Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Likumprojekts 3.lasījumam

 

Grozījumi Ārstniecības likumā (reģ. nr.457)

 

“Ārstniecības likuma” pantu redakcija pirms MK noteikumu spēkā stāšanās

Otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta “Grozījumi Ārstniecības likumā” redakcija

(dok. nr. 1729)

N.pk.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1)ārstniecība- profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika, ārstēšana, pacientu rehabilitācija un aprūpe;

2)…

3) ārstniecības iestāde - šā likuma izpratnē: slimnīcas, rehabilitācijas iestādes, nozaru hospitāļi, specializētie centri,

…………… neatliekamās medicīniskās

palīdzības iestādes, doktorāti (ambulances), poliklīnikas, veselības

punkti, speciālie terapijas kabineti, medicīnas augstskolu klīnikas, institūti, kā arī funkcionālo, morfoloģisko, hematoloģisko, bioķīmisko,

mikrobioloģisko un citu diagnostisko izmeklējumu, patologanatomisko un tiesu medicīnas izmeklējumu laboratorijas, ārstu prakses;

4)...

5) ārstniecības iestādes sertifikācija - ārstniecības iestādes, tās struktūrvienību un materiāltehniskās gatavības atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām reglamentētās sfēras prasībām;

6)-8)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) medicīniskās tehnoloģijas - ārstniecībā izmantojamās metodes un

medicīniskās ierīces un preces;

10)-17)…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II nodaļa

Ārstniecības uzraudzība

8.pants. Labklājības ministrija veselības aprūpes jomā pilda šādas

funkcijas:

1) izstrādā valsts politiku veselības aprūpē, kā arī pārrauga tās īstenošanu;

2) valsts mērogā koordinē un vada neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajiem reģionāla un valsts mēroga ārkārtējās situācijās;

3) apstiprina ārstniecības pakalpojumu standartus;

4) veido, papildina un uztur kārtībā ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu, medicīnisko ierīču un preču, kā arī ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrus;

5) apstiprina ārstniecībā izmantojamās medicīniskās tehnoloģijas, kā arī jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtību;

6) izstrādā un iesniedz Ministru kabinetam apstiprināšanai arodslimību

sarakstu;

7) sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību izstrādā, saskaņo un publicē obligātās prasības ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām. Šīs

prasības var pārskatīt ne biežāk kā reizi gadā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.pantā:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) ārstniecības iestādes sertifikācija — ārstniecības iestādes, tās struktūrvienību un materiāltehniskā nodrošinājuma kvalitātes novērtēšana saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām nereglamentētās sfēras prasībām;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 18.punktu šādā redakcijā:

“18) ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktās obligātās prasības — to medicīnisko tehnoloģiju uzskaitījums, kuras nepieciešamas ārstniecības iestādēm vai to struktūrvienībām, lai tajās būtu atļauts sniegt pacientiem medicīnisko palīdzību.”

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Deputāts Valdis Ģīlis

Papildināt 1. panta 1. punktu pēc vārda “ārstēšana” ar vārdu “dzemdībpalīdzība”.

……………………………………….

Deputāts Valdis Ģīlis

Papildināt 1. panta 3. punktu pēc vārdiem “specializētie centri” ar vārdiem “tehniskās ortopēdijas iestādes”;

izslēgt vārdus “nozaru hospitāļi”.

………………………………………..

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 1.panta 3.punktu šādā redakcijā: “3) ārstniecības iestāde - šā likuma izpratnē: slimnīcas, rehabilitācijas iestādes, hospitāļi, specializētie centri, tehniskās ortopēdijas iestādes, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes, doktorāti (ambulances), poliklīnikas, veselības punkti, speciālie terapijas kabineti, medicīnas augstskolu klīnikas, institūti, kā arī funkcionālo, morfoloģisko, hematoloģisko, bioķīmisko, mikrobioloģisko un citu diagnostisko izmeklējumu, patologanatomisko un tiesu medicīnas izmeklējumu laboratorijas, ārstu prakses;

………………………………………..

Deputāts Valdis Ģīlis

Izteikt 1.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) ārstniecības iestādes sertifikācija – neatkarīgas trešās personas darbība, apliecinot, ka ārstniecības iestāde, tās struktūrvienība vai sniegtie pakalpojumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;”;

……………………………………….

Labklājības ministrs R.Jurdžs

Izteikt 1.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) ārstniecības iestādes sertifikācija – ārstniecības iestādes un tās struktūrvienību novērtēšana atbilstoši nereglamentētās sfēras prasībām;";

………………………………………..

