Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Krustkalnu dabas rezervāta likums” trešajam lasījumam

2. lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 454)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 3.lasījumā

1

2

3

4

5

Krustkalnu dabas rezervāta likums

     

Krustkalnu dabas rezervāta likums

1.pants

Krustkalnu dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

1

Dep. L. Bojārs

Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1.pants

Krustkalnu dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir nacionālas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Rezervāta teritorija ir neprivatizējams valsts īpašums.”

 

Neatbalstīt

1.pants

Krustkalnu dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu dabiskā stāvoklī reģionam raksturīgo mežu un ūdeņu ekosistēmu kompleksu, reto augu sugu ģenētisko un bioloģisko daudzveidību, kā arī ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības.

     

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu dabiskā stāvoklī reģionam raksturīgo mežu un ūdeņu ekosistēmu kompleksu, reto augu sugu ģenētisko un bioloģisko daudzveidību, kā arī ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības.

3.pants

Rezervāta platība ir 2915 hektāri, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Krustkalnu dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Krustkalnu dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

     

3.pants

Rezervāta platība ir 2915 hektāri, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Krustkalnu dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Krustkalnu dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants

Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu daudzveidības saglabāšanu, kā arī ekosistēmu dabisku attīstību, rezervāta teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

     

4.pants

Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu daudzveidības saglabāšanu, kā arī ekosistēmu dabisku attīstību, rezervāta teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) stingrā režīma zona;

     

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona.

     

2) regulējamā režīma zona.

5.pants

(1) Stingrā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu mežu ekosistēmu dabisku attīstību. Šajā zonā nav pieļaujama nekāda saimnieciskā darbība, un to drīkst apmeklēt tikai ar Teiču dabas rezervāta administrācijas atļauju izpētes un aizsardzības nolūkos.

(2) Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidību rezervātā, meža un mitrzemju ekosistēmu dabisku attīstību, pastāvot minimālai antropogēnajai slodzei, kā arī lai pētītu ekosistēmu attīstību un to elementus.

(3) Regulējamā režīma zonā aizliegts:

1) apmeklēt rezervātu bez administrācijas izsniegtas atļaujas; izņēmums ir personas, kuras dzīvo rezervāta teritorijā;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt jebkādu mežsaimniecisko darbību, izņemot ainavu veidošanas cirti un cirtes aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai.

(4) Jebkāda saimnieciskā darbība, kas var ietekmēt rezervāta ekosistēmu dabisko attīstību, augu un dzīvnieku sugu populācijas, saskaņojama ar Teiču valsts rezervāta administrāciju.

     

5.pants

(1) Stingrā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu mežu ekosistēmu dabisku attīstību. Šajā zonā nav pieļaujama nekāda saimnieciskā darbība, un to drīkst apmeklēt tikai ar Teiču dabas rezervāta administrācijas atļauju izpētes un aizsardzības nolūkos.

(2) Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidību rezervātā, mežu un mitrzemju ekosistēmu dabisku attīstību, pastāvot minimālai antropogēnajai slodzei, kā arī lai pētītu ekosistēmu attīstību un to elementus.

(3) Regulējamā režīma zonā aizliegts:

1) apmeklēt rezervātu bez administrācijas izsniegtas atļaujas; izņēmums ir personas, kuras dzīvo rezervāta teritorijā;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt jebkādu mežsaimniecisko darbību, izņemot ainavu veidošanas cirti un cirtes aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai.

(4) Jebkāda saimnieciskā darbība, kas var ietekmēt rezervāta ekosistēmu dabisko attīstību, augu un dzīvnieku sugu populācijas, saskaņojama ar Teiču valsts rezervāta administrāciju.

6.pants

Rezervātu pārvalda un apsaimnieko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde — Teiču dabas rezervāta administrācija.

     

6.pants

Rezervātu pārvalda un apsaimnieko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde — Teiču dabas rezervāta administrācija.

7.pants

Dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību Krustkalnu dabas rezervātā un tā apkārtnē saskaņo Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padome.

     

7.pants

Dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību Krustkalnu dabas rezervātā un tā apkārtnē saskaņo Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padome.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.424 “Noteikumi par Krustkalnu dabas rezervātu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2 nr.).

     

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.424 “Noteikumi par Krustkalnu dabas rezervātu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2. nr.).

 

2

Atbildīgā komisijaa

Izteikt precizētā redakcijā Krustkalnu dabas rezervāta likuma 2. pielikumu.

Atbalstīt