Iesniedz Izgl?t?bas, kult?ras un zin?tnes komisija

Iesniedz Izgl?t?bas, kult?ras un zin?tnes komisija

Likumprojekts otrajam las?jumam

Groz?jumi Augstskolu likum?

(re?.nr.462, dok.nr.1443)

Likuma redakcija l?dz Satversmes 81.panta k?rt?b? izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.432

Pirm? las?juma redakcija (re?.nr.462, dok.nr.1443)

Pr.

nr.

Iesniegtie priek?likumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalst?t? redakcija

 

Groz?jumi Augstskolu likum?

     

Groz?jumi Augstskolu likum?

 

Izdar?t Augstskolu likum? (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Zi?ot?js, 1996, 1.nr.; 1997, 3.nr.) ??dus groz?jumus:

     

Izdar?t Augstskolu likum? (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Zi?ot?js, 1996, 1.nr.; 1997, 3.nr.) ??dus groz?jumus:

1.pants. Likum? lietotie termini Likum? ir lietoti ??di termini:

1) augst?k? izgl?t?ba - izgl?t?bas pak?pe, kur? p?c visp?r?j?s vid?j?s izgl?t?bas ieg??anas notiek zin?tn? vai m?ksl?, vai ar? zin?tn? un m?ksl? sak?ota person?bas att?st?ba izraudz?taj? akad?misko vai profesion?lo, vai ar? akad?misko un profesion?lo studiju virzien?, sagatavo?an?s zin?tniskai vai profesion?lai darb?bai;

2) augstskolas licenc??ana - ties?bu ieg??ana izgl?t?bas iest?dei uzs?kt studiju programmu ?steno?anu un sav? v?rd? izsniegt izgl?t?bas dokumentu p?c studiju programmas apguves;

3) augstskolas akredit?cija - izgl?t?bas iest?des darba organiz?cijas un resursu kvalit?tes p?rbaude, kuras rezult?t? iest?dei pie??ir valsts atz?tas augstskolas statusu;

4) imatrikul?cija - personas ierakst??ana augstskol? stud?jo?o sarakst? (matrikul?);

5) promocija - doktora gr?da pie??ir?ana;

6) habilit?cija - habilit?t? doktora gr?da pie??ir?ana par ieguld?jumu zin?tn? un zin?tnisk?s kvalifik?cijas cel?anas darb?.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Izteikt likuma 1.pantu ??d? redakcij?:

?1.pants. Likum? lietotie termini

Likum? ir lietoti ??di termini:

1) augst?k? izgl?t?ba - izgl?t?bas pak?pe, kur? p?c vid?j?s izgl?t?bas ieg??anas notiek zin?tn? vai m?ksl?, vai ar? zin?tn? un m?ksl? pamatota person?bas att?st?ba izraudz?taj? akad?misko vai profesion?lo, vai akad?misko un profesion?lo studiju virzien?, k? ar? sagatavo?an?s zin?tniskai vai profesion?lai darb?bai;

2) augstskolas akredit?cija ? augstskolas darba organiz?cijas un resursu kvalit?tes p?rbaude, kuras rezult?t? tai pie??ir valsts atz?tas augstskolas statusu;

3) augstskolas licenc??ana ? ties?bu uzs?kt augstskolai studiju programmu ?steno?anu un sav? v?rd? izsniegt izgl?t?bas dokumentu p?c studiju programmas apguves ieg??ana;

4) augstskolas koled?as izgl?t?ba ? pirm? l?me?a profesion?l? augst?k? izgl?t?ba (divi l?dz tr?s gadi), kas ?stenojama p?c vid?j?s izgl?t?bas ieguves;

5) fili?le ? augstskolas strukt?rvien?ba ar vai bez juridiskas personas ties?b?m, kura cit? apdz?vot? viet? vai valst? realiz? studiju procesu;

6) imatrikul?cija ? personas ierakst??ana augstskol? stud?jo?o sarakst? (matrikul?);

7) kontaktpunkts ? augstskolas strukt?rvien?ba vai juridiska persona, kas cit? apdz?vot? viet? vai valst? sniedz inform?ciju par augstskolu un veic organizatoriskas darb?bas;

8) kred?tpunkts ? studiju uzskaites vien?ba, kas atbilst stud?jo?? 40 stundu darba apjomam (vienai studiju ned??ai), kur? l?dz 50 procentiem stundu paredz?ts kontaktstund?m;

9) nepilna laika studijas ? studiju veids, kuram atbilst maz?k k? 40 kred?tpunkti akad?miskaj? gad? un stud? maz?k k? 40 stundas ned???;

10) neuniversit?tes tipa augstskola ? augstskola, kur? studijas notiek profesion?li orient?t?s studiju programm?s; tiek veikti praktiski izmantojami zin?tniskie p?t?jumi;

11) pilna laika studijas ? studiju veids, kuram atbilst 40 kred?tpunkti akad?miskaj? gad? un stud? ne maz?k k? 40 stundas ned???;

12) promocija ? doktora gr?da pie??ir?ana;

13) universit?te ? augstskola, kur? studijas notiek un zin?tniskie p?t?jumi tiek veikti universit?tes galvenajiem virzieniem atbilsto?aj?s zin?t?u nozar?s; p?t?jumu rezult?ti tiek public?ti starptautiski atz?tos zin?tniskajos ?urn?los vai cita veida izdevumos; past?v promociju padomes universit?tes galvenajos virzienos un darbojas doktorant?ra; vair?k nek? pusei no akad?misk? person?la ir zin?tniskie gr?di; galvenaj?s zin?t?u nozar?s universit?te izveido vai iek?auj sav? strukt?r? p?tniec?bas iest?des, kuras veic starptautiski atz?ta l?me?a zin?tniskus p?t?jumus un piedal?s studiju programmu ?steno?an?, starptautiskos zin?tniskos projektos, forumos un konferenc?s;

14) universit?tes tipa augstskola ? augstskola, kur? studijas notiek un zin?tniskie p?t?jumi tiek veikti atsevi???s zin?t?u, tautsaimniec?bas, m?kslas nozar?s vai m?kslas jom?s; p?t?jumu rezult?ti tiek public?ti zin?tniskajos ?urn?los vai cita veida izdevumos; var past?v?t promocijas padome (padomes) un darboties doktorant?ra; galvenaj?s zin?t?u nozar?s var izveidot vai iek?aut sav? strukt?r? p?tniec?bas iest?des.?

 

Atbild?g? komisija

Izteikt likuma 1.pantu ??d? redakcij?:

?1.pants. Likum? lietotie termini

Likum? ir lietoti ??di termini:

1) augst?k? izgl?t?ba ? izgl?t?bas pak?pe, kur? p?c vid?j?s izgl?t?bas ieg??anas notiek zin?tn? vai m?ksl?, vai ar? zin?tn? un m?ksl? pamatota person?bas att?st?ba izraudz?taj? akad?misko vai profesion?lo, vai akad?misko un profesion?lo studiju virzien?, k? ar? sagatavo?an?s zin?tniskai vai profesion?lai darb?bai;

2) augstskolas akredit?cija ? augstskolas darba organiz?cijas un resursu kvalit?tes p?rbaude, kuras rezult?t? tai pie??ir valsts atz?tas augstskolas statusu;

3) augstskolas fili?le ? augstskolas izveidota strukt?rvien?ba, kurai ir zin?ma organizatoriska patst?v?ba, kura ir teritori?li atdal?ta no augstskolas atra?an?s vietas (atrodas cit? valst? vai cit? apdz?vot? viet?) un kuras pamatuzdevums ir ?stenot attiec?g?s augstskolas akredit?tas studiju programmas;

4) augstskolas p?rst?vniec?ba ? augstskolas izveidota strukt?rvien?ba, kura ir teritori?li atdal?ta no augstskolas atra?an?s vietas (atrodas cit? valst? vai cit? apdz?vot? viet?) un kuras uzdevums ir sniegt inform?ciju par augstskolu, p?rst?v?t augstskolas intereses un veikt citas t?s nolikum? paredz?tas organizatoriskas darb?bas. Augstskolas p?rst?vniec?ba neveic uz??m?jdarb?bu un ne?steno studiju programmas;

5) imatrikul?cija ? personas ierakst??ana augstskol? stud?jo?o sarakst? (matrikul?);

6) kred?tpunkts ? studiju uzskaites vien?ba, kas atbilst stud?jo?? 40 stundu darba apjomam (vienai studiju ned??ai), kur? l?dz 50 procentiem stundu paredz?ts kontaktstund?m;

7) nepilna laika studijas ? studiju veids, kuram atbilst maz?k nek? 40 kred?tpunkti akad?miskaj? gad? un maz?k nek? 40 studiju stundas ned???;

8) pilna laika studijas ? studiju veids, kuram atbilst 40 kred?tpunkti akad?miskaj? gad? un ne maz?k k? 40 studiju stundas ned???;

9) promocija ? doktora gr?da pie??ir?ana;

10) studiju programmas licenc??ana ? ties?bu pie??ir?ana augstskolai vai augstskolas koled?ai ?stenot noteiktu studiju programmu.?

Da??ji atbalst?t;

iestr?d?ts

preciz?t?

atbild?g?s komisijas redakcij?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 1.pantu ??d? redakcij?:

?1.pants. Likum? lietotie termini

Likum? ir lietoti ??di termini:

1) augst?k? izgl?t?ba ? izgl?t?bas pak?pe, kur? p?c vid?j?s izgl?t?bas ieg??anas notiek zin?tn? vai m?ksl?, vai ar? zin?tn? un m?ksl? pamatota person?bas att?st?ba izraudz?taj? akad?misko vai profesion?lo, vai akad?misko un profesion?lo studiju virzien?, k? ar? sagatavo?an?s zin?tniskai vai profesion?lai darb?bai;

2) augstskolas akredit?cija ? augstskolas darba organiz?cijas un resursu kvalit?tes p?rbaude, kuras rezult?t? tai pie??ir valsts atz?tas augstskolas statusu;

3) augstskolas fili?le ? augstskolas izveidota strukt?rvien?ba, kurai ir zin?ma organizatoriska patst?v?ba, kura ir teritori?li atdal?ta no augstskolas atra?an?s vietas (atrodas cit? valst? vai cit? apdz?vot? viet?) un kuras pamatuzdevums ir ?stenot attiec?g?s augstskolas akredit?tas studiju programmas;

4) augstskolas p?rst?vniec?ba ? augstskolas izveidota strukt?rvien?ba, kura ir teritori?li atdal?ta no augstskolas atra?an?s vietas (atrodas cit? valst? vai cit? apdz?vot? viet?) un kuras uzdevums ir sniegt inform?ciju par augstskolu, p?rst?v?t augstskolas intereses un veikt citas t?s nolikum? paredz?tas organizatoriskas darb?bas. Augstskolas p?rst?vniec?ba neveic uz??m?jdarb?bu un ne?steno studiju programmas;

5) imatrikul?cija ? personas ierakst??ana augstskol? stud?jo?o sarakst? (matrikul?);

6) kred?tpunkts ? studiju uzskaites vien?ba, kas atbilst stud?jo?? 40 stundu darba apjomam (vienai studiju ned??ai), kur? l?dz 50 procentiem stundu paredz?ts kontaktstund?m;

7) nepilna laika studijas ? studiju veids, kuram atbilst maz?k nek? 40 kred?tpunkti akad?miskaj? gad? un maz?k nek? 40 studiju stundas ned???;

8) pilna laika studijas ? studiju veids, kuram atbilst 40 kred?tpunkti akad?miskaj? gad? un ne maz?k k? 40 studiju stundas ned???;

9) promocija ? doktora gr?da pie??ir?ana;

10) studiju programmas licenc??ana ? ties?bu pie??ir?ana augstskolai vai augstskolas koled?ai ?stenot noteiktu studiju programmu.?

3.pants. Augstskolas

(1) Augstskolas ir akad?miskas vai profesion?las, k? ar? akad?miskas un profesion?las augst?k?s izgl?t?bas un zin?tnes iest?des, kur?s ir ties?bas stud?t p?c visp?r?j?s vid?j?s izgl?t?bas ieg??anas un kur?s stud?jo?ajiem l?dz ar m?c?b?m un studij?m ir nodro?in?ta iesp?ja nodarboties ar zin?tnisk?s p?tniec?bas darbu vai m?ksliniecisko jaunradi. Augst?k?s izgl?t?bas ieg??anai augstskol?s studijas tiek pl?notas ne maz?k k? ?etrus gadus ilgai studiju programmai.

(2) Augstskolas saist?b? ar zin?tnisk?s p?tniec?bas vai m?ksliniecisk?s jaunrades darbu ?steno studiju programmas. P?c akad?misk?s studiju programmas apg??anas tiek pie??irts akad?miskais gr?ds, p?c doktorant?ras studiju programmas apg??anas - zin?tniskais gr?ds. P?c profesion?l?s studiju programmas apg??anas tiek ieg?ta profesion?l? kvalifik?cija. Vien? augstskol? var ?stenot gan akad?misk?s, gan profesion?l?s studiju programmas.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Izteikt likuma 3. panta pirmo da?u ??d? redakcij?:

?(1) Augstskolas ?steno augst?k?s izgl?t?bas studiju programmas, nodarbojas ar zin?tni un p?tniec?bu, un t?s darb?bu nosaka ?is likums. Augstskolas ir akad?miskas vai profesion?las, k? ar? akad?miskas un profesion?las augst?k?s izgl?t?bas un zin?tnes iest?des, kur?s ir ties?bas stud?t p?c vid?j?s izgl?t?bas ieguves un kur?s stud?jo?ajiem vienlaikus ar studij?m ir nodro?in?ta iesp?ja nodarboties ar zin?tnisk?s p?tniec?bas darbu vai m?ksliniecisko jaunradi.?

Da??ji

atbalst?t;

iestr?d?ts

atbild?g?s

komisijas redakcij?

(3) Augstskolu iedal?jums ir ??ds:

1) universit?tes; taj?s studijas notiek un zin?tniskie p?t?jumi tiek veikti galvenaj?s zin?t?u nozar?s; p?t?jumu rezult?ti tiek public?ti starptautiski atz?tos zin?tniskajos ?urn?los vai cita veida izdevumos; past?v vair?kas habilit?cijas padomes un darbojas doktorant?ra; vair?k nek? pusei no akad?misk? person?la ir zin?tniskie gr?di un nosaukumi; galvenaj?s zin?t?u nozar?s universit?tes izveido vai iek?auj sav? strukt?r? p?tniec?bas instit?tus (centrus, observatorijas u.c.), kuri veic starptautiski atz?stama l?me?a zin?tniskus p?t?jumus un piedal?s studiju programmu ?steno?an?, starptautiskos zin?tniskos projektos, forumos un konferenc?s;

2) profesion?l?s augstskolas; taj?s studijas notiek profesion?li orient?t?s studiju programm?s, tiek veikti praktiski izmantojami zin?tniskie p?t?jumi; profesion?lo augstskolu uzdevums ir dot iesp?ju ieg?t pla?u, profesion?lu, praktiskai izmanto?anai der?gu, uz zin?tniskiem pamatiem balst?tu augst?ko izgl?t?bu;

3) p?r?j?s augstskolas; taj?s studijas notiek un zin?tniskie p?t?jumi tiek veikti atsevi???s zin?t?u, tautsaimniec?bas un m?kslas nozar?s vai m?kslas jom?s; p?t?jumu rezult?ti tiek public?ti zin?tniskajos ?urn?los vai cita veida izdevumos; var past?v?t habilit?cijas padome (padomes) un darboties doktorant?ra; galvenaj?s zin?t?u nozar?s augstskolas var izveidot vai iek?aut sav? strukt?r? p?tniec?bas instit?tus (centrus, observatorijasu.c.).

(4) Latvijas Republik? iest?des, kuras veic izgl?t?bas un m?c?bu darbu,sav? nosaukum? v?rdus "universit?te", "akad?mija" un "augstskola" var ietvert tikai p?c izgl?t?bas un zin?tnes ministra apstiprin?tas licences sa?em?anas.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Izteikt likuma 3.panta tre?o un ceturto da?u ??d? redakcij?:

?(3) Augstskolu iedal?jums ir ??ds:

1) universit?tes;

2) universit?tes tipa augstskolas;

3) neuniversit?tes tipa augstskolas.

(4) Augstskolas tipu nosaka Izgl?t?bas un zin?tnes ministrija p?c Augst?k?s izgl?t?bas padomes priek?likuma.?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Papildin?t likuma 3.pantu ar jaunu piekto da?u ??d? redakcij?:

?(5) Izgl?t?bas iest?des sav? nosaukum? v?rdus ?universit?te?, ?akad?mija? un ?augstskola? var ietvert tikai saska?? ar ?? likuma 10.pant? noteiktaj? k?rt?b? apstiprin?taj?m satversm?m, juridisku personu dibin?tas augstskolas l?dz satversmju apstiprin??anai - p?c izgl?t?bas un zin?tnes ministra izsniegtas licences sa?em?anas?.

Da??ji

atbalst?t;

iestr?d?ts

atbild?g?s

komisijas redakcij?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

6.

Atbild?g? komisija

 Izteikt likuma 3.pantu ??d? redakcij?:

?3.pants. Augstskolas

(1) Augstskolas ir augst?k?s izgl?t?bas un zin?tnes iest?des, kur?s ?steno akad?miskas un profesion?las studiju programmas, k? ar? nodarbojas ar zin?tni, p?tniec?bu un m?ksliniecisko jaunradi. Vien? augstskol? var ?stenot gan akad?misk?s, gan profesion?l?s studiju programmas.

(2) P?c akad?misk?s studiju programmas apg??anas tiek pie??irts akad?miskais gr?ds, p?c doktorant?ras studiju programmas apg??anas ? zin?tniskais gr?ds. P?c profesion?l?s studiju programmas apg??anas tiek ieg?ta profesion?l? kvalifik?cija.

(3) Var b?t ??da tipa augstskolas:

1) universit?tes ? augstskolas, kur?s studijas notiek un zin?tniskie p?t?jumi tiek veikti universit?tes galvenajiem virzieniem atbilsto?aj?s zin?t?u nozar?s; p?t?jumu rezult?ti tiek public?ti starptautiski atz?tos zin?tniskajos ?urn?los vai cita veida izdevumos; past?v promocijas padomes universit?tes galvenajos virzienos un darbojas doktorant?ra; vair?k nek? pusei no akad?misk? person?la ir zin?tniskie gr?di; galvenaj?s zin?t?u nozar?s universit?te izveido vai iek?auj sav? strukt?r? p?tniec?bas iest?des, kuras veic starptautiski atz?ta l?me?a zin?tniskus p?t?jumus un piedal?s studiju programmu ?steno?an?, starptautiskos zin?tniskos projektos, forumos un konferenc?s;

2) universit?tes tipa augstskolas ? augstskolas, kur?s studijas notiek un zin?tniskie p?t?jumi tiek veikti atsevi???s zin?t?u, tautsaimniec?bas, m?kslas nozar?s vai m?kslas jom?s; p?t?jumu rezult?ti tiek public?ti zin?tniskajos ?urn?los vai cita veida izdevumos; var past?v?t promocijas padome (padomes) un darboties doktorant?ra; galvenaj?s zin?t?u nozar?s universit?tes tipa augstskola var izveidot vai iek?aut sav? strukt?r? p?tniec?bas iest?des;

3) neuniversit?tes tipa augstskolas ? augstskolas, kur?s studijas notiek profesion?li orient?t?s studiju programm?s; tiek veikti praktiski izmantojami zin?tniskie p?t?jumi.

(4) Augstskolas tipu saska?o ar Augst?k?s izgl?t?bas padomi.

(5) Izgl?t?bas iest?de sav? nosaukum? dr?kst lietot v?rdu ?augstskola? tikai p?c tam, kad t? re?istr?ta Izgl?t?bas iest??u re?istr?. Augstskola sav? nosaukum? v?rdu ?akad?mija? vai ?universit?te? dr?kst lietot tikai tad, ja augstskolas satversme apstiprin?ta ?? likuma 10.panta tre?aj? da?? noteiktaj? k?rt?b?.?

Atbalst?t

2. Izteikt 3.pantu ??d? redakcij?:

?3.pants. Augstskolas

(1) Augstskolas ir augst?k?s izgl?t?bas un zin?tnes iest?des, kur?s ?steno akad?miskas un profesion?las studiju programmas, k? ar? nodarbojas ar zin?tni, p?tniec?bu un m?ksliniecisko jaunradi. Vien? augstskol? var ?stenot gan akad?misk?s, gan profesion?l?s studiju programmas.

(2) P?c akad?misk?s studiju programmas apg??anas tiek pie??irts akad?miskais gr?ds, p?c doktorant?ras studiju programmas apg??anas ? zin?tniskais gr?ds. P?c profesion?l?s studiju programmas apg??anas tiek ieg?ta profesion?l? kvalifik?cija.

(3) Var b?t ??da tipa augstskolas:

1) universit?tes ? augstskolas, kur?s studijas notiek un zin?tniskie p?t?jumi tiek veikti universit?tes galvenajiem virzieniem atbilsto?aj?s zin?t?u nozar?s; p?t?jumu rezult?ti tiek public?ti starptautiski atz?tos zin?tniskajos ?urn?los vai cita veida izdevumos; past?v promocijas padomes universit?tes galvenajos virzienos un darbojas doktorant?ra; vair?k nek? pusei no akad?misk? person?la ir zin?tniskie gr?di; galvenaj?s zin?t?u nozar?s universit?te izveido vai iek?auj sav? strukt?r? p?tniec?bas iest?des, kuras veic starptautiski atz?ta l?me?a zin?tniskus p?t?jumus un piedal?s studiju programmu ?steno?an?, starptautiskos zin?tniskos projektos, forumos un konferenc?s;

2) universit?tes tipa augstskolas ? augstskolas, kur?s studijas notiek un zin?tniskie p?t?jumi tiek veikti atsevi???s zin?t?u, tautsaimniec?bas, m?kslas nozar?s vai m?kslas jom?s; p?t?jumu rezult?ti tiek public?ti zin?tniskajos ?urn?los vai cita veida izdevumos; var past?v?t promocijas padome (padomes) un darboties doktorant?ra; galvenaj?s zin?t?u nozar?s universit?tes tipa augstskola var izveidot vai iek?aut sav? strukt?r? p?tniec?bas iest?des;

3) neuniversit?tes tipa augstskolas ? augstskolas, kur?s studijas notiek profesion?li orient?t?s studiju programm?s; tiek veikti praktiski izmantojami zin?tniskie p?t?jumi.

(4) Augstskolas tipu saska?o ar Augst?k?s izgl?t?bas padomi.

(5) Izgl?t?bas iest?de sav? nosaukum? dr?kst lietot v?rdu ?augstskola? tikai p?c tam, kad t? re?istr?ta Izgl?t?bas iest??u re?istr?. Augstskola sav? nosaukum? v?rdu ?akad?mija? vai ?universit?te? dr?kst lietot tikai tad, ja augstskolas satversme apstiprin?ta ?? likuma 10.panta tre?aj? da?? noteiktaj? k?rt?b?.?

4.pants. Augstskolu autonomija

(1) Augstskolu autonomiju raksturo varas un atbild?bas sadale starp valsts instit?cij?m un augstskolu vad?bu, k? ar? starp augstskolu vad?bu un akad?misko person?lu.

(2) Augstskolu autonomija izpau?as ties?b?s:

1) izstr?d?t un pie?emt augstskolas satversmi, veidot person?lsast?vu;

2) patst?v?gi noteikt:

a) studiju saturu un formas,

b) stud?jo?o uz?em?anas papildu noteikumus,

c) zin?tnisk?s p?tniec?bas darba pamatvirzienus,

d) savu organizatorisko un p?rvaldes strukt?ru,

e) darba samaksas likmes, kas nav maz?kas par Ministru kabineta noteiktaj?m,

f) citas ?aj? likum? nostiprin?t?s ties?bas un pien?kumus.

 

7.

