidemiologa vai valsts sanitārā inspektora izziņu, kurā norādīti:

1) ārstniecības un pretepidēmijas pasākumi, kas veikti attiecībā uz tām;

2) pretepidēmijas pasākumi, kas veikti attiecībā uz šo personu īpašumu, valdījumu;

3) minēto pasākumu veikšanas iemesli, lietotās metodes un paņēmieni.

 

 

7. Izslēgt 18.panta otrajā daļā vārdus "vai valsts sanitārā inspektora".

     

 

 

7. Izslēgt 18.panta otrajā daļā vārdus "vai valsts sanitārā inspektora".

23.pants. Personu pārvietošanās ierobežojumi un režīms izolēšanas laikā

(1) Higiēnisko un pretepidēmisko režīmu izolēšanas laikā nosaka Labklājības ministrija.

(2) Izolētajai personai ārstniecības iestādē jānodrošina iespēja sazināties ar citām personām, ja tas nerada infekcijas slimības izplatīšanās draudus.

(3) Izolētā persona drīkst atstāt ārstniecības iestādes teritoriju vai tās daļu, kas paredzēta personas izolēšanai, kā arī nodot sūtījumus citām

personām tikai ar ārstniecības personas atļauju, ja šī izolētā persona nevar radīt inficēšanās draudus citām personām. Ārstniecības personai ir tiesības organizēt izolētās personas nododamo sūtījumu dezinfekciju.

 

5.

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Labklājības ministrs

Svītrot 23.panta pirmo daļu.

Labklājības ministrs

Papildināt likumu ar 23.1 pantu šādā redakcijā:

‘’ 23.1 pants. Higiēniskais un pretepidēmiskais režīms ārstniecības iestādē.

Lai nepieļautu infekcijas slimību izplatīšanos ārstniecības iestādēs, higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasības ārstniecības iestādēs nosaka Labklājības ministrija’’.

Sociālo un darba lietu komisija Izteikt 23.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“23. pants. Higiēniskais un pretepidēmiskais režīms ārstniecības iestādē.

(1) Higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasības ārstniecības iestādēs, lai nepieļautu infekcijas slimību izplatīšanos, nosaka Labklājības ministrija’’.

Neatbalstīt

 

Daļēji

atbalstīt,

iestrādāt

komisijas

priekš-likumā

(7)

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Izteikt 23.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“23. pants. Higiēniskais un pretepidēmiskais režīms ārstniecības iestādē.

(1) Higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasības ārstniecības iestādēs, lai nepieļautu infekcijas slimību izplatīšanos, nosaka Labklājības ministrija’’.

28.pants. To infekcijas slimību profilakse un apkarošana, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki

Ja dzīvniekam tiek konstatēta infekcijas slimība, ar kuru slimo arī cilvēki, vai ir radušās profesionāli pamatotas aizdomas, ka šīs slimības izraisītāji atrodas dzīvnieka organismā vai ārējā vidē, un pastāv reālas iespējas, ka ar šo slimību var inficēties arī cilvēki, nepieciešamos pretepidēmijas pasākumus organizē un veic Sabiedrības veselības dienests un Valsts sanitārā inspekcija, bet pretepizootijas pasākumus - Valsts veterinārais dienests, savstarpēji saskaņojot savu darbību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Izslēgt 28.pantā vārdus "un Valsts sanitārā inspekcija".

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Izslēgt 28.pantā vārdus "un Valsts sanitārā inspekcija".

30.pants. Vakcinācijas vispārīgie noteikumi

(1) Infekcijas slimības, pret kurām personas vakcinējamas obligāti, kā arī šīs vakcinācijas kārtību un vakcinējamo personu loku nosaka Ministru kabinets. Izdevumus, kas saistīti ar šo vakcināciju, sedz no valsts budžeta.

