Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Ieniedz Juridiskā komisija

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām

un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

(reģ.nr.460; dok.nr.1441)

1.

Likuma attiecīgā panta redakcija pirms Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem MK noteikumiem nr. 430

2.

Satversmes 81.panta kārtībā izdotie MK noteikumi nr.430

3.

Pr.nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Atbildīgās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kurā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.) šādus grozījumus:

8.pants. (1) Uz valsts vārda Valsts meža dienesta personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valsts meža fonda zeme, izņemot valsts meža fonda zemi Grīņu, Krustkalnu, Moricsalas, Slīteres un Teiču rezervātā, kā arī sasakaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu - cita valstij piederošā un pierītošā zeme.

(2) Uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valsts meža fonda zeme Grīņu, Krustkalnu, Moricsalas, Slīteres un Teiču rezervātā, kā arī sasakaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu - cita valstij piederošā un piekrītošā zeme.

(3) Uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, ko aizņem valsts transporta un sakaru komunikācijas, valsts transporta un sakaru iestāžu un uzņēmumu valdījumā esošās ēkas (būves), kā arī valsts zeme, kas nepieciešama šo objektu uzturēšanai atbilstoši zemes ierīcības projektam,un saskaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu - cita valstij piederošā un piekrītošā zeme.

(4) Uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, ko aizņem valsts selekcijas saimniecības, valsts izmēģinājumu saimniecības, valsts zinātniskās pētniecības saimniecības un valsts lauksaimniecības mācību saimniecības, kā arī saskaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu - cita valstij piederošā un piekrītošā zeme.

(5) Uz valsts vārda bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā zemesgrāmatā tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, uz kuras atrodas valsts īpašuma objekti, kas nodoti privatizācijai saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", kā arī privatizētie, denacionalizētie vai citādi atsavinātie valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) īpašuma objekti.

(6) Valstij piederošā vai piekrītošā zeme, kas nav minēta šā panta pirmajā - piektajā daļā, zemesgrāmatā ierakstāma uz valsts vārda Finansu ministrijas personā, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi.

8.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valsts meža zeme Grīņu rezervātā, Krustkalnu rezervātā, Moricsalas rezervātā un Teiču rezervātā, Gaujas nacionālajā parkā, Ķemeru nacionālajā parkā un Šlīteres nacionālajā parkā, kā arī saskaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu - cita valstij piederošā un piekrītošā zeme.";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, ko aizņem valsts selekcijas saimniecības, valsts izmēģinājumu saimniecības, valsts zinātniskās pētniecības saimniecības un valsts lauksaimniecības mācību saimniecības, valstij piederošā un piekrītošā meža zeme, kura pēc stāvokļa uz 1940.gada 21.jūliju bija Zemkopības ministrijas Meža departamenta zeme, un pārējā valsts meža zeme, uz kuru nav atjaunotas īpašuma tiesības vai kura nav nodota lietošanā fiziskajām vai juridiskajām personām likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos", likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" un likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" noteiktajā kārtībā, kā arī saskaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu - cita valstij piederošā un piekrītošā zeme."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs A.Kalvītis

Izteikt 8.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, ko aizņem valsts selekcijas stacijas, valsts izmēģinājumu saimniecības, valsts zinātniskās pētniecības saimniecības un valsts lauksaimniecības mācību saimniecības, valstij piederošā un piekrītošā meža zeme, kura pēc stāvokļa uz 1940.gada 21.jūliju bija Zemkopības minstrijas Meža departamenta zeme un pārējā valsts meža zeme, uz kuru nav atjaunotas īpašuma tiesības un kura nav nodota lietošanā fiziskajām un juridiskajām personām, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī saskaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu - cita valstij piederošā un piekrītošā zeme.”

Juridiskais birojs

Izteikt 8.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, ko aizņem valsts selekcijas stacijas, valsts izmēģinājumu saimniecības, valsts zinātniskās pētniecības saimniecības un valsts lauksaimniecības mācību saimniecības, valstij piederošā un piekrītošā meža zeme, izņemot šā panta otrajā daļā minēto meža zemi, ja tā likumā noteiktajā kārtībā nav nodota īpašuma vai patstāvīgā lietošanā fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī sasakaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu - cita valstij piederošā un piekrītošā zeme.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

(sk.2.

priekšlik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

 

 

 

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valsts meža zeme Grīņu dabas rezervātā, Krustkalnu dabas rezervātā, Moricsalas dabas rezervātā un Teiču dabas rezervātā, Gaujas nacionālajā parkā, Ķemeru nacionālajā parkā un Slīteres nacionālajā parkā, kā arī saskaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu - cita valstij piederošā un piekrītošā zeme.";

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, ko aizņem valsts selekcijas stacijas, valsts izmēģinājumu saimniecības, valsts zinātniskās pētniecības saimniecības un valsts lauksaimniecības mācību saimniecības, valstij piederošā un piekrītošā meža zeme, izņemot šā panta otrajā daļā minēto meža zemi, ja tā likumā noteiktajā kārtībā nav nodota īpašumā vai pastāvīgā lietošanā fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī sasakaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu - cita valstij piederošā un piekrītošā zeme.”

 

 

   

3.

Juridiskā komisija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.430 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).”

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.430 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).

 

Noteikumi stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

4.

Juridiskā komisija

Izslēgt vārdus un skaitļus “Noteikumi stājas spēkā 2000. gada 1. janvārī.”

Atbalstīt