Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi likumā “Par prakses ārstiem”

(reģ. nr.467)

(Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie MK noteikumi nr. 8 Grozījumi likumā “Par prakses ārstiem”)

Likuma”Par prakses ārstiem” pantu redakcija pirms MK noteikumu spēkā stāšanās

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par prakses ārstiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 11.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par prakses ārstiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 11.nr.) šādus grozījumus:

7.pants

Prakses ārsts darbojas specialitātē (specialitātes var būt vairākas), kas noteikta ārsta sertifikātā. Prakses ārsts drīkst darboties apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai lietot atsevišķu izmeklēšanas vai ārstēšanas metodi tikai tad, ja viņam ir sertifikāts pamatspecialitātē.

Specialitātes, kurās prakses ārsts nedrīkst darboties vienlaikus, nosaka Latvijas Ārstu biedrība.

 

 

 

 

1. Izslēgt 7.panta otro teikumu.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 7.panta otro teikumu.

14.pants

(1) Prakses ārsts kārto savu ienākumu un izdevumu uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Prakses ārsta ieņēmumus veido pacientu, slimokasu, apdrošināšanas sabiedrību un citu fizisko vai juridisko personu maksājumi par ārstniecisko, preventīvo, diagnostisko, rehabilitāro vai konsultatīvo palīdzību, kā arī par apmācību.

(2) Prakses ārsts maksā nodokļus likumā noteiktajā kārtībā.

2. Aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdus "Ministru kabineta" ar vārdiem "normatīvajos aktos".

     

2. Aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdus "Ministru kabineta" ar vārdiem "normatīvajos aktos".

32.pants

Ārsta praksi sertificē Ekonomikas ministrijas Akreditācijas biroja akreditēta vai Ministru kabineta pilnvarota institūcija saskaņā ar Labklājības ministrijas apstiprinātajiem sertifikācijas noteikumiem

3. Izteikt 32.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ārsta praksi sertificē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

     

3. Izteikt 32.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ārsta praksi sertificē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

33.pants

Pirms ārsta prakses uzsākšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir jāsaņem ārsta prakses sertifikāts. Ārsta prakses sertifikāts ir dokuments, kas apstiprina prakses telpu un aparatūras atbilstību sertifikācijas noteikumiem. Ārsta prakses sertifikātā ietverama šāda informācija:

1) institūcija, kas veikusi prakses sertifikāciju;

2) prakses sertifikāta numurs;

3) prakses ārsta vārds, uzvārds;

4) ārsta prakses adrese, tālruņa numurs;

5) sertifikāta izsniegšanas datums;

6) sertifikāta derīguma termiņš.

4. Izslēgt 33., 34. un 35. pantu.

     

4. Izslēgt 33., 34. un 35. pantu.

34.pants

Prakses sertifikātu vai tā atteikumu izsniedz ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas.

       

 

 

 

35.pants

Lēmumu par atteikumu izsniegt ārsta prakses sertifikātu ārsts likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

         

Ārsta prakses reģistrācija

37.pants

(1) Ārsta praksi reģistrē Ārstu prakses reģistrā.

(2) Ārstu prakses reģistram iesniedzami šādi dokumenti:

1) pieteikums;

2) Latvijas Ārstu biedrības izsniegtā ārsta sertifikāta noraksts;

3) ārsta prakses sertifikāta noraksts;

4) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

5. Izteikt 37.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ārstu prakses reģistram iesniedzami šādi dokumenti:

1) pieteikums;

2) Latvijas Ārstu biedrības izsniegtā ārsta sertifikāta noraksts;

3) ārsta prakses telpu īres līgums vai apliecinājums par īpašuma tiesībām uz ārsta prakses telpām;

4) Valsts sanitārās inspekcijas izziņa par ārsta prakses telpu atbilstību higiēnas prasībām;

5) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.”

1.

LM parlamentārarais sekretārs Andrejs Požarnovs

Izteikt likumprojekta 5.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 37.panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Ārstu prakses reģistram iesniedzami šādi dokumenti:

1) pieteikums;

2) Latvijas Ārstu biedrības izsniegtā ārsta sertifikāta noraksts;

3) ārsta prakses telpu īres līgums vai apliecinājums par īpašuma tiesībām uz ārsta prakses telpām;

4) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.”

Atbalstīt

5. Izteikt 37.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ārstu prakses reģistram iesniedzami šādi dokumenti:

1) pieteikums;

2) Latvijas Ārstu biedrības izsniegtā ārsta sertifikāta noraksts;

3) ārsta prakses telpu īres līgums vai apliecinājums par īpašuma tiesībām uz ārsta prakses telpām;

4) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.”

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.8 “Grozījumi likumā “Par prakses ārstiem”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 3.nr.).Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 3.nr.).

     

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.8 “Grozījumi likumā “Par prakses ārstiem”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 3.nr.).Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 3.nr.).