1999

 

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 28.decembrī Noteikumi Nr. 424

Rīgā (prot. Nr.72 19.§)

Noteikumi par Krustkalnu dabas rezervātu

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

1.pants. Krustkalnu dabas rezervāts (turpmāk - rezervāts) ir nacionālas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2.pants. Rezervāts izveidots, lai saglabātu dabiskā stāvoklī reģionam raksturīgo mežu un ūdeņu ekosistēmu kompleksu, reto augu sugu ģenētisko un bioloģisko daudzveidību, kā arī ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības.

3.pants. Rezervāta platība ir 2915 ha, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Krustkalnu dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Krustkalnu dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants. Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu ģenētiskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī ekosistēmu dabisku attīstību, rezervātam tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona.

5.pants. Rezervātu pārvalda un apsaimnieko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Teiču valsts rezervāta administrācija.

6.pants. Dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību saskaņo Teiču valsts rezervāta konsultatīvā padome.

 

Noteikumi stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

 

Ministru prezidenta vietā -

tieslietu ministrs V.Birkavs

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

 

 

 

2.pielikums

Ministru kabineta

1999.gada 28.decembra

noteikumiem Nr.424

Krustkalnu dabas rezervāta robežu apraksts

Madonas rajons

Praulienas pagasts

Kalsnavas Mežu pētīšanas stacija

Ļaudonas mežniecība

1- 2

No Mārcienas un Praulienas pagasta robežas 1.kvartāla (turpmāk - kv.) ziemeļos uz austrumiem pa saimniecības "Mežlāči" dienvidu robežu līdz saimniecībai "Baltiņi"

2- 3

Uz dienvidaustrumiem pa saimniecības "Baltiņi" rietumu robežu līdz saimniecības "Priednieki" ziemeļrietumu stūrim (sakrīt ar Praulienas un Mārcienas pagasta robežpunktu)

Mārcienas pagasts

Ļaudonas mežniecība

3- 4

No Praulienas un Mārcienas pagasta robežpunkta uz dienvidiem pa saimniecības "Priednieki" rietumu robežu līdz Mārcienas pagasta robežai

4- 5

Uz rietumiem pa Mārcienas pagasta robežu līdz saimniecības "Apšusalas" ziemeļrietumu stūrim

5- 6

Uz rietumiem no saimniecības "Apšusalas" ziemeļrietumu stūra līdz saimniecības "Jaunzemji" ziemeļaustrumu stūrim

6- 7

Uz dienvidrietumiem un dienvidiem no saimniecības "Jaunzemji" ziemeļaustrumu stūra pa 3.kv. robežstigu, apliecot saimniecību "Jaunzemji", līdz Mārcienas pagasta robežai

7- 8

Uz dienvidaustrumiem pa pagasta zemes un 3. un 30.kv. robežstigu līdz saimniecības "Āžukalni" robežai

8- 9

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa Niedruškas upi līdz Mārcienas pagasta robežai

9- 10

Uz austrumiem pa Niedruškas upi līdz saimniecības "Āžukalni" robežai

10- 11

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa 32.kv. ziemeļu robežstigu līdz Ļaudonas pagasta robežai (sakrīt ar saimniecības "Āžukalni" ziemeļrietumu stūri)

Ļaudonas pagasts

Ļaudonas mežniecība

11- 12

No Ļaudonas pagasta robežas uz dienvidiem pa 32.kv. robežstigu līdz saimniecības "Purnavieši" robežai

12- 13

Uz rietumiem pa 32.kv. un saimniecības "Purnavieši" robežstigu līdz saimniecības "Dālderi" ziemeļaustrumu stūrim

13- 14

Uz ziemeļrietumiem pa saimniecības "Dālderi" un 32.kv. robežstigu līdz saimniecības "Purnavieši" ziemeļaustrumu stūrim

14- 15

Uz ziemeļrietumiem pa 32.kv. robežstigu līdz saimniecības "Zemturi" robežai

15- 16

Uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa 32. un 31.kv. robežstigu līdz saimniecības "Rūtiņas" ziemeļrietumu robežai

16- 17

Uz dienvidrietumiem pa 31. un 40.kv. robežstigu (sakrīt ar saimniecības "Rūtiņas" rietumu robežu) līdz saimniecības "Joksti" robežai