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 1.panta 5.punktu šādā redakcijā: “5) ārstniecības iestādes sertifikācija – neatkarīgas trešās personas darbība, apliecinot, ka ārstniecības iestāde, tās struktūrvienība vai sniegtie pakalpojumi atbilst attiecīgajā standartā noteiktajām prasībām;”;

………………………………………..

Deputāts Valdis Ģīlis

Izteikt 1. panta 9. punktu šādā redakcijā : “9)medicīniskās tehnoloģijas - ārstniecībā izmantojamās metodes, aprīkojums un ārstniecības līdzekļi;”;

……………………………………….

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 1. panta 9. punktu šādā redakcijā : “9) medicīniskās tehnoloģijas- ārstniecībā izmantojamās metodes, medicīniskās ierīces un medicīniskās preces;

………………………………………

Deputāts Valdis Ģīlis

Izteikt 1. panta 18. punktu šādā redakcijā: “18) ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktās obligātās prasības – prasības ārstniecības iestāžu sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmai un to minimālajam nodrošinājumam ar telpām, medicīniskām ierīcēm un ārstniecības personām, kuru izpildei ir nepieciešama kvalitatīvu ārstniecības pakalpojumu sniegšana;”;

………………………………………

Labklājības ministrs R.Jurdžs

izteikt 1.panta 18.punktu šādā redakcijā:

“18) obligātās prasības ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām – prasības, kuru izpilde jānodrošina ārstniecības iestādēm vai to struktūrvienībām, lai tajās būtu atļauts sniegt pacientiem medicīnisko palīdzību;";

 

Deputāts Valdis Ģīlis

Papildināt 1.pantu ar 19.punktu šādā redakcijā:

“19) rezidentūra – ārstu pēcdiplomu apmācība specialitātes iegūšanai;”;

………………………………………..

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 1.pantu ar 19.punktu šādā redakcijā:

“19) rezidentūra – darba līgumiskajās attiecībās ar apmācīttiesīgu ārstniecības iestādi esoša ārsta pēcdiploma apmācība specialitātes iegūšanai saskaņā ar valsts akreditētu izglītības programmu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts Valdis Ģīlis

Izteikt 8. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) apstiprina ārstniecības pakalpojumu kvalitātes minimālās prasības”;

………………………………………..

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 8. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) apstiprina ārstniecības pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas rādītājus.”

………………………………………..

Deputāts Valdis Ģīlis

Izteikt 8. panta 7. punktu šādā redakcijā:

“7) sadarbībā ar ārstniecības personu un iestāžu profesionālajām organizācijām izstrādā, saskaņo un publicē obligātās prasības ārstniecības iestādēm.”

………………………………………..

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 8. panta 7. punktu šādā redakcijā:

“7) sadarbībā ar ārstniecības personu profesionālajām organizācijām izstrādā obligāto prasību projektus ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām;”

………………………………………..

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 8.pantu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8)apstiprina to ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu sarakstus, kuras noteiktā kārtībā ir tiesīgas veikt ārstniecības personu apmācību;”

……………………………………….

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 8.pantu ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9) nodrošina termiņatļauju izsniegšanu ārvalstu ārstniecības personām konkrētu pasākumu realizācijai.”

Neatbalstīt

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt komisijas priekš-likumā

(3)

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt komisijas priekš-likumā

(6)

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt komisijas priekš-likumā

(6)

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt komisijas priekš-likumā

(8)

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt komisijas priekš-likumā

(12)

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt komisijas priekš-likumā

(14)

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt komisijas priekš-likumā

(16)

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) ārstniecības iestāde — šā likuma izpratnē: slimnīcas, rehabilitācijas iestādes, hospitāļi, specializētie centri, tehniskās ortopēdijas iestādes, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes, doktorāti (ambulances), poliklīnikas, veselības punkti, speciālie terapijas kabineti, medicīnas augstskolu klīnikas, institūti, kā arī funkcionālo, morfoloģisko, hematoloģisko, bioķīmisko, mikrobioloģisko un citu diagnostisko izmeklējumu, patologanatomisko un tiesu medicīnas izmeklējumu laboratorijas, ārstu prakses;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) ārstniecības iestādes sertifikācija — neatkarīgas trešās personas darbība, apliecinot, ka ārstniecības iestāde, tās struktūrvienība vai sniegtie pakalpojumi atbilst attiecīgajā standartā noteiktajām prasībām;”;

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

 

 

 

 

“9) medicīniskās tehnoloģijas — ārstniecībā izmantojamās metodes, medicīniskās ierīces un medicīniskās preces;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

“18) obligātās prasības ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām — prasības, kuru izpilde jānodrošina ārstniecības iestādēm vai to struktūrvienībām, lai tajās būtu atļauts sniegt pacientiem medicīnisko palīdzību;

 

 

 

 

 

 

