Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi Ārstniecības likumā

(reģ. nr.457)

“Ārstniecības likuma” pantu redakcija pirms MK noteikumu spēkā stāšanās

Pirmā lasījuma redakcija (Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā izdotie MK noteikumi nr. 427 “Grozījums Ārstniecības likumā”)

(dok. nr. 1438)

N.p.k.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.) grozījumu:

     

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1)-4)...

5) ārstniecības iestādes sertifikācija - ārstniecības iestādes, tās struktūrvienību un materiāltehniskās gatavības atbilstības novērtēšana saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām reglamentētās sfēras prasībām;

6)-17)...

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

LM parlamentārais sekretārs

Andrejs Požarnovs

Izteikt 1.panta 5. punktu šādā redakcijā:

“5) ārstniecības iestādes sertifikācija- ārstniecības iestādes, tās struktūrvienību un materiāltehniskā nodrošinājuma kvalitātes novērtēšana saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām nereglamentētās sfēras prasībām.”

LM parlamentārais sekretārs

Andrejs Požarnovs

Papildināt 1. pantu ar jaunu 18. punktu šādā redakcijā:

“18) ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību obligātās prasības- to medicīnisko tehnoloģiju uzskaitījums, kuras nepieciešamas ārstniecības iestādēm vai to struktūrvienībām, lai tajās būtu atļauts sniegt pacientiem medicīnisko palīdzību.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

redakc.

precizēt

1. 1.pantā:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) ārstniecības iestādes sertifikācija — ārstniecības iestādes, tās struktūrvienību un materiāltehniskā nodrošinājuma kvalitātes novērtēšana saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām nereglamentētās sfēras prasībām;”;

papildināt pantu ar 18.punktu šādā redakcijā:

“18) ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktās obligātās prasības — to medicīnisko tehnoloģiju uzskaitījums, kuras nepieciešamas ārstniecības iestādēm vai to struktūrvienībām, lai tajās būtu atļauts sniegt pacientiem medicīnisko palīdzību.”

9.pants. (1) Veselībai kaitīgo darba vides faktoru un to darbu sarakstu, kuros nodarbinātās personas pirms stāšanās darbā un periodiski ir pakļaujamas obligātām veselības pārbaudēm, apstiprina Ministru kabinets.

(2) To profesiju sarakstu, kurās strādājošajiem nepieciešamas zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

3.

 

 

Labklājības ministrija

Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) To darbu sarakstu, kuros strādājošajiem nepieciešamas zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, apstiprina Ministru kabinets.”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

2. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) To darbu sarakstu, kuros strādājošajiem nepieciešamas zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, apstiprina Ministru kabinets.”

17.pants. Valsts garantētais medicīniskās palīdzības apjoms Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek sniegts Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuru pasē ir personas kods un kuri reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā, kā arī aizturētajām, apcietinātajām un ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām. Šāda palīdzība tiek sniegta tajā laikā un vietā, kur tā ir nepieciešama, un ārstniecība šādos gadījumos tiek veikta saskaņā ar Labklājības ministrijas apstiprināto standartu.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

17.pantā: papildināt pantu ar jaunu otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto valsts garantēto medicīnisko palīdzību ir tiesības saņemt jebkuram Latvijas teritorijā dzīvojošam bērnam, arī tajos gadījumos, kad bērnam nav piešķirts personas kods un viņš nav reģistrēts Iedzīvoāju reģistrā.

(3) Bērnam ir tiesības saņemt bezmaksas valsts garantēto medicīnisko palīdzību.

Uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.”

Atbalstīt,

redakc.

precizēt

3. Papildināt 17.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmajā daļā noteikto valsts garantēto medicīnisko palīdzību ir tiesības saņemt jebkuram Latvijas teritorijā dzīvojošam bērnam, arī bērnam, kuram nav piešķirts personas kods un kurš nav reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā.

(3) Bērnam ir tiesības saņemt bezmaksas valsts garantēto medicīnisko palīdzību.”

27.pants. Ārstniecības personu specialitāšu nosaukumus un to klasifikāciju nosaka Ministru kabineta apstiprināts Latvijas Republikas profesiju klasifikators, bet ārstniecības personu darbību noteiktās specialitātēs ārstniecībā reglamentē attiecīgo specialitāšu nolikumi, kurus izstrādā ārstniecības personu profesionālās biedrības un apstiprina Labklājības ministrija. Ārstniecības personu specialitāšu sadalījumu pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs nosaka Labklājības ministrija.