17- 18

Uz dienvidrietumiem pa 40.kv. robežstigu līdz saimniecības "Joksti" robežai

18- 19

Uz dienvidrietumiem pa 40.kv. un saimniecības "Joksti" robežstigu līdz saimniecības "Joksti" ziemeļu stūrim

19- 20

Uz dienvidrietumiem pa 40.kv. un saimniecības "Joksti" robežstigu līdz saimniecības "Purnavieši" ziemeļrietumu stūrim

20- 21

Uz dienvidrietumiem pa 40.kv. un saimniecības "Purnavieši" robežstigu līdz saimniecības "Purnavieši" dienvidrietumu stūrim

21- 22

Uz dienvidrietumiem un ziemeļrietumiem, apliecot 40.kv. dienvidu malu, pa saimniecības "Purnavieši" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Trieķēļi" robežai

22- 23

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Trieķēļi" un 39., 46. un 52.kv. robežstigu līdz saimniecības ziemeļu stūrim

23- 24

Uz dienvidrietumiem pa 52.kv. un saimniecības robežstigu līdz saimniecības "Palejnieki" ziemeļu stūrim

24- 25

Uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa 52. un 57.kv. un saimniecības "Palejnieki" robežstigu līdz saimniecības "Mežvidi" dienvidrietumu stūrim

25- 26

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa 57.kv. un saimniecības "Palejnieki" robežstigu līdz saimniecības "Upenieki" robežai

26- 27

Uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa 57.kv. un saimniecības "Upenieki" robežstigu līdz Svētupei (sakrīt ar saimniecības "Dzirnavas" ziemeļaustrumu stūri)

27- 28

Uz rietumiem pa Svētupi, uz dienvidiem pa 57.kv. austrumu robežstigu līdz saimniecības (kadastra Nr.7070-007-0046) robežai

28- 29

Uz dienvidrietumiem pa 60.kv. un saimniecības (kadastra

Nr.7070-007-0046) robežstigu līdz saimniecības "Bērzkalni" robežai

29- 30

Uz ziemeļrietumiem pa 60.kv. un saimniecības "Bērzkalni" robežstigu līdz saimniecības (kadastra Nr.7070-007-0308) robežai

30- 31

Uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra Nr.7070-007-0308) un 60.kv. robežstigu līdz saimniecības "Āriņi" ziemeļu stūrim

31- 32

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Āriņi" un 60. un 62.kv. robežstigu līdz saimniecības "Austrumi" ziemeļu stūrim

32- 33

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Austrumi" un 62.kv. robežstigu līdz saimniecības "Apsiņi" ziemeļu stūrim

33- 34

Uz dienvidrietumiem, šķērsojot ceļu Ļaudona- Mārciena, tālāk uz dienvidiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa saimniecības "Apsiņi" un 62. un 64.kv. robežstigu līdz saimniecības "Romas" robežai

34- 35

Uz dienvidaustrumiem pa saimniecības "Romas" un 64. un 65.kv. robežstigu līdz saimniecības "Grāvīši" robežai

35- 36

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa saimniecības "Grāvīši" un 65. un 66.kv. robežstigu līdz saimniecības "Ceriņi" rietumu stūrim

36- 37

Uz dienvidaustrumiem pa saimniecības "Ceriņi" un 66.kv. robežu līdz ceļam Ļaudona- Jaunkalsnava, tālāk uz austrumiem līdz meliorācijas grāvim, tad uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Ceriņi" un 66.kv. robežu līdz saimniecības "Nirītes" ziemeļaustrumu stūrim (pie Nirītes upes)

37- 38

Uz ziemeļrietumiem pa saimniecības "Nirītes" un 66.kv. robežu (pa Nirītes upi) līdz saimniecības "Jokas" robežai (sakrīt ar ceļu Ļaudona- Jaunkalsnava)

38- 39

Uz ziemeļrietumiem pa saimniecības "Jokas" un 66. un 65.kv. robežu (pa Nirītes upi) līdz saimniecības "Leitāni" austrumu stūrim

39- 40

Uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības "Leitāni" austrumu robežu) līdz saimniecības "Leitāni" ziemeļrietumu robežai

40- 41

Uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības "Leitāni" un 65.- 63.kv. robežu) līdz saimniecības "Leitāni" ziemeļrietumu robežai

41- 42

Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības "Leitāni" un 63.kv. robežu) līdz saimniecības "Leitāni" ziemeļrietumu robežai

42- 43

Uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības "Leitāni" un 63.- 61.kv. robežu) līdz saimniecības "Priedulas" robežai

