Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Teiču dabas rezervāta likums” trešajam lasījumam

2. lasījuma redakcija

( reģ. nr. 453)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 3.lasījumā

1

2

3

4

5

Teiču dabas rezervāta likums

     

Teiču dabas rezervāta likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants

Teiču dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta 1971.gada 2.februāra Konvencijas par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.

 

1

Dep. L. Bojārs

Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1.pants

Teiču dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta 1971.gada 2.februāra Konvencijas par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā. Rezervāta teritorija ir neprivatizējams valsts īpašums.”

 

Neatbalstīt

1.pants

Teiču dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta 1971.gada 2.februāra Konvencijas par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu Teiču purvu un ar to ekoloģiski saistīto mitro mežu kompleksu un nodrošinātu ekosistēmu dabisku attīstību un tām raksturīgo bioloģisko daudzveidību.

     

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu Teiču purvu un ar to ekoloģiski saistīto mitro mežu kompleksu un nodrošinātu ekosistēmu dabisku attīstību un tām raksturīgo bioloģisko daudzveidību.

3.pants

Rezervāta platība ir 19 337 hektāri, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Teiču dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Teiču dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

     

3.pants

Rezervāta platība ir 19 337 hektāri, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Teiču dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Teiču dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants

Detalizētus aizsardzības pasākumus un aizliegtās darbības rezervātā nosaka dabas aizsardzības plāns un rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

     

4.pants

Detalizētus aizsardzības pasākumus un aizliegtās darbības rezervātā nosaka dabas aizsardzības plāns un rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

5.pants

Rezervātu pārvalda un apsaimnieko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde — Teiču dabas rezervāta administrācija, kas pārvalda arī Krustkalnu dabas rezervātu. Teiču dabas rezervāta administrācijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

   

 

 

 

 

5.pants

Rezervātu pārvalda un apsaimnieko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde — Teiču dabas rezervāta administrācija, kas pārvalda arī Krustkalnu dabas rezervātu. Teiču dabas rezervāta administrācijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

II nodaļa. Funkcionālās zonas

     

II nodaļa. Funkcionālās zonas

6.pants

Rezervāta teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas:

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona.

     

6.pants

Rezervāta teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas:

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona.

7.pants

(1) Stingrā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu rezervātam tipisku ekosistēmu dabisku attīstību.

(2) Stingrā režīma zonā nav pieļaujama nekāda saimnieciskā darbība, kā arī ēku un būvju celtniecība.

(3) Uzturēšanās stingrā režīma zonā ir aizliegta, to drīkst apmeklēt tikai ar administrācijas atļauju izpētes un aizsardzības nolūkos.

     

7.pants

(1) Stingrā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu rezervātam tipisko ekosistēmu dabisku attīstību.

(2) Stingrā režīma zonā nav pieļaujama nekāda saimnieciskā darbība, kā arī ēku un būvju celtniecība.

(3) Uzturēšanās stingrā režīma zonā ir aizliegta, to drīkst apmeklēt tikai ar administrācijas atļauju izpētes un aizsardzības nolūkos.

8.pants

(1) Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidību rezervātā, ekosistēmu dabisku attīstību, pastāvot minimālai antropogēnajai slodzei, kā arī lai pētītu ekosistēmu attīstību un to elementus.

(2) Regulējamā režīma zonā aizliegts:

1) apmeklēt rezervātu bez administrācijas izsniegtas atļaujas; izņēmums ir personas, kuras dzīvo rezervāta teritorijā;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt jebkādu mežsaimniecisko darbību, izņemot ainavu veidošanas cirti.

(3) Jebkāda darbība, kas var ietekmēt rezervāta ekosistēmu dabisko attīstību, augu un dzīvnieku sugu populācijas, saskaņojama ar administrāciju.

     

8.pants

(1) Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidību rezervātā, ekosistēmu dabisku attīstību, pastāvot minimālai antropogēnajai slodzei, kā arī lai pētītu ekosistēmu attīstību un to elementus.

(2) Regulējamā režīma zonā aizliegts:

1) apmeklēt rezervātu bez administrācijas izsniegtas atļaujas; izņēmums ir personas, kuras dzīvo rezervāta teritorijā;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt jebkādu mežsaimniecisko darbību, izņemot ainavu veidošanas cirti.

(3) Jebkāda darbība, kas var ietekmēt rezervāta ekosistēmu dabisko attīstību, augu un dzīvnieku sugu populācijas, saskaņojama ar administrāciju.