 

5.

 

 

 

 

6.

Labklājības ministrija

Aizstāt 27.pantā vārdus “Ministru kabineta apstiprināts” ar vārdiem “Labklājības ministrijas apstiprināts.”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Ārstniecības personu specialitāšu nosaukumus, to klasifikāciju un sadalījumu pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs nosaka Labklājības ministrija, bet ārstniecības personu nolikumus izstrādā ārstniecības personu profesionālās biedrības un apstiprina Labklājības ministrija.”

Atbalstīt, iestrādāt komisijas priekš-likumā

(6)

Atbalstīt

 

 

 

 

 

4. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Ārstniecības personu specialitāšu nosaukumus, to klasifikāciju un sadalījumu pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs nosaka Labklājības ministrija, bet ārstniecības personu nolikumus izstrādā ārstniecības personu profesionālās biedrības un apstiprina Labklājības ministrija.”

50.pants. (1) Ziņas par pacienta ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi (turpmāk - ziņas par pacientu), kā arī ziņas, ko ārstniecības personas ārstniecības procesā ieguvušas par pacienta un viņa tuvāko radinieku privāto dzīvi, ir konfidenciālas.

(2) Ziņas par pacientu var sniegt:

1) citām ārstniecības personām;

2) Veselības un darbspējas ekspertīzes ārstu komisijai (VDEĀK);

3) Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijai.

(3) Tiesai, prokuratūrai, policijai, kā arī institūcijām, kuras veic izziņu, ziņas par pacientu sniedzamas tikai pēc šo institūciju rakstveida pieprasījuma ar ārstniecības iestādes vadītāja parakstītu atļauju.

(4) Zinātniskos pētījumos ziņas par pacientu var izmantot, ja ir garantēta pacienta anonimitāte vai saņemta viņa piekrišana.

(5) Aizsardzības ministrijas valsts militārā dienesta pārvaldes ir tiesīgas pieprasīt no ārstniecības iestādēm informāciju par iesaucamo, rezerves karavīru un rezervistu veselības stāvokli Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 50.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ārstam pēc valsts un pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības institūciju pieprasījuma ir pienākums sniegt ziņas par bērna veselības stāvokli un nepieciešamo aprūpi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 50.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ārstam pēc valsts un pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības institūciju pieprasījuma ir pienākums sniegt ziņas par bērna veselības stāvokli un nepieciešamo aprūpi.”

52.pants. Ārstniecības personas regulāri sniedz Valsts statistikas komitejai medicīniskās statistikas ziņas likumos noteiktajā kārtībā.

 

8.

Labklājības ministrija

Izteikt 52.pantu šādā redakcijā:

” Ārstniecības personas regulāri sniedz Centrālajai statistikas

pārvaldei medicīnas statistisko informāciju likumos noteiktajā kārtībā.”

 

6. Izteikt 52.pantu šādā redakcijā:

”52.pants. Ārstniecības personas regulāri sniedz Centrālajai statistikas pārvaldei medicīnas statistisko informāciju likumos noteiktajā kārtībā.”

55.pants. (1) Ar ārstniecību var nodarboties tikai sertificētas ārstniecības iestādes.

 

9.

LM parlamentārais sekretārs

Andrejs Požarnovs

Izteikt 55. pantu šādā redakcijā:

“55.pants. (1) Ar ārstniecību var nodarboties tikai tādas ārstniecības iestādes, kas ir aprīkotas atbilstoši ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību obligātajām prasībām.

(2) Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību obligātās prasības nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīt,

redakc.

precizēt

7. Izteikt 55.pantu šādā redakcijā:

“55.pants. (1) Ar ārstniecību var nodarboties tikai tādas ārstniecības iestādes, kas ir aprīkotas atbilstoši ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktajām obligātajām prasībām.

(2) Ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām obligātās prasības nosaka Ministru kabinets.”

56.pants. Ārstniecības iestāžu sertifikācijas kārtību, kā arī ārstniecības iestādēm izvirzāmās obligātās prasības nosaka Ministru kabinets.

