Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Medību likumā» (reģ. nr. 459) trešajam lasījumam

Redakcija pirms Satversmes 81.p. noteiktajā kārtībā izdoto MK noteikumu nr.429 pieņemšanas

Otrā lasījuma redakcija

( dok. nr. 1589)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Medību likums

Grozījumi Medību likumā

     

Grozījumi Medību likumā

 

Izdarīt Medību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 13.nr.; 1997, 14.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Medību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 13.nr.; 1997, 14.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

---------------------------------------------

10) medību ierīcības projekts - Valsts meža dienesta izstrādāts dokuments, kas paredz vienlaidu medību platības novērtēšanu un medību resursu izmantošanas kārtību;

---------------------------------------------

1. Izteikt 1.panta 10.punktu šādā redakcijā:

“10) medību ierīcības projekts — Valsts meža dienesta apstiprināts dokuments, kas paredz vienlaidu medību platības novērtēšanu; uz šā dokumenta pamata nosaka, cik limitēto medījamo dzīvnieku maksimāli drīkst nomedīt;”.

     

1. Izteikt 1.panta 10.punktu šādā redakcijā:

“10) medību ierīcības projekts — Valsts meža dienesta apstiprināts dokuments, kas paredz vienlaidu medību platības novērtēšanu; uz šā dokumenta pamata nosaka, cik limitēto medījamo dzīvnieku maksimāli drīkst nomedīt;”.

6. pants. (1) Medību saimniecību organizē medību tiesību lietotājs, bet

medību norisi, medību ierīcības projekta un medību iecirkņa apsaimniekošanas projekta izpildi kontrolē Valsts meža dienests.

(2) Pagasta padome vai pilsētas dome savas administratīvās teritorijas robežās var piedalīties medību saimniecības organizēšanā.

2. 6.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “un medību iecirkņa apsaimniekošanas projekta”;

 

 

izslēgt otro daļu.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

(Dep.J.Urbanovičs, M.Lujāns)

Papildināt likuma 6.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pašvaldības savas administratīvās teritorijas robežās gādā, lai medību saimniecības organizēšana atbilstu dabas aizsardzības prasībām un attiecīgās teritorijas iedzīvotāju interesēm.”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Medību saimniecību organizē medību tiesību lietotājs, bet medību norisi, medību ierīcības projekta izpildi kontrolē Valsts meža dienests. Izņēmums ir dabas rezervāti un nacionālie parki, kur medību ierīcības projekta izpildi kontrolē attiecīgi dabas rezervāta vai nacionālā parka administrācija.”

 

 

 

Neatbals-tīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

2. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Medību saimniecību organizē medību tiesību lietotājs, bet medību norisi, medību ierīcības projekta izpildi kontrolē Valsts meža dienests. Izņēmums ir dabas rezervāti un nacionālie parki, kur medību ierīcības projekta izpildi kontrolē attiecīgi dabas rezervāta vai nacionālā parka administrācija.”

8.pants. (1) Mednieka apliecību var iegūt Latvijas Republikas iedzīvotāji, kas sasnieguši 18 gadu vecumu. Mednieka apliecību izdod Valsts meža dienesta virsmežniecības pēc tam, kad nokārtots eksāmens mednieku

eksaminācijas komisijā. Pārbaudāmo zināšanu apjomu nosaka medību noteikumi. Mednieka apliecība ir derīga visā Latvijas teritorijā.

(2) Mednieku eksaminācijas komisiju pēc Valsts meža dienesta ieteikuma apstiprina rajona padome vai republikas pilsētas dome, iekļaujot tajā Valsts meža dienesta, vides aizsardzības, valsts policijas speciālistus, kā arī mednieku biedrību pārstāvjus. Eksaminācijas komisijas darbību finansē Valsts meža dienests, nosakot maksu par eksāmena kārtošanu un mednieka apliecības sagatavošanu.

(3) Par eksāmena rezultātiem tiek sastādīts protokols. Cita veida zināšanu pārbaude medību šaujamieroču iegādei medībām nav nepieciešama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 8.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Eksāmena rezultāti tiek ierakstīti protokolā.”;

izslēgt trešo daļu.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 8.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Eksāmena rezultāti tiek ierakstīti protokolā.”;

izslēgt trešo daļu.

11.pants. Reprezentācijas medību organizēšanai Valsts meža dienesta

pakļautībā darbojas bezpeļņas organizācija - valsts medību saimniecība, kuras statūtus apstiprina Ministru kabinets. Ar medībām (arī reprezentācijas medībām) saistītos izdevumus sedz medību ierosinātājs - fiziskā vai juridiskā persona - no saviem līdzekļiem.

