Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Projekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā “Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā” (reģ. nr.463)

(Satversmes 81.panta kārtībā izdotie MK noteikumi Nr.433 )

Likuma Militārper-sonu izdienas pensiju likums attiecīgo pantu redakcija pirms stājās spēkā MK noteikumi nr. 433

Pirmajā lasījumā pieņemtā likuma “Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā” redakcija

nr p.k.

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.) šādu grozījumu: Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

     

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.) šādu grozījumu: Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

 

"9. Uz izdienas pensijas izmaksu obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) attiecināma kārtība, kāda noteikta likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26.punktā.

10. Obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem), kurām ir tiesības gan uz vecuma pensiju, gan uz izdienas pensijas daļu (starpība starp izdienas pensijas apmēru un vecuma pensijas apmēru), izmaksājamās izdienas pensijas daļas apmēra noteikšanai tiek ņemts vērā vecuma pensijas un izdienas pensijas daļas kopējais apmērs."

1.

 

 

 

 

 

2.

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Izslēgt likumprojektā ieteikto pārejas noteikumu 9.punktu.

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Izslēgt likumprojektā ieteikto pārejas noteikumu 10.punktu.

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

"9. Uz izdienas pensijas izmaksu obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) attiecināma kārtība, kāda noteikta likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26.punktā.

10. Obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem), kurām ir tiesības gan uz vecuma pensiju, gan uz izdienas pensijas daļu (starpība starp izdienas pensijas apmēru un vecuma pensijas apmēru), izmaksājamās izdienas pensijas daļas apmēra noteikšanai tiek ņemts vērā vecuma pensijas un izdienas pensijas daļas kopējais apmērs."

   

3.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums.

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.433“ Grozījums Militārper-sonu izdienas pensiju likumā” Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, nr.2)”.

Atbalstīt.

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.433“ Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā” Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, nr.2)”.