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

LM parlamentārais sekretārs

Andrejs Požarnovs

Izteikt 56. pantu šādā redakcijā:

“56.pants. (1) Ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības sertifikāts nosaka ārstniecības iestādes priekšrocības normatīvos aktos noteiktā kārtībā saņemt slimokasu finansējumu par medicīnisko pakalpojumu sniegšanu.

(2) Slēdzot līgumus, slimokasēm ir pienākums dot priekšroku sertificētām ārstniecības iestādēm.

(3) Ārstniecības iestāžu sertifikācijas kārtību, atbilstoši normatīvos aktos noteiktām nereglamentētās sfēras prasībām, nosaka Ministru kabinets.”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 56. pantu šādā redakcijā:

“56.pants. (1) Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību sertifikācijas kārtību atbilstoši normatīvos aktos noteiktām nereglamentētās sfēras prasībām nosaka Ministru kabinets.

(2) Ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības sertifikāts nosaka ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības priekšrocības saņemt slimokasu finansējumu medicīniskās palīdzības sniegšanai.”

Atbalstīt, iestrādāt komisijas priekš-

likumā

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Izteikt 56.pantu šādā redakcijā:

“56.pants. (1) Ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību sertifikācijas kārtību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām nereglamentētās sfēras prasībām nosaka Ministru kabinets.

(2) Ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības sertifikāts nosaka šīs ārstniecības iestādes vai tās struktūrvienības priekšrocības saņemt slimokasu finansējumu medicīniskās palīdzības sniegšanai.”

62.pants. Gadījumos, kad sakarā ar alkoholisku dzērienu vai citu apreibināšanās līdzekļu lietošanu slimnieks izdara ko sabiedriski bīstamu vai sistemātiski izdara administratīvos pārkāpumus, ar savu rīcību apdraudot sevi, savus tuvākos radiniekus vai sabiedrību, tiek piemēroti likumā noteiktie sociālās un psiholoģiskās rehabilitācijas piespiedu līdzekļi, bet nepilngadīgajiem - audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi.

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 62.pantu šādā redakcijā:

“Gadījumos, kad sakarā ar alkoholisku dzērienu vai citu apreibināšanās līdzekļu lietošanu slimnieks izdara sabiedriski bīstamas darbības, sistemātiski izdara administratīvos pārkāpumus vai ar savu rīcību apdraud sevi, savus tuvākos radiniekus vai sabiedrību, tiek piemēroti likumā noteiktie sociālās un psiholoģiskās rehabilitācijas piespiedu līdzekļi, bet nepilngadīgajiem - audzinoša un ārstnieciska rakstura piespiedu līdzekļi.”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 62.pantu šādā redakcijā:

“62.pants. Gadījumos, kad sakarā ar alkoholisku dzērienu vai citu apreibināšanās līdzekļu lietošanu slimnieks izdara sabiedriski bīstamas darbības, sistemātiski izdara administratīvos pārkāpumus vai ar savu rīcību apdraud sevi, savus tuvākos radiniekus vai sabiedrību, tiek piemēroti likumā noteiktie sociālās un psihosociālās rehabilitācijas piespiedu līdzekļi, bet nepilngadīgajiem - audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi.”

Daļēji atbalstīt,

iestrādāt

komisijas

priekš-likumā

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Izteikt 62.pantu šādā redakcijā:

“62.pants. Gadījumos, kad sakarā ar alkoholisku dzērienu vai citu apreibināšanās līdzekļu lietošanu slimnieks izdara sabiedriski bīstamas darbības, sistemātiski izdara administratīvos pārkāpumus vai ar savu rīcību apdraud sevi, savus tuvākos radiniekus vai sabiedrību, tiek piemēroti likumā noteiktie sociālās un psihosociālās rehabilitācijas piespiedu līdzekļi, bet nepilngadīgajiem - audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi.”

63.pants. Alkoholisma, narkomānijas un toksikomānijas slimnieka sociālās un psiholoģiskās rehabilitācijas piespiedu līdzekļi ir:

1) ņemšana policijas profilaktiskajā uzskaitē un policijas rakstveida brīdinājums, ka slimniekam jāizbeidz alkoholisko dzērienu pārmērīga lietošana, apreibināšanās vielu lietošana un ar to saistītu administratīvo pārkāpumu izdarīšana, kā arī obligāti jāsāk ārstēšanās;

2) ņemšana narkoloģiskajā uzskaitē un motivācijas veidošana, lai ieinteresētu slimnieku sākt labprātīgu ārstēšanos no alkoholisma, toksikomānijas vai narkomānijas;

3) tiesas nolēmums par notiesātā pienākumu ārstēties.