19) rezidentūra — darba līgumiskajās attiecībās ar apmācīttiesīgu ārstniecības iestādi esoša ārsta pēcdiploma apmācība specialitātes iegūšanai saskaņā ar valsts akreditētu izglītības programmu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 8.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) apstiprina ārstniecības pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas rādītājus;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7) sadarbībā ar ārstniecības personu profesionālajām organizācijām izstrādā obligāto prasību projektus ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām;”;

papildināt pantu ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

“8) apstiprina to ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu sarakstus, kuras noteiktā kārtībā ir tiesīgas veikt ārstniecības personu apmācību;

 

 

 

 

9) nodrošina termiņatļauju izsniegšanu ārvalstu ārstniecības personām konkrētu pasākumu realizācijai.”

 

9.pants. (1) Veselībai kaitīgo darba vides faktoru un to darbu sarakstu, kuros nodarbinātās personas pirms stāšanās darbā un periodiski ir pakļaujamas obligātām veselības pārbaudēm, apstiprina Ministru kabinets.

(2) To profesiju sarakstu, kurās strādājošajiem nepieciešamas zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) To darbu sarakstu, kuros strādājošajiem nepieciešamas zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, apstiprina Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) To darbu sarakstu, kuros strādājošajiem nepieciešamas zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, apstiprina Ministru kabinets.”

17.pants. Valsts garantētais medicīniskās palīdzības apjoms Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek sniegts Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuru pasē ir personas kods un kuri reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā, kā arī aizturētajām, apcietinātajām un ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām. Šāda palīdzība tiek sniegta tajā laikā un vietā, kur tā ir nepieciešama, un ārstniecība šādos gadījumos tiek veikta saskaņā ar Labklājības ministrijas apstiprināto standartu.

3. Papildināt 17.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto valsts garantēto medicīnisko palīdzību ir tiesības saņemt jebkuram Latvijas teritorijā dzīvojošam bērnam, arī bērnam, kuram nav piešķirts personas kods un kurš nav reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

(3) Bērnam ir tiesības saņemt bezmaksas valsts garantēto medicīnisko palīdzību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4. Papildināt 17.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto valsts garantēto medicīnisko palīdzību ir tiesības saņemt jebkuram Latvijas teritorijā dzīvojošam bērnam, arī bērnam, kuram nav piešķirts personas kods un kurš nav reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

(3) Bērnam ir tiesības saņemt bezmaksas valsts garantēto medicīnisko palīdzību.”

26.pants. Nodarboties ar ārstniecību atļauts ārstniecības personām, kuras ir reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Deputāts Valdis Ģīlis

Izteikt 26. pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību savas kompetences ietvaros atļauts ārstniecības personām, kuras ir sertificētas vai reģistrētas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.”

……………………………………….

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 26. pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību savas kompetences ietvaros atļauts ārstniecības personām, kuras ir sertificētas un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt komisijas priekš-likumā

(20)

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību savas kompetences ietvaros atļauts ārstniecības personām, kuras ir sertificētas un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

27.pants. Ārstniecības personu specialitāšu nosaukumus un to klasifikāciju nosaka Ministru kabineta apstiprināts Latvijas Republikas profesiju klasifikators, bet ārstniecības personu darbību noteiktās specialitātēs ārstniecībā reglamentē attiecīgo specialitāšu nolikumi, kurus izstrādā ārstniecības personu profesionālās biedrības un apstiprina Labklājības ministrija. Ārstniecības personu specialitāšu sadalījumu pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs nosaka Labklājības ministrija.

4. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Ārstniecības personu specialitāšu nosaukumus, to klasifikāciju un sadalījumu pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs nosaka Labklājības ministrija, bet ārstniecības personu nolikumus izstrādā ārstniecības personu profesionālās biedrības un apstiprina Labklājības ministrija.”

21.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 4. pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Ārstniecības personu specialitāšu nosaukumus, to klasifikāciju un sadalījumu pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs nosaka Labklājības ministrija, bet ārstniecības personu nolikumus izstrādā ārstniecības personu profesionālās organizācijas un apstiprina Labklājības ministrija.””

Atbalstīt

6. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Ārstniecības personu specialitāšu nosaukumus, to klasifikāciju un sadalījumu pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs nosaka Labklājības ministrija, bet ārstniecības personu nolikumus izstrādā ārstniecības personu profesionālās organizācijas un apstiprina Labklājības ministrija.”

28.pants. Medicīniskās izglītības diploma iegūšana ļauj personai līdz

sertifikācijai specialitātē darboties ārstniecībā tikai tādas ārstniecības personas uzraudzībā vai vadībā, kurai ir speciālista prakses tiesības.

 

22.

 

 

 

 

 

23.

