Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā (reģ. nr.468)

”Epidemioloģiskās drošības likuma” pantu redakcija pirms MK noteikumu spēkā stāšanās

Pirmā lasījuma redakcija (Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie MK noteikumi

nr. 9“Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā”)

(dok.nr. 1449)

N.p.k.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

   

1.

Labklājības ministrija

Aizstāt visā likumā vārdus ‘’Sabiedrības veselības dienests’’ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ‘’Sabiedrības veselības aģentūra’’ (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

1. Aizstāt visā likumā vārdus ‘’Sabiedrības veselības dienests’’ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ‘’Sabiedrības veselības aģentūra’’ (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) - 24)...

25) pamatotas aizdomas - ar pierādījumiem pamatots secinājums, kuru, balstoties uz speciālām darba pienākumu veikšanai nepieciešamām zināšanām epidemioloģiskās drošības jautājumos, izdara Labklājības ministrijas Sabiedrības veselības dienesta epidemiologi, valsts sanitārie inspektori, ārstniecības personas vai citas amatpersonas to kompetencē esošo pienākumu pildīšanas laikā;

26)- 30)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Papildināt 1.pantu ar 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

"31) Imunizācijas valsts programma – programma, kurā ir noteikti mērķi, uzdevumi, vakcinācijas kalendārs un citi valstī veicamie pasākumi tādu infekcijas slimību izplatības novēršanai vai likvidācijai, kuru pamatprofilakses veids sabiedrības veselības aizsardzībai ir vakcinācija;

32) paaugstināta riska objekts – iestādes, uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un organizācijas, kuru darbības veids ir pakalpojumu sniegšana patērētājiem un kuru darbības vai izmantojamo iekārtu darbības dēļ var plaši izplatīties infekcijas slimības, ja tiek pieļauta infekcijas slimību perēkļa rašanās."

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 1.panta 25.punktā vārdus “Labklājības ministrijas”.

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 1.panta 31.punktu šādā redakcijā:

“31) Imunizācijas valsts programma — programma, kurā ir noteikti imunizācijas mērķi, uzdevumi, vakcinācijas kalendārs un citi valstī veicamie pasākumi tādu infekcijas slimību izplatības novēršanai vai likvidācijai, kuru pamatprofilakses veids ir vakcinācija;”.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

2. 1.pantā:

izslēgt 25.punktā vārdus “Labklājības ministrijas”;

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

“31) Imunizācijas valsts programma — programma, kurā ir noteikti imunizācijas mērķi, uzdevumi, vakcinācijas kalendārs un citi valstī veicamie pasākumi tādu infekcijas slimību izplatības novēršanai vai likvidācijai, kuru pamatprofilakses veids ir vakcinācija;

32) paaugstināta riska objekts — iestādes, uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un organizācijas, kuru darbības veids ir pakalpojumu sniegšana patērētājiem un kuru darbības vai izmantojamo iekārtu darbības dēļ var plaši izplatīties infekcijas slimības, ja tiek pieļauta infekcijas slimību perēkļa rašanās.”

6.pants. Valsts sanitārās inspekcijas kompetence

(1)...

(2) Valsts sanitārā inspekcija epidemioloģiskās drošības jomā kontrolē:

1) normatīvajos aktos noteikto profilakses un pretepidēmijas prasību izpildi jebkurā objektā Latvijas Republikas teritorijā;

2) infekcijas slimību reģistrācijas kārtības ievērošanu;

3) ierobežojumu ievērošanu profesionālajā darbībā attiecībā uz nodarbināto personu inficēšanos ar infekcijas slimībām.

 

 

2. Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts sanitārā inspekcija epidemioloģiskās drošības jomā kontrolē normatīvajos aktos noteikto profilakses un pretepidēmijas prasību izpildi jebkurā objektā Latvijas Republikas teritorijā."

     

3. Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts sanitārā inspekcija epidemioloģiskās drošības jomā kontrolē normatīvajos aktos noteikto profilakses un pretepidēmijas prasību izpildi jebkurā objektā Latvijas Republikas teritorijā.”