Atbild?g? komisija

Izteikt likuma 4.pantu ??d? redakcij?:

?4.pants. Augstskolu autonomija

(1) Augstskolas ir autonomas izgl?t?bas iest?des ar pa?p?rvaldes ties?b?m. Augstskolu autonomiju raksturo varas un atbild?bas sadale starp valsts instit?cij?m un augstskolu vad?bu, k? ar? starp vad?bu un akad?misko person?lu.

(2) Augstskolas autonomija izpau?as ties?b?s br?vi izv?l?ties augstskolas dibin?t?ju izvirz?to un ?im likumam atbilsto?o uzdevumu ?steno?anas veidus un formas, k? ar? atbild?b? par augstskol? ieg?t?s izgl?t?bas kvalit?ti, m?r?tiec?gu un racion?lu finansu un materi?lo resursu izmanto?anu, demokr?tisma principu un augstskolu darb?bu reglament?jo?u likumu un citu normat?vo aktu iev?ro?anu.

(3) Augstskolai ir ties?bas:

1) izstr?d?t un pie?emt augstskolas satversmi;

2) veidot augstskolas person?lsast?vu;

3) patst?v?gi noteikt:

a) studiju programmu saturu un formas,

b) stud?jo?o uz?em?anas papildu noteikumus,

c) zin?tnisk?s p?tniec?bas darba pamatvirzienus,

d) augstskolas organizatorisko un p?rvaldes strukt?ru,

e) darba samaksas likmes, kas nav maz?kas par Ministru kabineta noteiktaj?m;

4) veikt citas darb?bas, kas nav pretrun? ar t?s dibin?t?ju un ?aj? likum? noteiktajiem augstskolas darb?bas principiem un m?r?iem.?

Atbalst?t

3. Izteikt 4.pantu ??d? redakcij?:

?4.pants. Augstskolu autonomija

(1) Augstskolas ir autonomas izgl?t?bas iest?des ar pa?p?rvaldes ties?b?m. Augstskolu autonomiju raksturo varas un atbild?bas sadale starp valsts instit?cij?m un augstskolu vad?bu, k? ar? starp vad?bu un akad?misko person?lu.

(2) Augstskolas autonomija izpau?as ties?b?s br?vi izv?l?ties augstskolas dibin?t?ju izvirz?to un ?im likumam atbilsto?o uzdevumu ?steno?anas veidus un formas, k? ar? atbild?b? par augstskol? ieg?t?s izgl?t?bas kvalit?ti, m?r?tiec?gu un racion?lu finansu un materi?lo resursu izmanto?anu, demokr?tisma principu un augstskolu darb?bu reglament?jo?u likumu un citu normat?vo aktu iev?ro?anu.

(3) Augstskolai ir ties?bas:

1) izstr?d?t un pie?emt augstskolas satversmi;

2) veidot augstskolas person?lsast?vu;

3) patst?v?gi noteikt:

a) studiju programmu saturu un formas,

b) stud?jo?o uz?em?anas papildu noteikumus,

c) zin?tnisk?s p?tniec?bas darba pamatvirzienus,

d) augstskolas organizatorisko un p?rvaldes strukt?ru,

e) darba samaksas likmes, kas nav maz?kas par Ministru kabineta noteiktaj?m;

4) veikt citas darb?bas, kas nav pretrun? ar t?s dibin?t?ju un ?aj? likum? noteiktajiem augstskolas darb?bas principiem un m?r?iem.?

5.pants. Augstskolu uzdevumi

(1) Augstskolas nodro?ina studiju un p?tniec?bas darba nedal?m?bu, iesp?ju ieg?t zin??anas, akad?misko izgl?t?bu un profesion?lo prasmi, akad?miskos gr?dus un profesion?lo kvalifik?ciju sabiedrisk?s dz?ves, tautsaimniec?bas, kult?ras, vesel?bas apr?pes, valsts p?rvaldes un cit?s profesion?l?s darb?bas jom?s. T?s sav? darb?b? izkopj un att?sta zin?tni un m?kslu.

. . . . . . . . . . . . .

 

8.

Atbild?g? komisija

Papildin?t 5.panta pirmo da?u ar jaunu pirmo teikumu ??d? redakcij?:

?Augstskolu dibin?t?ji nosaka augstskolai ?stenojamos uzdevumus un pie??ir finansu l?dzek?us to ?steno?anai.?

Atbalst?t

4. Papildin?t 5.panta pirmo da?u ar jaunu pirmo teikumu ??d? redakcij?:

?Augstskolu dibin?t?ji nosaka augstskolai ?stenojamos uzdevumus un pie??ir finansu l?dzek?us to ?steno?anai.?

 

6.pants. Akad?misk? br?v?ba

. . . . . . . . .

(2) Studiju br?v?ba izpau?as stud?jo?o ties?b?s:

1) izv?l?ties augstskolu, fakult?ti (noda?u);

2) studiju laik? main?t studiju programmu, izv?loties to cit?augstskol?, fakult?t? (noda??, instit?t?);

3) klaus?ties lekcijas cit?s augstskol?s, fakult?t?s (noda??s,instit?tos);

4) sast?d?t individu?lu studiju papildprogrammu.

. . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Izteikt likuma 6. panta otr?s da?as 4. punktu ??d? redakcij?:

?4) sast?d?t un apg?t individu?lu studiju br?v?s izv?les da?u.?

Atbild?g? komisija

Papildin?t likuma 6. panta otro da?u ar 5. punktu ??d? redakcij?:

??5) nodarboties ar zin?tnisk?s p?tniec?bas darbu vai m?ksliniecisko jaunradi.??

 

 

 

 

 

Atbalst?t

 

 

 

 

 

Atbalst?t

 

5. 6.pant?:

izteikt otr?s da?as 4. punktu ??d? redakcij?:

?4) sast?d?t un apg?t individu?lu studiju br?v?s izv?les da?u;?;

 

papildin?t otro da?u ar 5. punktu ??d? redakcij?:

?5) nodarboties ar zin?tnisk?s p?tniec?bas darbu vai m?ksliniecisko jaunradi.??

7.pants. Augstskolu juridiskais statuss un atrib?tika

(1) Augstskol?m ir juridisk?s personas statuss. Valsts dibin?t?s augstskolas ir pa?p?rvaldes iest?des.

. . . . . . . . . . .

(3) Person?m, kas apguvu?as valsts akredit?tu studiju programmu, izsniedz Ministru kabineta noteikta parauga diplomu ar Latvijas Republikas valsts ?erbo?a att?lu.

 

11.

 

 

12.

Atbild?g? komisija

Izsl?gt likuma 7. panta pirm?s da?as otro teikumu.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Papildin?t likuma 7.panta tre?o da?u ar v?rdiem ? saska?? ar likumu ?Par Latvijas valsts ?erboni??.

Atbalst?t

 

 

Atbalst?t

6. 7.pant?:

izsl?gt pirm?s da?as otro teikumu;

 

papildin?t tre?o da?u ar v?rdiem ?saska?? ar likumu ?Par Latvijas valsts ?erboni??.

 

 

 

8.pants. Augstskolu dibin??anas k?rt?ba

(1) Augstskolas var dibin?t gan Latvijas valsts, gan ar? juridisk?s personas.

(2) Valsts augstskolas uz izgl?t?bas un zin?tnes ministra ierosin?juma pamata dibina Latvijas valsts Ministru kabineta person?.

(3) Universit??u satversmes apstiprina Saeima. P?r?jo augstskolu satversmes apstiprina Ministru kabinets.

(4) Ja augstskolu dibina juridisk? persona, tai ir nepiecie?ama Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas izsniegta licence. Licenc??anas k?rt?bu nosaka izgl?t?bas un zin?tnes ministrs atbilsto?i Ministru kabineta noteikumiem.

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Papildin?t likuma 8.pantu ar jaunu piekto da?u ??d? redakcij?:

?(5) Augstskolas re?istr?jamas Izgl?t?bas iest??u re?istr? normat?vajos aktos noteiktaj? k?rt?b?.?

Atbild?g? komisija

Izteikt likuma 8.pantu ??d? redakcij?:

?8.pants. Augstskolu dibin??ana, re?istr?cija un darb?bas uzs?k?ana

(1) Augstskolas var dibin?t valsts, pa?vald?bas, citas juridisk?s, k? ar? fizisk?s personas.

(2) Valsts augstskolas uz izgl?t?bas un zin?tnes ministra ierosin?juma pamata dibina Latvijas valsts Ministru kabineta person?.

(3) Pa?vald?bu augstskolas, saska?ojot ar Izgl?t?bas un zin?tnes ministriju un nozares ministriju, dibina pa?vald?bas.

(4) Akredit?ta augstskola var atv?rt augstskolas fili?les un p?rst?vniec?bas saska?? ar ?o likumu un citiem normat?vajiem aktiem. Augstskolas fili?les un p?rst?vniec?bas darbojas, pamatojoties uz nolikumu, kuru apstiprina augstskolas kole?i?la p?rst?v?bas instit?cija. Augstskolas fili?les vai p?rst?vniec?bas vad?t?js r?kojas uz attiec?g?s augstskolas izdotas pilnvaras pamata.

(5) ?rvalstu juridisk?s personas var dibin?t Latvijas Republik? augstskolas vai atv?rt ?rvalst?s akredit?tu augstskolu fili?les un p?rst?vniec?bas saska?? ar ?o likumu, citiem likumiem un normat?vajiem aktiem.

(6) Ikviena augstskola, t?s fili?le, k? ar? ?rvalst? akredit?tas augstskolas fili?le (turpm?k ? fili?le) m?ne?a laik? no t?s dibin??anas vai atv?r?anas dienas re?istr?jama Izgl?t?bas iest??u re?istr? Izgl?t?bas likum? noteiktaj? k?rt?b?.

(7) Fili?les re?istr?ciju nodro?ina augstskola, kura to atv?rusi. Iesniegumu par augstskolas fili?les re?istr?ciju iesniedz augstskolas pilnvarota persona. Iesniegumam pievienojams augstskolas apstiprin?ts fili?les darb?bas nolikums. Iesniegum? par fili?les re?istr?ciju nor?d?mas ??das zi?as:

1) fili?les nosaukums, t?s juridisk? adrese;

2) t?s augstskolas nosaukums un juridisk? adrese, kura atv?rusi fili?li;

3) augstskolas l?mums par fili?les atv?r?anu;

4) dokuments, kas apliecina augstskolas akredit?ciju ?rvalst? (fili?lei, kuru atv?rusi ?rvalst? akredit?ta augstskola);

5) fili?les telpu plat?ba, tehniskais apr?kojums;

6) fili?les finans?juma avoti un k?rt?ba.

(8) Augstskola, k? ar? fili?le uzs?k savu darb?bu ar dienu, kad t? re?istr?ta Izgl?t?bas iest??u re?istr?.

(9) Augstskola tiek izsl?gta no Izgl?t?bas iest??u re?istra, pamatojoties uz pieteikumu par augstskolas darb?bas izbeig?anu.

(10) Augstskolas fili?le var tikt izsl?gta no Izgl?t?bas iest??u re?istra:

1) pamatojoties uz augstskolas pieteikumu par fili?les sl?g?anu;

2) ja augstskola, kura atv?rusi fili?li, tiek izsl?gta no Izgl?t?bas iest??u re?istra.?

Da??ji

atbalst?t;

iestr?d?ts

atbild?g?s komisijas redakcij?

 

 

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

7. Izteikt 8.pantu ??d? redakcij?:

?8.pants. Augstskolu dibin??ana, re?istr?cija un darb?bas uzs?k?ana

(1) Augstskolas var dibin?t valsts, pa?vald?bas, citas juridisk?s, k? ar? fizisk?s personas.

(2) Valsts augstskolas uz izgl?t?bas un zin?tnes ministra ierosin?juma pamata dibina Latvijas valsts Ministru kabineta person?.

(3) Pa?vald?bu augstskolas, saska?ojot ar Izgl?t?bas un zin?tnes ministriju un nozares ministriju, dibina pa?vald?bas.

(4) Akredit?ta augstskola var atv?rt augstskolas fili?les un p?rst?vniec?bas saska?? ar ?o likumu un citiem normat?vajiem aktiem. Augstskolas fili?les un p?rst?vniec?bas darbojas, pamatojoties uz nolikumu, kuru apstiprina augstskolas kole?i?la p?rst?v?bas instit?cija. Augstskolas fili?les vai p?rst?vniec?bas vad?t?js r?kojas uz attiec?g?s augstskolas izdotas pilnvaras pamata.

(5) ?rvalstu juridisk?s personas var dibin?t Latvijas Republik? augstskolas vai atv?rt ?rvalst?s akredit?tu augstskolu fili?les un p?rst?vniec?bas saska?? ar ?o likumu, citiem likumiem un normat?vajiem aktiem.

(6) Ikviena augstskola, t?s fili?le, k? ar? ?rvalst? akredit?tas augstskolas fili?le (turpm?k ? fili?le) m?ne?a laik? no t?s dibin??anas vai atv?r?anas dienas re?istr?jama Izgl?t?bas iest??u re?istr? Izgl?t?bas likum? noteiktaj? k?rt?b?.

(7) Fili?les re?istr?ciju nodro?ina augstskola, kura to atv?rusi. Iesniegumu par augstskolas fili?les re?istr?ciju iesniedz augstskolas pilnvarota persona. Iesniegumam pievienojams augstskolas apstiprin?ts fili?les darb?bas nolikums. Iesniegum? par fili?les re?istr?ciju nor?d?mas ??das zi?as:

1) fili?les nosaukums, t?s juridisk? adrese;

2) t?s augstskolas nosaukums un juridisk? adrese, kura atv?rusi fili?li;

3) augstskolas l?mums par fili?les atv?r?anu;

4) dokuments, kas apliecina augstskolas akredit?ciju ?rvalst? (fili?lei, kuru atv?rusi ?rvalst? akredit?ta augstskola);

5) fili?les telpu plat?ba, tehniskais apr?kojums;

6) fili?les finans?juma avoti un k?rt?ba.

(8) Augstskola, k? ar? fili?le uzs?k savu darb?bu ar dienu, kad t? re?istr?ta Izgl?t?bas iest??u re?istr?.

(9) Augstskola tiek izsl?gta no Izgl?t?bas iest??u re?istra, pamatojoties uz pieteikumu par augstskolas darb?bas izbeig?anu.

(10) Augstskolas fili?le var tikt izsl?gta no Izgl?t?bas iest??u re?istra:

1) pamatojoties uz augstskolas pieteikumu par fili?les sl?g?anu;

2) ja augstskola, kura atv?rusi fili?li, tiek izsl?gta no Izgl?t?bas iest??u re?istra.?

10.pants. Augstskolu darb?bas tiesiskais pamats

(1) Augstskolas darbojas, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas Izgl?t?bas likumu, likumu "Par zin?tnisko darb?bu", ?o likumu, citiem normat?vajiem aktiem un attiec?g?s augstskolas satversmi.

 

15.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Izsl?gt likuma 10.panta pirmaj? da?? p?c v?rdiem ?Republikas Satversmi? v?rdus ?Latvijas Republikas?.

Atbalst?t

8. 10.pant?:

izsl?gt pirmaj? da?? p?c v?rdiem ?Republikas Satversmi? v?rdus ?Latvijas Republikas?;

(2) Katra augstskola izstr?d? savu satversmi, kur? j?ietver:

1) augstskolas nosaukums, adrese un juridiskais statuss;

. . . . . . . . . . . .

 

 

 

8) citi b?tiski noteikumi, kuri nav pretrun? ar sp?k? eso?ajiem normat?vajiem aktiem.

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

18.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Izteikt likuma 10.panta otr?s da?as 1.punktu ??d? redakcij?:

?1) augstskolas nosaukums, adrese un juridiskais statuss, juridiskas personas dibin?tai augstskolai - ar? dibin?t?ja nosaukums un juridisk? adrese.?

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Izteikt likuma 10.panta otr?s da?as 8.punktu ??d? redakcij?:

?8) augstskolas likvid?cijas k?rt?ba (juridisku personu dibin?t?m augstskol?m);?.

uzskat?t l?dz?in?jo 8.punktu par 9.punktu

Atbild?g? komisija

10. pant?:

- izteikt otr?s da?as 1. un 8. punktu ??d? redakcij?:

??1) augstskolas nosaukums, t?s juridisk? adrese, juridiskais statuss, augstskolas dibin?t?js un t? juridisk? adrese;

8) augstskolas reorganiz?cijas un likvid?cijas k?rt?ba;??;

uzskat?t l?dz?in?jo 8.punktu par 9. punktu.

Da??ji

atbalst?ts

preciz?t?

atbild?g?s

komisijas redakcij?

 

 

 

 

Da??ji

atbalst?ts

preciz?t?

atbild?g?s

komisijas redakcij?

 

 

 

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otr?s da?as 1. punktu ??d? redakcij?:

?1) augstskolas nosaukums, t?s juridisk? adrese, juridiskais statuss, augstskolas dibin?t?js un t? juridisk? adrese;?;

 

papildin?t otro da?u ar jaunu 8.punktu ??d? redakcij?:

? 8) augstskolas reorganiz?cijas un likvid?cijas k?rt?ba;??;

uzskat?t l?dz?in?jo 8. punktu par 9. punktu;

(4) Augstskolu saimniecisko darb?bu p?rbauda neatkar?ga auditoru komisija ne ret?k k? reizi divos gados. P?rbaudes izdevumi tiek segti no augstskolas saimniecisk?s darb?bas ien?kumiem.

 

19.

 

20.

Atbild?g? komisija

Izsl?gt 10. panta ceturto da?u.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Izteikt likuma 10.panta ceturto da?u ??d? redakcij?:

? (4) Augstskolas darb?bu, tai skait? r?c?bu ar pa?u un saimniecisk?s darb?bas rezult?t? g?tajiem ie??mumiem, k? ar? saimniecisko darb?bu, ne ret?k k? reizi divos gados p?rbauda neatkar?gs auditors. Auditors zi?ojumu iesniedz Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijai.?

Atbalst?t

 

Da??ji

atbalst?ts

preciz?t?

atbild?g?s

komisijas

redakcij?

(iestr?d?ts 104.

priek?lik.)

 

 

 

izsl?gt ceturto da?u;

(5) Ja izgl?t?bas un zin?tnes ministrs konstat? augstskolas satversmes neatbilst?bu sp?k? eso?ajiem normat?vajiem aktiem vai citas nepiln?bas, vi?? var ierosin?t Ministru kabinetam vai attiec?gi Saeimai aptur?t satversmes (bet ne augstskolas) darb?bu l?dz attiec?gu groz?jumu izdar??anai vi?a nor?d?taj? termi??.

 

21.

Atbild?g? komisija

Papildin?t likuma 10.panta piekto da?u p?c v?rdiem ?l?dz attiec?gu groz?jumu izdar??anai? ar v?rdiem ?vai nepiln?bu nov?r?anai?.

Atbalst?t

papildin?t piekto da?u p?c v?rdiem ?l?dz attiec?gu groz?jumu izdar??anai? ar v?rdiem ?vai nepiln?bu nov?r?anai?.

   

22.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Papildin?t likuma 10.pantu ar jaunu sesto da?u ??d? redakcij?:

?(6) Augstskola izstr?d? gada statistisko un finansi?lo p?rskatu, kas public?jams, glab?jams augstskolas bibliot?k?. P?rskatu formu un public??anas k?rt?bu nosaka Ministru kabinets.?

Da??ji atbalst?ts;

iestr?d?ts atbild. komisijas 101.

priek?likum?.

 

11.pants. Augstskolas reorganiz?cija vai likvid?cija

. . . . . . . . . .

(2) L?mumu par licences anul??anu juridisk?s personas dibin?tai augstskolai pie?em izgl?t?bas un zin?tnes ministrs. Licence tiek anul?ta, ja augstskola:

1) neiev?ro Latvijas Republikas likumdo?anas aktu pras?bas;

2) neatbilst akredit?cijas pras?b?m.

(3) Licences anul??anas gad?jum? augstskola tiek likvid?ta vai p?rveidota par t?du izgl?t?bas iest?di, kurai nav augstskolas statusa.

. . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

23.

Atbild?g? komisija

Izsl?gt likuma 11. panta otro un tre?o da?u

 

Atbalst?t

9. Izsl?gt 11. panta otro un tre?o da?u.

12.pants. Augstskolas p?rst?v?bas un vad?bas instit?cijas un l?m?jinstit?cijas

(1) Augstskolas p?rst?v?bas un vad?bas instit?cijas un galven?s l?m?jinstit?cijas ir:

1) satversmes sapulce;

2) sen?ts;

3) rektors;

4) rev?zijas komisija;

5) ???r?jtiesa.

(2) Augstskolas p?rst?v?bas un vad?bas instit?ciju un l?m?jinstit?ciju iev?l??anas k?rt?bu, ties?bas un funkcijas, k? ar? pie?emto l?mumu p?rs?dz?bas k?rt?bu nosaka augstskolas satversme.

 

 

24.

Atbild?g? komisija

Izteikt likuma 12. panta tekstu ??d? redakcij?:

?(1) Augstskolas p?rst?v?bas un vad?bas instit?cijas un galven?s l?m?jinstit?cijas ir:

1) satversmes sapulce,

2) sen?ts,

3) rektors,

4) rev?zijas komisija,

5) ???r?jtiesa.

(2) Augstskol? augst?k? vad?bas instit?cija un l?m?jinstit?cija strat??iskajos, finansu un saimnieciskajos jaut?jumos ir t?s dibin?t?js, bet augst?k? p?rst?v?bas, vad?bas instit?cija un l?m?jinstit?cija akad?miskajos un zin?tniskajos jaut?jumos ? augstskolas satversmes sapulce. Valsts dibin?t?s universit?tes tipa augstskol?s dibin?t?ja intereses finansu un saimnieciskajos jaut?jumos p?rst?v augstskolas kanclers.

(3) Augstskolas p?rst?v?bas un vad?bas instit?ciju un l?m?jinstit?ciju iev?l??anas k?rt?bu, ties?bas un pien?kumus, k? ar? to pie?emto l?mumu p?rs?dz??anas k?rt?bu nosaka augstskolas satversme.?

Atbalst?t

10. Izteikt 12. panta tekstu ??d? redakcij?:

?(1) Augstskolas p?rst?v?bas un vad?bas instit?cijas un galven?s l?m?jinstit?cijas ir:

1) satversmes sapulce;

2) sen?ts;

3) rektors;

4) rev?zijas komisija;

5) ???r?jtiesa.

(2) Augstskol? augst?k? vad?bas instit?cija un l?m?jinstit?cija strat??iskajos, finansu un saimnieciskajos jaut?jumos ir t?s dibin?t?js, bet augst?k? p?rst?v?bas, vad?bas instit?cija un l?m?jinstit?cija akad?miskajos un zin?tniskajos jaut?jumos ? augstskolas satversmes sapulce. Valsts dibin?t?s universit?tes tipa augstskol?s dibin?t?ja intereses finansu un saimnieciskajos jaut?jumos p?rst?v augstskolas kanclers.

(3) Augstskolas p?rst?v?bas un vad?bas instit?ciju un l?m?jinstit?ciju iev?l??anas k?rt?bu, ties?bas un pien?kumus, k? ar? to pie?emto l?mumu p?rs?dz??anas k?rt?bu nosaka augstskolas satversme.?

13.pants. Satversmes sapulce

. . . . . . . . . . .

(3) Akad?misk? person?la p?rst?vju ?patsvars satversmes sapulc? nedr?kst b?t maz?ks par 60 procentiem un stud?jo?o ?patsvars - par 10 procentiem

 

 

 

25.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Aizst?t likuma 13.panta tre?aj? da?? v?rdus ?par 10 procentiem? ar v?rdiem ?ne maz?ks par 15 procentiem?.

Atbalst?t

11. Aizst?t 13.panta tre?aj? da?? v?rdus ?par 10 procentiem? ar v?rdiem ?ne maz?ks par 15 procentiem?.

15.pants. Sen?ts

. . . . . . . . . .

(4) Universit?tes sen?ta sast?v? j?b?t ne maz?k par 50 procentiem profesoru un asoci?to profesoru. Stud?jo?o ?patsvaram ir j?b?t ne maz?kam par 10 procentiem. Stud?jo?o p?rst?vjus sen?t? iev?l? stud?jo?o pa?p?rvalde.