Deputāts Valdis Ģīlis

Aizstāt 28. pantā vārdus “speciālista prakses tiesības” ar vārdiem “ir sertifikāts vai kura ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā”

……………………………………….

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt 28. pantā vārdus “ir speciālista prakses tiesības” ar vārdiem “ir sertifikāts un kura ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā”.

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt komisijas priekš-likumā

(23)

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

7. Aizstāt 28.pantā vārdus “ir speciālista prakses tiesības” ar vārdiem “ir sertifikāts un kura ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā”.

29.pants. Speciālista prakses tiesības apliecina ārstniecības personas sertifikāts. Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

24.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 29. pantu šādā redakcijā:

“29.pants. Speciālista prakses tiesības apliecina ārstniecības personas sertifikāts un tās reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīt

8. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

“29.pants. Speciālista prakses tiesības apliecina ārstniecības personas sertifikāts un tās reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

30.pants. Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas Māsu asociācija katru gadu izstrādā un paziņo to ārstniecības iestāžu un ārstniecības personu sarakstus, kas noteiktā kārtībā ir tiesīgas veikt ārstniecības personu apmācību speciālista prakses tiesību iegūšanai.

 

25.

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 30.pantu.

Atbalstīt

9. Izslēgt 30.pantu.

32.pants. Ārvalstu ārstniecības personas, kas ierodas Latvijā, lai apmācītu ārstniecības personas, celtu to kvalifikāciju, konsultētu slimniekus, var nodarboties ar ārstniecību Latvijā bez ārstniecības personas sertifikāta, saņemot Latvijas Ārstu biedrības izsniegtu termiņatļauju, ko izsniedz uz laiku līdz vienam gadam.

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 32.pantu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Izslēgt 32.pantu.

33.pants. Augstākajās un vidējās medicīniskās izglītības iestādēs klausītāji mācību programmu ietvaros nodarbojas ar slimnieku ārstēšanu vai sniedz dzemdībpalīdzību tikai tādas ārstniecības personas tiešā uzraudzībā, kurai ir speciālista prakses tiesības.

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Deputāts Valdis Ģīlis

Izteikt 33. pantu šādā redakcijā:

“33.pants. Medicīniskās izglītības iestādēs apmācībā esošas personas mācību programmas ietvaros var nodarboties ar ārstniecību tikai tiešā sertificētas ārstniecības personas uzraudzībā.”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 33. pantu šādā redakcijā:

“33.pants. Medicīniskās izglītības iestādēs izglītojamie izglītības programmas ietvaros var nodarboties ar ārstniecību tikai tiešā sertificētas ārstniecības personas uzraudzībā.”

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt komisijas priekš-likumā

(28)

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Izteikt 33., 34. un 35.pantu šādā redakcijā:

“33.pants. Medicīniskās izglītības iestādēs izglītojamie izglītības programmas ietvaros var nodarboties ar ārstniecību tikai tiešā sertificētas ārstniecības personas uzraudzībā.

34.pants. Ārstniecības iestādes vadītāja pienākums ir noteikt kārtību, kādā ārstniecības iestādē lietojamas Labklājības ministrijas apstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas.

 

29.

Labklājības ministrs R.Jurdžs

Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

"34.pants. Medicīnisko ierīču un medicīnisko preču realizācijas, izplatīšanas, reģistrācijas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets. Ārstniecības iestādes vadītājs ir tieši atbildīgs par noteiktās kārtības ievērošanu ārstniecības iestādē."

Atbalstīt

34.pants. Medicīnisko ierīču un medicīnisko preču realizācijas, izplatīšanas, reģistrācijas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets. Ārstniecības iestādes vadītājs ir tieši atbildīgs par noteiktās kārtības ievērošanu ārstniecības iestādē.

35.pants. Ārstniecības iestādes vadītājs ir saucams pie likumā noteiktās atbildības, ja viņa vadītajā ārstniecības iestādē izraugās un lieto Labklājības ministrijas neapstiprinātas medicīniskās tehnoloģijas.

 

30.

Deputāts Valdis Ģīlis

Izteikt 35. pantu šādā redakcijā:

“35.pants. Ārstniecības iestādes vadītājs ir saucams pie likumā noteiktās atbildības, ja viņa vadītajā iestādē tiek lietotas medicīniskās tehnoloģijas, kuras nav apstiprinātas Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt

35.pants. Ārstniecības iestādes vadītājs ir saucams pie likumā noteiktās atbildības, ja viņa vadītajā iestādē tiek lietotas medicīniskās tehnoloģijas, kuras nav apstiprinātas Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā.”

36.pants. Ārstniecības persona ir atbildīga par izraudzītās un Labklājības ministrijas apstiprinātās medicīniskās tehnoloģijas lietošanu un tās radītajām sekām.