7.pants. Labklājības ministrijas Sabiedrības veselības dienesta kompetence

(1) Labklājības ministrijas Sabiedrības veselības dienests (turpmāk - Sabiedrības veselības dienests):

..........

 

4.

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 7.pantā vārdus “Labklājības ministrijas”.

Atbalstīt

4. Izslēgt 7.pantā vārdus “Labklājības ministrijas”.

8.pants. Pašvaldību kompetence

(2) Pašvaldības gadījumos, kad draud izplatīties infekcijas slimības (izņemot bīstamās infekcijas slimības), ir tiesīgas pēc Sabiedrības veselības dienesta vietējās struktūrvienības vadītāja vai valsts sanitārā inspektora ieteikuma pieņemt lēmumus par sabiedrisko pasākumu rīkošanas vai peldvietu lietošanas ierobežošanu vai aizliegšanu.

 

 

 

 

 

3. Aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdus "valsts sanitārā inspektora" ar vārdiem "Valsts sanitārās inspekcijas vietējās struktūrvienības vadītāja".

     

 

 

 

 

5. Aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdus “valsts sanitārā inspektora” ar vārdiem “Valsts sanitārās inspekcijas vietējās struktūrvienības vadītāja”.

16.pants. Pretepidēmijas pasākumu organizēšana

(1) Ja tiek konstatēti šā likuma 15.pantā* minētie nosacījumi, epidemiologa pienākums ir Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā organizēt, vadīt un koordinēt pretepidēmijas pasākumus tik ilgi, kamēr pastāv epidēmijas perēklis vai infekcijas izplatīšanās draudi, arī noteikt un kontrolēt laboratorisko pārbaužu apjomu un termiņus, materiāla ņemšanas kārtību, medicīniskās novērošanas ilgumu attiecībā uz kontaktpersonām un personām, par kurām ir radušās profesionāli pamatotas aizdomas, ka tās inficējušās ar infekcijas slimībām.

(2) Ja valsts sanitārais inspektors konstatē šā likuma 15.pantā* minētos nosacījumus, līdz brīdim, kad ierodas epidemiologs, šā panta pirmajā daļā minētos pasākumus ir tiesības veikt valsts sanitārajam inspektoram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izslēgt 16.panta otro daļu.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izslēgt 16.panta otro daļu.

18.pants. Personu tiesības

(2) Personām ir tiesības pieprasīt un saņemt no ārstniecības personas, epidemiologa vai valsts sanitārā inspektora izziņu, kurā norādīti:

1) ārstniecības un pretepidēmijas pasākumi, kas veikti attiecībā uz tām;

2) pretepidēmijas pasākumi, kas veikti attiecībā uz šo personu īpašumu, valdījumu;

3) minēto pasākumu veikšanas iemesli, lietotās metodes un paņēmieni.

 

 

5. Izslēgt 18.panta otrajā daļā vārdus "vai valsts sanitārā inspektora".

     

 

7. Izslēgt 18.panta otrajā daļā vārdus "vai valsts sanitārā inspektora".

28.pants. To infekcijas slimību profilakse un apkarošana, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki

Ja dzīvniekam tiek konstatēta infekcijas slimība, ar kuru slimo arī cilvēki, vai ir radušās profesionāli pamatotas aizdomas, ka šīs slimības izraisītāji atrodas dzīvnieka organismā vai ārējā vidē, un pastāv reālas iespējas, ka ar šo slimību var inficēties arī cilvēki, nepieciešamos pretepidēmijas pasākumus organizē un veic Sabiedrības veselības dienests un Valsts sanitārā inspekcija, bet pretepizootijas pasākumus - Valsts veterinārais dienests, savstarpēji saskaņojot savu darbību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izslēgt 28.pantā vārdus "un Valsts sanitārā inspekcija".

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Izslēgt 28.pantā vārdus "un Valsts sanitārā inspekcija".