4. Izslēgt 11.pantu.

     

4. Izslēgt 11.pantu.

19.pants. (1) Medību saimniecības attīstīšanai mežsaimniecības attīstības fondā tiek ieskaitīti:

1) ienākumi no medību atļauju realizācijas;

2) soda naudas par šā likuma un medību noteikumu pārkāpumiem;

3) kompensācijas par medību saimniecībai un medību resursiem

nodarītajiem zaudējumiem;

4) ienākumi, kas gūti, realizējot konfiscētos medību šaujamieročus,

medību rīkus un medību produkciju;

5) maksa, kas saņemta par atļaujām izvest medību trofejas no Latvijas Republikas;

6) visi ieņēmumi no valsts medību platību iznomāšanas;

7) ziedojumi.

(2) No šā panta pirmajā daļā minētajiem līdzekļiem ne mazāk kā 60 procenti ir izlietojami medījamo dzīvnieku aizsardzībai un to dzīves

apstākļu uzlabošanai.

(3) Medību saimniecības attīstīšanai mežsaimniecības attīstības fondā ieskaitītos līdzekļus izlieto Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

5. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“(1) Medību saimniecības attīstīšanai tiek izveidots fonds, kura līdzekļu izlietojumu regulē Ministru kabineta apstiprināts šā fonda nolikums.

(2) Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļus veido:

1) ieņēmumi no medību resursu izmantošanas;

2) naudas sodi par medību noteikumu pārkāpumiem;

3) ziedojumi;

4) citi ieņēmumi.

(3) No šā panta otrajā daļā minētajiem līdzekļiem ne mazāk kā 60 procenti izlietojami medījamo dzīvnieku aizsardzībai un to dzīves apstākļu uzlabošanai.”

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

(Finansu ministrs E.Krastiņš)

Izslēgt 19.pantu 2.lasījuma redakcijā.

Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“(1) Valsts pamatbudžetā tiek ieskaitīti:

1) valsts nodeva par medību atļauju izsniegšanu;

2) naudas sodi par šā likuma un medību noteikumu pārkāpumiem;

3) kompensācijas par medību saimniecībai un medību resursiem nodarītiem zaudējumiem;

4) ienākumi, kas gūti, realizējot konfiscētos medību šaujamieročus, medību rīkus un medību produkciju;

5) valsts nodeva, kas saņemta par atļaujām izvest medību trofejas no Latvijas Republikas.”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Medību saimniecības attīstīšanai tiek izveidots fonds.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbals-tīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. (1) Medību saimniecības attīstīšanai tiek izveidots fonds.

   

5.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 19.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Fonda līdzekļi izmantojami:

1) medījamo dzīvnieku populāciju monitoringam un no tā izrietošajiem nepieciešamajiem papildu aizsardzības pasākumiem;

2) medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskai izpētei;

3) līdzdalībai starptautiskajās medību organizācijās un izstādēs.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Fonda līdzekļi izmantojami:

1) medījamo dzīvnieku populāciju monitoringam un no tā izrietošajiem nepieciešamajiem papildu aizsardzības pasākumiem;

2) medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskai izpētei;

3) līdzdalībai starptautiskajās medību organizācijās un izstādēs.

   

6.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 19.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Fonda darbības nolikumu apstiprina Ministru kabinets.”

 

 

Atbalstīt.

(3) Fonda darbības nolikumu apstiprina Ministru kabinets.”

20. pants. (1) Limitēto medījamo dzīvnieku medību atļaujas medību

tiesību lietotājiem medību sezonas sākumā izsniedz Valsts meža dienesta institūcijas, kuru kontrolējamā teritorijā ir attiecīgās medību platības. Valsts meža dienestam ir tiesības izmantot medību atļaujas valsts mežos, nepārsniedzot piecus procentus no ikgadējā dzīvnieku nomedīšanas lielākā pieļaujamā skaita.

6. 20.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Limitēto medījamo dzīvnieku medību atļaujas medību tiesību lietotājiem medību sezonas sākumā izsniedz Valsts meža dienesta teritoriālās struktūrvienības vai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas, kuru kontrolējamā teritorijā atrodas attiecīgās medību platības. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas limitēto medījamo dzīvnieku medību atļaujas saņem Valsts meža dienestā un mēnesi pēc medību sezonas beigām informē Valsts meža dienestu par izlietotajām atļaujām un nomedīto dzīvnieku skaitu, kā arī anulē neizlietotās atļaujas.”;