43- 44

Uz ziemeļaustrumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības "Priedulas" un 61.kv. robežu) līdz saimniecības "Jaunķepši" robežai

 

44- 45

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļaustrumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības "Jaunķepši" un 61.- 58.kv. robežu) līdz Ļaudonas pagasta robežai

45- 46

Uz austrumiem un ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar Ļaudonas pagasta un 58.- 53.kv. robežu) līdz saimniecības "Silmalas" robežai

46- 47

Uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības "Silmalas" un 53.kv. robežu) līdz saimniecības "Mētras" robežai (sakrīt ar Ļaudonas un Mārcienas pagasta robežu)

Mārcienas pagasts

Ļaudonas mežniecība

47- 48

Uz ziemeļrietumiem pa Nirītes upi (sakrīt ar saimniecības "Mētras" un 53.- 47.kv. robežu) līdz saimniecības "Ķepši" robežai

48- 49

Uz ziemeļrietumiem pa saimniecības "Kepši" austrumu un 47.kv. rietumu robežu līdz saimniecības "Blieķukalns" robežai

49- 50

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību "Blieķukalns", pa 47. un 41.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Oliņi" robežai

50- 51

Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Oliņi" austrumu robežu līdz saimniecības "Kalna Randoti" robežai

51- 52

Uz ziemeļiem pa saimniecības "Kalna Randoti" austrumu robežu (sakrīt ar 33.kv. rietumu robežstigu) līdz saimniecības "Lejas Randoti" robežai

52- 53

Uz ziemeļrietumiem pa 23.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Jaunrandoti" robežai

53- 54

Uz ziemeļrietumiem pa saimniecības "Jaunrandoti" austrumu un 23.kv. rietumu robežu līdz saimniecības "Jaunjānēni" robežai

54- 55

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa 23. un 16.kv. rietumu robežstigu gar saimniecības "Jaunjānēni" austrumu robežu līdz Mārcienas pagasta robežai

55- 56

Uz ziemeļrietumiem un rietumiem, apliecot Mārcienas pagasta zemi, pa 16.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Jānēni" robežai

56- 57

Uz rietumiem pa saimniecības "Jānēni" un 16.kv. robežu līdz saimniecības "Dambakalns" robežai

57- 58

Uz ziemeļiem pa saimniecības "Dambakalns" un 16.kv. robežu līdz saimniecības "Blieķukalns" robežai

58- 59

Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Blieķukalns" dienvidu robežu līdz saimniecībai "Avotiņi"

 

59- 60

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļiem, apliecot saimniecību "Avotiņi", pa 16. un 12.kv. robežstigu līdz saimniecības "Ozolu iela 9" robežai

60- 61

Uz ziemeļiem pa saimniecības "Ozolu iela 9" un 12.kv. robežu līdz saimniecības "Ozolu iela 13" robežai

61- 62

Uz ziemeļiem pa saimniecības "Ozolu iela 13" un 12.kv. robežu līdz saimniecības "Ozoli" robežai

62- 63

Uz ziemeļiem pa saimniecības "Ozoli" un 9.kv. robežu līdz saimniecībai "Silieši"

63- 64

Uz ziemeļiem pa saimniecības "Silieši" un 9.kv. robežu līdz saimniecības "Silieši" ziemeļu stūrim

64- 65

Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību "Silieši", pa 9. un 5.kv. austrumu robežstigu līdz Mārcienas pagasta robežai

65- 66

Uz ziemeļiem pa 4.kv. rietumu robežstigu gar Mārcienas pagasta zemi līdz saimniecības "Brīvzemnieki" robežai

66- 67

Uz ziemeļiem pa saimniecības "Brīvzemnieki" un 4.kv. robežu līdz Mārcienas pagasta zemei (līdz Labonas ezeram)

67- 68

Uz ziemeļaustrumiem, ietverot Labonas ezera dienvidaustrumu krastu, pa Mārcienas pagasta un 4.kv. robežu līdz saimniecības "Trušļi" robežai Labonas ezera krastā

68- 69

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem, apliecot saimniecību "Trušļi", pa 4., 5., 6. un 7.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Mačrubeņi" robežai

69- 70

Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Mačrubeņi" un 8.kv. robežstigu līdz saimniecības "Asmi" robežai

70- 71

Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Asmi" un 8.kv. robežstigu līdz saimniecības "Jaunbārži" robežai