30.pants. Vakcinācijas vispārīgie noteikumi

(1) Infekcijas slimības, pret kurām personas vakcinējamas obligāti, kā arī šīs vakcinācijas kārtību un vakcinējamo personu loku nosaka Ministru kabinets. Izdevumus, kas saistīti ar šo vakcināciju, sedz no valsts budžeta.

(2) Atsevišķās profesijās nodarbināto personu vai paaugstināta riska grupās ietilpstošo personu obligātā vakcinēšana veicama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

7. Izteikt 30.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Izdevumus, kas saistīti ar Imunizācijas valsts programmā paredzēto vakcināciju, sedz no valsts budžetā kārtējam gadam šim nolūkam paredzētajiem līdzekļiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrija

Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā:

‘’Personas, kuras tiek nodarbinātas darbos, kas saistīti ar paaugstinātu inficēšanās risku, kā arī audzēkņi un studenti, kuri mācību vai prakses laikā saskaras vai var saskarties ar infekciju slimību izraisītājiem, vakcinējami obligāti. Infekcijas slimības, pret kurām veicama vakcinācija, darbus ar paaugstinātu inficēšanās risku, kā arī šajos gadījumos veicamās vakcinācijas kārtību nosaka Ministru kabinets. Izdevumus, kas saistīti ar šo vakcināciju, sedz darba devējs vai izglītības iestāde.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

redakc.

precizēt

9. 30.pantā:

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Izdevumus, kas saistīti ar Imunizācijas valsts programmā paredzēto vakcināciju, sedz no valsts budžetā kārtējam gadam šim nolūkam paredzētajiem līdzekļiem.”;

.....................................................

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Personas, kuras tiek nodarbinātas darbos, kas saistīti ar paaugstinātu inficēšanās risku, kā arī audzēkņi un studenti, kuri mācību vai prakses laikā saskaras vai var saskarties ar infekcijas slimību izraisītājiem, vakcinējami obligāti. Infekcijas slimības, pret kurām veicama vakcinācija, darbus, kas saistīti ar paaugstinātu inficēšanās risku, kā arī vakcinācijas kārtību nosaka Ministru kabinets. Izdevumus, kas saistīti ar šo vakcināciju, sedz darba devējs vai izglītības iestāde.”

31.pants. Vakcinācijas nosacījumi

(1) Vakcinācijai drīkst lietot tikai tādas vakcīnas, kuras ir iekļautas Latvijas Zāļu reģistrā vai kuru izplatīšana ir atļauta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Personas, kas nodarbojas ar vakcīnu uzglabāšanu un pārvadāšanu, ir atbildīgas par Labklājības ministrijas noteiktās kārtības ievērošanu vakcīnu drošības, nekaitīguma un kvalitātes saglabāšanā.

(3) Vakcināciju drīkst veikt tikai sertificēta ārstniecības persona.

(4) Veiktās vakcinācijas obligāti reģistrējamas Labklājības ministrijas

noteiktajā kārtībā. Par veikto vakcināciju ir jāizdara ieraksts vakcinētās personas potēšanas pasē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrija

Papildināt 31.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

‘’(5)Labklājības ministrs nosaka obligātās minimālā nodrošinājuma prasības vakcinācijas veikšanai.’’

Sociālo un darba lietu komisija

‘’(5)Ministru kabinets nosaka obligātās minimālā nodrošinājuma prasības vakcinācijas veikšanai.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iestrādātskomisijas priekš-

likumā

(7)

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt 31.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ministru kabinets nosaka obligātās minimālā nodrošinājuma prasības vakcinācijas veikšanai.”

34.pants. Obligātās veselības pārbaudes

Ministru kabinets apstiprina to darbu un profesiju sarakstu, kurās strādājošie tiek pakļauti obligātām pirmreizējām un periodiskām veselības pārbaudēm, arī pirms stāšanās darbā, un nosaka šo pārbaužu kārtību.

8. Izteikt 34.panta tekstu šādā redakcijā: "Personas, kuras nodarbinātas darbā, kas saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, tiek pakļautas obligātajām pirmreizējām (pirms stāšanās darbā) veselības pārbaudēm un periodiskām veselības pārbaudēm. Minēto darbu sarakstu un veselības pārbaužu periodiskumu nosaka Ministru kabinets."