 

26.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Aizst?t likuma 15.panta ceturtaj? da?? skaitli "10" ar skaitli "15".

Atbalst?t

12. Aizst?t 15.panta ceturtaj? da?? skaitli "10" ar skaitli "15".

17.pants. Rektors

(1) Rektors ?steno augstskolas visp?r?jo administrat?vo vad?bu un bez ?pa?a pilnvarojuma p?rst?v augstskolu. Rektoru iev?l? augstskolas satversmes sapulce uz termi?u, kas nep?rsniedz piecus gadus, turkl?t ne vair?k k? divas reizes p?c k?rtas.

1. 17.pant?:

papildin?t pirmo da?u ar tre?o teikumu ??d? redakcij?:

"Universit?t?s par rektoru iev?l? profesoru, cit?s augstskol?s - profesoru vai personu ar doktora gr?du.";

     

13. 17.pant?:

papildin?t pirmo da?u ar tre?o teikumu ??d? redakcij?:

"Universit?t?s par rektoru iev?l? profesoru, cit?s augstskol?s - profesoru vai personu ar doktora gr?du.";

(2) Augstskolas iev?l?to rektoru p?c izgl?t?bas un zin?tnes ministra ierosin?juma apstiprina Ministru kabinets.

izteikt otro da?u ??d? redakcij?:

"(2) Augstskolas iev?l?to rektoru p?c izgl?t?bas un zin?tnes ministra ierosin?juma apstiprina Ministru kabinets. Ja Ministru kabinets neapstiprina iev?l?to personu rektora amat?, augstskola divu m?ne?u laik? organiz? jaunas rektora v?l??anas. Ministru kabineta noraid?t? rektora amata kandidat?ra jaun?s v?l??an?s nepiedal?s. Ja rektora pilnvaras ir izbeigu??s, rektora pien?kumus izpilda augstskolas sen?ta apstiprin?ta persona - profesors vai persona ar doktora gr?du.";

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakc. laboj.

izteikt otro da?u ??d? redakcij?:

?(2) Augstskolas iev?l?to rektoru p?c izgl?t?bas un zin?tnes ministra ierosin?juma apstiprina Ministru kabinets. Ja Ministru kabinets neapstiprina iev?l?to personu rektora amat?, augstskola divu m?ne?u laik? organiz? jaunas rektora v?l??anas. Ministru kabineta noraid?tais rektora amata kandid?ts jaun?s v?l??an?s nepiedal?s. Ja rektora pilnvaras ir izbeigu??s, rektora pien?kumus izpilda augstskolas sen?ta apstiprin?ta persona ? profesors vai persona ar doktora gr?du.?;

(3) Rektora atcel?anu var ierosin?t sen?ts vai padomnieku konvents. Rektora atcel?anai nepiecie?ams vair?k nek? 50 procentu balsu no augstskolas satversmes sapulces p?rst?vju kopskaita. Jaut?jumu izlemj Ministru kabinets p?c izgl?t?bas un zin?tnes ministra atzinuma noklaus??an?s.

aizst?t tre?aj? da?? v?rdus "atzinuma noklaus??an?s" ar v?rdu "piepras?juma".

27.

Juridiskais birojs

Aizst?t likumprojekta 1. pant? v?rdu ??piepras?juma?? ar v?rdu ??priek?likuma??.

Atbalst?t

aizst?t tre?aj? da?? v?rdus "atzinuma noklaus??an?s" ar v?rdu ??priek?likuma??;

(4) Augstskolas rektors personiski atbild Latvijas vald?bai par:

1) ?? likuma un citu likumdo?anas aktu izpild??anu;

2) augstskolas finansi?lo darb?bu;

3) augstskolas izsniegto izgl?t?bas dokumentu atbilst?bu izgl?t?baskvalit?tei;

4) augstskolas darb?bas atbilst?bu augstskolas satversmei.

 

28.

Atbild?g? komisija

Izteikt likuma 17. panta ceturto da?u ??d? redakcij?:

?(4) Augstskolas rektors ?steno augstskolas visp?r?jo administrat?vo vad?bu un bez ?pa?a pilnvarojuma p?rst?v augstskolu. Augstskolas rektors:

1) ir amatpersona, uz kuru gulstas visp?r?ja atbild?ba par augstskolas darb?bu;

2) atbild par augstskolas darb?bas atbilst?bu ?im likumam un citiem normat?vajiem aktiem, k? ar? augstskolas satversmei;

3) izdod ar augstskolas darb?bu saist?tus r?kojumus;

4) pie?em darb? un atbr?vo no darba augstskolas akad?misko un visp?r?jo person?lu, izsludina konkursus uz ie?emamiem amatiem;

5) atbild par augstskolas izsniegto izgl?t?bas dokumentu atbilst?bu izgl?t?bas kvalit?tei;

6) r?p?jas par augstskol? ?stenot?s augst?k?s izgl?t?bas, zin?tnisko p?t?jumu un m?ksliniecisk?s jaunrades kvalit?ti;

7) apstiprina Uz?em?anas komisiju, ieskaita augstskol? stud?jo?o sarakst? un atskaita no t? stud?jo?os;

8) veic citus augstskolas satversm? noteiktos rektora pien?kumus.?

Atbalst?t

izteikt ceturto da?u ??d? redakcij?:

?(4) Augstskolas rektors ?steno augstskolas visp?r?jo administrat?vo vad?bu un bez ?pa?a pilnvarojuma p?rst?v augstskolu. Augstskolas rektors:

1) ir amatpersona, uz kuru gulstas visp?r?ja atbild?ba par augstskolas darb?bu;

2) atbild par augstskolas darb?bas atbilst?bu ?im likumam un citiem normat?vajiem aktiem, k? ar? augstskolas satversmei;

3) izdod ar augstskolas darb?bu saist?tus r?kojumus;

4) pie?em darb? un atbr?vo no darba augstskolas akad?misko un visp?r?jo person?lu, izsludina konkursus uz ie?emamiem amatiem;

5) atbild par augstskolas izsniegto izgl?t?bas dokumentu atbilst?bu izgl?t?bas kvalit?tei;

6) r?p?jas par augstskol? ?stenot?s augst?k?s izgl?t?bas, zin?tnisko p?t?jumu un m?ksliniecisk?s jaunrades kvalit?ti;

7) apstiprina Uz?em?anas komisiju, ieskaita augstskol? stud?jo?o sarakst? un atskaita no t? stud?jo?os;

8) veic citus augstskolas satversm? noteiktos rektora pien?kumus.?

   

29.

Atbild?g? komisija

Papildin?t likumu ar 17.1 pantu ??d? redakcij?:

?17.1 pants. Kanclers

(1) Kanclers ?steno valsts dibin?t? universit?t? un universit?tes tipa augstskol? finansi?lo un saimniecisko darb?bu.

(2) Kancleru iece? amat? uz asto?iem gadiem atkl?ta konkursa k?rt?b? Izgl?t?bas un zin?tnes ministrija. Kanclera amata kandid?tam izvirz?mas t?s pa?as oblig?t?s pras?bas, k?das tiek izvirz?tas 1.kvalifik?cijas kategorijas ier?d?a amata pretendentam. Kanclera amata kandidat?ra saska?ojama ar augstskolas sen?tu.

(3) Darba l?gumu ar kancleru sl?dz izgl?t?bas un zin?tnes ministrs, prec?zi nosakot taj? kanclera amata pien?kumus, atbild?bu, nosac?jumus atbr?vo?anai no amata un citus ?im likumam un citiem normat?vajiem aktiem atbilsto?us nosac?jumus. Augstskolas kancleram izvirz?mos darba l?guma nosac?jumus izstr?d? Izgl?t?bas un zin?tnes ministrija, saska?ojot tos ar augstskolas sen?tu.

(4) Augstskolas kanclers, iev?rojot ?aj? likum?, citos likumos un normat?vajos aktos noteikto k?rt?bu, k? ar? augstskolas satversmi, nodro?ina:

1) finans?jumu augstskolas profesion?lai un nep?rtrauktai darb?bai;

2) no valsts bud?eta augstskolai pie??irto finansu l?dzek?u, k? ar? augstskolas pa?as saimniecisk?s darb?bas rezult?t? ieg?to l?dzek?u, ziedojumu un d?vin?jumu likum?gu, m?r?tiec?gu un ekonomisku izmanto?anu;

3) finansu discipl?nas iev?ro?anu;

4) augstskolas darb?bai nepiecie?amos darba apst?k?us, infrastrukt?ru, dro??bu;

5) inform?cijas apmai?u ar valsts un pa?vald?bu instit?cij?m;

6) citu ar augstskolas finansi?lo un saimniecisko darb?bu saist?tu uzdevumu izpildi.

(5) Kanclers ir ties?gs r?koties ar augstskolas finansu l?dzek?iem un mantu augstskolas satversm? noteiktaj? k?rt?b?.

(6) Kanclera promb?tnes gad?jum? vi?a pien?kumus izpilda izgl?t?bas un zin?tnes ministrs.

(7) Kanclera amatalga atbilst 1.kvalifik?cijas kategorijas ier?d?a amatalgai.

(8) Kanclers amata pien?kumu pild??anas laik? ir atbild?gs par savu darb?bu izgl?t?bas un zin?tnes ministram un augstskolas sen?tam. Kanclers ir atbild?gs par savu amata pien?kumu pild??anas laik? veikto finansi?lo un saimniecisko darb?bu v?l tr?s gadus p?c darba l?guma termi?a izbeig?an?s.

(9) Kancleru atbr?vo no ie?emam? amata izgl?t?bas un zin?tnes ministrs saska?? ar darba l?guma nosac?jumiem. Kanclera atbr?vo?anu no amata pirms darba l?guma termi?a izbeig?an?s var ierosin?t ar? augstskolas sen?ts, ja tam ir likum?gs pamats.?

Atbalst?t

14. Papildin?t likumu ar 17.1 pantu ??d? redakcij?:

?17.1 pants. Kanclers

(1) Kanclers ?steno valsts dibin?t? universit?t? un universit?tes tipa augstskol? finansi?lo un saimniecisko darb?bu.

(2) Kancleru iece? amat? uz asto?iem gadiem atkl?ta konkursa k?rt?b? Izgl?t?bas un zin?tnes ministrija. Kanclera amata kandid?tam izvirz?mas t?s pa?as oblig?t?s pras?bas, k?das tiek izvirz?tas 1.kvalifik?cijas kategorijas ier?d?a amata pretendentam. Kanclera amata kandidat?ra saska?ojama ar augstskolas sen?tu.

(3) Darba l?gumu ar kancleru sl?dz izgl?t?bas un zin?tnes ministrs, prec?zi nosakot taj? kanclera amata pien?kumus, atbild?bu, nosac?jumus atbr?vo?anai no amata un citus ?im likumam un citiem normat?vajiem aktiem atbilsto?us nosac?jumus. Augstskolas kancleram izvirz?mos darba l?guma nosac?jumus izstr?d? Izgl?t?bas un zin?tnes ministrija, saska?ojot tos ar augstskolas sen?tu.

(4) Augstskolas kanclers, iev?rojot ?aj? likum?, citos likumos un normat?vajos aktos noteikto k?rt?bu, k? ar? augstskolas satversmi, nodro?ina:

1) finans?jumu augstskolas profesion?lai un nep?rtrauktai darb?bai;

2) no valsts bud?eta augstskolai pie??irto finansu l?dzek?u, k? ar? augstskolas pa?as saimniecisk?s darb?bas rezult?t? ieg?to l?dzek?u, ziedojumu un d?vin?jumu likum?gu, m?r?tiec?gu un ekonomisku izmanto?anu;

3) finansu discipl?nas iev?ro?anu;

4) augstskolas darb?bai nepiecie?amos darba apst?k?us, infrastrukt?ru, dro??bu;

5) inform?cijas apmai?u ar valsts un pa?vald?bu instit?cij?m;

6) citu ar augstskolas finansi?lo un saimniecisko darb?bu saist?tu uzdevumu izpildi.

(5) Kanclers ir ties?gs r?koties ar augstskolas finansu l?dzek?iem un mantu augstskolas satversm? noteiktaj? k?rt?b?.

(6) Kanclera promb?tnes gad?jum? vi?a pien?kumus izpilda izgl?t?bas un zin?tnes ministrs.

(7) Kanclera amatalga atbilst 1.kvalifik?cijas kategorijas ier?d?a amatalgai.

(8) Kanclers amata pien?kumu pild??anas laik? ir atbild?gs par savu darb?bu izgl?t?bas un zin?tnes ministram un augstskolas sen?tam. Kanclers ir atbild?gs par savu amata pien?kumu pild??anas laik? veikto finansi?lo un saimniecisko darb?bu v?l tr?s gadus p?c darba l?guma termi?a izbeig?an?s.

(9) Kancleru atbr?vo no ie?emam? amata izgl?t?bas un zin?tnes ministrs saska?? ar darba l?guma nosac?jumiem. Kanclera atbr?vo?anu no amata pirms darba l?guma termi?a izbeig?an?s var ierosin?t ar? augstskolas sen?ts, ja tam ir likum?gs pamats.?

 

 

 

18.pants. Rev?zijas komisija

(1) Rev?zijas komisijai ir ties?bas p?rbaud?t visu augstskolas darb?bas sf?ru atbilst?bu sp?k? eso?ajiem likumdo?anas aktiem, augstskolas satversmei un vad?bas instit?ciju l?mumiem.

(2) Rev?zijas komisiju iev?l? augstskolas satversmes sapulce, un t?s sast?v? nedr?kst b?t augstskolas administrat?v? person?la p?rst?vji.

(3) Rev?zijas komisijai ir ties?bas iepaz?ties ar visiem dokumentiem, kas attiecas uz augstskolas finansi?lo un saimniecisko darb?bu.

(4) Rev?zijas komisija ne ret?k k? reizi gad? zi?o par sava darba rezult?tiem sen?tam.

 

30.

Atbild?g? komisija

Izteikt likuma 18. pantu ??d? redakcij?:

??18. pants. Rev?zijas komisija

(1) Rev?zijas komisijai ir ties?bas p?rbaud?t augstskolas finansi?l?s un saimniecisk?s darb?bas sf?ru atbilst?bu sp?k? eso?ajiem likumiem, citiem normat?vajiem aktiem un augstskolas satversmei.

(2) Ar rev?ziju saist?to jaut?jumu noskaidro?anai rev?zijas komisijai ir ties?bas iepaz?ties ar visiem dokumentiem, kas attiecas uz augstskolas finansi?lo un saimniecisko darb?bu, k? ar? piepras?t un sa?emt paskaidrojumus no amatperson?m.

(3) Rev?zijas komisiju iev?l? augstskolas satversmes sapulce. Rev?zijas komisijas sast?v? nedr?kst b?t augstskolas administrat?v? person?la p?rst?vji.

(4) Rev?zijas komisija veic p?rbaudi ne ret?k k? reizi gad?. Rev?zijas komisijas sagatavotais rakstveida zi?ojums par p?rbaudes rezult?tiem iesniedzams augstskolas sen?tam.?

Atbalst?t

15. Izteikt 18. pantu ??d? redakcij?:

?18. pants. Rev?zijas komisija

(1) Rev?zijas komisijai ir ties?bas p?rbaud?t augstskolas finansi?l?s un saimniecisk?s darb?bas sf?ru atbilst?bu sp?k? eso?ajiem likumiem, citiem normat?vajiem aktiem un augstskolas satversmei.

(2) Ar rev?ziju saist?to jaut?jumu noskaidro?anai rev?zijas komisijai ir ties?bas iepaz?ties ar visiem dokumentiem, kas attiecas uz augstskolas finansi?lo un saimniecisko darb?bu, k? ar? piepras?t un sa?emt paskaidrojumus no amatperson?m.

(3) Rev?zijas komisiju iev?l? augstskolas satversmes sapulce. Rev?zijas komisijas sast?v? nedr?kst b?t augstskolas administrat?v? person?la p?rst?vji.

(4) Rev?zijas komisija veic p?rbaudi ne ret?k k? reizi gad?. Rev?zijas komisijas sagatavotais rakstveida zi?ojums par p?rbaudes rezult?tiem iesniedzams augstskolas sen?tam.?

20.pants. Augstskolas strukt?rvien?bas

(1) Augstskolas strukt?ru nosaka augstskolas satversme. Izgl?t?bas un zin?tnisk? darba veik?anai Latvijas Republikas augstskol?s galven?s strukt?rvien?bas var b?t katedras, profesoru grupas, zin?tnisk?s laboratorijas, instit?ti, fakult?tes (noda?as). Organizatorisk?, saimniecisk? un apkalpojo?? darba veik?anai katrai augstskolai ir ties?bas veidot ar? citas strukt?rvien?bas.

(2) Augstskolas strukt?rvien?bas dibina, likvid?, to uzdevumus un funkcijas nosaka saska?? ar augstskolas satversmi.

 

31.

Atbild?g? komisija

Izteikt likuma 20. pantu ??d? redakcij?:

?20.pants. Augstskolas strukt?rvien?bas

(1) Augstskolas strukt?ru nosaka un strukt?rvien?bas veido, reorganiz? un likvid? saska?? ar augstskolas satversmi.

(2) Augstskolas strukt?rvien?bu uzdevumus, funkcijas un ties?bas nosaka strukt?rvien?bas nolikums, kuru apstiprina augstskolas sen?ts. Augstskolas strukt?rvien?b?m ir ties?bas atv?rt apak?kontus. Apak?kontu atv?r?anu un ?o kontu l?dzek?u izlieto?anu regul? augstskolas sen?ta apstiprin?ti noteikumi, sp?k? eso?ie likumi un citi normat?vie akti. Strukt?rvien?bu apak?konti tiek veidoti, lai strukt?rvien?bas var?tu patst?v?gi izmantot l?dzek?us un m?r?finans?jumu. Strukt?rvien?bu finansu l?dzek?us nedr?kst izmantot citiem m?r?iem augstskol? bez strukt?rvien?bas vad?t?ja piekri?anas.

(3) Izgl?t?bas un zin?tnisk? darba veik?anai augstskolas var veidot strukt?rvien?bas ? katedras, profesoru grupas, fakult?tes (noda?as), zin?tnisk?s un m?c?bu laboratorijas, instit?tus u.c. Organizatorisk?, saimniecisk? un apkalpojo?? darba veik?anai augstskolai ir ties?bas veidot ar? citas strukt?rvien?bas. Augstskolas strukt?rvien?b?m nav juridisk?s personas statusa.?

Atbalst?t

16. Izteikt 20. pantu ??d? redakcij?:

?20.pants. Augstskolas strukt?rvien?bas

(1) Augstskolas strukt?ru nosaka un strukt?rvien?bas veido, reorganiz? un likvid? saska?? ar augstskolas satversmi.

(2) Augstskolas strukt?rvien?bu uzdevumus, funkcijas un ties?bas nosaka strukt?rvien?bas nolikums, kuru apstiprina augstskolas sen?ts. Augstskolas strukt?rvien?b?m ir ties?bas atv?rt apak?kontus. Apak?kontu atv?r?anu un ?o kontu l?dzek?u izlieto?anu regul? augstskolas sen?ta apstiprin?ti noteikumi, sp?k? eso?ie likumi un citi normat?vie akti. Strukt?rvien?bu apak?konti tiek veidoti, lai strukt?rvien?bas var?tu patst?v?gi izmantot l?dzek?us un m?r?finans?jumu. Strukt?rvien?bu finansu l?dzek?us nedr?kst izmantot citiem m?r?iem augstskol? bez strukt?rvien?bas vad?t?ja piekri?anas.

(3) Izgl?t?bas un zin?tnisk? darba veik?anai augstskolas var veidot strukt?rvien?bas ? katedras, profesoru grupas, fakult?tes (noda?as), zin?tnisk?s un m?c?bu laboratorijas, instit?tus u.c. Organizatorisk?, saimniecisk? un apkalpojo?? darba veik?anai augstskolai ir ties?bas veidot ar? citas strukt?rvien?bas. Augstskolas strukt?rvien?b?m nav juridisk?s personas statusa.?

 

21.pants. Augstskolas strukt?rvien?bu patst?v?ba

(1) Augstskolas strukt?rvien?b?m var b?t un var ar? neb?t juridisk?s personas statuss.

(2) To augstskolas strukt?rvien?bu ties?bas, kur?m nav juridisk?s personas statusa, tiek noteiktas ar sen?ta apstiprin?tu nolikumu. T?m ir ties?bas atv?rt subkontus. Subkontu atv?r?anu un ?o kontu l?dzek?u izlieto?anu regul? augstskolas sen?ta apstiprin?ti noteikumi un sp?k? eso?ie likumdo?anas akti. Strukt?rvien?bu subkonti tiek veidoti, lai strukt?rvien?bas var?tu patst?v?gi izmantot l?dzek?us un m?r?finans?jumu, tos nedr?kst izmantot citiem m?r?iem augstskol? bez strukt?rvien?bas vad?t?ja piekri?anas.

(3) To augstskolas strukt?rvien?bu darb?bu, kur?m ir juridisk?s personas statuss, reglament? sp?k? eso?ie likumdo?anas akti un nolikums, kuru p?c akcept??anas augstskolas sen?t? un izv?rt??anas Augst?k?s izgl?t?bas padom? apstiprina izgl?t?bas un zin?tnes ministrs.

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Izteikt likuma 21.panta tre?o da?u ??d? redakcij?:

? (3) To augstskolu strukt?rvien?bu darb?bu, kur?m ir juridisk?s personas statuss, reglament? sp?k? eso?ie normat?vie akti, augstskolas satversme, nolikums (stat?ti) un integr?cijas l?gums ar augstskolu.?

 

 

 

Atbild?g? komisija

Izteikt likuma 21. pantu ??d? redakcij?:

?21. pants. Augstskolas dibin?t?s iest?des un uz??mumi (uz??m?jsabiedr?bas)

(1) Augstskola sav? satversm? noteikto augstskolas darb?bas m?r?u sasnieg?anai var dibin?t, reorganiz?t un likvid?t iest?des un uz??mumus (uz??m?jsabiedr?bas), iev?rojot ?? likuma un citu likumu noteikumus.

(2) Augstskolas dibin?t? iest?de vai uz??mums (uz??m?jsabiedr?ba) darbojas k? patst?v?ga juridisk? persona, iev?rojot ?? likuma un citu likumu noteikumus, k? ar? savus stat?tus (nolikumu), ko apstiprina augstskolas satversm? noteiktaj? k?rt?b?.?

Neatbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Izteikt 21. pantu ??d? redakcij?:

?21. pants. Augstskolas dibin?t?s iest?des un uz??mumi (uz??m?jsabiedr?bas)

(1) Augstskola sav? satversm? noteikto augstskolas darb?bas m?r?u sasnieg?anai var dibin?t, reorganiz?t un likvid?t iest?des un uz??mumus (uz??m?jsabiedr?bas), iev?rojot ?? likuma un citu likumu noteikumus.

(2) Augstskolas dibin?t? iest?de vai uz??mums (uz??m?jsabiedr?ba) darbojas k? patst?v?ga juridisk? persona, iev?rojot ?? likuma un citu likumu noteikumus, k? ar? savus stat?tus (nolikumu), ko apstiprina augstskolas satversm? noteiktaj? k?rt?b?.?

22.pants. Valsts bezpe??as zin?tniskais vai m?c?bu uz??mums ar juridisk?s personas ties?b?m

(1) Augstskolas sast?v? var iek?aut vai izveidot valsts bezpe??as zin?tniskos vai m?c?bu uz??mumus (instit?tus, centrus, kl?nikas, izm??in?jumu stacijas, observatorijas un citus uz??mumus) ar juridisk?s personas ties?b?m vai zin?tnisk?s iest?des ar juridisk?s personas ties?b?m, ja t?s piedal?s studiju programmu realiz??an? un uz to b?zes darbojas k?das no augstskolas strukt?rvien?b?m - katedras, profesoru grupas, zin?tnisk?s un m?c?bu laboratorijas. ??s augstskolas strukt?rvien?bas valsts bezpe??as zin?tniskajos vai m?c?bu uz??mumos, kuriem ir juridisk?s personas ties?bas, darbojas uz l?gumu pamata.

