Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Noteikumi par Teiču dabas rezervātu” otrajam lasījumam

Satv. 81. panta kārt. izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 423

(dok. nr.1434 ; reģ. nr. 453)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2.lasījumā

1

2

3

4

5

Noteikumi par Teiču dabas rezervātu

1

Dep. A. Seile

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Teiču dabas rezervāta likums”

Atbalstīt

Teiču dabas rezervāta likums

 

 

2

Dep. A. Seile

Sadalīt likumprojekta tekstu 3 nodaļās.

Atbalstīt

 
 

3

Dep. A. Seile

Izteikt 1. nodaļas (Nodaļā iekļauti 1. lasījuma redakcijas 1., 2., 3. un 5. pants) nosaukumu šādā redakcijā:

“I. nodaļa. Vispārīgie noteikumi

Atbalstīt

 

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Teiču dabas rezervāts (turpmāk - rezervāts) ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta 1971.gada 2.februāra Konvencijas par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi Starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.

4

Dep. A. Seile

Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Teiču dabas rezervāts (turpmāk - rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta 1971.gada 2.februāra Konvencijas par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi Starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.”

 

Atbalstīt

1.pants

Teiču dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta 1971.gada 2.februāra Konvencijas par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.

2.pants. Rezervāts izveidots, lai saglabātu Teiču purvu un ar to ekoloģiski saistīto mitro mežu kompleksu un nodrošinātu ekosistēmu dabisku attīstību un tām raksturīgo bioloģisko daudzveidību.

     

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu Teiču purvu un ar to ekoloģiski saistīto mitro mežu kompleksu un nodrošinātu ekosistēmu dabisku attīstību un tām raksturīgo bioloģisko daudzveidību.

 

3.pants. Rezervāta platība ir 19337 ha, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Teiču dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Teiču dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

     

3.pants

Rezervāta platība ir 19 337 hektāri, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Teiču dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Teiču dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

 

 

5

Dep. A. Seile

Papildināt I. nodaļu ar jaunu 4. pantu šādā redakcijā:

“4. pants. Detalizētus aizsardzības pasākumus un aizliegtās darbības rezervātā nosaka dabas aizsardzības plāns un rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.”

 

Atbalstīt

4.pants

Detalizētus aizsardzības pasākumus un aizliegtās darbības rezervātā nosaka dabas aizsardzības plāns un rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

4.pants. Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu ģenētiskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī ekosistēmu dabisku attīstību, rezervātam tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona.

6

Dep. A. Seile

Pārcelt likumprojekta 4. pantu uz II. nodaļu kā 6. pantu.

 

Atbalstīt

 

5.pants. Rezervātu pārvalda un apsaimnieko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Teiču valsts rezervāta administrācija, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Dep. A. Seile

Izteikt 1. lasījuma redakcijas 5. pantu šādā redakcijā:

“5. pants. Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša valsts civiliestāde - Teiču dabas rezervāta administrācija (turpmāk - administrācija), kas ir juridiska persona un darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.”

Juridiskais birojs

5. pantā aizstāt vārdus ‘’kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu’’ ar vārdiem ‘’kas pārvalda arī Krustkalnu dabas rezervātu. Teiču dabas rezervāta administrācijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets ‘’.

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5.pants

Rezervātu pārvalda un apsaimnieko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde — Teiču dabas rezervāta administrācija, kas pārvalda arī Krustkalnu dabas rezervātu. Teiču dabas rezervāta administrācijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

9

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu pēc 5. panta ar jauniem pantiem, veltot katrai funkcionālai zonai atsevišķu pantu. Pantā par konkrētu funkcionālo zonu noteikt kādam nolūkam attiecīgā zona ir izveidota, kā arī kāda veida darbības šajā zonā ir aizliegtas.

Attiecīgi mainīt pantu turpmāko numerāciju.

 

Atbalstīt

 
 

10

Dep. A. Seile

Izteikt II. nodaļas (Nodaļā iekļauts 1. lasījuma redakcijas 4. pants ) nosaukumu šādā redakcijā:

“II. nodaļa. Funkcionālās zonas

Atbalstīt

II nodaļa. Funkcionālās zonas

 

11

Dep. A. Seile

Izteikt likumprojekta 4. pantu kā II. nodaļas 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants.

