1999

 

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 28.decembrī Noteikumi Nr. 423

Rīgā (prot. Nr.72 18.§)

Noteikumi par Teiču dabas rezervātu

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

1.pants. Teiču dabas rezervāts (turpmāk - rezervāts) ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta 1971.gada 2.februāra Konvencijas par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi Starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.

2.pants. Rezervāts izveidots, lai saglabātu Teiču purvu un ar to ekoloģiski saistīto mitro mežu kompleksu un nodrošinātu ekosistēmu dabisku attīstību un tām raksturīgo bioloģisko daudzveidību.

3.pants. Rezervāta platība ir 19337 ha, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Teiču dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Teiču dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants. Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu ģenētiskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī ekosistēmu dabisku attīstību, rezervātam tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona.

5.pants. Rezervātu pārvalda un apsaimnieko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Teiču valsts rezervāta administrācija, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

6.pants. Teiču valsts rezervāta administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (viesnīcu pakalpojumi, ekskursiju vadīšana).

7.pants. Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Teiču valsts rezervāta konsultatīvā padome, kura darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

 

Noteikumi stājas spēkā 2000. gada 1.janvārī.

 

Ministru prezidenta vietā -

tieslietu ministrs V.Birkavs

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

 

2.pielikums

Ministru kabineta

1999.gada 28.decembra

noteikumiem Nr.423

Teiču dabas rezervāta robežu apraksts

 

Madonas rajons

Barkavas pagasts

Cesvaines virsmežniecība

Varakļānu mežniecība

1- 2

No 105.kvartāla (turpmāk - kv.) ziemeļaustrumu stūra uz dienvidiem līdz 107.kv. ziemeļaustrumu stūrim un saimniecībai "Škobri"

2- 3

Uz dienvidiem pa saimniecības "Škobri" rietumu un 107.kv. austrumu robežstigu līdz saimniecības "Škobri" dienvidrietumu robežai

3- 4

Uz dienvidrietumiem, austrumiem, dienvidiem, dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa 110. un 114.kv. meliorācijas kontūrgrāvi līdz saimniecības "Dzintari" rietumu robežai, apliecot Barkavas pagasta zemi

4- 5

Uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem, apliecot saimniecību "Dzintari", līdz Barkavas pagasta robežai

5- 6

Uz dienvidaustrumiem pa Barkavas pagasta un 119.kv. robežu līdz saimniecības "Augšnieki" robežai

6- 7

Uz dienvidaustrumiem pa 119.kv. un saimniecības "Augšnieki" robežu līdz Barkavas pagasta robežai

7- 8

Uz dienvidaustrumiem pa 119.kv. un Barkavas pagasta robežu līdz saimniecības "Mežsētas" dienvidu robežai

8- 9

Uz dienvidrietumiem pa 119.kv. un saimniecības "Mežsētas" robežu līdz Barkavas pagasta robežai

9- 10

Uz dienvidiem, dienvidaustrumiem, ziemeļaustrumiem, austrumiem, ziemeļiem un ziemeļaustrumiem, apliecot Barkavas pagasta zemi, pa 131. un 120.kv. meliorācijas kontūrgrāvi līdz saimniecības "Bumbieri" robežai

10- 11

Uz ziemeļaustrumiem pa 120. un 121.kv. ziemeļrietumu un saimniecības "Bumbieri" robežu līdz Barkavas pagasta robežai

11- 12

Uz ziemeļaustrumiem pa 121.kv. un Barkavas pagasta robežu līdz saimniecības "Vecpulcenes" dienvidu robežai

 

12- 13

Uz ziemeļaustrumiem pa 121.kv. ziemeļrietumu un saimniecības "Vecpulcenes" robežu līdz 121.kv. ziemeļrietumu stūrim (sakrīt ar Valsts meža fonda Cesvaines virsmežniecības Varakļānu mežniecības robežu)

13- 14

Uz austrumiem un dienvidiem pa Valsts meža fonda 200., 201., 202. un 203.kv. dienvidu un 207.kv. rietumu robežstigu līdz Barkavas un Murmastienes pagasta robežai

Murmastienes pagasts

14- 15

Uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa 133.kv. un saimniecības "Blisiņi" robežu līdz saimniecības "Birztalas" ziemeļrietumu robežai

