2000

 

 

 

 

 

 

 

2000.gada 7.janvārī Noteikumi Nr.8

Rīgā (prot. Nr.2 4.§)

Grozījumi likumā "Par prakses ārstiem"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par prakses ārstiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdus "Ministru kabineta" ar vārdiem "normatīvajos aktos".

2. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

"32. Ārsta praksi sertificē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

3. Izslēgt 33., 34. un 35.pantu.

 

Ministru prezidents A.Šķēle

 

Labklājības ministra vietā -

īpašu uzdevumu ministrs

valsts pārvaldes un

pašvaldību reformu lietās J.Bunkšs