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt 63.pantā vārdu “psiholoģiskās” ar vārdu “psihosociālās”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Iztekt 63. panta trešo punktu šādā redakcijā:

“3) tiesas nolēmums par personas pienākumu ārstēties.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

10. Aizstāt 63.pantā vārdu “psiholoģiskās” ar vārdu “psihosociālās”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.pants. Nosacīti notiesājot, tiesa var uzlikt notiesātajam, kas izdarījis noziegumu alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas ietekmē, ar viņa piekrišanu par pienākumu ārstēties no alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas sociālās un psiholoģiskās rehabilitācijas iestādē.

 

 

16

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt 64.pantā vārudus

“ ar viņa piekrišanu”.

 

Neatbalstīt

 

 

68.pants.

(1) Ambulatorisku vai stacionāru izmeklēšanu un ārstēšanu pret limnieka gribu drīkst veikt tikai šādos gadījumos:

1) ja psihisko traucējumu dēļ slimnieka uzvedība ir bīstama viņa paša vai citu personu veselībai vai dzīvībai;

2) ja psihisko traucējumu un to klīniskās dinamikas dēļ psihiatrs prognozē tādu slimnieka uzvedību, kas ir bīstama viņa paša vai citu personu veselībai vai dzīvībai;

3) ja slimnieka psihiskie traucējumi ir tādi, kas liedz viņam pieņemt apzinātus lēmumus, un atsacīšanās no ārstēšanas var radīt nopietnu veselības un sociālā stāvokļa pasliktināšanos, kā arī sabiedriskās kārtības traucējumus.

(2) Ja veikta stacionēšana pret slimnieka gribu, psihiatru konsīlijam 72 stundu laikā ir jāizmeklē slimnieks un jāpieņem lēmums par turpmāko ārstēšanu. Konsīlijs nekavējoties paziņo savu lēmumu slimniekam, viņa ģimenes locekļiem, bet, ja tādu nav,-tuvākajiem radiniekiem vai likumīgajiem pārstāvjiem (aizgādņiem, aizbildņiem). Ja to nav iespējams izdarīt nekavējoties, tiekoties ar kādu no šiem cilvēkiem, viņiem nosūta rakstveida paziņojumu, izdarot par to iera kstu slimnieka reģistrācijas kartē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 68.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4)šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos bērna ambulatorisku vai stacionāru izmeklēšanu un, ja nepieciešams, ārstēšanu var pieprasīt valsts un pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības institūcijas.”

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 68. pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ambulatoru vai stacionāru izmeklēšanu un ārstēšanu šajā pantā paredzētajos gadījumos veic par valsts budžeta līdzekļiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Papildināt 68.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4)šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos bērna ambulatorisku vai stacionāru izmeklēšanu un, ja nepieciešams, ārstēšanu var pieprasīt valsts un pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības institūcijas.”

73.pants. Tiesu medicīnas un tiesu psihiatrijas ekspertu darbību, ko veic ārstniecības personas, nosaka Labklājības ministrijas un Tieslietu ministrijas kopīgi apstiprināts nolikums.

 

19

Labklājības ministrija

Izslēgt 73.pantu.

Atbalstīt

12. Izslēgt 73.pantu.

Pārejas noteikumi

1., 2. ...

3. Ministru kabinets līdz 1998.gada 1.jūlijam nodrošina šā likuma 56.panta prasību izpildi un nosaka termiņus, kādos pakāpeniski veicama 55.pantā noteikto ārstniecības iestāžu sertifikācija, paredzot to pabeigt līdz 1999.gada 31.decembrim.

 

 

Aizstāt pārejas noteikumu 3.punktā vārdus “līdz 1999.gada 31.decembrim” ar vārdiem “līdz 2001.gada 31.decembrim”.

................................ Noteikumi stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

20

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt pārejas noteikumu 3.punktu.

Atbalstīt

13. Izslēgt pārejas noteikumu 3.punktu.

   

21

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums.

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.427 “Grozījums Ārstniecības likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, nr. 2)”.

Atbalstīt

Pārejas noteikums.

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.427 “Grozījums Ārstniecības likumā”

(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2.nr.).