15- 16

Uz dienvidaustrumiem pa 133.kv. un saimniecības "Birztalas" robežu līdz saimniecības "Rudeņāji" ziemeļu robežai

16- 17

Uz rietumiem pa Murmastienes pagasta ziemeļu robežu (sakrīt ar meliorācijas grāvi) līdz saimniecības "Jaunarāji" robežai

17- 18

Uz rietumiem pa saimniecības "Jaunarāji" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Skangaļi" ziemeļu robežai

18- 19

Uz rietumiem pa saimniecības "Skangaļi" robežu līdz Murmastienes pagasta robežai

19- 20

Uz rietumiem pa Murmastienes pagasta robežu līdz saimniecības "Paeglīši" robežai

20- 21

Uz rietumiem pa saimniecības "Paeglīši" robežu līdz saimniecības "Rozītes" robežai

21- 22

Uz rietumiem un dienvidiem pa saimniecības "Rozītes" robežu līdz saimniecības "Vaivari" robežai

22- 23

Uz rietumiem pa saimniecības "Vaivari" robežu (sakrīt ar meliorācijas grāvi "Grāna grāvis" (turpmāk - Grāna grāvis)) līdz saimniecības "Kastaņi" robežai

23- 24

Uz rietumiem pa saimniecības "Kastaņi" robežu (sakrīt ar Grāna grāvi) līdz Murmastienes pagasta robežai

24- 25

Uz rietumiem un dienvidrietumiem pa Murmastienes pagasta robežu (sakrīt ar Grāna grāvi) līdz saimniecības "Jaunarāji" robežai

25- 26

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Jaunarāji" robežu (sakrīt ar Grāna grāvi) līdz saimniecības "Pūkas" robežai

26- 27

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Pūkas" robežu (sakrīt ar Grāna grāvi) līdz saimniecības "Laimiņi" robežai

27- 28

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Laimiņi" robežu (sakrīt ar Grāna grāvi) līdz saimniecības "Skangaļi" robežai

28- 29

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Skangaļi" robežu (sakrīt ar Grāna grāvi) līdz saimniecības "Vētras" robežai

29- 30

Uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem, apliecot saimniecību "Vētras", līdz saimniecības "Mežmaļi" robežai

30- 31

Uz dienvidrietumiem un rietumiem pa saimniecības "Mežmaļi" robežu līdz saimniecības "Jaunarāji" robežai

31- 32

Uz dienvidrietumiem un dienvidiem, apliecot saimniecību "Jaunarāji", līdz saimniecības (kadastra Nr.7078-003-0081) zemes robežai

32- 33

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra Nr.7078-003-0081) ziemeļu robežu (sakrīt ar Grāna grāvi) līdz saimniecības "Avotiņi-2" robežai

33- 34

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Avotiņi-2" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Kļavinieki" robežai

34- 35

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Kļavinieki" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Kolneji" robežai

35- 36

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Kolneji" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Blisiņi" robežai

36- 37

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Blisiņi" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Jāņu mājas" robežai

37- 38

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Jāņu mājas" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Ābeles" robežai

38- 39

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Ābeles" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Silzemes" robežai

39- 40

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Silzemes" ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības "Irbes" robežai

40- 41

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Irbes" ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības "Virši" robežai

41- 42

Uz dienvidrietumiem un dienvidiem, apliecot saimniecību "Virši", pa Grāna grāvi līdz saimniecības "Eglenieki" robežai

42- 43

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Eglenieki" ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības (kadastra Nr.7078-003-0109) robežai

43- 44

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra Nr.7078-003-0109) ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības "Tolkāja" robežai

44- 45

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Tolkāja" robežu līdz Murmastienes pagasta robežai

45- 46

Uz dienvidrietumiem pa Murmastienes pagasta robežu līdz saimniecības "Tolkāja" robežai

46- 47

Uz dienvidiem pa saimniecības "Tolkāja" robežu līdz saimniecības "Siksala" robežai

47- 48

Uz dienvidiem pa saimniecības "Siksala" robežu līdz saimniecības "Tolkāja" robežai