(2) Atsevišķās profesijās nodarbināto personu vai paaugstināta riska grupās ietilpstošo personu obligātā vakcinēšana veicama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

9. 30.pantā:

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Izdevumus, kas saistīti ar Imunizācijas valsts programmā paredzēto vakcināciju, sedz no gadskārtējā valsts budžetā šim nolūkam paredzētajiem līdzekļiem.”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Personas, kuras tiek nodarbinātas darbos, kas saistīti ar paaugstinātu inficēšanās risku, kā arī audzēkņi un studenti, kuri mācību vai prakses laikā saskaras vai var saskarties ar infekcijas slimību izraisītājiem, vakcinējami obligāti. Infekcijas slimības, pret kurām veicama vakcinācija, darbus, kas saistīti ar paaugstinātu inficēšanās risku, kā arī vakcinācijas kārtību nosaka Ministru kabinets. Izdevumus, kas saistīti ar šo vakcināciju, sedz darba devējs vai izglītības iestāde.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 30.pantā:

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Izdevumus, kas saistīti ar Imunizācijas valsts programmā paredzēto vakcināciju, sedz no gadskārtējā valsts budžetā šim nolūkam paredzētajiem līdzekļiem.”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Personas, kuras tiek nodarbinātas darbos, kas saistīti ar paaugstinātu inficēšanās risku, kā arī audzēkņi un studenti, kuri mācību vai prakses laikā saskaras vai var saskarties ar infekcijas slimību izraisītājiem, vakcinējami obligāti. Infekcijas slimības, pret kurām veicama vakcinācija, un darbus, kas saistīti ar paaugstinātu inficēšanās risku, kā arī vakcinācijas kārtību nosaka Ministru kabinets. Izdevumus, kas saistīti ar šo vakcināciju, sedz darba devējs vai izglītības iestāde.”

31.pants. Vakcinācijas nosacījumi

(1) Vakcinācijai drīkst lietot tikai tādas vakcīnas, kuras ir iekļautas Latvijas Zāļu reģistrā vai kuru izplatīšana ir atļauta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Personas, kas nodarbojas ar vakcīnu uzglabāšanu un pārvadāšanu, ir atbildīgas par Labklājības ministrijas noteiktās kārtības ievērošanu vakcīnu drošības, nekaitīguma un kvalitātes saglabāšanā.

(3) Vakcināciju drīkst veikt tikai sertificēta ārstniecības persona.

(4) Veiktās vakcinācijas obligāti reģistrējamas Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā. Par veikto vakcināciju ir jāizdara ieraksts vakcinētās personas potēšanas pasē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt 31.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ministru kabinets nosaka obligātās minimālā nodrošinājuma prasības vakcinācijas veikšanai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrs

Izteikt 31.panta piekto daļu šādā redakcijā:

‘’(5)Labklājības ministrs nosaka obligātās prasības vakcinācijas veikšanai’’.

& nbsp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Papildināt 31.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ministru kabinets nosaka obligātās minimālā nodrošinājuma prasības vakcinācijas veikšanai.

34.pants. Obligātās veselības pārbaudes

Ministru kabinets apstiprina to darbu un profesiju sarakstu, kurās strādājošie tiek pakļauti obligātām pirmreizējām un periodiskām veselības pārbaudēm, arī pirms stāšanās darbā, un nosaka šo pārbaužu kārtību.

11. Izteikt 34.panta tekstu šādā redakcijā:

“Personas, kuras nodarbinātas darbā, kas saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, tiek pakļautas obligātajām pirmreizējām (pirms stāšanās darbā) veselības pārbaudēm un periodiskām veselības pārbaudēm. Minēto darbu sarakstu un veselības pārbaužu periodiskumu nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

     

12. Izteikt 34.panta tekstu šādā redakcijā:

“Personas, kuras tiek nodarbinātas darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, tiek pakļautas obligātajām pirmreizējām (pirms stāšanās darbā) un periodiskām veselības pārbaudēm. Minēto darbu sarakstu un veselības pārbaužu periodiskumu nosaka Ministru kabinets.”