71- 72

Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Jaunbārži" un 8.kv. robežstigu līdz 8.kv. ziemeļaustrumu stūrim (sakrīt ar saimniecības "Brāži" robežu)

72- 73

Uz dienvidaustrumiem, dienvidrietumiem un dienvidiem līdz ceļam (sakrīt ar saimniecības "Asmi" robežu)

73- 74

Uz dienvidiem pa saimniecības "Asmi" un 8.kv. robežu līdz Asarīša ezeram un tālāk pa tā rietumu krastu līdz saimniecības "Mazlāči" robežai

74- 75

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Mazlāči" un 11.kv. robežstigu līdz saimniecības "Kalnalāči" robežai

75- 76

Uz rietumiem, dienvidiem un dienvidaustrumiem līdz Svētes ezera ziemeļu krastam un tālāk pa to, apliecot saimniecību "Kalnalāči", līdz saimniecības "Mazlāči" robežai

 

76- 77

Uz austrumiem pa Svētes ezera ziemeļu krastu un Starpītes upi, apliecot saimniecību "Mazlāči", līdz Mārcienas pagasta zemei (līdz Dūku ezeram)

77- 78

Uz ziemeļaustrumiem, ietverot Dūku ezera austrumu krastu, līdz saimniecības "Dūki" robežai

78- 79

Uz dienvidaustrumiem pa saimniecības "Dūki" un 22.kv. robežstigu līdz saimniecības "Liepkalni" robežai

79- 80

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa 22. un 23.kv. ziemeļu robežstigu, apliecot saimniecību "Liepkalni", līdz saimniecībai "Baltiņi"

80- 81

Uz ziemeļrietumiem, austrumiem un ziemeļrietumiem pa saimniecības "Baltiņi" un 1.kv. robežstigu līdz saimniecības "Kalna Daugavieši" robežai

81- 82

Uz ziemeļiem pa saimniecības "Kalna Daugavieši" un 1.kv. robežstigu līdz saimniecības robežai

82- 83

Uz ziemeļrietumiem un rietumiem, apliecot saimniecību, pa 1.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Kalna Daugavieši" robežai

83- 84

Uz austrumiem pa saimniecības "Kalna Daugavieši" un 1.kv. robežstigu līdz Nesaļas upei (sakrīt ar saimniecības "Stari" robežu)

84- 85

Uz ziemeļaustrumiem pa Nesaļas upi (sakrīt ar saimniecības "Stari" robežu) līdz saimniecības "Lakstīgalas" robežai

85- 86

Uz ziemeļaustrumiem pa Nesaļas upi un pa saimniecības "Lakstīgalas" dienvidu robežu līdz saimniecības "Mežlāči" zemei

86- 1

Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Mežlāči" un 1.kv. robežstigu līdz Praulienas pagasta robežai (līdz sākumpunktam)

Mārcienas pagasts

Liepkalni

87- 88

No 3. un 30.kv. robežpunkta pie Niedruškas upes uz dienvidrietumiem līdz 30. un 29.kv. ziemeļu robežpunktam, tālāk uz dienvidrietumiem, rietumiem, ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību "Liepkalni", līdz 3.kv. robežstigai

88- 87

Uz ziemeļaustrumiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa 3.kv. dienvidu robežstigu, apliecot saimniecību "Liepkalni", līdz 3. un 30.kv. robežpunktam pie Niedruškas upes

 

Stingrā režīma zona

89- 90

No 37., 38., 45. un 46.kv. robežpunkta uz dienvidiem līdz novadgrāvim, tālāk pa to uz dienvidrietumiem un dienvidiem līdz 51., 52., 56. un 57.kv. robežpunktam, tālāk uz rietumiem līdz Svētupei, pa upi līdz 50.kv. dienvidu robežstigai un pa robežstigu līdz 50.kv. dienvidrietumu stūrim

90- 89

No 50.kv. dienvidrietumu stūra uz dienvidiem līdz 35., 36., 43. un 44.kv. robežpunktam, tālāk uz austrumiem pa 44.kv. ziemeļu robežstigu līdz Svētupei, pa upi uz ziemeļaustrumiem līdz 45.kv. ziemeļu robežstigai un pa robežstigu līdz 37., 38., 45. un 46.kv. robežpunktam (līdz stingrā režīma zonas sākumpunktam)

Piezīme. Valsts meža kvartālu numuri - pēc 1984.gada ierīcības datiem.

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs V.Balodis