48- 49

Uz dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi, apliecot saimniecību "Tolkāja", līdz saimniecības "Skangaļi" robežai

49- 50

Uz dienvidiem un ziemeļaustrumiem, apliecot saimniecību "Skangaļi", līdz saimniecības "Jaunarāji" robežai

50- 51

Uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecību "Jaunarāji" līdz Murmastienes pagasta robežai

51- 52

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz saimniecības "Jāņu mājas" un saimniecības "Silzemes" robežai

52- 53

Uz dienvidiem gar saimniecības "Silzemes" robežu līdz saimniecības "Ozoliņi" robežai

53- 54

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz Murmastienes pagasta robežai

54- 55

Uz dienvidiem gar Murmastienes pagasta robežu līdz saimniecības "Pārupes" robežai

55- 56

Uz dienvidiem un austrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Pārupes" robežu līdz saimniecības "Vilkates" robežai

56- 57

Uz dienvidiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Vilkates" robežu līdz saimniecības "Vērstiņsala" robežai

57- 58

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi, apliecot saimniecību "Vērstiņsala" līdz saimniecības "Vērstiņsala" ziemeļaustrumu stūrim

58- 59

Uz ziemeļaustrumiem gar saimniecības "Vērstiņsala" robežu līdz saimniecības "Jāņu mājas" robežai

59- 60

Uz ziemeļaustrumiem līdz Murmastienes pagasta un saimniecības "Čopmaļi" robežai

60- 61

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Čopmaļi" robežu līdz saimniecības "Pīlādži" robežai

61- 62

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Čopmaļi" dienvidu robežu līdz saimniecības robežai

62- 63

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības robežu līdz saimniecības "Ošlejas" robežai

63- 64

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi, apliecot saimniecību "Ošlejas", līdz saimniecības robežai

64- 65

Uz ziemeļaustrumiem gar saimniecības "Brūklenāji" robežu līdz saimniecības "Kapteiņi" robežai

65- 66

Uz ziemeļaustrumiem līdz Dirītes upei un ziemeļrietumiem pa Dirītes upi līdz saimniecības "Paegļi" robežai

66- 67

Uz ziemeļrietumiem pa Dirītes upi līdz saimniecības "Kalnlapsas" robežai

67- 68

Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Kalnlapsas" dienvidu robežu līdz saimniecības "Zemzari" robežas dienvidu stūrim

68- 69

Uz ziemeļaustrumiem gar saimniecības "Zemzari" dienvidaustrumu robežu līdz saimniecības "Purmaļi" robežai

 

69- 70

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību "Purmaļi", līdz Murmastienes pagasta zemei

70- 71

Uz ziemeļaustrumiem, apliecot Murmastienes pagasta zemi, pa meliorācijas grāvi līdz saimniecības "Tumaši" robežai

71- 72

Uz ziemeļaustrumiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz saimniecības "Salmiņi" un saimniecības "Tropi" robežām

72- 73

Uz dienvidiem pa meliorācijas grāvi, apliecot saimniecību "Tropi", līdz saimniecības "Rutki" robežai

73- 74

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi, apliecot saimniecību "Rutki", līdz Lisiņas upei (sakrīt ar saimniecības "Ziemeļi" robežu)

74- 75

Uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa Lisiņas upi līdz saimniecības "Liepas" robežai

75- 76

Uz dienvidaustrumiem pa Lisiņas upi gar saimniecības "Liepas" robežu līdz saimniecības "Strautiņi" robežai

76- 77

Uz dienvidaustrumiem pa Lisiņas upi līdz saimniecības "Pīlādži" robežai

77- 78

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa Lisiņas upi, apliecot saimniecību "Pīlādži", līdz saimniecības "Zīles" robežai

78- 79

Uz ziemeļaustrumiem pa Lisiņas upi līdz saimniecībai "Viktorīši"

79- 80

Uz dienvidiem, apliecot saimniecību "Viktorīši", pa meliorācijas grāvi līdz saimniecības "Rutki" robežai

80- 81

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi, apliecot saimniecību "Rutki", līdz saimniecības "Krūkļi" robežai

81- 82

Uz austrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Rutki" robežu līdz saimniecības "Jakubāni" robežai