 

31.

Deputāts Valdis Ģīlis

Izslēgt 36. pantā vārdus “un Labklājības ministrijas apstiprinātās”.

 

 

Atbalstīt

12. Izslēgt 36.pantā vārdus “un Labklājības ministrijas apstiprinātās”.

37.pants. Ārsts ir ārstniecības persona ar augstāko medicīnisko izglītību, kas ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku un savas profesionālās darbības ietvaros:

1)-8)…

 

32.

 

 

 

 

 

 

33.

Deputāts Valdis Ģīlis

Aizstāt 37. pantā vārdus “augstāko medicīnisko” ar vārdu “ārsta.”

……………………………………….

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 37.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Ārsts ir ārstniecības persona,kurai ir augstākā medicīniskā ārsta izglītība, un kura ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku un savas profesionālās darbības ietvaros: …”

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt komisijas priekš-likumā

(33)

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

13. Izteikt 37.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Ārsts ir ārstniecības persona, kurai ir augstākā medicīniskā ārsta izglītība un kura ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku un savas profesionālās darbības ietvaros:”.

39.pants. Ārsts darbojas specialitātē (specialitātes var būt vairākas), kas noteikta ārsta sertifikātā. Ārsts drīkst darboties apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai lietot atsevišķu izmeklēšanas vai ārstēšanas metodi tikai tad, ja viņam ir ārsta sertifikāts pamatspecialitātē. Specialitātes, kurās ārsts nedrīkst darboties vienlaikus, nosaka Latvijas Ārstu biedrība.

 

34.

Deputāts Valdis Ģīlis

Izslēgt 39. panta pēdējo teikumu.

Atbalstīt

14. Izslēgt 39.panta pēdējo teikumu.

48.pants. Ārstniecības personas pienākums ir paaugstināt savu kvalifikāciju un sekot priekšrakstiem, kas attiecas uz tās profesionālo darbību, kā arī izglītoties neatliekamās palīdzības sniegšanā.

 

35.

Deputāts Valdis Ģīlis

Izslēgt 48. pantā vārdus “sekot priekšrakstiem, kas attiecas uz tās profesionālo darbību, kā arī.”

Atbalstīt

15. Izslēgt 48.pantā vārdus “sekot priekšrakstiem, kas attiecas uz tās profesionālo darbību, kā arī”.

49.pants. Gadījumos, kad vilcināšanās apdraud pacienta dzīvību……… un nav iespējams saņemt pacienta, viņa ģimenes locekļu, bet, ja tādu nav, - tuvāko radinieku vai likumīgo pārstāvju (aizgādņu, aizbildņu) atļauju, ārstniecības personai savas kompetences ietvaros ir pienākums veikt neatliekamus pasākumus - izmeklēšanu, ārstēšanu un ķirurģisku iejaukšanos. Šādos gadījumos izmeklēšanas un ārstēšanas plānu apstiprina un lēmumu pieņem ārstu konsīlijs (izņemot gadījumu, kad jāsniedz pirmā vai neatliekamā medicīniskā palīdzība). Ārsta pienākums ir ziņot bāriņtiesai vai pagasttiesai nepilngadīgā interešu aizstāvības nolūkā par konsīlija pieņemto lēmumu, kas saistīts ar nepilngadīga pacienta turpmāko izmeklēšanu un ārstēšanu.

 

36.

Deputāts Valdis Ģīlis

Papildināt 49.pantu pēc vārda “dzīvību” ar vārdiem “vai dzīves kvalitāti”.

Neatbalstīt

 

50.pants. (1) Ziņas par pacienta ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi (turpmāk - ziņas par pacientu), kā arī ziņas, ko ārstniecības personas ārstniecības procesā ieguvušas par pacienta un viņa tuvāko radinieku privāto dzīvi, ir konfidenciālas.

(2) Ziņas par pacientu var sniegt:

1) citām ārstniecības personām;

2) Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijai (VDEĀK);

3) Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijai.

(3) Tiesai, prokuratūrai, policijai, kā arī institūcijām, kuras veic izziņu, ziņas par pacientu sniedzamas tikai pēc šo institūciju rakstveida pieprasījuma ar ārstniecības iestādes vadītāja parakstītu atļauju.

(4) Zinātniskos pētījumos ziņas par pacientu var izmantot, ja ir garantēta pacienta anonimitāte vai saņemta viņa piekrišana.

(5) Aizsardzības ministrijas valsts militārā dienesta pārvaldes ir tiesīgas pieprasīt no ārstniecības iestādēm informāciju par iesaucamo, rezerves karavīru un rezervistu veselības stāvokli Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 50.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ārstam pēc valsts un pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības institūciju pieprasījuma ir pienākums sniegt ziņas par bērna veselības stāvokli un nepieciešamo aprūpi.”

