Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija Projekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas

sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" (reģ. nr.455)

(Satversmes 81.panta kārtībā izdotie MK noteikumi noteikumi Nr.425 )

Likuma "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" attiecīgo pantu redakcija pirms stājās spēkā MK noteikumi nr. 425

Pirmajā lasījumā pieņemtā likuma Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistē-mas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" redakcija

nr p.k.

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministri-jas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" (Latvijas Repub-likas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita:

1. Papildināt 3.pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) laiku, ko Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieks ar speciālo dienesta pakāpi nodienējis pēc 2000.gada 1.janvāra."

     

1. Papildināt 3.pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) laiku, ko Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieks ar speciālo dienesta pakāpi nodienējis pēc 2000.gada 1.janvāra."

 

 

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Uz izdienas pensijas izmaksu obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) attiecināma kārtība, kāda noteikta likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26.punktā.

11.2 Obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem), kurām ir tiesības gan uz vecuma pensiju, gan uz izdienas pensijas daļu (starpība starp izdienas pensijas apmēru un vecuma pensijas apmēru), izmaksājamās izdienas pensijas daļas apmēra noteikšanai tiek ņemts vērā vecuma pensijas un izdienas pensijas daļas kopējais apmērs."

1

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Izslēgt likumprojekta 2.pantu.

Neatbalstīt.

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Uz izdienas pensijas izmaksu obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) attiecināma kārtība, kāda noteikta likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26.punktā.

11.2 Obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem), kurām ir tiesības gan uz vecuma pensiju, gan uz izdienas pensijas daļu (starpība starp izdienas pensijas apmēru un vecuma pensijas apmēru), izmaksājamās izdienas pensijas daļas apmēra noteikšanai tiek ņemts vērā vecuma pensijas un izdienas pensijas daļas kopējais apmērs."

 

   

2

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:“Pārejas noteikums.

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.425 “Grozījumi likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, nr.2)”.

Atbalstīt.

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.425 “Grozī-jumi likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministri-jas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” (Latvijas Re-publikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, nr.2)”.