82- 83

Uz austrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Jakubāni" robežu līdz saimniecības "Rāceņi" robežai

83- 84

Uz austrumiem, ziemeļiem un austrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Rāceņi" robežu līdz saimniecības "Mālnieki" robežai

84- 85

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Mālnieki" robežu līdz saimniecības "Jaunannas" robežai

85- 86

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Jaunannas" robežu līdz saimniecības "Sarkaņi" robežai

86- 87

Uz dienvidiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Sarkaņi" rietumu robežu līdz saimniecības "Vālodzītes" robežai

87- 88

Uz dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Vālodzītes" robežu līdz saimniecības "Veipi" robežai

88- 89

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi un saimniecības "Veipi" robežu līdz saimniecības "Skariņi" robežai

89- 90

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Veipi" ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības "Broki" robežai

90- 91

Uz austrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi gar saimniecības "Broki" robežu līdz saimniecības "Veipi" robežai

91- 92

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi un saimniecības "Veipi" robežu līdz saimniecības "Broki" ziemeļrietumu stūrim

92- 93

Uz dienvidaustrumiem, austrumiem un ziemeļiem, apliecot saimniecību "Broki", līdz Murmastienes pagasta robežai

93- 94

Uz austrumiem gar pagasta ceļu Kanči- Tiltagals, šķērsojot Inčāres strautu, līdz saimniecības "Priedaine" robežai

94- 95

Uz dienvidaustrumiem līdz saimniecības "Gredzentiņi" robežai (sakrīt ar saimniecības "Priedaine" dienvidrietumu robežu)

95- 96

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi (sakrīt ar saimniecības "Gredzentiņi" robežu) līdz Varakļānu pagasta un saimniecības (kadastra Nr.7094-002-0049) robežai

Varakļānu pagasts

96- 97

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra Nr.7094-002-0049) ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības (kadastra Nr.7094-003-0192) ziemeļu stūrim

97- 98

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra Nr.7094-003-0192) ziemeļrietumu robežu līdz Varakļānu pagasta robežai

98- 99

Uz dienvidrietumiem pa Varakļānu pagasta robežu līdz saimniecības (kadastra Nr.7094-002-0050) ziemeļu stūrim

99- 100

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra Nr.7094-002-0050) ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības "Čeičinieks" ziemeļu stūrim

100- 101

Uz dienvidrietumiem gar saimniecības "Čeičinieks" ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības (kadastra Nr.7094-002-0054) ziemeļu stūrim

101- 102

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra Nr.7094-002-0054) robežu līdz saimniecības (kadastra Nr.7094-005-0141) ziemeļu stūrim

102- 103

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra Nr.7094-005-0141) ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības (kadastra Nr.7094-002-0045) ziemeļu stūrim

103- 104

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra Nr.7094-002-0045) ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības (kadastra Nr.7094-002-0044) ziemeļu stūrim

 

104- 105

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra Nr.7094-002-0044 ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības (kadastra Nr.7094-002-0063) austrumu stūrim

105- 106

Uz ziemeļrietumiem un dienvidiem, apliecot saimniecību (kadastra Nr.7094-002-0063), līdz saimniecības "Priežusalas" robežai

106- 107

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Priežusalas" rietumu robežu līdz saimniecības (kadastra Nr.7094-002-0066) ziemeļu stūrim

107- 108

Uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem, apliecot saimniecību (kadastra Nr.7094-002-0066), līdz saimniecības (kadastra

Nr.7094-002-0068) rietumu stūrim

108- 109

Uz dienvidaustrumiem pa saimniecības (kadastra Nr.7094-002-0068) dienvidrietumu robežu līdz Varakļānu pagasta robežai

109- 110

Uz dienvidaustrumiem pa Varakļānu pagasta robežu līdz saimniecības (kadastra Nr.7094-003-0015) un akciju sabiedrības "Latgale" zemes robežai

110- 111

Uz dienvidaustrumiem un dienvidiem pa meliorācijas grāvi (sakrīt ar akciju sabiedrības "Latgale" robežu) līdz saimniecības (kadastra Nr.7094-002-0131) ziemeļrietumu stūrim