7.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 20.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Limitēto medījamo dzīvnieku medību atļaujas medību tiesību lietotājiem medību sezonas sākumā izsniedz Valsts meža dienesta teritoriālās struktūrvienības vai dabas rezervātu un nacionālo parku administrācijas, kuru kontrolējamā teritorijā atrodas attiecīgās medību platības. Dabas rezervātu un nacionālo parku administrācijas limitēto medījamo dzīvnieku medību atļaujas saņem Valsts meža dienestā un mēnesi pēc medību sezonas beigām informē Valsts meža dienestu par izlietotajām atļaujām un nomedīto dzīvnieku skaitu, kā arī anulē neizlietotās atļaujas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

6. 20.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Limitēto medījamo dzīvnieku medību atļaujas medību tiesību lietotājiem medību sezonas sākumā izsniedz Valsts meža dienesta teritoriālās struktūrvienības vai dabas rezervātu un nacionālo parku administrācijas, kuru kontrolējamā teritorijā atrodas attiecīgās medību platības. Dabas rezervātu un nacionālo parku administrācijas limitēto medījamo dzīvnieku medību atļaujas saņem Valsts meža dienestā un mēnesi pēc medību sezonas beigām informē Valsts meža dienestu par izlietotajām atļaujām un nomedīto dzīvnieku skaitu, kā arī anulē neizlietotās atļaujas.”;

(2) Valsts meža dienests var izsniegt medību atļaujas ārpus noteiktā termiņa un virs nomedīšanas apjoma ārkārtējos gadījumos, kad lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarīti lieli postījumi.

         

(3) Medību tiesību lietotājs drīkst medīt nelimitētos medījamos

dzīvniekus tikai pēc tam, kad saņemta valsts mežniecības izdota medību atļauja.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Medību tiesību lietotājs drīkst medīt nelimitētos medījamos dzīvniekus tikai pēc tam, kad saņemta medību atļauja, ko izsniegusi Valsts meža dienesta teritoriālā struktūrvienība vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācija, kuras kontrolējamā teritorijā atrodas attiecīgās medību platības. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas mēnesi pēc medību sezonas beigām informē Valsts meža dienestu par izsniegtajām atļaujām un nomedīto dzīvnieku skaitu.”

8.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 20.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Medību tiesību lietotājs drīkst medīt nelimitētos medījamos dzīvniekus tikai pēc tam, kad saņemta medību atļauja, ko izsniegusi Valsts meža dienesta teritoriālā struktūrvienība vai dabas rezervāta vai nacionālā parka administrācija, kuras kontrolējamā teritorijā atrodas attiecīgās medību platības. Dabas rezervātu un nacionālo parku administrācijas mēnesi pēc medību sezonas beigām informē Valsts meža dienestu par izsniegtajām atļaujām un nomedīto dzīvnieku skaitu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Medību tiesību lietotājs drīkst medīt nelimitētos medījamos dzīvniekus tikai pēc tam, kad saņemta medību atļauja, ko izsniegusi Valsts meža dienesta teritoriālā struktūrvienība vai dabas rezervāta vai nacionālā parka administrācija, kuras kontrolējamā teritorijā atrodas attiecīgās medību platības. Dabas rezervātu un nacionālo parku administrācijas mēnesi pēc medību sezonas beigām informē Valsts meža dienestu par izsniegtajām atļaujām un nomedīto dzīvnieku skaitu.”

27.pants. Zaudējumus, ko fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas medību saimniecībai, pārkāpjot šā likuma vai citu ar medībām saistīto

normatīvo aktu prasības, tās atlīdzina likumā noteiktajā kārtībā un Ministru kabineta noteiktā apjomā un ieskaita mežsaimniecības attīstības fondā.

 

7. Izslēgt 27.pantu.

9.

(Finansu ministrs E.Krastiņš)

Atjaunot 27.pantu, izsakot to šādā redakcijā:

“Zaudējumus, ko fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas medību saimniecībai, pārkāpjot šā likuma vai citu ar medībām saistīto normatīvo aktu prasības, tos atlīdzina likumā noteiktā kārtībā un Ministru kabineta noteiktā apjomā un ieskaita valsts pamatbudžetā.”

 

 

 

 

Atbalstīt. Izteikt precizētā redakcijā.

7. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Zaudējumus, ko fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas medību saimniecībai, pārkāpjot šā likuma vai citu ar medībām saistīto normatīvo aktu prasības, tās atlīdzina likumā noteiktajā kārtībā un Ministru kabineta noteiktajā apjomā. Šīs atlīdzības tiek ieskaitītas valsts pamatbudžetā.”

 

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 429 “Grozījumi Medību likumā”.

10.

(Juridiskais birojs)

Papildināt pārejas noteikumu normu ar vārdiem un skaitļiem iekavās “(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000., 2.nr.)”.

 

 

 

Atbalstīt.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.429 “Grozījumi Medību likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).