Rezervāta teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas: stingrā režīma zona un regulējamā režīma zona.”

 

Atbalstīt

Redakc. preciz.

6.pants

Rezervāta teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas:

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona.

 

12

Dep. A. Seile

Papildināt II. nodaļu ar jaunu 7. pantu šādā redakcijā:

“7. pants.

(1) Stingrā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu rezervātam tipisku ekosistēmu dabisku attīstību.

(2) Stingrā režīma zonā nav pieļaujama nekāda saimnieciskā darbība, kā arī ēku un būvju celtniecība.

(3) Uzturēšanās stingrā režīma zonā ir aizliegta, to drīkst apmeklēt tikai ar administrācijas atļauju izpētes un aizsardzības nolūkos. ”

 

 

 

Atbalstīt

7.pants

(1) Stingrā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu rezervātam tipisku ekosistēmu dabisku attīstību.

(2) Stingrā režīma zonā nav pieļaujama nekāda saimnieciskā darbība, kā arī ēku un būvju celtniecība.

(3) Uzturēšanās stingrā režīma zonā ir aizliegta, to drīkst apmeklēt tikai ar administrācijas atļauju izpētes un aizsardzības nolūkos.

 

 

13

Dep. A. Seile

Papildināt II. nodaļu ar 8. pantu šādā redakcijā:

“8. pants.

(1) Regulējamā režīma zona ir izveidota, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidību rezervātā, ekosistēmu dabisku attīstību pie minimālas antropogēnās slodzes, kā arī lai pētītu ekosistēmu attīstību un to elementus.

(2) Regulējamā režīma zonā aizliegts:

1) apmeklēt rezervātu bez administrācijas izsniegtas atļaujas, izņemot personas, kuras dzīvo rezervāta teritorijā;

2) makšķerēt un zvejot visās ūdenstilpnēs;

3) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

4) veikt jebkādu mežsaimniecisko darbību, izņemot ainavu veidošanas cirtes.

(3) Jebkāda saimnieciskā darbība, kas var ietekmēt rezervāta ekosistēmu dabisko attīstību, augu un dzīvnieku sugu populācijas, saskaņojama ar administrāciju. ”

 

 

Atbalstīt

precizētā redakcijā

8.pants

(1) Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu sugu un biotopu daudzveidību rezervātā, ekosistēmu dabisku attīstību, pastāvot minimālai antropogēnajai slodzei, kā arī lai pētītu ekosistēmu attīstību un to elementus.

(2) Regulējamā režīma zonā aizliegts:

1) apmeklēt rezervātu bez administrācijas izsniegtas atļaujas; izņēmums ir personas, kuras dzīvo rezervāta teritorijā;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt jebkādu mežsaimniecisko darbību, izņemot ainavu veidošanas cirti.

(3) Jebkāda darbība, kas var ietekmēt rezervāta ekosistēmu dabisko attīstību, augu un dzīvnieku sugu populācijas, saskaņojama ar administrāciju.

 

 

14

Dep. A. Seile

Papildināt II. nodaļu ar 9. pantu šādā redakcijā:

“9. pants.

(1) Lai mazinātu saimniecisko un sociālo ietekmi uz Teiču dabas rezervāta ekosistēmām, ap rezervātu tiek noteikta ārējā aizsargjosla. Aizsargjoslas ārējā robeža iet pa republikas nozīmes ceļiem, kas savieno Atašieni, Odzienu, Mētrienu, Krustiņus, Stalidzānus, Barkavu, Murmastieni, Stirnieni un Atašieni. Aizsargjoslas iekšējā robeža sakrīt ar Teiču rezervāta ārējo robežu.

(2) Ārējā aizsargjoslā aizliegts:

1) medīt medņus, rubeņus un zosis;

2) mainīt virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģisko režīmu;

3) bojāt vai iznīcināt ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus;

4) lietot toksiskas, mutagēnas ķīmiskās vielas un produktus.

 

 

Atbalstīt

9.pants

(1) Lai mazinātu saimniecisko un sociālo ietekmi uz Teiču dabas rezervāta ekosistēmām, ap rezervātu tiek noteikta ārējā aizsargjosla. Aizsargjoslas ārējā robeža iet pa republikas nozīmes ceļiem, kas savieno Atašieni, Odzienu, Mētrienu, Krustiņus, Stalidzānus, Barkavu, Murmastieni, Stirnieni un Atašieni. Aizsargjoslas iekšējā robeža sakrīt ar Teiču rezervāta ārējo robežu.