111- 112

Uz dienvidiem pa saimniecības (kadastra Nr.7094-002-0131) rietumu robežu līdz saimniecības (kadastra Nr.7094-005-0040) robežai

112- 113

Uz rietumiem pa meliorācijas grāvi (sakrīt ar saimniecības (kadastra Nr.7094-005-0040) robežu) līdz saimniecības (kadastra

Nr.7094-005-0038) ziemeļaustrumu stūrim

113- 114

Uz ziemeļrietumiem pa saimniecības (kadastra Nr.7094-005-0038) robežu līdz akciju sabiedrības "Latgale" robežai

114- 115

Uz ziemeļrietumiem pa meliorācijas grāvi (sakrīt ar akciju sabiedrības "Latgale" robežu) līdz saimniecības (kadastra Nr.7094-005-0108) austrumu stūrim

115- 116

Uz ziemeļiem un dienvidrietumiem pa meliorācijas grāvi un Teicijas upi, apliecot saimniecības (kadastra Nr.7094-005-0108) austrumu stūri, līdz akciju sabiedrības "Latgale" robežai

116- 117

Uz dienvidrietumiem pa Teicijas upi līdz Atašienes pagasta robežai (sakrīt ar Varakļānu pagasta ziemeļu stūri)

117- 118

Uz dienvidrietumiem pa Varakļānu pašvaldības zemes robežu līdz saimniecības (kadastra Nr.7094-006-0223) austrumu stūrim

118- 119

Uz dienvidiem pa saimniecības (kadastra Nr.7094-006-0223) rietumu robežu līdz Varakļānu pagasta ziemeļrietumu stūrim

119- 120

Uz dienvidiem pa Varakļānu pagasta robežu līdz saimniecības "Kamenes" ziemeļrietumu stūrim

 

120- 121

Uz dienvidiem pa saimniecības "Kamenes" rietumu robežu līdz Varakļānu pagasta robežai

121- 122

Uz dienvidiem pa Varakļānu pagasta robežu līdz saimniecības (kadastra Nr.7094-006-0222) ziemeļrietumu stūrim

122- 123

Uz dienvidiem pa saimniecības (kadastra Nr.7094-006-0222) rietumu robežu līdz Varakļānu pagasta robežai

123- 124

Uz dienvidiem pa Varakļānu pagasta rietumu robežu līdz saimniecības (kadastra Nr.7094-006-0144) ziemeļrietumu stūrim

124- 125

Uz dienvidiem pa saimniecības (kadastra Nr.7094-006-0144) rietumu robežu līdz saimniecības "Ozoli" robežai

125- 126

Uz dienvidiem un austrumiem, apliecot saimniecību "Ozoli", līdz A.Justa saimniecības (kadastra Nr.7094-005-0047) ziemeļrietumu stūrim

126- 127

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra

Nr.7094-005-0047) rietumu robežu līdz saimniecības (kadastra

Nr.7094-007-0090) ziemeļu stūrim

127- 128

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra Nr.7094-007-0090) rietumu robežu līdz saimniecības (kadastra Nr.7094-004-0084) ziemeļu stūrim

128- 129

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības (kadastra Nr.7094-004-0084) ziemeļrietumu robežu līdz saimniecības "Lielie Ciematnieki" robežai

129- 130

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa saimniecības "Lielie Ciematnieki" ziemeļrietumu robežu līdz Varakļānu pagasta robežai

130- 131

Uz dienvidiem pa 170. un 173.kv. austrumu robežstigu gar Varakļānu pagasta rietumu robežu līdz saimniecības "Skangaļi" rietumu stūrim

131- 132

Uz dienvidaustrumiem pa saimniecības "Skangaļi" dienvidrietumu robežu līdz saimniecības (kadastra Nr.7094-006-0264) ziemeļrietumu robežai (sakrīt ar 174.kv. austrumu robežstigu)

132- 133

Uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa 174. un 177.kv. austrumu robežstigu līdz Varakļānu pagasta robežai

133- 134

Uz dienvidiem pa 177.kv. austrumu robežstigu līdz šosejai Jēkabpils- Rēzekne

134- 135

Uz ziemeļaustrumiem pa šoseju Jēkabpils- Rēzekne līdz Varakļānu mežniecības Valsts meža fonda zemes robežai