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts Valdis Ģīlis

Papildināt 50.panta otro daļu pirms vārdiem “ziņas par pacientu” ar vārdiem “Pacienta interešu nodrošināšanai vai ārstniecības mērķu sasniegšanai.”

………………………………………..

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 50.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) citām ārstniecības personām

ārstniecības mērķu

sasniegšanai ;”

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 5.pantu šādā redakcijā”

“Izteikt 50.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Tiesai, prokuratūrai, policijai, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai (inspektoriem), bāriņtiesai (pagasttiesai), kā arī institūcijām, kuras veic izziņu, ziņas par pacientu sniedzamas tikai pēc šo institūciju rakstveida pieprasījuma, ja ir ārstniecības iestādes vadītāja parakstīta atļauja.”’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt komisijas priekš-likumā

(38)

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 50.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) citām ārstniecības personām ārstniecības mērķu sasniegšanai;”;

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Tiesai, prokuratūrai, policijai, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai (inspektoriem), bāriņtiesai (pagasttiesai), kā arī institūcijām, kuras veic izziņu, ziņas par pacientu sniedzamas tikai pēc šo institūciju rakstveida pieprasījuma, ja ir ārstniecības iestādes vadītāja parakstīta atļauja.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.pants. Ārstniecības personas regulāri sniedz Valsts statistikas komitejai medicīniskās statistikas ziņas likumos noteiktajā kārtībā.

6. Izteikt 52.pantu šādā redakcijā:

”52.pants. Ārstniecības personas regulāri sniedz Centrālajai statistikas pārvaldei medicīnas statistisko informāciju likumos noteiktajā kārtībā.”

     

17. Izteikt 52.pantu šādā redakcijā:

“52.pants. Ārstniecības personas regulāri sniedz Centrālajai statistikas pārvaldei medicīnas statistisko informāciju likumos noteiktajā kārtībā.”

54.pants. Ārstniecības iestādi var izveidot valsts institūcijas, pašvaldības, fiziskās vai juridiskās personas.

 

40.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 54.pantu šādā redakcijā: “54.pants.(1)Ārstniecības iestādi var izveidot valsts institūcijas, pašvaldības, fiziskās vai juridiskās personas.

(2) Ārstniecības iestādes var būt ambulatoras, kur pacientiem, ja nav nepieciešama ievietošana stacionārā, sniedz primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus, un stacionāras, kur pacientiem, visu diennakti atrodoties pastāvīgā ārstniecības personu aprūpē, sniedz sekundārās un terciārās veselības aprūpes pakalpojumus līdz noteikta ārstniecības mērķa sasniegšanai.”

Atbalstīt

18. Izteikt 54.pantu šādā redakcijā:

“54.pants. (1) Ārstniecības iestādi var izveidot valsts institūcijas, pašvaldības, fiziskās vai juridiskās personas.

(2) Ārstniecības iestādes var būt ambulatoras, kur pacientiem, ja nav nepieciešama ievietošana stacionārā, sniedz primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus, un stacionāras, kur pacientiem, visu diennakti atrodoties pastāvīgā ārstniecības personu aprūpē, sniedz sekundārās un terciārās veselības aprūpes pakalpojumus līdz noteikta ārstniecības mērķa sasniegšanai.”

55.pants. (1) Ar ārstniecību var nodarboties tikai sertificētas ārstniecības iestādes.

7. Izteikt 55.pantu šādā redakcijā:

“55.pants. (1) Ar ārstniecību var nodarboties tikai tādas ārstniecības iestādes, kas ir aprīkotas atbilstoši ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktajām obligātajām prasībām.

(2) Ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām obligātās prasības nosaka Ministru kabinets.”

41.

 

 

 

 

 

 

 

42.

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

Deputāts Valdis Ģīlis

Izteikt likumprojekta 7.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 55.pantu šādā redakcijā: ”55.pants. Ar ārstniecību var nodarboties tikai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām obligātajām prasībām sertificētās ārstniecības iestādēs.””

Labklājības ministrs R.Jurdžs

Izteikt likumprojekta 7.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 55.pantu šādā redakcijā:

”55.pants. Ar ārstniecību drīkst nodarboties tikai tādas ārstniecības iestādes, kas atbilst ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktajām obligātajām prasībām."”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 7.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 55.pantu šādā redakcijā:

”55.pants.(1) Ar ārstniecību drīkst nodarboties tikai tādas ārstniecības iestādes, kas atbilst ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktajām obligātajām prasībām.