(2) Ārējā aizsargjoslā aizliegts:

1) medīt medņus, rubeņus un zosis;

2) mainīt virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģisko režīmu;

3) bojāt vai iznīcināt ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus;

4) lietot toksiskas, mutagēnas ķīmiskās vielas un produktus.

 

 

15

Dep. A. Seile

Izteikt III. nodaļas (Nodaļā iekļauti 1. lasījuma redakcijas 6. un 7. pants) nosaukumu šādā redakcijā:

“III. nodaļa. Rezervāta pārvalde.

Atbalstīt

III nodaļa. Rezervāta pārvalde

 

 

16

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar 10. pantu šādā redakcijā:

“10. pants.

(1) Rezervāta administrāciju vada direktors, kurš vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors rezervāta teritorijā un tās ārējā aizsargjoslā. Rezervāta direktoru ieceļ amatā un no amata atceļ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

(2) Administrācijas amatpersonas ir rezervāta direktors, tā vietnieki, struktūrvienību vadītāji un vides valsts inspektori.”

 

 

Atbalstīt

Redakc. preciz.

10.pants

(1) Rezervāta administrāciju vada direktors, kas vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors rezervāta teritorijā un tās ārējā aizsargjoslā. Rezervāta direktoru ieceļ amatā un no amata atceļ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

(2) Administrācijas amatpersonas ir rezervāta direktors, viņa vietnieki, struktūrvienību vadītāji un vides valsts inspektori.

 

 

17

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar 11. pantu šādā redakcijā:

“11. pants

(1) Administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkos iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

(2) Administrācijas amatpersonām ir dienesta apliecība un formas tērps, kas nēsājams pildot dienesta pienākumus.”

 

 

Atbalstīt

11.pants

(1) Administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkos iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

(2) Administrācijas amatpersonām ir dienesta apliecība un formas tērps, kas nēsājams, pildot dienesta pienākumus.

 

 

 

18

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar 12. pantu šādā redakcijā:

“12. pants.Administrācija saskaņo visu līmeņu teritoriālplānojumus, kuri attiecas uz rezervāta un tā ārējās aizsargjoslas teritoriju. ”

 

Atbalstīt

12.pants

Administrācija saskaņo visu līmeņu teritoriālplānojumus, kuri attiecas uz rezervāta un tā ārējās aizsargjoslas teritoriju.

 

6.pants. Teiču valsts rezervāta administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (viesnīcu pakalpojumi, ekskursiju vadīšana).

19

 

 

 

 

 

 

 

20

Dep. A. Seile

Izteikt 1. lasījuma redakcijas 6. pantu kā III. nodaļas 13. pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Teiču valsts rezervāta administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) valsts budžeta līdzekļi;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.”

Juridiskais birojs

1. lasījuma redakcijas 6. pantā vārdu ‘’valsts’’ aizstāt ar vārdu ‘’dabas’’.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

13.pants

Teiču dabas rezervāta administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) valsts budžeta līdzekļi;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

 

 

21

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar 14. pantu šādā redakcijā:

“14. pants. Rezervāta administrācija ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.”

 

 

Atbalstīt

14.pants

Rezervāta administrācija ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.

7.pants. Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Teiču valsts rezervāta konsultatīvā padome, kura darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

22

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 1. lasījuma redakcijas 7. pantu šādā redakcijā:

‘’7. pants. Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padome, kas vienlaikus pilda arī Krustkalnu dabas rezervāta konsultatīvās padomes funkcijas. Konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.’’

 

 

Atbalstīt

izteikt kā 15. pantu.

15.pants

Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Teiču dabas rezervāta konsultatīvā padome, kas vienlaikus pilda arī Krustkalnu dabas rezervāta konsultatīvās padomes funkcijas. Konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

 

23

Juridiskais birojs

papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

‘’Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 423 ‘’Noteikumi par Teiču dabas rezervātu’’ (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000, _____ nr.).

 

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.423 “Noteikumi par Teiču dabas rezervātu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, _____ nr.).