Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Noteikumi par Krustkalnu dabas rezervātu” otrajam lasījumam

Satv. 81. panta kārt. izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.

(dok. nr.1435 ; reģ. nr. 454)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2.lasījumā

1

2

3

4

5

Noteikumi par Krustkalnu dabas rezervātu

1

Dep. A. Seile

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Krustkalnu dabas rezervāta likums”.

 

Atbalstīt

Krustkalnu dabas rezervāta likums

1.pants. Krustkalnu dabas rezervāts (turpmāk - rezervāts) ir nacionālas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2

Dep. A. Seile

Aizstāt 1. pantā vārdu “nacionālas” ar vārdu “valsts”.

Atbalstīt

1.pants

Krustkalnu dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2.pants. Rezervāts izveidots, lai saglabātu dabiskā stāvoklī reģionam raksturīgo mežu un ūdeņu ekosistēmu kompleksu, reto augu sugu ģenētisko un bioloģisko daudzveidību, kā arī ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības.

     

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu dabiskā stāvoklī reģionam raksturīgo mežu un ūdeņu ekosistēmu kompleksu, reto augu sugu ģenētisko un bioloģisko daudzveidību, kā arī ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības.

3.pants. Rezervāta platība ir 2915 ha, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Krustkalnu dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Krustkalnu dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

     

3.pants

Rezervāta platība ir 2915 hektāri, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Krustkalnu dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Krustkalnu dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants. Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu ģenētiskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī ekosistēmu dabisku attīstību, rezervātam tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

3

Dep. A. Seile

Izteikt likumprojekta 4. panta pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“4.pants. Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu daudzveidības saglabāšanu, kā arī ekosistēmu dabisku attīstību, rezervātam tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):”

 

Atbalstīt

Redakcion. preciz.

4.pants

Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu daudzveidības saglabāšanu, kā arī ekosistēmu dabisku attīstību, rezervāta teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) stingrā režīma zona;

     

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona.

     

2) regulējamā režīma zona.

 

 

4

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu pēc 4. panta ar jauniem pantiem, veltot katrai funkcionālai zonai atsevišķu pantu. Pantā par konkrētu funkcionālo zonu noteikt kādam nolūkam attiecīgā zona ir izveidota, kā arī kāda veida darbības šajā zonā ir aizliegtas.

Attiecīgi mainīt pantu turpmāko numerāciju.

 

Atbalstīt

 
 

5

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar jaunu 5. pantu šādā redakcijā attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju:

“5. pants.

(1) Stingrā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu mežu ekosistēmu dabisku attīstību. Šajā zonā nav pieļaujama nekāda saimnieciskā darbība un to atļauts apmeklēt tikai ar Teiču dabas rezervāta administrācijas atļauju izpētes un aizsardzības nolūkos.

(2) Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidību rezervātā, meža un mitrzemju ekosistēmu dabisku attīstību pie minimālas antropogēnās slodzes, kā arī pētītu ekosistēmu elementus un attīstību.

(3) Regulējamā režīma zonā aizliegts:

1) apmeklēt rezervātu bez administrācijas izsniegtas atļaujas, izņemot personas, kuras dzīvo rezervāta teritorijā;

2) makšķerēt un zvejot visās ūdenstilpnēs;

3) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

4) veikt jebkādu mežsaimniecisko darbību, izņemot ainavu veidošanas cirti un cirtes aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai.

(4) jebkāda saimnieciskā darbība, kas var ietekmēt rezervāta ekosistēmu dabisko attīstību, augu un dzīvnieku sugu populācijas, saskaņojama ar Teiču valsts rezervāta administrāciju.”

 

 

 

 

Atbalstīt

precizētā redakcijā

5.pants

(1) Stingrā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu mežu ekosistēmu dabisku attīstību. Šajā zonā nav pieļaujama nekāda saimnieciskā darbība, un to drīkst apmeklēt tikai ar Teiču dabas rezervāta administrācijas atļauju izpētes un aizsardzības nolūkos.

(2) Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidību rezervātā, meža un mitrzemju ekosistēmu dabisku attīstību, pastāvot minimālai antropogēnajai slodzei, kā arī lai pētītu ekosistēmu attīstību un to elementus.

(3) Regulējamā režīma zonā aizliegts:

1) apmeklēt rezervātu bez administrācijas izsniegtas atļaujas; izņēmums ir personas, kuras dzīvo rezervāta teritorijā;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt jebkādu mežsaimniecisko darbību, izņemot ainavu veidošanas cirti un cirtes aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai.

(4) Jebkāda saimnieciskā darbība, kas var ietekmēt rezervāta ekosistēmu dabisko attīstību, augu un dzīvnieku sugu populācijas, saskaņojama ar Teiču valsts rezervāta administrāciju.

5.pants. Rezervātu pārvalda un apsaimnieko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Teiču valsts rezervāta administrācija.

6

 

 

 

7

Dep. A. Seile

Izteikt 1. lasījuma redakcijas 5. pantu kā 6. pantu un aizstāt vārdu “pakļautībā” ar vārdu “pārraudzībā”.

Juridiskais birojs

aizstāt 5. pantā vārdus ‘’valsts rezervāta’’ ar vārdiem ‘’dabas rezervāta’’.

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

6.pants

Rezervātu pārvalda un apsaimnieko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde — Teiču dabas rezervāta administrācija.

6.pants. Dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību saskaņo Teiču valsts rezervāta konsultatīvā padome.

8

 

 

 

 

 

 

9

Dep. A. Seile

Izteikt likumprojekta 6. pantu kā 7. pantu šādā redakcijā:

“7. pants. Dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību Krustkalnu dabas rezervātā un tā apkārtnē saskaņo Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padome.”

 

Juridiskais birojs

aizstāt 6. pantā vārdu ‘’valsts’’ ar vārdu ‘’dabas’’.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

7.pants

Dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību Krustkalnu dabas rezervātā un tā apkārtnē saskaņo Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padome.

 

 

 

11

Juridiskais birojs

papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā;

‘’Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 424 ‘’Noteikumi par Krustkalnu dabas rezervātu’’ (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000, _____ nr.).’’

 

 

 

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.424 “Noteikumi par Krustkalnu dabas rezervātu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, _____ nr.).