135- 136

Uz dienvidaustrumiem pa Valsts meža fonda zemes robežu (sakrīt ar 176.kv. austrumu robežstigu) līdz dzelzceļa līnijai Rīga- Zilupe

 

Jēkabpils rajons

Atašienes pagasts

Līvānu virsmežniecība

Atašienes mežniecība

136- 137

Uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa dzelzceļa līniju Rīga- Zilupe līdz Atašienes pagasta robežai

137- 138

Uz ziemeļiem, austrumiem un ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz saimniecības "Zaļumi" dienvidu stūrim

138- 139

Uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu līdz Atašienes pagasta robežai

139- 140

Uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Bērzaine" dienvidu robežai

140- 141

Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Bērzaine" dienvidaustrumu robežu līdz saimniecības "Avotiņi" dienvidu stūrim

141- 142

Uz austrumiem un ziemeļrietumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu, apliecot saimniecību "Avotiņi", līdz saimniecības "Brokas" dienvidu robežai

142- 143

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem, apliecot saimniecību "Brokas", līdz saimniecības "Jaunborovka" dienvidu stūrim

143- 144

Uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu (sakrīt ar saimniecības "Jaunborovka" austrumu robežu) līdz saimniecības "Brokas" robežai

144- 145

Uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Jaunborovka" robežai

145- 146

Uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Stradiņi" robežai

146- 147

Uz ziemeļaustrumiem pa 171.kv. robežstigu līdz Atašienes pagasta robežai

147- 148

Uz ziemeļaustrumiem, ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa 168.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Elengofa" dienvidu stūrim

148- 149

Uz ziemeļiem pa 168.kv. rietumu robežstigu līdz Atašienes pagasta robežai

149- 150

Uz ziemeļaustrumiem, ziemeļiem un rietumiem pa 168. un 165.kv. robežstigu, apliecot pašvaldības zemi, līdz saimniecības "Birzītes" robežai

150- 151

Uz rietumiem pa 165.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Vecstutka" robežai

151- 152

Uz ziemeļrietumiem pa saimniecības "Vecstutka" ziemeļrietumu robežu līdz Atašienes pagasta robežai

 

152- 153

Uz ziemeļaustrumiem pa 164.kv. dienvidu robežstigu līdz saimniecības "Ozolkalns" robežai

153- 154

Uz ziemeļiem, apliecot saimniecību "Ozolkalns", līdz saimniecības "Anniņas" robežai

154- 155

Uz ziemeļrietumiem pa 164.kv. dienvidu robežstigu (sakrīt ar saimniecības "Anniņas" ziemeļaustrumu robežu) līdz saimniecības "Birzītes" austrumu stūrim

155- 156

Uz rietumiem pa 164.kv. dienvidu robežstigu līdz saimniecības "Meldri" ziemeļaustrumu stūrim

156- 157

Uz rietumiem pa 164.kv. robežstigu līdz saimniecības "Todorova" ziemeļaustrumu robežai

157- 158

Uz rietumiem un dienvidrietumiem pa saimniecības "Todorova" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Meldri" ziemeļu robežai

158- 159

Uz rietumiem pa saimniecības "Meldri" ziemeļu robežu (sakrīt ar 164.kv. dienvidu robežstigu) līdz Atašienes pagasta robežai

159- 160

Uz rietumiem, ziemeļiem un rietumiem, apliecot pagasta zemi, līdz saimniecības "Strīķi" ziemeļrietumu stūrim

160- 161

Uz dienvidrietumiem pa 164.kv. dienvidu robežstigu līdz Atašienes pagasta robežai

161- 162

Uz rietumiem pa pagasta zemes ziemeļu robežu līdz saimniecības "Ziediņi" robežai

162- 163

Uz ziemeļrietumiem, apliecot saimniecību "Ziediņi", līdz saimniecības "Pētersala" austrumu stūrim

163- 164

Uz ziemeļrietumiem pa 164.kv. rietumu robežstigu un pa saimniecības "Pētersala" austrumu robežu līdz saimniecības "Kieģeļi" dienvidu stūrim

164- 165

Uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi un ziemeļiem līdz saimniecības "Drivinieki" robežai