(2) L?mumu augstskolas sast?v? iek?aut vai izveidot valsts bezpe??as zin?tnisko vai m?c?bu uz??mumu ar juridisk?s personas ties?b?m, vai zin?tnisko iest?di ar juridisk?s personas ties?b?m pie?em augstskolas sen?ts p?c ??s iest?des domes ierosin?juma. Vienlaikus tiek pie?emts l?mums par to, k?d?s studiju programm?s un ar k?d?m fakult?t?m notiks akad?misk? sadarb?ba. L?mums tiek pie?emts p?c saska?o?anas ar izgl?t?bas un zin?tnes ministru, attiec?g?s nozares ministru un Latvijas Zin?tnes padomi.

(3) Valsts bezpe??as zin?tniskais vai m?c?bu uz??mums ar juridisk?s personas ties?b?m vai zin?tnisk? iest?de ar juridisk?s personas ties?b?m p?tniec?bas darbu veic saska?? ar likumu "Par zin?tnisko darb?bu". ?? uz??muma stat?tus un iev?l?to vai iecelto direktoru (vad?t?ju) apstiprina augstskolas sen?ts. Uz??muma p?rst?v?bu augstskolas v?l?taj?s vad?bas instit?cij?s nosaka augstskolas satversme.

(4) Valsts bezpe??as zin?tniskaj? vai m?c?bu uz??mum? ar juridisk?spersonas ties?b?m vai zin?tniskaj? iest?d? ar juridisk?s personas ties?b?m direktoram (vad?t?jam) ??da uz??muma vai iest?des bud?eta ietvaros ir kred?ta r?kot?ja ties?bas.

(5) ??di uz??mumi vai zin?tnisk?s iest?des ar juridisk?s personas ties?b?m var k??t par patst?v?gu augstskolas strukt?rvien?bu uz izgl?t?bas un zin?tnes ministra apstiprin?ta l?guma pamata.

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Izteikt likuma 22.pantu ??d? redakcij?:

?22. pants. Zin?tniskais vai m?c?bu uz??mums ar juridisk?s personas ties?b?m

(1) Augstskolas sast?v? var iek?aut vai izveidot zin?tniskos vai m?c?bu uz??mumus (instit?tus, centrus, kl?nikas, izm??in?jumu stacijas, observatorijas un citus uz??mumus) ar juridisk?s personas ties?b?m vai zin?tnisk?s iest?des ar juridisk?s personas ties?b?m, ja t?s piedal?s studiju programmu ?steno?an? un uz to b?zes darbojas k?da no augstskolas strukt?rvien?b?m .

(2) L?mumu augstskolas sast?v? iek?aut vai izveidot zin?tnisko vai m?c?bu uz??mumu ar juridisk?s personas ties?b?m, vai zin?tnisko iest?di ar juridisk?s personas ties?b?m pie?em un attiec?go nolikumu (stat?tus), un direktoru apstiprina augstskolas sen?ts.?

Atbild?g? komisija

Izteikt likuma 22. pantu ??d? redakcij?:

?22.pants. Augstskolas dibin?tais valsts bezpe??as zin?tniskais vai m?c?bu uz??mums un zin?tnisk? vai izgl?t?bas iest?de

(1) Augstskolas var dibin?t valsts bezpe??as zin?tniskos vai m?c?bu uz??mumus (instit?tus, centrus, kl?nikas, izm??in?jumu stacijas, observatorijas un citus uz??mumus), k? ar? zin?tnisk?s vai izgl?t?bas iest?des, ja t?s piedal?s augstskolas studiju programmu ?steno?an? un uz to b?zes darbojas k?das no augstskolas strukt?rvien?b?m ? katedras, profesoru grupas, zin?tnisk?s un m?c?bu laboratorijas u.c. Augstskolas strukt?rvien?bu un valsts bezpe??as zin?tnisko vai m?c?bu uz??mumu, k? ar? zin?tnisko vai izgl?t?bas iest??u sadarb?bu reglament? savstarp?ji nosl?gts integr?cijas l?gums.

(2) L?mumu par valsts bezpe??as zin?tnisk? vai m?c?bu uz??muma, k? ar? zin?tnisk?s vai izgl?t?bas iest?des dibin??anu pie?em augstskolas sen?ts. Vienlaikus tiek pie?emts l?mums par to, k?d?s studiju programm?s un ar k?d?m sturkt?rvien?b?m notiks akad?misk? sadarb?ba. L?mums tiek pie?emts p?c saska?o?anas ar izgl?t?bas un zin?tnes ministru, attiec?g?s nozares ministru un Latvijas Zin?tnes padomi.

(3) Valsts bezpe??as zin?tniskais vai m?c?bu uz??mums, k? ar? zin?tnisk? vai izgl?t?bas iest?de p?tniec?bas darbu veic saska?? ar likumu ?Par zin?tnisko darb?bu?.

(4) Valsts bezpe??as zin?tnisk? vai m?c?bu uz??muma, k? ar? zin?tnisk?s vai izgl?t?bas iest?des vad?t?ju apstiprina augstskolas sen?ts. Vad?t?jam uz??muma vai iest?des bud?eta ietvaros ir kred?ta r?kot?ja ties?bas.?

Neatbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Izteikt 22. pantu ??d? redakcij?:

?22.pants. Augstskolas dibin?tais valsts bezpe??as zin?tniskais vai m?c?bu uz??mums un zin?tnisk? vai izgl?t?bas iest?de

(1) Augstskolas var dibin?t valsts bezpe??as zin?tniskos vai m?c?bu uz??mumus (instit?tus, centrus, kl?nikas, izm??in?jumu stacijas, observatorijas un citus uz??mumus), k? ar? zin?tnisk?s vai izgl?t?bas iest?des, ja t?s piedal?s augstskolas studiju programmu ?steno?an? un uz to b?zes darbojas k?das no augstskolas strukt?rvien?b?m ? katedras, profesoru grupas, zin?tnisk?s un m?c?bu laboratorijas u.c. Augstskolas strukt?rvien?bu un valsts bezpe??as zin?tnisko vai m?c?bu uz??mumu, k? ar? zin?tnisko vai izgl?t?bas iest??u sadarb?bu reglament? savstarp?ji nosl?gts integr?cijas l?gums.

(2) L?mumu par valsts bezpe??as zin?tnisk? vai m?c?bu uz??muma, k? ar? zin?tnisk?s vai izgl?t?bas iest?des dibin??anu pie?em augstskolas sen?ts. Vienlaikus tiek pie?emts l?mums par to, k?d?s studiju programm?s un ar k?d?m sturkt?rvien?b?m notiks akad?misk? sadarb?ba. L?mums tiek pie?emts p?c saska?o?anas ar izgl?t?bas un zin?tnes ministru, attiec?g?s nozares ministru un Latvijas Zin?tnes padomi.

(3) Valsts bezpe??as zin?tniskais vai m?c?bu uz??mums, k? ar? zin?tnisk? vai izgl?t?bas iest?de p?tniec?bas darbu veic saska?? ar likumu ?Par zin?tnisko darb?bu?.

(4) Valsts bezpe??as zin?tnisk? vai m?c?bu uz??muma, k? ar? zin?tnisk?s vai izgl?t?bas iest?des vad?t?ju apstiprina augstskolas sen?ts. Vad?t?jam uz??muma vai iest?des bud?eta ietvaros ir kred?ta r?kot?ja ties?bas.?

25.pants. Augstskolu koled?as

Augstskolu pak?aut?b? profesion?l?s izgl?t?bas apg??anai var izveidot augstskolu strukt?rvien?bas - koled?as, kur?s m?c?bu laiks ir ?s?ks nek? ?etri gadi. To studiju programmas nodro?ina speci?l?s profesion?l?s izgl?t?bas ieg??anu person?m ar vid?jo izgl?t?bu. ?o studiju rezult?t? ieg?t? izgl?t?ba ir j?saska?o ar Latvijas Republikas Profesiju klasifikatoru. ?o izgl?t?bu nevar piel?dzin?t augst?kajai izgl?t?bai, un tai nevar pie??irt ?? likuma 59.pant? min?to profesion?lo kvalifik?ciju. Augstskolu koled?u izveido?anu un darb?bu nosaka Ministru kabineta noteikumi.

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Izteikt likuma 25.panta tekstu ??d? redakcij?:

?25.pants. Augstskolu koled?as

(1) Augstskol?s var izveidot strukt?rvien?bas ar vai bez juridiskas personas ties?b?m ? koled?as ceturt? l?me?a profesion?l?s kvalifik?cijas apguvei.

(2) Augstskolu koled?as nolikumu, kur? izstr?d?ts atbilsto?i Profesion?l?s izgl?t?bas likumam, apstiprina augstskolas sen?ts.

(3) Augstskolu koled??s ?steno da?u no augstskol? apg?stam?s augst?k?s profesion?l?s izgl?t?bas programmas. Augstskolu koled?u programmas izstr?d? un apstiprina saska?? ar ?o likumu.

(4) Augstskolu koled?as izgl?t?bas programmu akredit? k? augst?k?s profesion?l?s izgl?t?bas programmu.

(5) Stud?jo?ajiem p?c akredit?tu augstskolas koled?as studiju programmu apguves izsniedz valsts atz?tu augstskolas koled?as diplomu. Valsts atz?ta augstskolas koled?as diploma formu, izsnieg?anas krit?rijus un k?rt?bu nosaka Ministru kabinets.

(6) Stud?jo?ajiem p?c sekm?gas augstskolas koled?as studiju programmas apguves tiek pie??irta profesion?l? kvalifik?cija saska?? ar Profesion?l?s izgl?t?bas likumu.?

Atbild?g? komisija

Izteikt likuma 25. panta tekstu ??d? redakcij?:

?(1) Augstskolas var izveidot koled?as, kur?m ir patst?v?gas juridisk?s personas ties?bas. Augstskolas koled?a darbojas uz nolikuma pamata. Augstskolas koled?as nolikumu pie?em augstskolas sen?ts un apstiprina Ministru kabinets. Augstskolas koled?as nolikumu izstr?d? saska?? ar ?o likumu un Profesion?l?s izgl?t?bas likumu.

(2) Augstskolu koled?u pamatuzdevums ir ?stenot pirm? l?me?a profesion?l?s augst?k?s izgl?t?bas programmas, kas ir da?a no augstskol? apg?stam?s otr? l?me?a profesion?l?s augst?k?s izgl?t?bas programmas, un dot iesp?ju apg?t ceturto profesion?l?s kvalifik?cijas l?meni. Pirm? l?me?a profesion?l?s augst?k?s izgl?t?bas programma tiek ?stenota p?c vid?j?s izgl?t?bas ieguves. T?s ?steno?anas laiks ir divi l?dz tr?s gadi.

(3) Pirm? l?me?a profesion?l?s augst?k?s izgl?t?bas programmas izstr?d? un apstiprina saska?? ar ?o likumu un Profesion?l?s izgl?t?bas likumu. Augstskolu koled?as ?stenoto pirm? l?me?a profesion?l?s augst?k?s izgl?t?bas programmu akredit? k? studiju programmu, iev?rojot ?? likuma un Profesion?l?s izgl?t?bas likuma noteikumus. Pirm? l?me?a profesion?l?s augst?k?s izgl?t?bas programmu akredit?cijas noteikumus un k?rt?bu nosaka Ministru kabinets.

(4) Stud?jo?ajiem p?c akredit?tas pirm? l?me?a profesion?l?s augst?k?s izgl?t?bas programmas apguves izsniedz valsts atz?tu diplomu par pirm? l?me?a profesion?lo augst?ko izgl?t?bu, kur? vienlaikus apliecina ar? noteikta profesion?l?s kvalifik?cijas l?me?a ieguvi atbilsto?i Profesion?l?s izgl?t?bas likumam. ??da diploma formu, t? izsnieg?anas krit?rijus un k?rt?bu nosaka Ministru kabinets.?

Atbalst?t preciz?t? atbild?g?s komisijas

redakcij?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Izteikt 25. panta tekstu ??d? redakcij?:

?(1) Augstskolas var izveidot koled?as, kur?m ir patst?v?gas juridisk?s personas ties?bas. Augstskolas koled?a darbojas uz nolikuma pamata. Augstskolas koled?as nolikumu pie?em augstskolas sen?ts un apstiprina Ministru kabinets. Augstskolas koled?as nolikumu izstr?d? saska?? ar ?o likumu un Profesion?l?s izgl?t?bas likumu.

(2) Augstskolu koled?u pamatuzdevums ir ?stenot pirm? l?me?a profesion?l?s augst?k?s izgl?t?bas programmas, kas ir da?a no augstskol? apg?stam?s otr? l?me?a profesion?l?s augst?k?s izgl?t?bas programmas, un dot iesp?ju apg?t ceturto profesion?l?s kvalifik?cijas l?meni. Pirm? l?me?a profesion?l?s augst?k?s izgl?t?bas programma tiek ?stenota p?c vid?j?s izgl?t?bas ieguves. T?s ?steno?anas laiks ir divi l?dz tr?s gadi.

(3) Pirm? l?me?a profesion?l?s augst?k?s izgl?t?bas programmas izstr?d? un apstiprina saska?? ar ?o likumu un Profesion?l?s izgl?t?bas likumu. Augstskolu koled?as ?stenoto pirm? l?me?a profesion?l?s augst?k?s izgl?t?bas programmu akredit? k? studiju programmu, iev?rojot ?? likuma un Profesion?l?s izgl?t?bas likuma noteikumus. Pirm? l?me?a profesion?l?s augst?k?s izgl?t?bas programmu akredit?cijas noteikumus un k?rt?bu nosaka Ministru kabinets.

(4) Stud?jo?ajiem p?c akredit?tas pirm? l?me?a profesion?l?s augst?k?s izgl?t?bas programmas apguves izsniedz valsts atz?tu diplomu par pirm? l?me?a profesion?lo augst?ko izgl?t?bu, kur? vienlaikus apliecina ar? noteikta profesion?l?s kvalifik?cijas l?me?a ieguvi atbilsto?i Profesion?l?s izgl?t?bas likumam. ??da diploma formu, t? izsnieg?anas krit?rijus un k?rt?bu nosaka Ministru kabinets.?

27.pants. Akad?miskais person?ls

(1) Augstskolas akad?misko person?lu veido:

         

1) profesori, asoci?tie profesori;

 

38.

Jaun?s partijas frakcija

Izsl?gt likuma 27.panta pirm?s da?as 1.punkt? v?rdus ?asoci?tie profesori?;

Neatbalst?t

 

2) docenti, vado?ie p?tnieki;

 

39.

Jaun?s partijas frakcija

aizst?t likuma 27.panta pirm?s da?as 2.punkt? v?rdu ?docenti? ar v?rdiem ?asoci?tie profesori?.

Neatbalst?t

 

3) lektori, p?tnieki;

4) asistenti.

. . . . . . . . . .

   

   

(4) V?l?tos profesora, asoci?t? profesora, docenta un administrat?vos amatus (rektors, prorektors, dek?ns) augstskol?s var ie?emt l?dz 65 gadu vecumam. Ar pension?to akad?misko person?lu rektors saska?? ar valsts vai citu avotu pie??irto finans?jumu var sl?gt individu?lus l?gumus, ar? l?gumus par zin?tnisko p?t?jumu veik?anu, paredzot konkr?tu samaksu par noteiktu darba apjomu atbilsto?i darbinieka kvalifik?cijai. Par ?pa?u ieguld?jumu augst?kaj? izgl?t?b?, profesoriem un asoci?tajiem profesoriem sasniedzot pensijas vecumu, augstskola var pie??irt goda nosaukumu - emeritus profesors.

 

40.

Jaun?s partijas frakcija

Izsl?gt likuma 27.panta ceturt?s da?as pirmaj? teikum? v?rdu ?docenta?.

Neatbalst?t

 

28.pants. Profesori

(1) Profesors ir sav? nozar? starptautiski atz?ts speci?lists, kas veic m?sdienu l?menim atbilsto?u zin?tnisk?s p?tniec?bas vai m?ksliniecisk?s jaunrades darbu un nodro?ina augstas kvalit?tes studijas attiec?gaj? zin?tnes vai m?kslas apak?nozar?. Par profesoru, aizpildot ?tata vietu, var iev?l?t personu ar habilit?t? doktora gr?du. M?kslas specialit?t?s profesora amat? var iev?l?t ar? personas, kuru m?ksliniecisk?s jaunrades darba rezult?ti atbilst attiec?g?s augstskolas sen?t? pie?emtajam nolikumam par akad?miskajiem amatiem.

. . . . . . . . .

2. Izteikt 28.panta pirm?s da?as otro teikumu ??d? redakcij?:

"Par profesoru, aizpildot ?tata vietu, var iev?l?t personu ar doktora gr?du un ne maz?k k? triju gadu darba pieredzi asoci?t? profesora vai profesora amat?."

41.

 

 

 

 

 

 

 

42.

Jaun?s partijas frakcija

Izteikt likuma 28.panta pirm?s da?as otro teikumu ??d? redakcij?:

?Par profesoru, aizpildot ?tata vietu, var iev?l?t personu ar doktora gr?du, atbilsto?i pretendenta zin?tnisk?s un pedago?isk?s kvalifik?cijas nov?rt??anas krit?rijiem.?

Juridiskais birojs

Aizst?t likumprojekta 2.pant? v?rdus ??Par profesoru, aizpildot ?tata vietu, var iev?l?t?? ar v?rdiem ?Profesora amat? var iev?l?t??.

Neatbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

20. 28.pant?:

izteikt pirm?s da?as otro teikumu ??d? redakcij?:

"Profesora amat? var iev?l?t personu ar doktora gr?du un ne maz?k k? triju gadu darba pieredzi asoci?t? profesora vai profesora amat?.";

 

 

 

(3) L?dz ar iev?l??anu amat? profesors atbilsto?i profesora ?tata vietas nosaukumam ieg?st ties?bas vad?t zin?tniskos p?t?jumus vai m?ksliniecisk?s jaunrades procesu un veikt izgl?tojo?o darbu.

 

43.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizst?t likuma 28. panta tre?aj? da?? v?rdus ???tata vietas nosaukumam?? ar v?rdiem ?amata nosaukumam??.

Atbalst?t

aizst?t tre?aj? da?? v?rdus ??tata vietas nosaukumam?? ar v?rdiem ?amata nosaukumam??.

29.pants. Profesoru ?tata vietas

 

44.

Juridiskais birojs

Aizst?t likuma 29. panta nosaukum? v?rdus ??tata vietas?? ar v?rdiem ??amati??;

Atbalst?t

21. 29.pant?:

aizst?t panta nosaukum? v?rdus ??tata vietas?? ar v?rdiem ?amati??;

(1) Profesoru ?tata vietu skaitu un sarakstu attiec?g?s zin?tnes vai m?kslas apak?nozares augstskol?, ?emot v?r? Augst?k?s izgl?t?bas padomes un augstskolu priek?likumus, nosaka izgl?t?bas un zin?tnes ministrs. Profesoru skaits atbilst augstskol? p?rst?v?to zin?tnes vai m?kslas apak?nozaru skaitam.

(2) Ja augstskol? ir br?va profesora ?tata vieta, augstskolas sen?ts p?c saska?o?anas ar izgl?t?bas un zin?tnes ministru pie?em l?mumu par zin?tnes vai m?kslas apak?nozares saglab??anu vai main??anu un atkl?ta konkursa izsludin??anu uz br?vo profesora ?tata vietu attiec?gaj? zin?tnes vai m?kslas apak?nozar?.

 

45.

 

 

 

46.

Juridiskais birojs

Aizst?t likuma 29. panta pirmaj? un otraj? da?? v?rdus ???tata vieta?? ar v?rdu ??amats?? (attiec?gaj? loc?jum?).

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Papildin?t 29.panta pirm?s da?as pirmo teikumu p?c v?rda ?priek?likumus? ar v?rdiem ?stud?jo?o skaitu un finans?jumu?.

 

 

Atbalst?t

 

 

 

 

Atbalst?t

aizst?t pirmaj? un otraj? da?? v?rdus ??tata vieta? attiec?g? loc?jum? ar v?rdu ?amats?? (attiec?g? loc?jum?);

papildin?t pirm?s da?as pirmo teikumu p?c v?rda ?priek?likumus? ar v?rdiem ?stud?jo?o skaitu un finans?jumu?.

30.pants. Asoci?tie profesori

1) Par asoci?to profesoru, aizpildot ?tata vietu, var iev?l?t personas ar habilit?t? doktora vai - pirmo reizi - ar doktora gr?du. M?kslas specialit?t?s asoci?t? profesora amat? var str?d?t ar? personas, kuru m?ksliniecisk?s jaunrades darba rezult?ti atbilst attiec?g?s augstskolas sen?ta pie?emtajam nolikumam par akad?miskajiem amatiem. Atk?rtota iev?l??ana asoci?t? profesora amat? iesp?jama, ja asoci?tais profesors pirm? termi?a laik? ieguvis habilit?t? doktora gr?du vai atbilst m?kslas augstskolas sen?ta pie?emtajam nolikumam par akad?miskajiem amatiem. Profesion?laj?s augstskol?s asoci?t? profesora amatu var ie?emt ar? personas ar doktora gr?du un vismaz piecu gadu praktisk? darba pieredzi sav? nozar?.

3. Izteikt 30.pantu ??d? redakcij?:

"30.pants. Asoci?tie profesori

(1) Par asoci?to profesoru, aizpildot ?tata vietu, var iev?l?t personas ar doktora gr?du.

47.

Juridiskais birojs

Izteikt groz?jumu likuma 30. pant? ??di:

?izteikt pirmo da?u ??d? redakcij?:

??(1) Asoci?t? profesora amat? var iev?l?t personu ar doktora gr?du.??

Atbalst?t

22. Izteikt 30.pantu ??d? redakcij?:

"30.pants. Asoci?tie profesori

(1) Asoci?t? profesora amat? var iev?l?t personu ar doktora gr?du.

(2) Asoci?to profesoru saska?? ar ?? likuma 33.panta nosac?jumiem atkl?t? konkurs? uz se?iem gadiem iev?l? attiec?g?s nozares papla?in?t? habilit?cijas padome, un uz t?s l?muma pamata rektors sl?dz ar vi?u darba l?gumu.

(2) M?kslas specialit?t?s asoci?t? profesora amat? var str?d?t ar? personas, kuru m?ksliniecisk?s jaunrades darba rezult?ti vai profesion?l? darb?ba atbilst attiec?g?s augstskolas sen?ta pie?emtajam nolikumam par akad?miskajiem amatiem.

     

(2) M?kslas specialit?t?s asoci?t? profesora amat? var str?d?t ar? personas, kuru m?ksliniecisk?s jaunrades darba rezult?ti vai profesion?l? darb?ba atbilst attiec?g?s augstskolas sen?ta pie?emtajam nolikumam par akad?miskajiem amatiem.

(3) L?dz ar iev?l??anu amat? asoci?tais profesors ieg?st ties?bas vad?t zin?tniskos p?t?jumus vai m?ksliniecisk?s jaunrades procesu un veikt izgl?tojo?o darbu atbilsto?i asoci?t? profesora ?tata vietas nosaukumam.

(3) Profesion?lo studiju programmu ?steno?anai augstskol?s asoci?t? profesora amatu var ie?emt ar? personas ar atbilsto?u augst?ko izgl?t?bu un vismaz 10 gadu praktisk? darba pieredzi attiec?gaj? nozar?.

     

(3) Profesion?lo studiju programmu ?steno?anai augstskol?s asoci?t? profesora amatu var ie?emt ar? personas ar atbilsto?u augst?ko izgl?t?bu un vismaz 10 gadu praktisk? darba pieredzi attiec?gaj? nozar?.

(4) Asoci?to profesoru galvenie uzdevumi ir:

1) akt?vs p?tniec?bas darbs zin?tnes apak?nozar? vai m?ksliniecisk?s jaunrades nozar?, kas atbilst asoci?t? profesora ?tata vietas nosaukumam;

2) p?tniec?bas darba vad??ana doktora un ma?istra gr?da ieg??anai;

3) izgl?tojo?? darba, ?pa?i augst?k? posma studiju nodarb?bu un p?rbaud?jumu vad??ana attiec?gaj? kurs?, lekciju las??ana;

4) jaun?s zin?tnieku, m?kslinieku un doc?t?ju paaudzes izgl?to?ana un atbalst??ana.

