9/9-44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/9-44

 

2000.gada 24.februārī

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

Godājamie Prezidija locekļi,

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu “Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" “(reģ.nr. 465)

 

 

 

 

A.Barča

komisijas priekšsēdētāja

 

 

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Projekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" (reģ.nr. 465)

(Satversmes 81.panta kārtībā izdotie MK noteikumi nr.6)

Likuma"Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" attiecīgo pantu redakcija pirms stājās spēkā MK noteikumu nr.6

Pirmajā lasījumā pieņemtā likuma Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" redakcija

 

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 12.nr.; 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 12.nr.; 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

9.pants

(1) II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu apriti drīkst veikt tikai tās juridiskās personas, kas saņēmušas Labklājības ministrijas Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisijas izsniegtu licenci.

1. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu apriti drīkst veikt tikai tās juridiskās personas, kas saņēmušas speciālu atļauju (licenci) farmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropajām vielām un zālēm vai narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm ir atļauta."

     

1. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu apriti drīkst veikt tikai tās juridiskās personas, kas saņēmušas speciālu atļauju (licenci) farmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropajām vielām un zālēm vai narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm ir atļauta."

11.pants. Šā likuma 9.pantā minēto licenci izsniedz tikai tādaijuridiskajai personai, kura saņēmusi licenci farmaceitiskajai darbībai un kura iecēlusi par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti atbildīgo amatpersonu (ar atbilstošu izglītību).

2. Izslēgt 11.pantā vārdus "kura saņēmusi licenci farmaceitiskajai darbībai un".

     

2. Izslēgt 11.pantā vārdus "kura saņēmusi licenci farmaceitiskajai darbībai un".

12.pants. Lai izdarītu grozījumus licencētās juridiskās personas nosaukumā vai farmaceitiska rakstura grozījumus tās darbības veidā, kā arī lai mainītu apritē iesaistīto II un III sarakstā iekļauto vielu vai zāļu nomenklatūru, ražošanas metodes, ražojamo vielu un gatavo zāļu formu un sastāvu, nepieciešama Labklājības ministrijas Farmaceitiskās darbībaslicencēšanas komisijas atļauja. Atļauju izsniedz vai atsaka 30 dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

3. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. (1) Šā likuma 9.pantā minētās licences izsniegšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Licencētās juridiskās personas par izmaiņām II un III sarakstā iekļauto vielu nomenklatūrā, ražošanas metodēs, ražojamo vielu un zāļu formā un sastāvā 10 dienu laikā rakstiski informē Labklājības ministrijas Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisiju."

     

3. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. (1) Šā likuma 9.pantā minētās licences izsniegšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Licencētās juridiskās personas par izmaiņām II un III sarakstā iekļauto vielu nomenklatūrā, ražošanas metodēs, ražojamo vielu un zāļu formā un sastāvā 10 dienu laikā rakstiski informē Labklājības ministrijas Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisiju."

38.pants. Labklājības ministrs nosaka, kāds II un III sarakstā iekļauto zāļu daudzums drīkst būt Latvijas teritorijā reģistrēto starptautiskajos pārvadājumos iesaistīto transportlīdzekļu neatliekamās medicīniskās palīdzības komplektos, kā arī minēto komplektu aprites kārtību.

4. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

"38.pants. Labklājības ministrs nosaka II un III sarakstā iekļauto zāļu daudzumu, kāds nepieciešams neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai slimnīcu stacionārajās nodaļās, ambulatorajās ārstniecības iestādēs, operatīvajos medicīniskajos transportlīdzekļos un transportlīdzekļos, kuri veic starptautiskos pārvadājumus un ir reģistrēti Latvijas teritorijā, kā arī minēto zāļu aprites kārtību."

     

4. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

"38.pants. Labklājības ministrs nosaka II un III sarakstā iekļauto zāļu daudzumu, kāds nepieciešams neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai slimnīcu stacionārajās nodaļās, ambulatorajās ārstniecības iestādēs, operatīvajos medicīniskajos transportlīdzekļos un transportlīdzekļos, kuri veic starptautiskos pārvadājumus un ir reģistrēti Latvijas teritorijā, kā arī minēto zāļu aprites kārtību."

44.pants. Valsts farmācijas inspekcija uzrauga un kontrolē narkotisko un psihotropo vielu un zāļu legālo apriti uzņēmumos (uzņēmēj-sabiedrībās), kas veic farmaceitisko darbību. Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija uzrauga un kontrolē narkotisko un psihotropo zāļu legālo apriti ārstniecības iestādēs.

5. Izteikt 44.pantu šādā redakcijā:

"44.pants. (1) Valsts farmācijas inspekcija uzrauga un kontrolē juridiskās un fiziskās personas, kuras darbojas farmācijas jomā.

(2) Medicīniskās aprūpes un darbspējas kvalitātes kontroles inspekcija kontrolē II un III sarakstā iekļauto zāļu izmantošanas nepieciešamību ārstniecības procesa nodrošināšanā."

     

5. Izteikt 44.pantu šādā redakcijā:

"44.pants. (1) Valsts farmācijas inspekcija uzrauga un kontrolē juridiskās un fiziskās personas, kuras darbojas farmācijas jomā.

(2) Medicīniskās aprūpes un darbspējas kvalitātes kontroles inspekcija kontrolē II un III sarakstā iekļauto zāļu izmantošanas nepieciešamību ārstniecības procesa nodrošināšanā."

   

1.

Labklajības ministrja

Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1.Likuma 9.pantā minētās atļaujas (licences), kas izsniegtas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai saglabā savu noteikto derīguma termiņu.

2. Līdz Ministru kabineta noteikumu, kas nosaka kārtību, kādā izsniedzamas, pārreģistrējamas un anulējamas atļaujas (licences) farmaceitiskai darbībai, tajā skaitā arī darbībai ar narkotiskajām un psihotropām vielām un zālēm, spēkā stāšanās dienai, 9.pantā minēto atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību nosaka labklājības ministrs.”

Atbalstīt.

6. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Likuma 9.pantā minētās atļaujas (licences), kas izsniegtas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai saglabā savu noteikto derīguma termiņu.

2. Līdz Ministru kabineta noteikumu, kas nosaka kārtību, kādā izsniedzamas, pārreģistrējamas un anulējamas atļaujas (licences) farmaceitiskai darbībai, tajā skaitā arī darbībai ar narkotiskajām un psihotropām vielām un zālēm, spēkā stāšanās dienai, 9.pantā minēto atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību nosaka labklājības ministrs.”

   

2.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.6 “Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, nr.3 )”.

Atbalstīt.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.6 “Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, nr.3 )”.