2000

 

 

 

 

 

 

 

2000.gada 7.janvārī Noteikumi Nr.9

Rīgā (prot. Nr.2 5.§)

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

"31) Imunizācijas valsts programma – programma, kurā ir noteikti mērķi, uzdevumi, vakcinācijas kalendārs un citi valstī veicamie pasākumi tādu infekcijas slimību izplatības novēršanai vai likvidācijai, kuru pamatprofilakses veids sabiedrības veselības aizsardzībai ir vakcinācija;

32) paaugstināta riska objekts – iestādes, uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un organizācijas, kuru darbības veids ir pakalpojumu sniegšana patērētājiem un kuru darbības vai izmantojamo iekārtu darbības dēļ var plaši izplatīties infekcijas slimības, ja tiek pieļauta infekcijas slimību perēkļa rašanās."

2. Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts sanitārā inspekcija epidemioloģiskās drošības jomā kontrolē normatīvajos aktos noteikto profilakses un pretepidēmijas prasību izpildi jebkurā objektā Latvijas Republikas teritorijā."

3. Aizstāt 8.panta otrajā daļā vārdus "valsts sanitārā inspektora" ar vārdiem "Valsts sanitārās inspekcijas vietējās struktūrvienības vadītāja".

4. Izslēgt 16.panta otro daļu.

 

5. Izslēgt 18.panta otrajā daļā vārdus "vai valsts sanitārā inspektora".

6. Izslēgt 28.pantā vārdus "un Valsts sanitārā inspekcija".

7. Izteikt 30.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Izdevumus, kas saistīti ar Imunizācijas valsts programmā paredzēto vakcināciju, sedz no valsts budžetā kārtējam gadam šim nolūkam paredzētajiem līdzekļiem."

8. Izteikt 34.panta tekstu šādā redakcijā:

"Personas, kuras nodarbinātas darbā, kas saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, tiek pakļautas obligātajām pirmreizējām (pirms stāšanās darbā) veselības pārbaudēm un periodiskām veselības pārbaudēm. Minēto darbu sarakstu un veselības pārbaužu periodiskumu nosaka Ministru kabinets."

9. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

"38.1 pants. Higiēnas prasības

Lai nodrošinātu infekcijas slimību profilaksi, Ministru kabinets nosaka higiēnas prasības paaugstināta riska objektiem infekcijas slimību izplatības jomā. Higiēnas prasību ievērošanas nodrošināšana ir šo objektu vadītāju pienākums."

10. Izteikt nodaļu "Pārejas noteikums" šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Līdz Sabiedrības veselības dienesta izveidošanai tā funkcijas pilda Nacionālais vides veselības centrs un teritoriālie vides veselības centri to pārziņā esošajā teritorijā atbilstoši attiecīgajiem nolikumiem.

2. Līdz 2001.gada 1.janvārim ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu:

2.1. Ministru kabineta 1998.gada 19.maija noteikumi Nr.183 "Noteikumi par higiēnas prasībām slimnīcām";

2.2. Ministru kabineta 1998.gada 9.jūnija noteikumi Nr.216 "Noteikumi par higiēnas prasībām pirmsskolas izglītības iestādēm";

2.3. Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumi Nr.255 "Noteikumi par higiēnas prasībām vispārizglītojošām skolām"."

 

Ministru prezidents A.Šķēle

 

Labklājības ministra vietā -

īpašu uzdevumu ministrs

valsts pārvaldes un

pašvaldību reformu lietās J.Bunkšs