(4) Asoci?to profesoru saska?? ar ?? likuma 33.panta nosac?jumiem atkl?t? konkurs? uz se?iem gadiem iev?l? attiec?g?s nozares profesoru padome. Pamatojoties uz nozares profesoru padomes l?mumu, rektors nosl?dz darba l?gumu ar asoci?to profesoru.

   

 

Redakc. labojums

(4) Asoci?to profesoru saska?? ar ?? likuma 33.panta noteikumiem atkl?t? konkurs? uz se?iem gadiem iev?l? attiec?g?s nozares profesoru padome. Pamatojoties uz nozares profesoru padomes l?mumu, rektors nosl?dz darba l?gumu ar asoci?to profesoru.

(5) Asoci?t? profesora galvenie uzdevumi ir:

1) akt?vs p?tniec?bas darbs zin?tnes apak?nozar? vai m?ksliniecisk?s jaunrades nozar?, kas atbilst asoci?t? profesora ?tata vietas nosaukumam;

 

 

 

2) p?tniec?bas darba vad??ana doktora un ma?istra gr?da ieg??anai;

3) izgl?tojo?? darba, ?pa?i augst?k? posma studiju nodarb?bu un p?rbaud?jumu, vad??ana attiec?gaj? kurs? un lekciju las??ana;

4) jaun?s zin?tnieku, m?kslinieku un doc?t?ju paaudzes izgl?to?ana un atbalst??ana."

48.

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

 

Jaun?s partijas frakcija

Izdar?t likumprojekta 3.pant? ??du groz?jumu:

sv?trot piekt?s da?as 1.punkt? v?rdu ?akt?vs;?

Juridiskais birojs

Izteikt groz?jumu likuma 30. pant? ??di:

piekt?s da?as pirmaj? punkt? aizst?t v?rdus ???tata vietas?? ar v?rdiem ??amata??;

Jaun?s partijas frakcija

Izdar?t likumprojekta 3.pant? ??du groz?jumu:

izteikt piekt?s da?as 3.punktu ??d? redakcij?:

?studiju darba nodro?in??ana un vad??ana;?

 

Jaun?s partijas frakcija

Izdar?t likumprojekta 3.pant? ??du groz?jumu:

?sv?trot piekt?s da?as 4.punktu.?

Atbalst?t

 

Redakc.

laboj.

 

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalst?t

(5)  Asoci?t? profesora galvenie uzdevumi ir:

1) p?tniec?bas darba veik?ana zin?tnes apak?nozar? vai m?ksliniecisk?s jaunrades nozar?, kas atbilst asoci?t? profesora amata nosaukumam;

2) p?tniec?bas darba vad??ana doktora un ma?istra gr?da ieg??anai;

 

 

 

3) studiju darba nodro?in??ana un vad??ana.?

 

 

 

 

 

 

 

 

31.pants. Asoci?to profesoru ?tata vietas

 

52.

Juridiskais birojs

Aizst?t likuma 31. panta nosaukum? v?rdus ???tata vietas?? ar v?rdiem ??amati??;

Atbalst?t

23. 31.pant?:

aizst?t panta nosaukum? v?rdus ??tata vietas?? ar v?rdu ?amati??;

(1) Asoci?to profesoru ?tata vietu skaitu atbilsto?i nepiecie?am?bai un finans?juma iesp?j?m nosaka pati augstskola.

(2) Ja augstskol? ir br?va asoci?t? profesora ?tata vieta, augstskolas sen?ts pie?em l?mumu par to, vai, kad un k?d? zin?tnes vai m?kslas apak?nozar? tiks izsludin?ts atkl?ts konkurss uz br?vo asoci?t? profesora ?tata vietu un k?dai atalgojuma kategorijai, iev?rojot funkcijas un uzdevumus, atbilst attiec?g? ?tata vieta.

 

53.

Juridiskais birojs

Aizst?t likuma 31.panta pirmaj? un otraj? da?? v?rdus ??tata vieta?? (attiec?g? loc?jum?) ar v?rdu ?amats?? (attiec?g? loc?jum?).

Atbalst?t

aizst?t pirmaj? un otraj? da?? v?rdus ??tata vieta? (attiec?g? loc?jum?) ar v?rdu ?amats? (attiec?g? loc?jum?).

32.pants. Docenti

(1) Docentu ?tata vietu skaitu nosaka pati augstskola.

(2) Par docentu, aizpildot ?tata vietu, var iev?l?t habilit?tos doktorus vai doktorus. M?kslas specialit?t?s docenta amat? var iev?l?t personas, kuru m?ksliniecisk?s jaunrades darba rezult?ti atbilst attiec?g?s augstskolas sen?ta pie?emtajam nolikumam par akad?miskajiem amatiem.

4. Izsl?gt 32.panta otraj? da?? v?rdus "habilit?tos doktorus vai".

54.

 

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaun?s partijas frakcija

Izsl?gt likuma 32.pantu.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 4. pantu ??di:

?? 32. pant?:

aizst?t pirmaj? un otraj? da?? v?rdus ???tata vieta?? (attiec?g? loc?jum?) ar v?rdu ??amats?? (attiec?g? loc?jum?);

izsl?gt otraj? da?? v?rdus ??habilit?tos doktorus vai??.??

Neatbalst?t

 

 

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

24. 32.pant?:

aizst?t pirmaj? un otraj? da?? v?rdus ??tata vieta? (attiec?g? loc?jum?) ar v?rdu ?amats? (attiec?g? loc?jum?);

izsl?gt otraj? da?? v?rdus ?habilit?tos doktorus vai??.

33.pants. Profesoru un asoci?to profesoru iev?l??anas proced?ra

(1) Uz vakantaj?m profesoru un asoci?to profesoru ?tata viet?m tiek izsludin?ts atkl?ts konkurss.

(2) Pretendentus uz profesoru un asoci?to profesoru amatiem iev?l? attiec?g?s nozares papla?in?t? habilit?cijas padome. P?c iepaz??an?s ar dokumentiem un p?c p?rrun?m ar visiem attiec?g? amata pretendentiem padome balsojot pie?em l?mumu.

(3) Katram pretendentam, kas kandid? uz profesora ?tata vietu, ir j?sa?em neatkar?gs starptautisks v?rt?jums, kuru organiz? attiec?g?s nozares papla?in?t? habilit?cijas padome. Noteikumus un proced?ru ??dam v?rt?jumam izstr?d? Augst?k?s izgl?t?bas padome.

. . . . . . . . . .

(6) Jaundibin?t? augstskol? asoci?to profesoru ?tata vietu sarakstu uz se?iem gadiem nosaka Izgl?t?bas un zin?tnes ministrija.

5. 33.pant?:

aizst?t otraj? un tre?aj? da?? v?rdus "papla?in?t? habilit?cijas" ar v?rdiem "profesoru";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt tre??s da?as otro teikumu ??d? redakcij?:

"Augst?k?s izgl?t?bas padome apstiprina nozaru sarakstu, kur?s izveidojamas nozaru profesoru padomes."

56.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 5. pantu ??di:

? 33. pant?:

aizst?t pirmaj?, tre?aj? un sestaj? da?? v?rdus ???tata vieta?? ar v?rdu ??amats?? (attiec?gaj? loc?jum?);

aizst?t otraj? un tre?aj? da?? v?rdus ?papla?in?t? habilit?cijas?? ar v?rdu ?profesoru??.??

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakc. laboj.

25. 33.pant?:

aizst?t pirmaj?, tre?aj? un sestaj? da?? v?rdus ??tata vieta? (attiec?g? loc?jum?) ar v?rdu ?amats? (attiec?g? loc?jum?);

aizst?t otraj? un tre?aj? da?? v?rdus ?papla?in?t? habilit?cijas?? ar v?rdu ?profesoru??;

 

 

 

 

 

 

 

izteikt tre??s da?as otro teikumu ??d? redakcij?:

"Augst?k?s izgl?t?bas padome apstiprina to nozaru sarakstu, kur?s izveidojamas nozaru profesoru padomes."

34.pants. Zin?tnisk?s un pedago?isk?s kvalifik?cijas nov?rt??ana

(1) Profesora vai asoci?t? profesora ?tata vietas pretendenta zin?tnisko un pedago?isko kvalifik?ciju nov?rt? papla?in?t? habilit?cijas padome.

(2) Docenta, lektora vai asistenta ?tata vietas pretendenta zin?tnisko un pedago?isko kvalifik?ciju nov?rt? fakult?tes dome vai instit?ta padome.

6. Izteikt 34.panta pirmo da?u ??d? redakcij?:

"(1) Profesora vai asoci?t? profesora ?tata vietas pretendenta zin?tnisko un pedago?isko kvalifik?ciju nov?rt? nozares profesoru padome saska?? ar nolikumu, kuru izstr?d? Augst?k?s izgl?t?bas padome kop?gi ar Latvijas zin?tnes padomi un apstiprina izgl?t?bas un zin?tnes ministrs."

57.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 6. pantu ??d? redakcij?:

?? 34. pant?:

izteikt pirmo da?u ??d? redakcij?:

??(1) Profesora vai asoci?t? profesora amata pretendenta zin?tnisko un pedago?isko kvalifik?ciju nov?rt? nozares profesoru padome Ministru kabineta noteiktaj? k?rt?b?.??;

aizst?t otraj? da?? v?rdus ???tata vietas?? ar v?rdu ??amata??.??

Jaun?s partijas frakcija

Sv?trot likuma 34.panta otraj? da?? v?rdu ? docenta? .

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalst?t

 

26. 34. pant?:

izteikt pirmo da?u ??d? redakcij?:

?(1) Profesora vai asoci?t? profesora amata pretendenta zin?tnisko un pedago?isko kvalifik?ciju nov?rt? nozares profesoru padome Ministru kabineta noteiktaj? k?rt?b?.? ;

aizst?t otraj? da?? v?rdus ??tata vietas?? ar v?rdu ?amata??.

3 5.pants. Papla?in?t? habilit?cijas padome

(1) R?kojot atkl?tu konkursu profesoru vai asoci?to profesoru ?tata vietu aizpild??anai, attiec?g? habilit?cijas padome tiek papla?in?ta tikt?l, lai taj? vismaz tre?? da?a locek?u b?tu attiec?g?s nozares habilit?tie doktori vai profesion?lo apvien?bu p?rst?vji, kuru darb?bas virziens atbilst attiec?g?s ?tata vietas ievirzei, bet kuri nestr?d? attiec?gaj? augstskol?. Padomes sast?v? stud?jo?o viedokli p?rst?v stud?jo?o pa?p?rvalde, kurai ir balssties?bas.

(2) Ja augstskolai attiec?gaj? zin?tnes nozar? nav habilit?cijas padomes, vair?kas augstskolas kop?gi izveido atbilsto?u papla?in?to habilit?cijas padomi, kuru apstiprina izgl?t?bas un zin?tnes ministrs.

(3) ?rvalstu profesori, kas iek?auti papla?in?t?s habilit?cijas padomes sast?v?, var piedal?ties t?s darb? nekl?tien?, iepaz?stoties ar dokumentiem un rakstveid? pazi?ojot savu viedokli par visiem pretendentiem, k? ar? to, par kuru pretendentu vi?i balso.

(4) Papla?in?t?s habilit?cijas padomes sast?vu p?c t?s priek?s?d?t?ja priek?likuma apstiprina augstskolas sen?ts.

7. Izteikt 35.pantu ??d? redakcij?:

"35.pants. Nozares profesoru padome

(1) R?kojot atkl?tu konkursu profesora vai asoci?t? profesora ?tata vietas aizpild??anai, augstskol? attiec?gaj? nozar? vai apak?nozar? tiek izveidota nozares profesoru padome, kuras sast?v? ir visi, bet ne maz?k k? pieci, augstskolas attiec?g?s nozares vai apak?nozares ?tata profesori, kuri amat? iev?l?ti atbilsto?i ?? likuma 33.pantam. Augstskolas nozares profesoru padomi papla?ina tikt?l, lai taj? vismaz tre?? da?a locek?u b?tu attiec?g?s nozares profesori vai profesion?lo apvien?bu p?rst?vji, kuru darb?bas virziens atbilst attiec?g?s ?tata vietas ievirzei, bet kuri nestr?d? attiec?gaj? augstskol?.

(2) Nozares profesoru padomes sast?vu p?c t?s priek?s?d?t?ja priek?likuma apstiprina augstskolas sen?ts.

(3) Ja augstskol? attiec?gaj? zin?tnes nozar? nav piecu profesoru un izveidot nozares profesoru padomi nav iesp?jams, t?d? gad?jum? vair?kas augstskolas kop?gi izveido atbilsto?o profesoru padomi, kuru apstiprina attiec?go augstskolu sen?ti. Ja vismaz tr?s profesori ir pieaicin?ti no cit?m augstskol?m, padomes sast?vu apstiprina Augst?k?s izgl?t?bas padome.

(4) ?rvalstu profesori, kuri ir nozares profesoru padom?, padomes darb? var piedal?ties nekl?tien?, iepaz?stoties ar dokumentiem un rakstiski pazi?ojot savu viedokli par visiem pretendentiem, k? ar? to, par kuru pretendentu vi?i balso.

(5) Nozares profesoru padomes darb?bu p?rrauga Augst?k?s izgl?t?bas padome. Ja ir atkl?ti b?tiski tr?kumi, Augst?k?s izgl?t?bas padome pieprasa nomain?t vair?k nek? pusi no padomes sast?va."

59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

 

 

61.

Juridiskais birojs

Izteikt groz?jumu likuma 35. pant? ??di:

- pirm?s da?as pirmo teikumu izteikt ??d? redakcij?:

??(1) R?kojot atkl?tu konkursu uz profesora vai asoci?t? profesara amatu, augstskol? attiec?gaj? nozar? vai apak?nozar? tiek izveidota nozares profesoru padome, kuras sast?v? ir ne maz?k k? pieci atbilsto?i ?? likuma 33. panta noteikumiem iev?l?ti augstskolas attiec?g?s nozares vai apak?nozares profesori.??;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbild?g? komisija

Izsl?gt likumprojekta 7.pant? piekt?s da?as otro teikumu.

Juridiskais birojs

Izteikt groz?jumu likuma 35. pant? ??di:

- papildin?t pantu ar jaunu piekto da?u ??d? redakcij?:

?(5) To nozaru sarakstu, kur?s izveidojamas nozaru profesoru padomes, apstiprina Augst?k?s izgl?t?bas padome.;

- attiec?gi pa?reiz?jo panta piekto da?u izteikt k? sesto da?u.

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakc. laboj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalst?t

 

 

Atbalst?t

27. Izteikt 35.pantu ??d? redakcij?:

?35.pants. Nozares profesoru padome

(1) R?kojot atkl?tu konkursu uz profesora vai asoci?t? profesora amatu, augstskol? attiec?gaj? nozar? vai apak?nozar? tiek izveidota nozares profesoru padome, kuras sast?v? ir ne maz?k k? pieci atbilsto?i ?? likuma 33.panta noteikumiem iev?l?ti augstskolas attiec?g?s nozares vai apak?nozares profesori. Augstskolas nozares profesoru padomi papla?ina tikt?l, lai taj? vismaz viena tre?da?a locek?u b?tu attiec?g?s nozares profesori vai profesion?lo apvien?bu p?rst?vji, kuru darb?bas virziens atbilst attiec?g?s ?tata vietas ievirzei, bet kuri nestr?d? attiec?gaj? augstskol?.

(2) Nozares profesoru padomes sast?vu p?c t?s priek?s?d?t?ja priek?likuma apstiprina augstskolas sen?ts.

(3) Ja augstskol? attiec?gaj? zin?tnes nozar? nav piecu profesoru un izveidot nozares profesoru padomi nav iesp?jams, vair?kas augstskolas kop?gi izveido ??du profesoru padomi, kuru apstiprina attiec?go augstskolu sen?ti. Ja vismaz tr?s profesori ir pieaicin?ti no cit?m augstskol?m, padomes sast?vu apstiprina Augst?k?s izgl?t?bas padome.

 

 

 

 

 

 

 

(4) ?rvalstu profesori, kuri ir nozares profesoru padom?, t?s darb? var piedal?ties nekl?tien?, iepaz?stoties ar dokumentiem un rakstveid? pazi?ojot savu viedokli par visiem pretendentiem, k? ar? to, par kuru pretendentu vi?i balso.

 

 

 

(5) To nozaru sarakstu, kur?s izveidojamas nozaru profesoru padomes, apstiprina Augst?k?s izgl?t?bas padome.

(6) Nozares profesoru padomes darb?bu p?rrauga Augst?k?s izgl?t?bas padome.?

36.pants. Lektori

(1) Lektora amat? var iev?l?t personas ar habilit?t? doktora, doktora vai ma?istra gr?du. M?kslas specialit?t?s un profesion?lajos priek?metos lektoru iev?l??anas noteikumus reglament? augstskolas sen?ta apstiprin?ts nolikums. Lektorus iev?l? fakult?tes dome vai instit?ta padome uz se?iem gadiem.

. . . . . . . . . . . .

8. 36.panta pirmaj? da??:

izsl?gt v?rdus "habilit?t? doktora";

aizst?t v?rdus "profesion?lajos priek?metos" ar v?rdiem "profesion?laj?s studiju programm?s".

     

28. 36.panta pirmaj? da??:

izsl?gt v?rdus "habilit?t? doktora";

aizst?t v?rdus "profesion?lajos priek?metos" ar v?rdiem "profesion?laj?s studiju programm?s".

37.pants. Asistenti

(1) Asistenta amat? var iev?l?t personas ar doktora vai ma?istra gr?du. Asistentus iev?l? fakult?tes dome vai instit?ta padome uz se?iem gadiem un, ja vi?iem nav doktora gr?da, ne vair?k k? divas reizes p?c k?rtas.

. . . . . . . . . . . .

 

 

 

62.

Jaun?s partijas frakcija

Izteikt likuma 37.panta pirmo da?u ??d? redakcij?:

?(1) Asistenta amat? var iev?l?t personas ar ma?istra gr?du. Asistentus iev?l? fakult?tes dome vai instit?ta padome uz se?iem gadiem un, ja vi?iem nav doktora gr?da, ne vair?k k? divas reizes p?c k?rtas.?

Neatbalst?t

 

39.pants. Profesion?lo studiju programmu akad?miskais person?ls

Iev?rojot nepiecie?am?bu apg?t praktiskas iema?as un zin??anas, profesion?lo studiju programmu profila priek?metos docenta, lektora un asistenta amatu var ie?emt persona ar augst?ko izgl?t?bu bez zin?tnisk? gr?da, ja tai ir pasniedzamajam priek?metam atbilsto?s pietiekams praktisk? darba st??s. Lai iev?l?tu docenta amat? personu, kurai nav zin?tnisk? gr?da, ?ai personai ir nepiecie?ams vismaz desmit gadu praktisk? darba st??s. Katra augstskola ar sava sen?ta l?mumu apstiprina pras?bas, kas izvirz?mas ??du docentu amatu pretendentiem. Lektoriem un asistentiem, kuriem nav zin?tnisk? un akad?misk? gr?da, ir nepiecie?ams pasniedzamajam priek?metam atbilsto?s piecu gadu praktisk? darba st??s.

 

63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

Jaun?s partijas frakcija

Izteikt likuma 39.pantu ??d? redakcij?:

?Iev?rojot nepiecie?am?bu apg?t praktiskas iema?as un zin??anas, profesion?lo studiju programmu profila priek?metos lektora un asistenta amatu var ie?emt persona ar augst?ko izgl?t?bu bez zin?tnisk? gr?da. Lektoriem un asistentiem, kuriem nav zin?tnisk? un akad?misk? gr?da, ir nepiecie?ams pasniedzamajam priek?metam atbilsto?s piecu gadu praktisk? darba st??s.?

Atbild?g? komisija

Aizst?t likuma 39.panta otraj? teikuma v?rdu ?desmit? ar v?rdu ?septi?u?.

Neatbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Aizst?t 39.panta otraj? teikum? v?rdu ?desmit? ar v?rdu ?septi?u?.

40.pants. Viesprofesori, viesdocenti un vieslektori

 

65.

Jaun?s partijas frakcija

Izsl?gt 40.panta nosaukum? v?rdu ?viesdocenti?.

Neatbalst?t

 

(1) Ja augstskol? ir br?va vai uz laiku br?va attiec?ga ?tata vieta, sen?ts p?c fakult?tes domes ierosin?juma var nolemt neizsludin?t konkursu, bet uz laiku l?dz diviem gadiem pie?emt darb? viesprofesoru, viesdocentu vai vieslektoru (katru vienu reizi).

 

66.

 

 

67.

Jaun?s partijas frakcija

Izsl?gt 40.panta pirmaj? da?? v?rdu ?viesdocentu?.

Juridiskais birojs

Aizst?t likuma 40. panta pirmaj? da?? v?rdus ??ir br?va vai uz laiku br?va attiec?ga ?tata vieta?? ar v?rdiem ??br?vs vai uz laiku br?vs amats??.

Neatbalst?t

 

 

 

Atbalst?t

 

 

30. Aizst?t 40. panta pirmaj? da?? v?rdus ?ir br?va vai uz laiku br?va attiec?ga ?tata vieta? ar v?rdiem ?br?vs vai uz laiku br?vs amats??.

(2) Viesprofesoriem, viesdocentiem un vieslektoriem ir t?das pa?as ties?bas, pien?kumi un atalgojums k? profesoriem, asoci?tajiem profesoriem, docentiem un lektoriem, bet vi?i nevar piedal?ties v?l?to vad?bas instit?ciju darb?.

starptautiskajiem l?gumiem.

. . . . . . . . .

 

68.

Jaun?s partijas frakcija

Izsl?gt likuma 40.panta otraj? da?? v?rdus ?viesdocentiem?, ?docentiem?.

Neatbalst?t

 

41.pants. Akad?misk? person?la aizst??ana pagaidu promb?tnes laik?

Pagaidu promb?tnes laik?, ja tas nep?rsniedz divus gadus, profesora amat? var iecelt asoci?to profesoru, asoci?t? profesora amat? - docentu, docenta amat? - lektoru vai asistentu ar doktora gr?du. Aizst??anu noform? ar rektora pav?li.

 

69.

Jaun?s partijas frakcija

Izteikt likuma 41.pantu ??d? redakcij?:

?Pagaidu promb?tnes laik?, ja tas nep?rsniedz divus gadus, profesora amat? var iecelt asoci?to profesoru, asoci?t? profesora amat? - lektoru. Aizst??anu noform? ar rektora pav?li.?

Neatbalst?t

 

42.pants. Akad?misk? person?la atva?in?jumi

. . . . . . . . . .

(2) Akad?misk? person?la locek?iem ir ties?bas vienu reizi sa?emt apmaks?tu studiju atva?in?jumu doktora disert?cijas (tr?s m?ne?i) vai habilit?cijas disert?cijas (se?i m?ne?i) sagatavo?anai.

9. Izteikt 42.panta otro da?u ??d? redakcij?:

"(2)Akad?miskajam person?lam ir ties?bas vienu reizi sa?emt apmaks?tu tr?s m?ne?u studiju atva?in?jumu doktora disert?cijas sagatavo?anai."

   

 

 

 

 

Redakc. laboj.

31. Izteikt 42.panta otro da?u ??d? redakcij?:

"(2) Akad?miskajam person?lam ir ties?bas vienu reizi sa?emt apmaks?tu triju m?ne?u studiju atva?in?jumu doktora disert?cijas sagatavo?anai."

(3) Profesoriem, asoci?tajiem profesoriem un docentiem vien? iev?l??anas reiz? ir ties?bas piepras?t neapmaks?tu atva?in?jumu uz laiku l?dz 24 m?ne?iem, lai str?d?tu par viesprofesoriem vai vieslektoriem akad?miskajos amatos cit?s augstskol?s.

 

70.

Jaun?s partijas frakcija

Sv?trot likuma 42.panta tre?aj? da?? v?rdus ?un docentiem?.

