1999

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 28.decembrī Noteikumi Nr.429

Rīgā (prot. Nr.72 24.§)

Grozījumi Medību likumā

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt Medību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 13.nr.; 1997, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 10.punktu šādā redakcijā:

"10) medību ierīcības projekts – Valsts meža dienesta apstiprināts dokuments, kas paredz vienlaidu medību platības novērtēšanu un uz kuru pamatojoties nosaka maksimāli pieļaujamo nomedījamo limitēto medījamo dzīvnieku skaitu;".

2. Izslēgt 6.panta pirmajā daļā vārdus "un medību iecirkņa apsaimniekošanas projekta".

3. Izslēgt 6.panta otro daļu.

4. Izslēgt 11.pantu.

5. Izteikt 20.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Limitēto medījamo dzīvnieku medību atļaujas medību tiesību lietotājiem medību sezonas sākumā izsniedz Valsts meža dienesta teritoriālās struktūrvienības vai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas, kuru kontrolējamā teritorijā atrodas attiecīgās medību platības. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas limitēto medījamo dzīvnieku medību atļaujas saņem Valsts meža dienestā un mēnesi pēc medību sezonas beigām informē Valsts meža dienestu par izlietotajām atļaujām un nomedīto dzīvnieku skaitu, kā arī anulē neizlietotās atļaujas."

6. Izteikt 20.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Medību tiesību lietotājs drīkst medīt nelimitētos medījamos dzīvniekus tikai pēc tam, kad saņemta medību atļauja, ko izsniegusi Valsts meža dienesta teritoriālā struktūrvienība vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācija, kuras kontrolējamajā teritorijā atrodas attiecīgās medību platības. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijas mēnesi pēc medību sezonas beigām informē Valsts meža dienestu par izsniegtajām atļaujām un nomedīto dzīvnieku skaitu."

Noteikumi stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

 

Ministru prezidenta vietā -

tieslietu ministrs V.Birkavs

 

Zemkopības ministrs A.Kalvītis