     

11. Izteikt 34.panta tekstu šādā redakcijā:

“Personas, kuras nodarbinātas darbā, kas saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, tiek pakļautas obligātajām pirmreizējām (pirms stāšanās darbā) veselības pārbaudēm un periodiskām veselības pārbaudēm. Minēto darbu sarakstu un veselības pārbaužu periodiskumu nosaka Ministru kabinets.”

 

9. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

"38.1pants. Higiēnas prasības

Lai nodrošinātu infekcijas slimību profilaksi, Ministru kabinets nosaka higiēnas prasības paaugstināta riska objektiem infekcijas slimību izplatības jomā. Higiēnas prasību ievērošanas nodrošināšana ir šo objektu vadītāju pienākums."

   

Redakc.

precizēts

12. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

“38.1 pants. Higiēnas prasības

Infekcijas slimību profilakses nodrošināšanai Ministru kabinets nosaka higiēnas prasības paaugstināta riska objektiem. Higiēnas prasību ievērošanas nodrošināšana ir šo objektu vadītāju pienākums.”

Pārejas noteikums

Līdz Sabiedrības veselības dienesta izveidošanai tā funkcijas pilda Nacionālais vides veselības centrs un teritoriālie vides veselības centri savā pārziņā esošajā teritorijā atbilstoši to nolikumiem.

10. Izteikt nodaļu "Pārejas noteikums" šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Līdz Sabiedrības veselības dienesta izveidošanai tā funkcijas pilda Nacionālais vides veselības centrs un teritoriālie vides veselības centri to pārziņā esošajā teritorijā atbilstoši attiecīgajiem nolikumiem.

2. Līdz 2001.gada 1.janvārim ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu:

2.1. Ministru kabineta 1998.gada 19.maija noteikumi Nr.183 "Noteikumi par higiēnas prasībām slimnīcām";

2.2. Ministru kabineta 1998.gada 9.jūnija noteikumi Nr.216 "Noteikumi par higiēnas prasībām pirmsskolas izglītības iestādēm";

2.3. Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumi Nr.255 "Noteikumi par higiēnas prasībām vispārizglītojošām skolām"."

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrija

Izteikt Pārejas noteikumu pirmo punktu šādā redakcijā:

‘’1. Līdz Sabiedrības veselības aģentūras izveidošanai tās funkcijas pilda Nacionālais vides veselības centrs un teritoriālie vides veselības centri savā pārziņā esošajā teritorijā atbilstoši to nolikumiem.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

13. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Līdz Sabiedrības veselības aģentūras izveidošanai tās funkcijas pilda Nacionālais vides veselības centrs un teritoriālie vides veselības centri savā pārziņā esošajā teritorijā atbilstoši to nolikumiem.

2. Līdz 2001.gada 1.janvārim ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu:

1) Ministru kabineta 1998.gada 19.maija noteikumi nr.183 “Noteikumi par higiēnas prasībām slimnīcām”;

2)  Ministru kabineta 1998.gada 9.jūnija noteikumi nr.216 “Noteikumi par higiēnas prasībām pirmsskolas izglītības iestādēm”;

3)  Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumi nr.255 “Noteikumi par higiēnas prasībām vispārizglītojošām skolām”.”

   

9.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā: “Pārejas noteikums.

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.9 “Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000, 3.nr.)”.

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.9 “Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 3.nr.).

*15.pants. Nosacījumi pretepidēmijas pasākumu veikšanai

Pretepidēmijas pasākumi Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā veicami, ja tiek konstatēts:

1) infekcijas slimības perēklis, apstākļi, kuros šāds perēklis var izveidoties, vai ir radušās profesionāli pamatotas aizdomas, ka šāds perēklis vai apstākļi jau pastāv; 2) slimnieks vai infekcioza persona, vai persona, par kuru radušās profesionāli pamatotas aizdomas, ka tā inficējusies ar infekcijas slimību, vai infekcijas slimības izraisīts nāves gadījums.