Neatbalst?t

 

43.pants. Visp?r?jais augstskolas person?ls

K?rt?bu, k?d? tiek pie?emts darb? un atbr?vots no darba visp?r?jais augstskolas person?ls (administrat?vais person?ls, m?c?bu pal?gperson?ls, tehniskais, saimnieciskais un cits person?ls, iz?emot akad?misko person?lu), nosaka augstskola saska?? ar sp?k? eso?ajiem likumdo?anas aktiem.

 

71.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi?? Izteikt likuma 43.pantu ??d? redakcij?:

?43.pants. Visp?r?jais augstskolas person?ls

(1) Augstskolas visp?r?jais person?ls ir administrat?vais person?ls, m?c?bu pal?gperson?ls, tehniskais, saimnieciskais un cits person?ls, iz?emot akad?misko person?lu.

(2)Augstskolas administrat?vais person?ls ir rektors, prorektors, kanclers, direktors (izpilddirektors), dek?ns un citas amatpersonas, kuru pamatfunkcijas ir administrat?vais darbs.

(3) K?rt?bu, k?d? tiek pie?emts darb? un atbr?vots no darba visp?r?jais augstskolas person?ls, nosaka augstskola saska?? ar sp?k? eso?ajiem normat?vajiem aktiem.?

Atbalst?t

 

Redakc. laboj.

32. Izteikt 43.pantu ??d? redakcij?:

?43.pants. Visp?r?jais augstskolas person?ls

(1) Visp?r?jais augstskolas person?ls ir administrat?vais person?ls, m?c?bu pal?gperson?ls, tehniskais, saimnieciskais un cits person?ls, iz?emot akad?misko person?lu.

(2) Augstskolas administrat?vais person?ls ir rektors, prorektors, kanclers, direktors (izpilddirektors), dek?ns un citas amatpersonas, kuru pamatfunkcijas ir administrat?vais darbs.

(3) K?rt?bu, k?d? tiek pie?emts darb? un atbr?vots no darba visp?r?jais augstskolas person?ls, nosaka augstskola saska?? ar sp?k? eso?ajiem normat?vajiem aktiem.?

44.pants. Augstskol?s stud?jo?ie Augstskol?s stud?jo?ie ir:

1) bakalauru studiju programmu studenti;

2) profesion?lo studiju programmu studenti;

3) ma?istranti;

4) rezidenti medic?n?;

5) doktorandi.

 

72.

 

 

 

 

73.

Deput?ts O.Zvejsalnieks

Izteikt likuma 44.panta 3.punktu ??d? redakcij?:

?3) ma?istra studiju programmu stud?jo?ie;?

Atbild?g? komisija

Izteikt likuma 44.panta 3.punktu ??d? redakcij?:

?3) ma?istra studiju programm?s stud?jo?ie (ma?istranti);?

Da??ji atbalst?t

 

 

 

Atbalst?t

 

 

 

 

33. Izteikt 44.panta 3.punktu ??d? redakcij?:

?3) ma?istra studiju programm?s stud?jo?ie (ma?istranti);?.

45.pants. Ties?bas stud?t augstskol?

(1) Ties?bas stud?t augstskol? ir katram Latvijas pilsonim un person?m, kur?m ir ties?bas uz Latvijas Republikas izdotu nepilso?u pasi, k? ar? person?m, kur?m ir izsniegtas past?v?g?s uztur??an?s at?aujas. Lai stud?tu augstskol?s, nepiecie?ams visp?r?jo vid?jo izgl?t?bu apliecino?s dokuments.

. . . . . . . . . . . . .

 

74.

 

 

 

 

 

 

75.

Deput?ts O.Zvejsalnieks

Aizst?t likuma 45.panta pirmaj? da?? v?rdus ?person?m, kur?m ir ties?bas uz Latvijas Republikas izdotu nepilso?u pasi? ar v?rdiem ?person?m, kur?m ir Latvijas Republikas izdota nepilso?u pase?.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Izsl?gt likuma 45.panta pirmaj? da?? v?rdu ?visp?r?jo?.

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

Atbalst?t

34. 45.panta pirmaj? da??:

aizst?t v?rdus ?person?m, kur?m ir ties?bas uz Latvijas Republikas izdotu nepilso?u pasi? ar v?rdiem ?person?m, kur?m ir Latvijas Republikas izdota nepilso?a pase?;

 

izsl?gt v?rdu ?visp?r?jo?.

46.pants. Uz?em?ana un imatrikul?cija

(1) Imatrikul?cija augstskol? notiek saska?? ar uz?em?anas noteikumiem, kuri izzi?ojami ne v?l?k k? piecus m?ne?us pirms attiec?go studiju s?kuma.

 

76.

Atbild?g? komisija

Papildin?t 46. pantu ar jaunu pirmo da?u ??d? redakcij?:

?(1) Augstskola ir ties?ga uz?emt stud?jo?os noteikt? studiju programm? tikai p?c tam, kad sa?emta licence attiec?g?s studiju programmas ?steno?anai.??

uzskat?t l?dz?in?jo pirmo, otro, tre?o, ceturto un piekto da?u attiec?gi par otro, tre?o, ceturto, piekto un sesto da?u;

Atbalst?t

35. 46.pant?:

papildin?t pantu ar jaunu pirmo da?u ??d? redakcij?:

?(1) Augstskola ir ties?ga uz?emt stud?jo?os noteikt? studiju programm? tikai p?c tam, kad sa?emta licence attiec?g?s studiju programmas ?steno?anai.?;

uzskat?t l?dz?in?jo pirmo, otro, tre?o, ceturto un piekto da?u attiec?gi par otro, tre?o, ceturto, piekto un sesto da?u;

(2) Uz?em?anas noteikumi sast?v no div?m da??m:

1) no Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas noteikumiem, kas attiecas uz vis?m Latvijas augstskol?m;

2) no augstskolas sen?ta noteikumiem, kas nosaka:

a) k?di m?c?bu priek?meti un k?d? apjom? ir j?apg?st, lai var?tu uzs?kt studijas katr? no studiju programm?m,

b) iest?jp?rbaud?jumu apjomu un sekm?g?m studij?m nepiecie?amo zin??anu un sp?ju p?rbaudes k?rt?bu,

c) ja nepiecie?ams, papildu pras?bas attiec?b? uz speci?lu iepriek??jo izgl?t?bu, ?pa?u piem?rot?bu un sagatavot?bu vai ar? citu iepriek??ju nosac?jumu izpildi.

(3) Ja reflektantu skaits ir liel?ks par augstskolas izsludin?to studiju vietu skaitu, stud?jo?o atlasi veic konkursa k?rt?b?.

(4) Jau eso?aj?m augstskol?m tr?s gadus iepriek?, bet jaundibin?taj?m augstskol?m - t?s dibinot, j?pazi?o, k?di m?c?bu priek?meti reflektantiem j?apg?st vid?j?s izgl?t?bas apjom?, lai iest?tos konkr?taj? augstskol?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Valodu lietojumu augst?k?s izgl?t?bas ieguv? nosaka Latvijas Republikas Valodu likums.

 

77.

Atbild?g? komisija

Izteikt 46. panta piekto da?u k? sesto da?u ??d? redakcij?:

??(6) Valodu lietojumu augst?k?s izgl?t?bas ieguv? nosaka Izgl?t?bas likums.??

Atbalst?t

izteikt sesto da?u ??d? redakcij?:

?(6) Valodu lietojumu augst?k?s izgl?t?bas ieguv? nosaka Izgl?t?bas likums.??

48.pants. Stud?jo?o attiec?bas ar oblig?to valsts dienestu

(1) Valsts licenc?tu augstskolu sekm?gus piln? laika stud?jo?os, ar? ma?istrat?r?, rezident?r? un doktorant?r? stud?jo?os, k? ar? ma?istra gr?du ieguvu?os augstskolu absolventus oblig?taj? valsts dienest? neiesauc.

 

78.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi?? Izsl?gt likuma 48.panta pirmaj?, otraj?, ceturtaj? un sestaj? da?? v?rdu ?sekm?gie? (attiec?g? loc?jum?);

Atbalst?t

36. 48.pant?:

izsl?gt pirmaj?, otraj?, ceturtaj? un sestaj? da?? v?rdu ?sekm?gie? (attiec?g? loc?jum?);

(2) Oblig?t? valsts dienesta p?rvalde nedr?kst trauc?t oblig?tajam valsts dienestam pak?autaj?m person?m iest?ties valsts licenc?taj?s augstskol?s pirmaj? gad? p?c vid?j?s izgl?t?bas ieg??anas vai uzs?kt studijas n?kamaj? studiju posm? (ma?istrat?r?, doktorant?r?) pirmaj? gad? p?c iepriek??j? studiju posma sekm?gas pabeig?anas.

(3) Izgl?t?bas un zin?tnes ministrija katru gadu l?dz 1.septembrim iesniedz Oblig?t? valsts dienesta p?rvaldei valsts licenc?to augstskolu sarakstu.

(4) Valsts licenc?t?s augstskolas katru gadu l?dz 1.oktobrim iesniedz Oblig?t? valsts dienesta p?rvaldei sekm?go piln? laika stud?jo?o sarakstus.

         

(5) ?rpus Latvijas to stud?jo?o personu sarakstu, uz kur?m attiecin?mi ?? panta pirm?s un otr?s da?as nosac?jumi, Oblig?t? valsts dienesta p?rvaldei ?? panta tre?aj? da?? nor?d?taj? termi?? iesniedz Izgl?t?bas un zin?tnes ministrija.

(6) Sekm?giem augstskolu studentiem, ja vi?i ir labpr?t?gi izteiku?i v?l??anos dien?t un ??dam dienestam piekritusi Aizsardz?bas ministrija, ir ties?bas p?c dienesta atgriezties stud?t taj? pa?? status? k? pirms dienesta.

 

79.

 

 

 

 

 

 

 

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi?? Izsl?gt likuma 48.panta piekto da?u;

uzskat?t l?dz?in?jo sesto da?u par piekto da?u.

Atbalst?t

izsl?gt piekto da?u;

uzskat?t l?dz?in?jo sesto da?u par piekto da?u.

50.pants. Stud?jo?o ties?bas

(1) Stud?jo?ajiem ir ties?bas:

1) ieg?t augst?ko akad?misko vai profesion?lo, vai ar? akad?misko un profesion?lo izgl?t?bu;

2) noteikt? k?rt?b? izmantot augstskolas telpas, bibliot?kas, iek?rtas, aparat?ru, kult?ras, sporta un medic?nas objektus u.c.;

3) noteikt? k?rt?b? p?rtraukt un ats?kt studijas;

4) saska?? ar ?? likuma 6.pantu realiz?t ties?bas, kas attiecas uz studiju, p?tniec?bas darba, m?ksliniecisk?s jaunrades br?v?bu;

5) sa?emt inform?ciju visos jaut?jumos, kas tie?i saist?ti ar vi?u studij?m;

6) augstskol? br?vi paust un aizst?v?t savas domas un uzskatus;

7) v?l?t un tikt iev?l?tiem stud?jo?o pa?p?rvald?, l?dzdarboties augstskolas visu l?me?u pa?p?rvaldes instit?cij?s;

8) noteikt? k?rt?b? k? klaus?t?jiem apmekl?t citas augstskolas m?c?bu pas?kumus un k?rtot nepiecie?amos p?rbaud?jumus;

9) dibin?t biedr?bas, pulci?us un klubus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deput?ts O.Zvejsalnieks

Papildin?t likuma 50.panta pirmo da?u ar 10.punktu ??d? redakcij?:

?10) augstskolas noteikt? k?rt?b? dz?vot dienesta viesn?c?, stud?t vesel?bai nekait?g? vid? un sa?emt soci?los atvieglojumus Ministru kabineta noteikt? k?rt?b?, tai skait? atlaides pils?tas un starppils?tu sabiedriskaj? transport?, stud?jo?o un studiju kred?tu, atlaides vesel?bas apr?p?, valsts garant?tas soci?l?s apdro?in??anas iemaksas slim?bas, bezdarba un invalidit?tes gad?jum?.?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalst?t

Redakc. laboj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. 50.pant?:

papildin?t pirmo da?u ar 10.punktu ??d? redakcij?:

?10) augstskolas noteiktaj? k?rt?b? dz?vot dienesta viesn?c?, stud?t vesel?bai nekait?g? vid? un sa?emt soci?los atvieglojumus Ministru kabineta noteiktaj? k?rt?b?, ar? atlaides pils?tas un starppils?tu sabiedriskaj? transport?, stud?jo?o un studiju kred?tu, atlaides vesel?bas apr?p?, valsts garant?tas soci?l?s apdro?in??anas iemaksas slim?bas, bezdarba un invalidit?tes gad?jum?.?;

(2) Augstskolu stud?jo?o intereses attiec?b?s ar valsts instit?cij?m p?rst?v Tieslietu ministrij? re?istr?tas stud?jo?o sabiedrisk?s organiz?cijas.

 

81.

 

 

 

 

 

82.

Deput?ts O.Zvejsalnieks

Izteikt likuma 50.panta otro da?u ??d? redakcij?:

?(2) Augstskolas stud?jo?o intereses attiec?b?s ar valsts instit?cij?m p?rst?v stud?jo?o pa?p?rvalde.?

Jaun?s partijas frakcija

Izteikt likuma 50.panta otro da?u ??d? redakcij?:

?Augstskolu stud?jo?o intereses attiec?b?s ar valsts instit?cij?m p?rst?v stud?jo?o pa?p?rvaldes.?

Atbalst?t

 

 

 

 

 

Neatbalst?t

izteikt otro da?u ??d? redakcij?:

?(2) Augstskolas stud?jo?o intereses attiec?b?s ar valsts instit?cij?m p?rst?v stud?jo?o pa?p?rvalde.?

51.pants. Stud?jo?o skaita noteik?ana

No valsts bud?eta l?dzek?iem finans?jamo stud?jo?o skaitu katr? augstskol? nosaka Augst?k?s izgl?t?bas padome, saska?ojot to ar izgl?t?bas un zin?tnes ministru. Stud?jo?o skaitu juridisko personu dibin?taj?s augstskol?s nosaka ?o augstskolu dibin?t?ji.

 

83.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi?? Papildin?t likuma 51.pantu p?c v?rdiem ?katr? augstskol?? ar v?rdiem ?pie??irt? bud?eta ietvaros?.

Atbalst?t

38. Papildin?t 51.pantu p?c v?rdiem ?katr? augstskol?? ar v?rdiem ?pie??irt? bud?eta ietvaros?.

52.pants. M?c?bu maksa un stipendijas

(1) M?c?bu maksu piln?gi vai da??ji sedz valsts, k? ar? juridisk?s un fizisk?s personas saska?? ar l?gumiem, ko augstskolas nosl?gu?as ar stud?jo?ajiem.

(2) To studentu apm?c?bu, kuri iztur?ju?i konkursu uz konkr?taj? specialit?t? valsts noteikto vietu skaitu, finans? no valsts bud?eta l?dzek?iem.

(3) K?rt?bu, k?d? m?c?bu maksu un stipendijas sedz valsts, nosaka Ministru kabineta noteikumi.

 

84.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Izteikt likuma 52.pantu ??d? redakcij?:

?52.pants. Studiju maksa un stipendijas

(1) Noteikts studiju vietu skaits augstskol?s tiek finans?ts no valsts bud?eta l?dzek?iem. K?rt?bu, k?d? augstskolas tiek finans?tas no valsts bud?eta l?dzek?iem, nosaka Ministru kabinets. Imatrikul?cija valsts finans?taj?s studiju viet?s notiek konkursa k?rt?b?.

(2) Studiju maksu studiju viet?s, kas netiek finans?tas no valsts bud?eta l?dzek?iem, sedz juridisk?s vai fizisk?s personas saska?? ar l?gumiem, kurus augstskolas nosl?gu?as ar stud?jo?ajiem.

(3) ?? panta pirmaj? da?? min?tajiem stud?jo?ajiem tiek pie??irtas stipendijas normat?vajos aktos noteiktaj? k?rt?b?.?

Atbild?g? komisija

Izteikt likuma 52.pantu ??d? redakcij?:

?52.pants. Studiju maksa un stipendijas

(1) Noteikts studiju vietu skaits augstskol?s tiek finans?ts no valsts bud?eta l?dzek?iem. K?rt?bu, k?d? augstskolas tiek finans?tas no valsts bud?eta l?dzek?iem, nosaka Ministru kabinets. Imatrikul?cija valsts finans?taj?s studiju viet?s notiek konkursa k?rt?b?.

(2) Studiju maksu studiju viet?s, kas netiek finans?tas no valsts bud?eta l?dzek?iem, sedz juridisk?s vai fizisk?s personas saska?? ar l?gumiem, kurus augstskolas nosl?gu?as ar stud?jo?ajiem. Finansu l?dzek?i no studiju maksas ieskait?mi augstskolas speci?l? bud?eta kont? un izmantojami tikai:

1) augstskolas att?st?bai;

2) m?c?bu l?dzek?u ieg?dei;

3) iest?des apr?kojuma ieg?dei;

4) akad?misk? un visp?r?j? augstskolas person?la un stud?jo?o materi?lajai stimul??anai.

(3) ?? panta pirmaj? da?? min?tajiem stud?jo?ajiem tiek pie??irtas stipendijas normat?vajos aktos noteiktaj? k?rt?b?.?

Atbalst?t

preciz?t? atbild?g?s komisijas redakcij?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Izteikt 52.pantu ??d? redakcij?:

?52.pants. Studiju maksa un stipendijas

(1) Noteikts studiju vietu skaits augstskol?s tiek finans?ts no valsts bud?eta l?dzek?iem. K?rt?bu, k?d? augstskolas tiek finans?tas no valsts bud?eta l?dzek?iem, nosaka Ministru kabinets. Imatrikul?cija valsts finans?taj?s studiju viet?s notiek konkursa k?rt?b?.

(2) Studiju maksu studiju viet?s, kas netiek finans?tas no valsts bud?eta l?dzek?iem, sedz juridisk?s vai fizisk?s personas saska?? ar l?gumiem, kurus augstskolas nosl?gu?as ar stud?jo?ajiem. Finansu l?dzek?i no studiju maksas ieskait?mi augstskolas speci?l? bud?eta kont? un izmantojami tikai:

1) augstskolas att?st?bai;

2) m?c?bu l?dzek?u ieg?dei;

3) iest?des apr?kojuma ieg?dei;

4) akad?misk? un visp?r?j? augstskolas person?la un stud?jo?o materi?lajai stimul??anai.

(3) ?? panta pirmaj? da?? min?tajiem stud?jo?ajiem tiek pie??irtas stipendijas normat?vajos aktos noteiktaj? k?rt?b?.?

53.pants. Stud?jo?o pa?p?rvalde

. . . . . . . . . . .

(4)Augstskolas vad?bas instit?ciju pien?kums ir atbalst?t un sekm?t stud?jo?o pa?p?rvaldes darb?bu.

 

86.

Deput?ts O.Zvejsalnieks

Izteikt likuma 53.panta ceturto da?u ??d? redakcij?:

?(4) Augstskolu vad?bas instit?ciju pien?kums ir materi?li un finansi?li nodro?in?t stud?jo?o pa?p?rvaldes darb?bu. Stud?jo?o pa?p?rvaldi no augstskolas bud?eta finans? apm?r?, kas nav maz?ks par vienu promili no visu augstskolas stud?jo?o studiju izmaksu kopsummas.?

Atbalst?t

40. Izteikt 53.panta ceturto da?u ??d? redakcij?:

?(4) Augstskolu vad?bas instit?ciju pien?kums ir materi?li un finansi?li nodro?in?t stud?jo?o pa?p?rvaldes darb?bu. Stud?jo?o pa?p?rvaldi no augstskolas bud?eta finans? apm?r?, kas nav maz?ks par vienu promili no visu augstskolas stud?jo?o studiju izmaksu kopsummas.?

54.pants. Stud?jo?o pa?p?rvaldes ties?bas

. . . . . . . . . .

(2) Stud?jo?ajiem augstskolas sen?t? ir veto ties?bas jaut?jumos, kas skar stud?jo?o intereses. P?c veto piem?ro?anas jaut?jumu izskata saska?o?anas komisija, ko izveido augstskolas sen?ts p?c parit?tes principa. Saska?o?anas komisijas l?mumu apstiprina sen?ts ar kl?teso?o divu tre?da?u balsu vair?kumu.

 

87.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi?? Izteikt likuma 54.panta otro da?u ??d? redakcij?:

?(2) Augstskolas sen?t?, fakult?tes dom? un cit?s vad?bas instit?cij?s stud?jo?o pa?p?rvaldes p?rst?vjiem ir atlieko?? veto ties?bas jaut?jumos, kas skar stud?jo?o intereses. P?c atlieko?? veto piem?ro?anas jaut?jumu izskata saska?o?anas komisija, ko izveido atbilsto?i augstskolas sen?ts, fakult?tes dome vai cita vad?bas instit?cija p?c parit?tes principa. Saska?o?anas komisijas l?mumu apstiprina atbilsto?? vad?ba s instit?cija ar kl?teso?o divu tre?da?u balsu vair?kumu.?

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

Redakc. laboj.

41. 54.pant?:

izteikt otro da?u ??d? redakcij?:

?(2) Augstskolas sen?t?, fakult?tes dom? un cit?s vad?bas instit?cij?s stud?jo?o pa?p?rvaldes p?rst?vjiem ir atlieko?? veto ties?bas jaut?jumos, kas skar stud?jo?o intereses. P?c atlieko?? veto piem?ro?anas jaut?jumu izskata saska?o?anas komisija, ko izveido attiec?gi augstskolas sen?ts, fakult?tes dome vai cita vad?bas instit?cija p?c parit?tes principa. Saska?o?anas komisijas l?mumu apstiprina attiec?g? vad?bas instit?cija ar kl?teso?o divu tre?da?u balsu vair?kumu.?

(3) Stud?jo?o pa?p?rvaldes p?rst?vjiem ir ties?bas l?dzdarboties augstskolas l?m?jinstit?cij?s, k? ar? ties?bas piedal?ties k? nov?rot?jiem ieskait?s un eks?menos, ja to paredz augstskolas studiju k?rt?bu reglament?jo?ie dokumenti.

. . . . . . . . . . .

 

88.

Deput?ts O.Zvejsalnieks

Izteikt likuma 54.panta tre?o da?u ??d? redakcij?:

?(3) Stud?jo?o pa?p?rvaldes p?rst?vjiem ir ties?bas l?dzdarboties augstskolas l?m?jinstit?cij?s, k? ar? ties?bas piedal?ties k? nov?rot?jiem ieskait?s un eks?menos augstskolas noteiktaj? k?rt?b?.?

Neatbalst?t

 

55.pants. Studiju programmas

(1) Studiju programma ietver visas viena akad?misk? gr?da vai augst?k?s izgl?t?bas profesion?l?s kvalifik?cijas ieg??anai nepiecie?am?s pras?bas. Studiju programmas darb?bu nosaka speci?ls dokuments - studiju satura un realiz?cijas apraksts, kas:

1) nosaka pras?bas attiec?b? uz iepriek??jo izgl?t?bu;

         

2) atbilsto?i izgl?t?bas pak?pei un veidam nosaka konkr?t?s programmas ?steno?anas m?r?i, uzdevumu un pl?notos rezult?tus, pied?v?jam?s izgl?t?bas saturu, programmu da?u apjomus, to apguves laika sadal?jumu, ieg?stam?s izgl?t?bas v?rt??anas krit?rijus, p?rbaudes formas un k?rt?bu;

3) ietver programmas ?steno?an? iesaist?t? akad?misk? person?la uzskait?jumu, ar? t? kvalifik?ciju un paredz?tos pien?kumus;

 

89.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi?? Izteikt likuma 55.panta pirm?s da?as 2. un 3. punktu ??d? redakcij?:

?2) atbilsto?i izgl?t?bas pak?pei un veidam nosaka konkr?t?s programmas ?steno?anas m?r?i, uzdevumu un pl?notos rezult?tus, pied?v?jam?s izgl?t?bas saturu, programmu oblig?t?s, oblig?t?s izv?les un izv?les da?as apjomus, to apguves laika sadal?jumu, ieg?stam?s izgl?t?bas v?rt??anas krit?rijus, p?rbaudes formas un k?rt?bu;

3) ietver programmas ?steno?an? iesaist?t? akad?misk? person?la uzskait?jumu, t? kvalifik?ciju un paredz?tos pien?kumus. Akad?misk?s izgl?t?bas studiju programmu oblig?t?s un oblig?t?s izv?les da?as ?steno?an? pamatdarb? piedal?s ne maz?k k? pieci profesori un asoci?tie profesori;?