VIII nodaļa. Karantīna un medicīniski sanitārie pasākumi

36.pants. Karantīnas noteikšana

(1) Pastāvot bīstamu infekcijas slimību izplatīšanās draudiem Latvijas Republikas teritorijā, Ministru prezidents pēc labklājības ministra priekšlikuma ar rīkojumu nosaka karantīnas režīmu. Karantīnas režīmu atsevišķā objektā (ēkā, ražotnē u.tml.) nosaka labklājības ministrs ar savu rīkojumu, bet atsevišķos Nacionālo bruņoto spēku objektos - Nacionālo bruņoto spēku komandieris pēc saskaņošanas ar labklājības ministru.

(2) Karantīna ietver:

1) izsludinātās karantīnas teritorijas robežas šķērsošanas ierobežojumus;

2) nepieciešamos pretepidēmijas pasākumus attiecībā uz personām, transportlīdzekļiem, kas izbrauc no karantīnas teritorijas, un izvedamajām kravām, kā arī, ja nepieciešams, - pretepizootijas pasākumus;

3) sabiedrisko pasākumu un saimnieciskās darbības ierobežojumus izsludinātajā karantīnas teritorijā;

4) citus pretepidēmijas pasākumus, kas minēti šajā likumā un citos normatīvajos aktos.

(3) Karantīnas pasākumu koordinācijai tiek izveidota komisija, kuru vada Ministru prezidents vai viņa pilnvarots pārstāvis. Ja karantīnu noteicis

labklājības ministrs, viņš arī izveido attiecīgu komisiju un nosaka tās vadītāju.

(4) Karantīnu izsludina ar masu saziņas līdzekļu starpniecību. Masu saziņas līdzekļu pienākums ir sniegt nepieciešamo informāciju noteiktā laikā un apjomā.

(5) Par gadījumiem, kad ar Ministru kabineta rīkojumu tiek noteikta karantīna, Labklājības ministrija nekavējoties paziņo Pasaules veselības organizācijai.

(6) Karantīnas pasākumu veikšanu finansē no valsts budžeta.

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 36.panta nosaukumu šādā redakcijā:

”36.pants. Karantīna bīstamo infekcijas slimību gadījumā”.

 

 

Labklājības ministrs

Papildināt 36.panta pirmo daļu pēc vārda ‘’priekšlikuma ‘’ ar vārdiem ‘’izsludina karantīnu un’’.

 

 

 

 

Labklājības ministrs

Papildināt 36.panta otro daļu pēc vārda ‘’karantīna ‘’ ar vārdiem ‘’bīstamas infekcijas slimības gadījumā’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrs

Papildināt 36.panta trešo daļu pēc vārda ‘’koordinācijai’’ ar vārdiem ‘’bīstamas infekcijas slimības gadījumā’’.

Labklājības ministrs

Papildināt 36.panta ceturto daļu pēc vārda ‘’karantīnu ‘’ ar vārdiem ‘’bīstamas infekcijas slimības gadījumā’’.

Labklājības ministrs

Papildināt 36.panta sesto daļu pēc vārda ‘’veikšanu’’ ar vārdiem ‘’bīstamas infekcijas slimības gadījumā’’.

Labklājības ministrs

Papildināt 36.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

‘’Karantīnas pasākumus citu infekcijas slimību izplatīšanās novēršanai ārstniecības, sociālās aprūpes un izglītības iestādēs nosaka attiecīgās iestādes vadītājs pēc ārstniecības personas vai epidemiologa priekšlikuma vai saskaņā ar pašvaldības lēmumu’’

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumu ar 36.1pantu šādā redakcijā:

“36.1pants. Karantīna citu infekcijas slimību gadījumā

Karantīnas pasākumus citu infekcijas slimību izplatīšanās novēršanai ārstniecības, sociālās aprūpes un izglītības iestādēs nosaka attiecīgās iestādes vadītājs pēc ārstniecības personas vai epidemiologa priekšlikuma vai saskaņā ar pašvaldības lēmumu.’’