(2) Obligātās prasības ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām nosaka Ministru kabinets. Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību atbilstības novērtēšanu veic Ministru kabineta pilnvarotas institūcijas”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt komisijas priekš-likumā

(43)

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Izteikt 55.pantu šādā redakcijā:

“55.pants. (1) Ar ārstniecību drīkst nodarboties tikai tādas ārstniecības iestādes, kas atbilst ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktajām obligātajām prasībām.

(2) Obligātās prasības ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām nosaka Ministru kabinets. Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību atbilstības novērtēšanu veic Ministru kabineta pilnvarotas institūcijas .”

56.pants. Ārstniecības iestāžu sertifikācijas kārtību, kā arī ārstniecības iestādēm izvirzāmās obligātās prasības nosaka Ministru kabinets.

8. Izteikt 56.pantu šādā redakcijā:

“56.pants. (1) Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību sertifikācijas kārtību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām nereglamentētās sfēras prasībām nosaka Ministru kabinets.

(2) Ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības sertifikāts nosaka šīs ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības priekšrocības saņemt slimokasu finansējumu medicīniskās palīdzības sniegšanai.”

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

Deputāts Valdis Ģīlis

Izteikt likumprojekta 8.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 56.pantu šādā redakcijā:

”56.pants. Ārstniecības iestāžu atbilstības novērtēšanas kārtību un ārstniecības iestādēm noteiktās obligātās prasības nosaka Ministru kabinets.””

……………………………………….

Labklājības ministrs R.Jurdžs

Izteikt likumprojekta 8.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 56.pantu šādā redakcijā:

”56.pants. (1) Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību obligātās prasības nosaka Ministru kabinets. Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību izvērtēšanu veic Ministru kabineta pilnvarotas institūcijas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Ārstniecības iestāžu un tās struktūrvienību sertifikāciju atbilstoši nereglamentētās sfēras prasībām veic akreditētas sertifikācijas institūcijas.

(3) Ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības sertifikāts dod ārstniecības iestādei priekšrocības, slēdzot līgumus ar slimokasēm, saskaņā ar Ministru kabineta noteikto veselības aprūpes finansēšanas kārtību”."

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 8.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 56.pantu šādā redakcijā:

”56.pants.

(1) Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību sertifikācija ir brīvprātīga.

(2) Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības sertifikāts, saskaņā ar Ministru kabineta noteikto veselības aprūpes finansēšanas kārtību, dod attiecīgajai ārstniecības iestādei priekšrocības, slēdzot līgumus ar slimokasēm."”

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt komisijas priekš-likumā

(46)

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt komisijas priekš-likumā

(46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Izteikt 56.pantu šādā redakcijā:

“56.pants.

(1) Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību sertifikācija ir brīvprātīga.

(2) Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības sertifikāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikto veselības aprūpes finansēšanas kārtību dod attiecīgajai ārstniecības iestādei priekšrocības, slēdzot līgumus ar slimokasēm.”

57. pants. Rezidentu sadales kārtību un rezidentūras finansēšanas

kārtību ārstniecības iestādēs nosaka Ministru kabinets.

 

47.

 

48.

Deputāts Valdis Ģīlis

Izslēgt 57.pantu.

………………………………………..

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 57.pantā vārdus “ārstniecības iestādēs.”

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

21. Izslēgt 57.pantā vārdus “ārstniecības iestādēs”.

62.pants. Gadījumos, kad sakarā ar alkoholisku dzērienu vai citu apreibināšanās līdzekļu lietošanu slimnieks izdara ko sabiedriski bīstamu vai sistemātiski izdara administratīvos pārkāpumus, ar savu rīcību apdraudot sevi, savus tuvākos radiniekus vai sabiedrību, tiek piemēroti likumā noteiktie sociālās un psiholoģiskās rehabilitācijas piespiedu līdzekļi, bet nepilngadīgajiem - audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi.

9. Izteikt 62.pantu šādā redakcijā:

“62.pants. Gadījumos, kad sakarā ar alkoholisku dzērienu vai citu apreibināšanās līdzekļu lietošanu slimnieks izdara sabiedriski bīstamas darbības, sistemātiski izdara administratīvos pārkāpumus vai ar savu rīcību apdraud sevi, savus tuvākos radiniekus vai sabiedrību, tiek piemēroti likumā noteiktie sociālās un psihosociālās rehabilitācijas piespiedu līdzekļi, bet nepilngadīgajiem - audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Izteikt 62.pantu šādā redakcijā:

“62.pants. Gadījumos, kad sakarā ar alkoholisku dzērienu vai citu apreibināšanās līdzekļu lietošanu slimnieks izdara sabiedriski bīstamas darbības, sistemātiski izdara administratīvos pārkāpumus vai ar savu rīcību apdraud sevi, savus tuvākos radiniekus vai sabiedrību, tiek piemēroti likumā noteiktie sociālās un psihosociālās rehabilitācijas piespiedu līdzekļi, bet nepilngadīgajiem — audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi.”

