2000

 

 

 

 

 

 

 

2000.gada 7.janvārī Noteikumi Nr.6

Rīgā (prot. Nr.2 2.§)

Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un

zāļu likumīgās aprites kārtību"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 12.nr.; 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu apriti drīkst veikt tikai tās juridiskās personas, kas saņēmušas speciālu atļauju (licenci) farmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropajām vielām un zālēm vai narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm ir atļauta."

2. Izslēgt 11.pantā vārdus "kura saņēmusi licenci farmaceitiskajai darbībai un".

3. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. (1) Šā likuma 9.pantā minētās licences izsniegšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Licencētās juridiskās personas par izmaiņām II un III sarakstā iekļauto vielu nomenklatūrā, ražošanas metodēs, ražojamo vielu un zāļu formā un sastāvā 10 dienu laikā rakstiski informē Labklājības ministrijas Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisiju."

 

4. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

"38.pants. Labklājības ministrs nosaka II un III sarakstā iekļauto zāļu daudzumu, kāds nepieciešams neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai slimnīcu stacionārajās nodaļās, ambulatorajās ārstniecības iestādēs, operatīvajos medicīniskajos transportlīdzekļos un transportlīdzekļos, kuri veic starptautiskos pārvadājumus un ir reģistrēti Latvijas teritorijā, kā arī minēto zāļu aprites kārtību."

5. Izteikt 44.pantu šādā redakcijā:

"44.pants. (1) Valsts farmācijas inspekcija uzrauga un kontrolē juridiskās un fiziskās personas, kuras darbojas farmācijas jomā.

(2) Medicīniskās aprūpes un darbspējas kvalitātes kontroles inspekcija kontrolē II un III sarakstā iekļauto zāļu izmantošanas nepieciešamību ārstniecības procesa nodrošināšanā."

 

Ministru prezidents A.Šķēle

 

Labklājības ministra vietā -

īpašu uzdevumu ministrs

valsts pārvaldes un

pašvaldību reformu lietās J.Bunkšs