Atbild?g? komisija

Izteikt likuma 55.panta pirm?s da?as 2. un 3. punktu ??d? redakcij?:

?2) atbilsto?i izgl?t?bas pak?pei un veidam nosaka konkr?t?s programmas ?steno?anas m?r?i, uzdevumu un pl?notos rezult?tus, pied?v?jam?s izgl?t?bas saturu, programmu oblig?t?s, oblig?t?s izv?les un izv?les da?as apjomus, to apguves laika sadal?jumu, ieg?stam?s izgl?t?bas v?rt??anas krit?rijus, p?rbaudes formas un k?rt?bu;

3) ietver programmas ?steno?an? iesaist?t? akad?misk? person?la uzskait?jumu, t? kvalifik?ciju un paredz?tos pien?kumus. Akad?misk?s izgl?t?bas studiju programmu oblig?t?s un oblig?t?s izv?les da?as ?steno?an? pamatdarb? piedal?s ne maz?k k? pieci profesori un asoci?tie profesori, iz?emot ?? panta otraj? da?? paredz?tos gad?jumus;?

Atbalst?t

preciz?t? atbild?g?s komisijas redakcij?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. 55.pant?:

izteikt pirm?s da?as 2. un 3. punktu ??d? redakcij?:

?2) atbilsto?i izgl?t?bas pak?pei un veidam nosaka konkr?t?s programmas ?steno?anas m?r?i, uzdevumu un pl?notos rezult?tus, pied?v?jam?s izgl?t?bas saturu, programmu oblig?t?s, oblig?t?s izv?les un izv?les da?as apjomus, to apguves laika sadal?jumu, ieg?stam?s izgl?t?bas v?rt??anas krit?rijus, p?rbaudes formas un k?rt?bu;

3) ietver programmas ?steno?an? iesaist?t? akad?misk? person?la uzskait?jumu, t? kvalifik?ciju un paredz?tos pien?kumus. Akad?misk?s izgl?t?bas studiju programmu oblig?t?s un oblig?t?s izv?les da?as ?steno?an? pamatdarb? piedal?s ne maz?k k? pieci profesori un asoci?tie profesori, iz?emot ?? panta otraj? da?? paredz?tos gad?jumus;?;

4) ietver programmas ?steno?an? iesaist?to strukt?rvien?bu (katedru, profesoru grupu, laboratoriju, instit?tu u.c.) uzskait?jumu, nor?dot to uzdevumus konkr?t?s programmas ?steno?an?;

5) ietver nepiecie?am? pal?gperson?la raksturojumu, nor?dot t? uzdevumus;

6) ietver programmas ?steno?anai nepiecie?am?s materi?l?s b?zes raksturojumu;

7) nov?rt? programmas izmaksas.

         

(2) Studiju programmu var izstr?d?t un iesniegt apstiprin??anai atbilsto?i attiec?g?s augstskolas sen?ta noteiktajai k?rt?bai atsevi??i augstskolas profesori, katedras, fakult?tes, instit?ti un citas akad?misk?s un zin?tnisk?s strukt?rvien?bas.

 

91.

Atbild?g? komisija

Papildin?t likuma 55. pantu ar jaunu otro da?u ??d? redakcij?:

??(2) Akad?misk?s izgl?t?bas studiju programmas paredzamas ne maz?k k? 250 pilna laika stud?jo?ajiem. Akad?misk?s izgl?t?bas studiju programmas, kuras paredz?tas maz?k nek? 250 pilna laika stud?jo?ajiem, var tikt ?stenotas un ?o programmu oblig?t?s un oblig?t?s izv?les da?as ?steno?an? var piedal?ties maz?k k? pieci profesori un asoci?tie profesori, ja sa?emts attiec?gs Augst?k?s izgl?t?bas padomes atzinums.??

uzskat?t l?dz?in?jo otro da?u par tre?o da?u;

Atbalst?t

papildin?t pantu ar jaunu otro da?u ??d? redakcij?:

?(2) Akad?misk?s izgl?t?bas studiju programmas paredzamas ne maz?k k? 250 pilna laika stud?jo?ajiem. Akad?misk?s izgl?t?bas studiju programmas, kuras paredz?tas maz?k nek? 250 pilna laika stud?jo?ajiem, var tikt ?stenotas un ?o programmu oblig?t?s un oblig?t?s izv?les da?as ?steno?an? var piedal?ties maz?k nek? pieci profesori un asoci?tie profesori, ja sa?emts attiec?gs Augst?k?s izgl?t?bas padomes atzinums.?;

uzskat?t l?dz?in?jo otro da?u par tre?o da?u;

(3) Studiju programmas apstiprina augstskolas sen?ts. Pirms apstiprin??anas organiz?jama neatkar?ga programmu ekspert?ze.

   

uzskat?t l?dz?in?jo tre?o da?u par piekto da?u;

 

uzskat?t l?dz?in?jo tre?o da?u par piekto da?u;

(4) Ar sen?ta l?mumu par jaunas studiju programmas ievie?anu tiek apstiprin?ts atbild?gais par attiec?g?s programmas ?steno?anu, k? ar? noteikts ??s programmas finansu un tehniskais nodro?in?jums.

(5) Studiju programmas likvid?cijas gad?jum? augstskola finansi?li nodro?ina stud?jo?ajiem iesp?ju turpin?t izgl?t?bas ieguvi cit? studiju programm? vai augstskol?.

 

92.

Atbild?g? komisija

Papildin?t 55. pantu ar jaunu ceturto da?u ??d? redakcij?:

??(4) Ikviena studiju programma licenc?jama Izgl?t?bas un zin?tnes ministrij? Izgl?t?bas likum? noteiktaj? k?rt?b?.??

uzskat?t l?dz?in?jo ceturto un piekto da?u attiec?gi par sesto un sept?to da?u;

 

Atbalst?t

papildin?t pantu ar jaunu ceturto da?u ??d? redakcij?:

?(4) Ikviena studiju programma licenc?jama Izgl?t?bas un zin?tnes ministrij? Izgl?t?bas likum? noteiktaj? k?rt?b?.??;

uzskat?t l?dz?in?jo ceturto un piekto da?u attiec?gi par sesto un sept?to da?u;

 

93.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Papildin?t likuma 55.pantu ar jaunu sesto da?u ??d? redakcij?:

?(6) Studiju programmas akredit?jamas Ministru kabineta noteiktaj? k?rt?b? divu gadu laik? no to ?steno?anas uzs?k?anas dienas un ne ret?k k? reizi se?os gados. Lai uzs?ktu jaunas studiju programmas ?steno?anu, augstskolai j?sa?em licence studiju programmai Ministru kabineta noteiktaj? k?rt?b?, un viena m?ne?a laik? p?c licences sa?em?anas vai akredit?cijas programmas ierakst?mas Izgl?t?bas programmu re?istr?.?

Atbalst?t

papildin?t pantu ar astoto da?u ??d? redakcij?:

?(8) Studiju programmas akredit?jamas Ministru kabineta noteiktaj? k?rt?b? divu gadu laik? no to ?steno?anas uzs?k?anas dienas un ne ret?k k? reizi se?os gados. Lai uzs?ktu jaunas studiju programmas ?steno?anu, augstskolai j?sa?em licence studiju programmai Ministru kabineta noteiktaj? k?rt?b?, un viena m?ne?a laik? p?c licences sa?em?anas vai akredit?cijas programmas ierakst?mas Izgl?t?bas programmu re?istr?.?

56.pants. Studiju reglament?cija

(1) Studijas notiek saska?? ar attiec?gaj? augstskol? apstiprin?taj?m studiju programm?m.

. . . . . . . . . . .

 

94.

 

 

 

 

 

95.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Papildin?t likuma 56.panta pirmo da?u ar jaunu teikumu ??d? redakcij?:

?Studiju programmas tiek ?stenotas pilna laika un nepilna laika studij?s.?

Atbild?g? komisija

Izteikt 56. panta pirmo da?u ??d? redakcij? :

?(1) Studijas augstskol? notiek saska?? ar ?aj? likum? noteiktaj? k?rt?b? izstr?d?t?m, apstiprin?t?m un licenc?t?m studiju programm?m. Studiju programmas tiek ?stenotas pilna laika un nepilna laika studij?s.?

Atbalst?t

preciz?t? atbild?g?s komisijas redakcij?

 

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Izteikt 56. panta pirmo da?u ??d? redakcij? :

?(1) Studijas augstskol? notiek saska?? ar ?aj? likum? noteiktaj? k?rt?b? izstr?d?t?m, apstiprin?t?m un licenc?t?m studiju programm?m. Studiju programmas tiek ?stenotas pilna laika un nepilna laika studij?s.?

57.pants. Studiju ilgums

(1) Studiju programmas, kuru apg??anas rezult?t? ieg?st augst?ko izgl?t?bu, nedr?kst b?t ?s?kas par ?etriem gadiem. Studiju saturam un apjomam, k? ar? p?rbaud?jumos izvirz?maj?m pras?b?m kl?tienes un nekl?tienes studij?s j?b?t vien?d?m.

(2) Bakalaura un ma?istra akad?misk? gr?da ieg??anai akad?misk? augstskola pied?v? bakalaura un ma?istra studiju programmas k?d? zin?tnes nozar? vai t?s apak?nozar?. Akad?misk?s izgl?t?bas studiju programmas ma?istra vai tam piel?dzin?ta akad?misk? gr?da ieg??anai l?dz ar bakalaura gr?da ieg??anu paredz?tas no piecu l?dz septi?u gadu ilg?m studij?m.

(3) Personas, kur?m ir ma?istra gr?ds vai tam piel?dzin?ts akad?miskais gr?ds, var turpin?t studijas doktorant?r?, kas paredz?ta doktora zin?tnisk? gr?da ieg??anai un pl?nota trim gadiem.

(4) Augst?k? profesion?l? izgl?t?ba ir lieti??aj? zin?tn? sak?ota izgl?t?ba, kas sagatavo profesion?lai darb?bai. Augst?ko profesion?lo izgl?t?bu ieg?st p?c vismaz ?etrus gadus ilg?m studij?m.

(5) Augst?ko profesion?lo izgl?t?bu ieguvu?ie, kuriem ir bakalaura gr?ds, ir ties?gi turpin?t studijas ma?istra gr?da ieg??anai akad?misk? augstskol?.

 

 

96.

 

 

 

 

 

 

 

 

97.

Jaun?s partijas frakcija

Izteikt likuma 57.panta piekto da?u ??d? redakcij?:

?(5) Augst?ko profesion?lo izgl?t?bu ieguvu?ie, kuri nok?rto ma?istra programmas padomes izvirz?t?s papildus pras?bas ma?istra studiju s?k?anai, ir ties?gi turpin?t studijas ma?istra gr?da ieg??anai akad?misk? augstskol?.?

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi?? Izteikt likuma 57.pantu ??d? redakcij?:

?57.pants. Studiju ilgums

(1) Augstskol?s tiek ?stenotas akad?misk?s studiju programmas bakalaura vai ma?istra gr?da ieg??anai. Bakalaura un ma?istra studiju programmas tiek veidotas saska?? ar valsts akad?misk?s izgl?t?bas standartu. Bakalaura studiju programmas pilna laika studiju ilgums ir tr?s l?dz ?etri gadi, ma?istra programmas pilna laika studiju ilgums ir divi l?dz tr?s gadi.

(2) Personas, kas ieguvu?as ma?istra gr?du, ir ties?gas turpin?t studijas doktorant?r? doktora gr?da ieg??anai. Studiju programmu ilgums doktorant?r? ir tr?s l?dz ?etri gadi.

(3) Piekt? l?me?a augst?k?s profesion?l?s izgl?t?bas ieguvei kop?jais pilna laika studiju ilgums nav ?s?ks par ?etriem gadiem, iz?emot t?s profesion?l?s studiju programmas, kuras tiek ?stenotas p?c augstskolas koled?as vai augstskolas programmas apguves.

(4) Personas, kas ieguvu?as augst?ko profesion?lo izgl?t?bu, kuras programmu akad?misk? da?a ietver bakalaura gr?da ieg??anai nepiecie?amo zin??anu minimumu, ir ties?gas turpin?t studijas ma?istrant?r?.

(5) Studiju programmas saturam un satura apjomam, k? ar? sasniegumu v?rt??anai ir j?b?t vien?dai pilna laika un nepilna laika studij?s.

Da??ji atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Izteikt 57.pantu ??d? redakcij?:

?57.pants. Studiju ilgums

(1) Augstskol?s tiek ?stenotas akad?misk?s studiju programmas bakalaura vai ma?istra gr?da ieg??anai. Bakalaura un ma?istra studiju programmas tiek veidotas saska?? ar valsts akad?misk?s izgl?t?bas standartu. Bakalaura studiju programmas pilna laika studiju ilgums ir tr?s l?dz ?etri gadi, ma?istra programmas pilna laika studiju ilgums ir divi l?dz tr?s gadi.

(2) Personas, kas ieguvu?as ma?istra gr?du, ir ties?gas turpin?t studijas doktorant?r? doktora gr?da ieg??anai. Studiju programmu ilgums doktorant?r? ir tr?s l?dz ?etri gadi.

(3) Piekt? l?me?a augst?k?s profesion?l?s izgl?t?bas ieguvei kop?jais pilna laika studiju ilgums nav ?s?ks par ?etriem gadiem, iz?emot t?s profesion?l?s studiju programmas, kuras tiek ?stenotas p?c augstskolas koled?as vai augstskolas programmas apguves.

(4) Personas, kas ieguvu?as augst?ko profesion?lo izgl?t?bu, kuras programmu akad?misk? da?a ietver bakalaura gr?da ieg??anai nepiecie?amo zin??anu minimumu, ir ties?gas turpin?t studijas ma?istrant?r?.

(5) Studiju programmas saturam un satura apjomam, k? ar? sasniegumu v?rt??anai ir j?b?t vien?dai pilna laika un nepilna laika studij?s.?

59.pants. Studij?s ieg?stamie gr?di un profesion?l? kvalifik?cija

(1) Atbilsto?i valsts akredit?tajai studiju programmai augstskol?s ieg?st:

1) akad?misko izgl?t?bu un ??dus gr?dus:

a) bakalaurs ( akad?miskais gr?ds),

b) ma?istrs (akad?miskais gr?ds),

c) doktors (zin?tniskais gr?ds);

         

2) augst?k?s profesion?l?s izgl?t?bas kvalifik?ciju.

 

98.

Deput?ts O.Spurdzi??

Izteikt likuma 59.panta pirm?s da?as 2. punktu ??d? redakcij?:

?2) augst?ko profesion?lo kvalifik?ciju.?;

Atbalst?t

45. 59.pant?:

izteikt pirm?s da?as 2. punktu ??d? redakcij?:

?2)augst?ko profesion?lo kvalifik?ciju.?;

(2) Augst?k?s profesion?l?s izgl?t?bas kvalifik?ciju, kuru var ieg?t, pabeidzot vismaz ?etrgad?gu augst?k?s izgl?t?bas valsts akredit?to studiju programmu, nosaka Ministru kabineta noteikumi.

 

99.

Deput?ts O.Spurdzi??

Aizst?t likuma 59.panta otraj? da?? v?rdus ?Augst?k?s profesion?l?s izgl?t?bas kvalifik?ciju? ar v?rdiem ?Augst?ko profesion?lo kvalifik?ciju?.

Atbalst?t

aizst?t otraj? da?? v?rdus ?Augst?k?s profesion?l?s izgl?t?bas kvalifik?ciju? ar v?rdiem ?Augst?ko profesion?lo kvalifik?ciju?.

(3) Zin?tnisk?s kvalifik?cijas ieg??ana augstskol?s notiek saska?? ar likumu "Par zin?tnisko darb?bu".

   

 

 

 

   

63.pants. Doktora gr?da un habilit?t? doktora gr?da pie??ir?ana

(1) Doktora gr?du p?c doktorant?ras programmas apguves un disert?cijas aizst?v??anas pie??ir promocijas padome vai habilit?cijas padome. Habilit?t? doktora gr?du pie??ir habilit?cijas padome, pamatojoties uz to public?to zin?tnisko darbu aizst?v??anu, kuri veikti p?c doktora gr?da ieg??anas.

(2) Doktora gr?da vai habilit?t? doktora gr?da pie??ir?anas k?rt?bu, k? ar? visus p?r?jos ar zin?tnisko darb?bu saist?tos jaut?jumus, kurus nereglament? ?is likums, regul? likums "Par zin?tnisko darb?bu".

10. Izteikt 63.pantu ??d? redakcij?:

"63.pants. Doktora gr?da pie??ir?ana

  1.  Doktora gr?du p?c akredit?tas doktorant?ras programmas apguves un promocijas darba aizst?v??anas pie??ir augstskolu vai valsts zin?tnisko centru promocijas padome.
  2.  Doktora gr?da pie??ir?anas k?rt?bu, k? ar? visus p?r?jos ar zin?tnisko darb?bu saist?tos jaut?jumus, kurus nereglament? ?is likums, regul? likums "Par zin?tnisko darb?bu"."

     

46. Izteikt 63.pantu ??d? redakcij?:

?63.pants. Doktora gr?da pie??ir?ana

 (1) Doktora gr?du p?c akredit?tas doktorant?ras programmas apguves un promocijas darba aizst?v??anas pie??ir augstskolu vai valsts zin?tnisko centru promocijas padome.

 (2) Doktora gr?da pie??ir?anas k?rt?bu, k? ar? visus p?r?jos ar zin?tnisko darb?bu saist?tos jaut?jumus, kurus nereglament? ?is likums, regul? likums ?Par zin?tnisko darb?bu?.?

66.pants. Augst?k?s izgl?t?bas padomes izveido?anas k?rt?ba

(1) Augst?k?s izgl?t?bas padomi devi?u locek?u sast?v? p?c izgl?t?bas un zin?tnes ministra ierosin?juma apstiprina Saeima. Augst?k?s izgl?t?bas padomes sast?v? ir pa vienam dele??tam p?rst?vim no Latvijas Zin?t?u akad?mijas, Rado?o savien?bu padomes, Latvijas Izgl?t?bas vad?t?ju asoci?cijas, Latvijas ?rstu biedr?bas, Tirdzniec?bas un r?pniec?bas kameras; augst?k?s izgl?t?bas jomu padom? p?rst?v pa vienam dele??tam p?rst?vim no Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas akcept?taj?m rektoru, augstskolu profesoru un stud?jo?o organiz?cij?m. Izgl?t?bas un zin?tnes ministrs saska?? ar ie?emamo amatu (ex officio) k? Augst?k?s izgl?t?bas padomes loceklis p?rst?v padomi vald?bas s?d?s.

. . . . . . . . . .

 

 

100.

Jaun?s partijas frakcija

Izteikt likuma 66.panta pirm?s da?as otro teikumu ??d? redakcij?:

?Augst?k?s izgl?t?bas padomes sast?v? ir pa vienam dele??tam p?rst?vim no Latvijas Zin?t?u akad?mijas, Rado?o savien?bu padomes, Latvijas Izgl?t?bas vad?t?ju asoci?cijas, Latvijas ?rstu biedr?bas, Tirdzniec?bas un r?pniec?bas kameras; augst?k?s izgl?t?bas jomu padom? p?rst?v pa vienam dele??tam p?rst?vim no Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas akcept?taj?m rektoru, augstskolu profesoru organiz?cij?m un Latvijas Studentu apvien?bas.?

Neatbalst?t

 

75.pants. Inform?cijas snieg?ana

(1) Augstskolu un valsts instit?ciju sadarb?bas veicin??anai augstskolas regul?ri sniedz inform?ciju par savu darb?bu. Inform?cij? ietverami dati par:

1) augstskolas strukt?ru;

2) stud?jo?o un p?r?j? augstskolas person?la skaitu un sast?vu;

3) studiju iesp?j?m un uz?emto studentu skaitu un sast?vu;

4) m?c?bu kursu un studiju programmu pied?v?jumu;

5) valsts bud?eta l?dzek?u sadal?jumu un izlietojumu;

6) saimniecisko darb?bu, ?rpusbud?eta ien?kumiem un to izlietojumu;

7) starptautiskajiem sakariem.

(2) Inform?cija iesniedzama Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijai. T?s iesnieg?anas formu, konkr?to apjomu un regularit?ti nosaka izgl?t?bas un zin?tnes ministrs.

 

101.

Atbild?g? komisija

Izteikt likuma 75. pantu ??d? redakcij?:

?75.pants. P?rskats par augstskolas darb?bu

(1) Augstskolu, valsts un pa?vald?bu instit?ciju un sabiedr?bas sadarb?bas veicin??anai augstskola ik gadu sagatavo p?rskatu par savu darb?bu p?rskata gad? (gadagr?matu), kas k? atsevi??s izdevums public?jams un glab?jams augstskolas bibliot?k?.

(2) Augstskola reizi gad? iesniedz Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijai atsevi??u p?rskatu, kas ietver datus par:

1) augstskolas strukt?ru;

2) stud?jo?o un p?r?j? augstskolas person?la skaitu un sast?vu;

3) studiju iesp?j?m un uz?emto studentu skaitu un sast?vu;

4) m?c?bu kursu un studiju programmu pied?v?jumu;

5) valsts bud?eta l?dzek?u sadal?jumu un izlietojumu;

6) saimniecisko darb?bu, ?rpusbud?eta ien?kumiem un to izlietojumu;

7) starptautiskajiem sakariem.

(3) Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijai iesniedzam? p?rskata formu un iesnieg?anas termi?u nosaka Ministru kabinets.?

Atbalst?t

47. Izteikt 75. pantu ??d? redakcij?:

?75.pants. P?rskats par augstskolas darb?bu

(1) Augstskolu, valsts un pa?vald?bu instit?ciju un sabiedr?bas sadarb?bas veicin??anai augstskola ik gadu sagatavo p?rskatu par savu darb?bu p?rskata gad? (gadagr?matu ), kas k? atsevi??s izdevums public?jams un glab?jams augstskolas bibliot?k?.

(2) Augstskola reizi gad? iesniedz Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijai atsevi??u p?rskatu, kas ietver datus par:

1) augstskolas strukt?ru;

2) stud?jo?o un p?r?j? augstskolas person?la skaitu un sast?vu;

3) studiju iesp?j?m un uz?emto studentu skaitu un sast?vu;

4) m?c?bu kursu un studiju programmu pied?v?jumu;

5) valsts bud?eta l?dzek?u sadal?jumu un izlietojumu;

6) saimniecisko darb?bu, ?rpusbud?eta ien?kumiem un to izlietojumu;

7) starptautiskajiem sakariem.

(3) Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijai iesniedzam? p?rskata formu un iesnieg?anas termi?u nosaka Ministru kabinets.?

77.pants. Augstskolu finansu resursi

(1) Augstskolas finans? to dibin?t?ji. Valsts augstskolu finansu resursus veido valsts pamatbud?eta l?dzek?i, k? ar? citi ien?kumi, ko augstskolas g?st, veicot darb?bu sav?s satversm?s noteikto m?r?u realiz?cijai. Ar ?iem ien?kumiem augstskolas r?kojas, iev?rojot noteikumus, kas attiecas uz bezpe??as organiz?cij?m. Augstskolai ir ties?bas sa?emt un izmantot banku, citu kred?tiest??u, k? ar? organiz?ciju un fizisko personu ziedojumus un d?vin?jumus. Augstskolai ir ties?bas sa?emt un izmantot banku un citu kred?tiest??u kred?tus. Augstskolas finansu resursu strukt?ru nosaka augstskolas sen?ts, bet t?s bud?eta izpildi kontrol? rev?zijaskomisija. Par bud?eta izpildi rektors sniedz ikgad?ju p?rskatu sen?tam, izgl?t?bas un zin?tnes ministram un attiec?g?s nozares ministram vai augstskolas dibin?t?jam.