165- 166

Uz ziemeļiem pa 164.kv. austrumu robežstigu līdz saimniecības "Lejas" dienvidu stūrim

166- 167

Uz ziemeļiem pa 164.kv. rietumu robežstigu līdz Atašienes pagasta zemei

167- 168

Uz ziemeļiem, rietumiem, ziemeļiem un ziemeļaustrumiem, apliecot pagasta zemi, līdz saimniecības "Jaunvītiņi" dienvidu stūrim

168- 169

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa 155.kv. ziemeļrietumu robežstigu līdz saimniecības "Elejas" dienvidu stūrim

169- 170

Uz ziemeļaustrumiem, ziemeļrietumiem un rietumiem, apliecot saimniecību "Elejas", līdz saimniecības "Jaunvītiņi" ziemeļu stūrim

170- 171

Uz dienvidrietumiem pa 140.kv. dienvidu robežstigu līdz Atašienes pagasta robežai

171- 172

Uz dienvidrietumiem pa 140. un 154.kv. dienvidu robežstigu līdz saimniecības "Eiduki" ziemeļu stūrim

172- 173

Uz dienvidrietumiem pa saimniecības "Eiduki" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Ezeriņi" robežai

173- 174

Uz dienvidaustrumiem pa 154.kv. dienvidu robežstigu līdz saimniecības "Krustiņi" ziemeļu robežai

174- 175

Uz dienvidiem, rietumiem, ziemeļiem un dienvidrietumiem pa 154.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Apses" robežai

175- 176

Uz dienvidrietumiem pa 154.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Puriņi" robežai

176- 177

Uz dievidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz saimniecības "Gundegas" robežai

177- 178

Uz dienvidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz Atašienes pagasta robežai

178- 179

Uz dienvidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz saimniecības "Miezīši" robežai

179- 180

Uz dienvidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz Atašienes pagasta robežai

180- 181

Uz dienvidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz saimniecības "Jaunlejas" robežai

181- 182

Uz dienvidrietumiem pa 154.kv. robežstigu līdz ceļam Atašiene- Mētriena

182- 183

Uz ziemeļrietumiem pa ceļu Atašiene- Mētriena līdz Jēkabpils rajona robežai

Madonas rajons

Mētrienas pagasts

Cesvaines virsmežniecība

Saikavas mežniecība

183- 184

Uz ziemeļrietumiem pa ceļu Atašiene- Mētriena līdz saimniecības "Austriņi" robežai

184- 185

Uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi (sakrīt ar 154.kv. ziemeļu robežstigu) līdz saimniecības "Jaunāres" robežai

185- 186

Uz ziemeļaustrumiem pa 154.kv. ziemeļu robežstigu līdz Mētrienas pagasta zemei

186- 187

Uz ziemeļaustrumiem pa 154.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Jaunrāksala" robežai

187- 188

Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Jaunrāksala" dienvidaustrumu robežu līdz Mētrienas pagasta robežai

 

188- 189

Uz ziemeļaustrumiem pa 140.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Jaunrāksala" robežai

189- 190

Uz ziemeļiem, dienvidrietumiem un dienvidiem, apliecot saimniecību "Jaunrāksala", līdz saimniecības "Jaunāres" robežai

190- 191

Uz dienvidrietumiem pa 182.kv. dienvidu robežstigu līdz saimniecības "Rāksala" ziemeļu stūrim

191- 192

Uz dienvidrietumiem pa 181.kv. dienvidu robežstigu līdz saimniecības "Pakaļni" robežai

192- 193

Uz dienvidrietumiem pa 181.kv. dienvidu robežstigu līdz Mētrienas pagasta robežai

193- 194

Uz dienvidrietumiem pa 181.kv. dienvidu robežstigu līdz saimniecības "Zemītes" robežai

194- 195

Uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem pa 181. un 152.kv. kontūrgrāvi līdz ceļam Atašiene- Mētriena

195- 196

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa ceļu Atašiene- Mētriena līdz saimniecības "Ļūmāni" robežai

196- 197

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļiem pa 136.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Silgali" robežai

197- 198

Uz ziemeļiem pa 136.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Amati" robežai