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīt,

iestrādāt

komisijas

priekš-likumā

(16)

 

 

 

 

 

Atbalstīt

13. 36.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“36.pants. Karantīna bīstamo infekcijas slimību gadījumā”;

 

 

papildināt pirmo daļu pēc vārda ‘’priekšlikuma‘’ ar vārdiem ‘’izsludina karantīnu un’’;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Papildināt likumu ar 36.1pantu šādā redakcijā:

“36.1pants. Karantīna citu infekcijas slimību gadījumā

Karantīnas pasākumus citu infekcijas slimību izplatīšanās novēršanai ārstniecības, sociālās aprūpes un izglītības iestādēs nosaka attiecīgās iestādes vadītājs pēc ārstniecības personas vai epidemiologa priekšlikuma vai saskaņā ar pašvaldības lēmumu.’’

 

12. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

“38.1 pants. Higiēnas prasības

Infekcijas slimību profilakses nodrošināšanai Ministru kabinets nosaka higiēnas prasības paaugstināta riska objektiem. Higiēnas prasību ievērošanas nodrošināšana ir šo objektu vadītāju pienākums.”

     

15. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

“38.1 pants. Higiēnas prasības

Infekcijas slimību profilakses nodrošināšanai Ministru kabinets nosaka higiēnas prasības paaugstināta riska objektiem. Higiēnas prasību ievērošanas nodrošināšana ir šo objektu vadītāju pienākums.”

Pārejas noteikums

Līdz Sabiedrības veselības dienesta izveidošanai tā funkcijas pilda Nacionālais vides veselības centrs un teritoriālie vides veselības centri savā pārziņā esošajā teritorijā atbilstoši to nolikumiem.

13. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Līdz Sabiedrības veselības aģentūras izveidošanai tās funkcijas pilda Nacionālais vides veselības centrs un teritoriālie vides veselības centri savā pārziņā esošajā teritorijā atbilstoši to nolikumiem.

2. Līdz 2001.gada 1.janvārim ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu:

1) Ministru kabineta 1998.gada 19.maija noteikumi nr.183 “Noteikumi par higiēnas prasībām slimnīcām”;

2)  Ministru kabineta 1998.gada 9.jūnija noteikumi nr.216 “Noteikumi par higiēnas prasībām pirmsskolas izglītības iestādēm”;

3)  Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumi nr.255 “Noteikumi par higiēnas prasībām vispārizglītojošām skolām”.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Līdz Sabiedrības veselības aģentūras izveidošanai tās funkcijas pilda Nacionālais vides veselības centrs un teritoriālie vides veselības centri savā pārziņā esošajā teritorijā atbilstoši to nolikumiem.

2. Līdz 2001.gada 1.janvārim ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu:

1) Ministru kabineta 1998.gada 19.maija noteikumi nr.183 “Noteikumi par higiēnas prasībām slimnīcām”;

2)  Ministru kabineta 1998.gada 9.jūnija noteikumi nr.216 “Noteikumi par higiēnas prasībām pirmsskolas izglītības iestādēm”;

3)  Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumi nr.255 “Noteikumi par higiēnas prasībām vispārizglītojošām skolām”.”

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.9 “Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 3.nr.).

     

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.9 “Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 3.nr.).

*15.pants. Nosacījumi pretepidēmijas pasākumu veikšanai

Pretepidēmijas pasākumi Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā veicami, ja tiek konstatēts:1) infekcijas slimības perēklis, apstākļi, kuros šāds perēklis var izveidoties, vai ir radušās profesionāli pamatotas aizdomas, ka šāds perēklis vai apstākļi jau pastāv; 2) slimnieks vai infekcioza persona, vai persona, par kuru radušās profesionāli pamatotas aizdomas, ka tā inficējusies ar infekcijas slimību, vai infekcijas slimības izraisīts nāves gadījums.