 

102.

Atbild?g? komisija

Papildin?t 77.panta pirmo da?u ar jaunu otro teikumu ??d? redakcij?:

?Augstskolas dibin?t?js nodro?ina augstskolas nep?rtrauktai darb?bai, ar? dibin?t?ja noteikto uzdevumu veik?anai, nepiecie?amos finansu l?dzek?us.?

Atbalst?t

48. Papildin?t 77.panta pirmo da?u ar jaunu otro teikumu ??d? redakcij?:

?Augstskolas dibin?t?js nodro?ina augstskolas nep?rtrauktai darb?bai, ar? dibin?t?ja noteikto uzdevumu veik?anai, nepiecie?amos finansu l?dzek?us.?

79.pants. Stud?jo?o kredit??ana

(1) Stud?jo?ie var izmantot ?pa?u valsts kred?tu no Ministru kabineta dibin?t? Studiju fonda.

(2) Valsts kred?tu pie??ir?anas un atmaks??anas k?rt?bu nosaka Ministru kabineta noteikumi.

 

103.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Izteikt likuma 79.pantu ??d? redakcij?:

?79.pants. Stud?jo?o un studiju kredit??ana

(1) Akredit?t?s studiju programm?s stud?jo?ajiem ir ties?bas pretend?t:

1) uz studiju kred?tu ? aizdevumu no valsts bud?eta l?dzek?iem stud?jo?ajiem, lai segtu maksu par studij?m;

2) uz valsts kred?tu stud?jo?ajiem ? aizdevumu no valsts bud?eta l?dzek?iem stud?jo?o soci?lo vajadz?bu nodro?in??anai.

(2) K?rt?bu, k?d? tiek pie??irts un atmaks?ts studiju kred?ts un valsts kred?ts stud?jo?ajiem, nosaka Ministru kabinets.?

Atbalst?t

49. Izteikt 79.pantu ??d? redakcij?:

?79.pants. Stud?jo?o un studiju kredit??ana

(1) Akredit?t?s studiju programm?s stud?jo?ajiem ir ties?bas pretend?t:

1) uz studiju kred?tu ? aizdevumu no valsts bud?eta l?dzek?iem stud?jo?ajiem, lai segtu maksu par studij?m;

2) uz valsts kred?tu stud?jo?ajiem ? aizdevumu no valsts bud?eta l?dzek?iem stud?jo?o soci?lo vajadz?bu nodro?in??anai.

(2) K?rt?bu, k?d? tiek pie??irts un atmaks?ts studiju kred?ts un valsts kred?ts stud?jo?ajiem, nosaka Ministru kabinets.?

80.pants. Augstskolu uz??m?jdarb?ba un cita saimniecisk? darb?ba

Pildot savus uzdevumus, augstskolai ir ties?bas Latvij? un ?rvalst?s veikt ??das darb?bas:

1) atv?rt noda?as, fili?les un p?rst?vniec?bas;

2) sl?gt l?gumus ar fiziskaj?m un juridiskaj?m person?m, k? ar? veikt citas juridisk?s darb?bas saska?? ar ?o likumu un citiem likumiem;

3) izsludin?t konkursus, pirkt un p?rdot kustamo un nekustamo ?pa?umu, da??du mantu un v?rtspap?rus saska?? ar sp?k? eso?ajiem likumdo?anas aktiem un atbilsto?i augstskolas darb?bas m?r?im;

4) veikt augstskolas profilam atbilsto?u uz??m?jdarb?bu, kuras ien?kumi ir ieskait?mi augstskolas bud?et? t?s att?st?bai, k? ar? ieguld?t ieg?tosl?dzek?us citos uz??mumos atbilsto?i augstskolas m?r?im.

 

104.

Atbild?g? komisija

Papildin?t likuma 80. pantu ar otro da?u ??d? redakcij?:

?(2) Augstskolas finansi?lo un saimniecisko darb?bu, ar? augstskolas rev?zijas komisijas zi?ojumus, ne ret?k k? reizi divos gados p?rbauda neatkar?gs revidents. Neatkar?ga revidenta sagatavoto rakstveida atzinumu par augstskolas finansi?lo un saimniecisko darb?bu augstskola iesniedz Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijai vai citai ministrijai, kuras p?rzi?? ir attiec?g? augstskola. Ar p?rbaudi saist?tie izdevumi tiek segti no augstskolas saimniecisk?s darb?bas rezult?t? g?tajiem ien?kumiem.?

Atbalst?t

50. Papildin?t 80. pantu ar otro da?u ??d? redakcij?:

?(2) Augstskolas finansi?lo un saimniecisko darb?bu, ar? augstskolas rev?zijas komisijas zi?ojumus, ne ret?k k? reizi divos gados p?rbauda neatkar?gs revidents. Neatkar?ga revidenta sagatavoto rakstveida atzinumu par augstskolas finansi?lo un saimniecisko darb?bu augstskola iesniedz Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijai vai citai ministrijai, kuras p?rzi?? ir attiec?g? augstskola. Ar p?rbaudi saist?tie izdevumi tiek segti no augstskolas saimniecisk?s darb?bas rezult?t? g?tajiem ien?kumiem.?

85.pants. ?rvalst?s ieg?to akad?misko un zin?tnisko gr?du un diplomu atz??ana Latvij?

(1) ?rvalst?s ieg?to akad?misko gr?du un diplomu, k? ar? vid?jo visp?r?jo izgl?t?bu apliecino?u dokumentu atz??anu uz ekspert?zes rezult?tu pamata veic Akad?miskais inform?cijas centrs.

. . . . . . . . . . .

 

105.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi?? Izteikt likuma 85.panta nosaukumu un pirmo da?u ??d? redakcij?:

?85.pants. ?rvalst?s ieg?to gr?du un diplomu akad?misk? atz??ana Latvij?

(1) ?rvalst?s ieg?to gr?du un diplomu, k? ar? vid?jo izgl?t?bu apliecino?u dokumentu ekspert?zi veic Akad?miskais inform?cijas centrs.?;

Atbalst?t

51. 85.pant?:

izteikt panta nosaukumu un pirmo da?u ??d? redakcij?:

?85.pants. ?rvalst?s ieg?to gr?du un diplomu akad?misk? atz??ana Latvij?

(1) ?rvalst?s ieg?to gr?du un diplomu, k? ar? vid?jo izgl?t?bu apliecino?u dokumentu ekspert?zi veic Akad?miskais inform?cijas centrs.?;

(3) Diploma ekspert?zes rezult?t? t? ?pa?niekam tiek izsniegta izzi?a par to, k?dam Latvij? pie??irtam akad?miskajam gr?dam vai diplomam atbilst ?rvalst?s ieg?tais diploms. Latvijas izgl?t?bas dokumenti p?c ?rvalst?s ieg?t? diploma atz??anas netiek izsniegti.

 

106.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi?? Izsl?gt likuma 85.panta tre??s da?as p?d?jo teikumu;

Atbalst?t

izsl?gt tre??s da?as p?d?jo teikumu;

(4) Izdevumus, kas saist?ti ar ?rvalst?s ieg?t? diploma, akad?misk? vai zin?tnisk? gr?da atz??anu, sedz diploma ?pa?nieks.

 

107.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi?? Aizst?t likuma 85.panta ceturtaj? da?? v?rdu ?atz??anu? ar v?rdu ?ekspert?zi?;

Atbalst?t

aizst?t ceturtaj? da?? v?rdu ?atz??anu? ar v?rdu ?ekspert?zi?;

(5) Ja izgl?t?ba tiek turpin?ta Latvij?, attiec?g? augstskola var veikt papildu ekspert?zi un noteikt papildu pras?bas.

 

108.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Izteikt likuma 85.panta piekto da?u ??d? redakcij?:

?(5) Ja izgl?t?ba tiek turpin?ta Latvij?, attiec?g? augstskola uz Akad?misk?s inform?cijas centra izzi?as pamata pie?em l?mumu par ?rvalst?s ieg?t? gr?da vai diploma atz??anu studiju turpin??anai. Augstskola var veikt papildu ekspert?zi un noteikt papildu pras?bas.?

Atbalst?t

izteikt piekto da?u ??d? redakcij?:

?(5) Ja izgl?t?ba tiek turpin?ta Latvij?, attiec?g? augstskola uz Akad?misk?s inform?cijas centra izzi?as pamata pie?em l?mumu par ?rvalst?s ieg?t? gr?da vai diploma atz??anu studiju turpin??anai. Augstskola var veikt papildu ekspert?zi un noteikt papildu pras?bas.?;

(6) Zin?tnisko gr?du ekspert?zi veic habilit?cijas padome.

11. Aizst?t 85.panta sestaj? da?? v?rdu "habilit?cijas" ar v?rdiem "nozares profesoru".

109.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi?? Izsl?gt likuma 85.panta sesto da?u.

Atbalst?t

Izsl?gt sesto da?u.

 

86.pants. ?rvalstu augstskolas Latvij?

(1) ?rvalstu augstskolu fili?les Latvij? var atv?rt, ja:

1) attiec?g? augstskola sav? valst? ir valstiski atz?ta (akredit?ta);

2) Latvijas Republikas izgl?t?bas un zin?tnes ministrs ir devis at?auju fili?les dibin??anai.

(2) ?rvalstu augstskolu fili?les ieg?st ties?bas izsniegt Latvij? atz?tus izgl?t?bas dokumentus p?c ?o fili??u akredit?cijas visp?r?j? k?rt?b?. ?rvalstu augstskolas fili?le, kas atv?rta saska?? ar ?? panta nosac?jumiem, var Latvij? darboties ar? bez akredit?cijas, bet t?d? gad?jum? t?s izsniegtie diplomi tiek piel?dzin?ti ?rvalst?s ieg?tai augst?kajai izgl?t?bai un Latvij? tiek atz?ti saska?? ar ?? likuma 85.panta noteikumiem.

 

 

110.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O Spurdzi??

Izteikt likuma 86.pantu ??d? redakcij?:

?86.pants. ?rvalstu augstskolu darb?ba Latvij?

(1) ?rvalstu augstskolas Latvij? var veidot fili?les vai kontaktpunktus.

(2) ?rvalsts augstskolas fili?li Latvij? var atv?rt, ja:

1) attiec?g? augstskola sav? valst? ir valstiski atz?ta (akredit?ta);

2) t? ir licenc?ta Ministru kabineta noteiktaj? k?rt?b?.

(3) ?rvalsts augstskolas kontaktpunkta atv?r?anai un darb?bai Ministru kabineta noteiktaj? k?rt?b? j?sa?em at?auja no Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas.

(4) ?rvalsts augstskolas kontaktpunkts Latvij? var veikt tikai ??das darb?bas:

1) ?rvalsts augstskolas reklam??anu;

2) inform?cijas un m?c?bu l?dzek?u izdali;

3) dokument?cijas p?rs?t??anu uz attiec?go ?rvalsts augstskolu un sa?em?anu no t?s.

(5) Ja ?rvalsts augstskolas fili?le, kas izpild?jusi ?? panta otr?s da?as nosac?jumus, Latvijas Republikas teritorij? ?steno studiju programmas, t?s diplomi Latvij? tiek atz?ti saska?? ar ?? likuma 85.panta noteikumiem, Lisabonas konvenciju un Eiropas Padomes, Eiropas Savien?bas un UNESCO dokumentiem transnacion?l?s izgl?t?bas jom?.?

Atbalst?t

 

 

52. Izteikt 86.pantu ??d? redakcij?:

?86.pants. ?rvalstu augstskolu darb?ba Latvij?

(1) ?rvalstu augstskolas Latvij? var veidot fili?les vai kontaktpunktus.

(2) ?rvalsts augstskolas fili?li Latvij? var atv?rt, ja:

1) attiec?g? augstskola sav? valst? ir valstiski atz?ta (akredit?ta);

2) t? ir licenc?ta Ministru kabineta noteiktaj? k?rt?b?.

(3) ?rvalsts augstskolas kontaktpunkta atv?r?anai un darb?bai Ministru kabineta noteiktaj? k?rt?b? j?sa?em at?auja no Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas.

(4) ?rvalsts augstskolas kontaktpunkts Latvij? var veikt tikai ??das darb?bas:

1) ?rvalsts augstskolas reklam??anu;

2) inform?cijas un m?c?bu l?dzek?u izdali;

3) dokument?cijas p?rs?t??anu uz attiec?go ?rvalsts augstskolu un sa?em?anu no t?s.

(5) Ja ?rvalsts augstskolas fili?le, kas izpild?jusi ?? panta otr?s da?as nosac?jumus, Latvijas Republikas teritorij? ?steno studiju programmas, t?s diplomi Latvij? tiek atz?ti saska?? ar ?? likuma 85.panta noteikumiem, Lisabonas konvenciju un Eiropas Padomes, Eiropas Savien?bas un UNESCO dokumentiem transnacion?l?s izgl?t?bas jom?.?

87.pants. Augstskolu un zin?tnisko iest??u integr?cija

(1) Augst?k?s izgl?t?bas un zin?tnes integr?cija tiek veikta saska?? ar atsevi??i izstr?d?tiem projektiem. Atbilsto?i ?iem projektiem augstskolu studiju programmu nodro?in??an? piedal?s zin?tnisko iest??u strukt?rvien?bu zin?tnieki, saska?? ar visp?r?jiem noteikumiem konkursa k?rt?b? ieg?stot augstskolas past?v?g? person?la statusu.

(2) Augstskolu un zin?tnisko iest??u integr?cija notiek uz nosl?gtu l?gumu pamata. ?o l?gumu nosl?g?anu reglament? Ministru kabineta noteikumi.

 

111.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O. Spurdzi?? Izsl?gt likuma 87.pantu.

Atbalst?t

53. Izsl?gt 87.pantu.

 

P?rejas noteikumi 1. Augstskolas triju m?ne?u laik? no ?? likuma sp?k? st??an?s dienas saska?o savas satversmes (stat?tus) ar ?? likuma pras?b?m un iesniedz t?s Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijai.

2. Augstskolas se?u m?ne?u laik? no ?? likuma sp?k? st??an?s dienas saska?o visus normat?vos aktus (nolikumus, noteikumus, reglamentus u.c.) ar sav?m satversm?m un ?o likumu.

3. Visu v?l?to amatu un instit?ciju pilnvaru laiks netiek main?ts, ja tas nep?rsniedz se?us gadus no iev?l??anas dienas.

4. Augstskol?m, kur?m Latvijas Republikas Izgl?t?bas likum? noteiktaj? k?rt?b? ir apstiprin?tas satversmes, l?dz akredit?cijai ir ties?bas izsniegt izgl?t?bas dokumentu atbilsto?i ?? likuma 7.panta otr?s da?as nosac?jumiem, k? ar? piedal?ties Rektoru padomes darb?.

5. Augst?k?s izgl?t?bas padome gada laik? p?c ?? likuma sp?k? st??an?s dienas sadarb?b? ar Latvijas Zin?tnes padomi un Zin?t?u akad?miju izstr?d? priek?likumus izgl?t?bas un zin?tnes ministram par profesoru ?tata vietu sarakstu augstskol?s un konkursa izsludin??anas grafiku.

6. Izgl?t?bas un zin?tnes ministrs divu m?ne?u laik? no ?? likuma sp?k? st??an?s dienas iesniedz Saeimai Augst?k?s izgl?t?bas padomes person?lsast?va kandidat?ras.

7. Augst?k?s izgl?t?bas padome triju m?ne?u laik? izstr?d? un iesniedz Ministru kabinetam apstiprin??anai universit??u reformu programmu, paredzot taj? sec?gu augst?k?s izgl?t?bas un zin?tnes integr?ciju (zin?tnisk?s p?tniec?bas instit?tu izveidi vai eso?o instit?tu iek?au?anos galvenajos studiju un p?t?jumu virzienos), akad?misk? person?la kvalifik?cijas cel?anu, jaun?s zin?tnieku paaudzes piesaist??anu, jaunu finans??anas un darba samaksas k?rt?bu.

8. Ministru kabinets paredz ikgad?jus papildu finansu l?dzek?us universit??u reformas ?steno?anai.

9. Ministru kabinets divu m?ne?u laik? no ?? likuma sp?k? st??an?s dienas pie?em ?? likuma pras?b?m atbilsto?us augstskolu licenc??anas un akredit?cijas noteikumus.

10.Licenc?t?m augstskol?m j?atjauno licence se?u m?ne?u laik? no ?? likuma sp?k? st??an?s dienas.

11. Attiec?b? uz Latvijas Republikas Nacion?l?s aizsardz?bas akad?miju Ministru kabinets ir ties?gs noteikt citu k?rt?bu ??s augstskolas autonomijas (4.pants), augstskolas p?rst?v?bas un stud?jo?o pa?p?rvaldes (12., 53.pants), rektora apstiprin??anas (17.pants), stud?jo?o komplekt??anas (45.pants) un studiju programmu apstiprin??anas (55.pants) jaut?jumos, ja to prasa ??s izgl?t?bas iest?des milit?r? specifika.

[<*> - Ar groz?jumiem, kas izdar?ti ar 27.12.96. likumu, kas st?jas sp?k? no 24.01.97.]

 

112.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113.

Izgl?t?bas un zin?tnes ministrijas parlament?rais sekret?rs O. Spurdzi??

P?rejas noteikumos:

Izteikt 1.punktu ??d? redakcij?:

?1. Augstskolas, kuru satversmes ir apstiprin?tas l?dz 1995.gada 2.decembrim, l?dz akredit?cijai, bet ne v?l?k k? l?dz 2001.gada 17.novembrim ir piel?dzin?mas akredit?t?m augstskol?m, un t?s ir ties?gas izsniegt izgl?t?bas dokumentu atbilsto?i ?? likuma 7.panta tre??s da?as noteikumiem, k? ar? piedal?ties Rektoru padomes darb?.?;

izsl?gt 2., 4., 6., 7., 9. un 10.punktu;

uzskat?t l?dz?in?jo 3., 5., 8. un 11.punktu attiec?gi par 2., 3., 4. un 5.punktu;

papildin?t ar jaunu 6. un 7.punktu ??d? redakcij?:

?6. Ja studiju programma neatbilst 55. un 78.panta pirm?s da?as 1.punkta nosac?jumiem, tad studiju programma tiek re?istr?ta Izgl?t?bas un zin?tnes ministrij?, ja iesniegumam ir pievienots Augst?k?s izgl?t?bas padomes atzinums par nepiecie?am?bu ?stenot studiju programmu.

7. Izgl?t?bas un zin?tnes ministrija kop?gi ar Zemkop?bas ministriju, Labkl?j?bas ministriju un Kult?ras ministriju izstr?d? Ministru kabineta noteikumus par augstskolu gada statistisko un finansi?lo p?rskatu. L?dz 2000.gada 1.septembrim izgl?t?bas un zin?tnes ministrs iesniedz ?os noteikumus Ministru kabinetam apstiprin??anai.?

Atbild?g? komisija

Izteikt groz?jumus p?rejas noteikumos ??d? redakcij?:

?Izteikt 1.punktu ??d? redakcij?:

?1. Augstskolas, kuru satversmes ir apstiprin?tas l?dz 1995.gada 2.decembrim, l?dz akredit?cijai, bet ne v?l?k k? l?dz 2001.gada 17.novembrim ir piel?dzin?mas akredit?t?m augstskol?m, un t?s ir ties?gas izsniegt izgl?t?bas dokumentu atbilsto?i ?? likuma 7.panta tre??s da?as noteikumiem, k? ar? piedal?ties Rektoru padomes darb?.?;

izsl?gt 2., 4., 6., 7., 9. un 10.punktu;

uzskat?t l?dz?in?jo 3., 5., 8. un 11.punktu attiec?gi par 2., 3., 4. un 5.punktu;

papildin?t p?rejas noteikumus ar jaunu 6., 7., 8., 9. un 10.punktu ??d? redakcij?:

?6. Ja studiju programma neatbilst 55.panta un 78.panta pirm?s da?as 1.punkta noteikumiem, studiju programma tiek re?istr?ta Izgl?t?bas un zin?tnes ministrij?, ja iesniegumam pievienots Augst?k?s izgl?t?bas padomes atzinums par nepiecie?am?bu ?stenot ?o studiju programmu.

7. Izgl?t?bas un zin?tnes ministrija kop?gi ar Zemkop?bas ministriju, Labkl?j?bas ministriju un Kult?ras ministriju izstr?d? Ministru kabineta noteikumus par augstskolu gada statistisko un finansi?lo p?rskatu. L?dz 2000.gada 1.septembrim izgl?t?bas un zin?tnes ministrs iesniedz ?os noteikumus Ministru kabinetam apstiprin??anai.

8. Habilit?tiem doktoriem ir attiec?g?s nozares doktora ties?bas.

9. Likuma 55.panta otr? da?a par pilna laika stud?jo?o skaitu akad?misk?s izgl?t?bas studiju programm?s neattiecas uz t?m studiju programm?m, kuras ??s normas sp?k? st??an?s dien? jau tiek ?stenotas, ? l?dz br?dim, kad attiec?g? studiju programma akredit?jama atbilsto?i ?? likuma pras?b?m.

10. Likuma 55.panta ceturt? da?a par ikvienas studiju programmas licenc??anu neattiecas uz t?m studiju programm?m, kuras ??s normas sp?k? st??an?s dien? jau tiek ?stenotas. ??s studiju programmas piel?dzin?mas licenc?t?m studiju programm?m.??

Atbalst?t,

iestr?d?ts atb.komis.

redakcij?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalst?t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. P?rejas noteikumos:

izteikt 1.punktu ??d? redakcij?:

?1. Augstskolas, kuru satversmes ir apstiprin?tas l?dz 1995.gada 2.decembrim, l?dz akredit?cijai, bet ne v?l?k k? l?dz 2001.gada 17.novembrim ir piel?dzin?mas akredit?t?m augstskol?m, un t?s ir ties?gas izsniegt izgl?t?bas dokumentu atbilsto?i ?? likuma 7.panta tre??s da?as noteikumiem, k? ar? piedal?ties Rektoru padomes darb?.?;

izsl?gt 2., 4., 6., 7., 9. un 10.punktu;

uzskat?t l?dz?in?jo 3., 5., 8. un 11.punktu attiec?gi par 2., 3., 4. un 5.punktu;

papildin?t p?rejas noteikumus ar jaunu 6., 7., 8., 9. un 10.punktu ??d? redakcij?:

?6. Ja studiju programma neatbilst 55.panta un 78.panta pirm?s da?as 1.punkta noteikumiem, studiju programma tiek re?istr?ta Izgl?t?bas un zin?tnes ministrij?, ja iesniegumam pievienots Augst?k?s izgl?t?bas padomes atzinums par nepiecie?am?bu ?stenot ?o studiju programmu.

7. Izgl?t?bas un zin?tnes ministrija kop?gi ar Zemkop?bas ministriju, Labkl?j?bas ministriju un Kult?ras ministriju izstr?d? Ministru kabineta noteikumus par augstskolu gada statistisko un finansi?lo p?rskatu. L?dz 2000.gada 1.septembrim izgl?t?bas un zin?tnes ministrs iesniedz ?os noteikumus Ministru kabinetam apstiprin??anai.

8. Habilit?tiem doktoriem ir attiec?g?s nozares doktora ties?bas.

9. Likuma 55.panta otr? da?a par pilna laika stud?jo?o skaitu akad?misk?s izgl?t?bas studiju programm?s neattiecas uz t?m studiju programm?m, kuras ??s normas sp?k? st??an?s dien? jau tiek ?stenotas, ? l?dz br?dim, kad attiec?g? studiju programma akredit?jama atbilsto?i ?? likuma pras?b?m.

10. Likuma 55.panta ceturt? da?a par ikvienas studiju programmas licenc??anu neattiecas uz t?m studiju programm?m, kuras ??s normas sp?k? st??an?s dien? jau tiek ?stenotas. ??s studiju programmas piel?dzin?mas licenc?t?m studiju programm?m.?