1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 28.decembrī Noteikumi Nr.425

Rīgā (prot. Nr.72 20.,

28.§)

Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas

sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) laiku, ko Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieks ar speciālo dienesta pakāpi nodienējis pēc 2000.gada 1.janvāra."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Uz izdienas pensijas izmaksu obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) attiecināma kārtība, kāda noteikta likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26.punktā.

11.2 Obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem), kurām ir tiesības gan uz vecuma pensiju, gan uz izdienas pensijas daļu (starpība starp izdienas pensijas apmēru un vecuma pensijas apmēru), izmaksājamās izdienas pensijas daļas apmēra noteikšanai tiek ņemts vērā vecuma pensijas un izdienas pensijas daļas kopējais apmērs."

 

Noteikumi stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

 

Ministru prezidenta vietā –

tieslietu ministrs V.Birkavs

 

Labklājības ministrs R.Jurdžs