9.pants

(1) Lai mazinātu saimniecisko un sociālo ietekmi uz Teiču dabas rezervāta ekosistēmām, ap rezervātu tiek noteikta ārējā aizsargjosla. Aizsargjoslas ārējā robeža iet pa republikas nozīmes ceļiem, kas savieno Atašieni, Odzienu, Mētrienu, Krustiņus, Stalidzānus, Barkavu, Murmastieni, Stirnieni un Atašieni. Aizsargjoslas iekšējā robeža sakrīt ar Teiču rezervāta ārējo robežu.

(2) Ārējā aizsargjoslā aizliegts:

1) medīt medņus, rubeņus un zosis;

2) mainīt virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģisko režīmu;

3) bojāt vai iznīcināt ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus;

4) lietot toksiskas, mutagēnas ķīmiskās vielas un produktus.

     

9.pants

(1) Lai mazinātu saimniecisko un sociālo ietekmi uz Teiču dabas rezervāta ekosistēmām, ap rezervātu tiek noteikta ārējā aizsargjosla. Aizsargjoslas ārējā robeža iet pa republikas nozīmes ceļiem, kas savieno Atašieni, Odzienu, Mētrienu, Krustiņus, Stalidzānus, Barkavu, Murmastieni, Stirnieni un Atašieni. Aizsargjoslas iekšējā robeža sakrīt ar Teiču rezervāta ārējo robežu.

(2) Ārējā aizsargjoslā aizliegts:

1) medīt medņus, rubeņus un zosis;

2) mainīt virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģisko režīmu;

3) bojāt vai iznīcināt ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus;

4) lietot toksiskas, mutagēnas ķīmiskās vielas un produktus.

III nodaļa. Rezervāta pārvalde

     

III nodaļa. Rezervāta pārvalde

10.pants

(1) Rezervāta administrāciju vada direktors, kas vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors rezervāta teritorijā un tās ārējā aizsargjoslā. Rezervāta direktoru ieceļ amatā un no amata atceļ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

(2) Administrācijas amatpersonas ir rezervāta direktors, viņa vietnieki, struktūrvienību vadītāji un vides valsts inspektori.

   

 

Redakcion. preciz.

10.pants

(1) Rezervāta administrāciju vada direktors, kas vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors rezervāta teritorijā un tās ārējā aizsargjoslā. Rezervāta direktoru ieceļ amatā un atceļ no amata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

(2) Administrācijas amatpersonas ir rezervāta direktors, viņa vietnieki, struktūrvienību vadītāji un vides valsts inspektori.

11.pants

(1) Administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkos iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

(2) Administrācijas amatpersonām ir dienesta apliecība un formas tērps, kas nēsājams, pildot dienesta pienākumus.

     

11.pants

(1) Administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkos iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

(2) Administrācijas amatpersonām ir dienesta apliecība un formas tērps, kas nēsājams, pildot dienesta pienākumus.

12.pants

Administrācija saskaņo visu līmeņu teritoriālplānojumus, kuri attiecas uz rezervāta un tā ārējās aizsargjoslas teritoriju.

     

12.pants

Administrācija saskaņo visu līmeņu teritoriālplānojumus, kuri attiecas uz rezervāta un tā ārējās aizsargjoslas teritoriju.

13.pants

Teiču dabas rezervāta administrācijas finansu līdzekļus veido:

     

13.pants

Teiču dabas rezervāta administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) valsts budžeta līdzekļi;

2

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izteikt 13. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;”

 

Atbalstīt

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

     

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

3

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izteikt 13. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.”

Atbalstīt

3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

14.pants

Rezervāta administrācija ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.

   

 

Redakcion. preciz.

14.pants

Rezervāta administrācija ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par zaudējumu atlīdzināšanu, kuri radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.

15.pants

Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padome, kas vienlaikus pilda arī Krustkalnu dabas rezervāta konsultatīvās padomes funkcijas. Konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

     

15.pants

Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padome, kas vienlaikus pilda arī Krustkalnu dabas rezervāta konsultatīvās padomes funkcijas. Konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.423 “Noteikumi par Teiču dabas rezervātu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2. nr.).

     

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.423 “Noteikumi par Teiču dabas rezervātu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2. nr.).

 

4

Atbildīgā komisija

Izteikt precizētā redakcijā Teiču dabas rezervāta likuma 2. pielikumu.

Atbalstīt