63.pants. Alkoholisma, narkomānijas un toksikomānijas slimnieka sociālās un psiholoģiskās rehabilitācijas piespiedu līdzekļi ir:

1) ņemšana policijas profilaktiskajā uzskaitē un policijas rakstveida brīdinājums, ka slimniekam jāizbeidz alkoholisko dzērienu pārmērīga lietošana, apreibināšanās vielu lietošana un ar to saistītu administratīvo pārkāpumu izdarīšana, kā arī obligāti jāsāk ārstēšanās;

2) ņemšana narkoloģiskajā uzskaitē un motivācijas veidošana, lai ieinteresētu slimnieku sākt labprātīgu ārstēšanos no alkoholisma, toksikomānijas vai narkomānijas;

3) tiesas nolēmums par notiesātā pienākumu ārstēties.

10. Aizstāt 63.pantā vārdu “psiholoģiskās” ar vārdu “psihosociālās”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Aizstāt 63.pantā vārdu “psiholoģiskās” ar vārdu “psihosociālās”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.pants.

(1) Ambulatorisku vai stacionāru izmeklēšanu un ārstēšanu pret slimnieka gribu drīkst veikt tikai šādos gadījumos:

1) ja psihisko traucējumu dēļ slimnieka uzvedība ir bīstama viņa paša vai citu personu veselībai vai dzīvībai;

2) ja psihisko traucējumu un to klīniskās dinamikas dēļ psihiatrs prognozē tādu slimnieka uzvedību, kas ir bīstama viņa paša vai citu personu veselībai vai dzīvībai;

3) ja slimnieka psihiskie traucējumi ir tādi, kas liedz viņam pieņemt apzinātus lēmumus, un atsacīšanās no ārstēšanas var radīt nopietnu veselības un sociālā stāvokļa pasliktināšanos, kā arī sabiedriskās kārtības traucējumus.

(2) Ja veikta stacionēšana pret slimnieka gribu, psihiatru konsīlijam 72 stundu laikā ir jāizmeklē slimnieks un jāpieņem lēmums par turpmāko ārstēšanu. Konsīlijs nekavējoties paziņo savu lēmumu slimniekam, viņa ģimenes locekļiem, bet, ja tādu nav,-tuvākajiem radiniekiem vai likumīgajiem pārstāvjiem (aizgādņiem, aizbildņiem). Ja to nav iespējams izdarīt nekavējoties, tiekoties ar kādu no šiem cilvēkiem, viņiem nosūta rakstveida paziņojumu, izdarot par to ierakstu slimnieka reģistrācijas kartē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Papildināt 68.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4)šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos bērna ambulatorisku vai stacionāru izmeklēšanu un, ja nepieciešams, ārstēšanu var pieprasīt valsts un pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības institūcijas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt likumprojekta 11.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.pants. Tiesu medicīnas un tiesu psihiatrijas ekspertu darbību, ko veic ārstniecības personas, nosaka Labklājības ministrijas un Tieslietu ministrijas kopīgi apstiprināts nolikums.

12. Izslēgt 73.pantu.

     

24. Izslēgt 73.pantu.

Pārejas noteikumi

1., 2. ...

3. Ministru kabinets līdz 1998.gada 1.jūlijam nodrošina šā likuma 56.panta prasību izpildi un nosaka termiņus, kādos pakāpeniski veicama 55.pantā noteikto ārstniecības iestāžu sertifikācija, paredzot to pabeigt līdz 1999.gada 31.decembrim.

 

 

13. Izslēgt pārejas noteikumu 3.punktu.

50.

 

 

 

 

 

 

 

51.

Labklājības ministrs R.Jurdžs

Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību izvērtēšana atbilstoši obligātajām prasībām veicama līdz 2001.gada 31.decembrim."

………………………………………..

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Ārstniecības iestādes un to struktūrvienības, kas izveidotas līdz 2000.gada 30.jūnijam, izvērtējamas atbilstoši obligātajām prasībām līdz 2001.gada 31.decembrim."

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt komisijas priekš-likumā

(51)

 

Atbalstīt

25. Pārejas noteikumos:

izsēgt 3.punktu;

 

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Ārstniecības iestādes un to struktūrvienības, kas izveidotas līdz 2000.gada 30.jūnijam, izvērtējamas atbilstoši obligātajām prasībām līdz 2001.gada 31.decembrim.”

 

Pārejas noteikums.

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.427 “Grozījums Ārstniecības likumā”

(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).

     

Pārejas noteikums.

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.427 “Grozījums Ārstniecības likumā”

(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).