198- 199

Uz ziemeļiem pa 136.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Mētriņas" robežai

199- 200

Uz austrumiem un ziemeļiem pa 136. un 137.kv. robežstigu līdz saimniecības "Medņu Riests" robežai

200- 201

Uz ziemeļiem pa 137.kv. ziemeļrietumu robežstigu līdz saimniecības "Lejasrubeņi" robežai

201- 202

Uz ziemeļiem pa 137.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Šūmāni" robežai

202- 203

Uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa 137., 138.kv. ziemeļu robežstigu līdz Mētrienas pagasta robežai

203- 204

Uz ziemeļaustrumiem pa 138.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Odzienas-7" robežai

204- 205

Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Odzienas-7" ziemeļu robežu līdz saimniecības "Rubeņi" robežai

205- 206

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa saimniecības "Rubeņi" austrumu robežu līdz saimniecības "Melderkalns" dienvidaustrumu stūrim

206- 207

Uz ziemeļaustrumiem pa 134.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Dzērvītes" robežai

207- 208

Uz ziemeļaustrumiem pa 134.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Pilskalni" robežai

208- 209

Uz ziemeļaustrumiem pa 134.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Uzkalni" dienvidu stūrim

209- 210

Uz ziemeļaustrumiem pa 134.kv. austrumu robežstigu līdz Sildu ezera rietumu galam (sakrīt ar saimniecības "Krastmaļi" dienvidu stūri)

210- 211

Uz ziemeļaustrumiem pa 126.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Aizdegļi" dienvidu stūrim

211- 212

Uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi (sakrīt ar 126.kv. ziemeļrietumu robežstigu) līdz saimniecības "Gravāni" robežai

212- 213

Uz ziemeļaustrumiem pa 126.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Dūkstupi" dienvidu stūrim

213- 214

Uz ziemeļaustrumiem pa 126.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Purmalas" dienvidu stūrim

214- 215

Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Purmalas" dienvidu robežu līdz saimniecības "Aizelksnes" dienvidu stūrim

215- 216

Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Aizelksnes" dienvidu robežu līdz Mētrienas pagasta robežai

216- 217

Uz ziemeļaustrumiem, apliecot pagasta zemi, līdz saimniecības "Lazdiņas" dienvidu stūrim

217- 218

Uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības "Lazdiņas" dienvidaustrumu robežu līdz saimniecības "Rozes" dienvidu stūrim

218- 219

Uz ziemeļaustrumiem pa Jaunislienas upi līdz saimniecības "Degļi" robežai

219- 220

Uz ziemeļiem, apliecot saimniecību "Degļi", līdz Mētrienas pagasta robežai

220- 221

Uz ziemeļrietumiem pa 111.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Bērzi" robežai

221- 222

Uz ziemeļrietumiem pa 111.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Prausala" austrumu robežai

222- 223

Uz ziemeļiem pa 111.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Medņu Riesti" dienvidu stūrim

223- 224

Uz ziemeļiem pa 111.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Mazleiši" dienvidu stūrim

224- 225

Uz ziemeļiem pa saimniecības "Mazleiši" austrumu robežu līdz saimniecības "Jaunrozes" dienvidu robežai

225- 226

Uz ziemeļiem pa 108.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Celmiņi" austrumu robežai

226- 227

Uz ziemeļiem pa 108.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Lielnieki" dienvidu robežai

227- 228

Uz ziemeļaustrumiem pa 108.kv. ziemeļu robežstigu līdz saimniecības "Lielnieki" dienvidaustrumu stūrim

 

228- 229

Uz austrumiem, ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa 106. un 101.kv. rietumu robežstigu līdz 101.kv. ziemeļrietumu stūrim

229- 1

Uz austrumiem pa 101., 102., 103., 104. un 105.kv. ziemeļu robežstigu līdz 105.kv. ziemeļrietumu stūrim

Murmastienes pagasts

Siksala

230- 231

No Murmastienes pašvaldības ceļa Murmastiene- Siksala, apliecot Siksalas ezera rietumu krastu, līdz saimniecības "Ezerkrasts" un saimniecības (kadastra Nr.7078-002-0007) robežai

231- 232

Uz dienvidiem gar Siksalas ezera krastu līdz saimniecības (kadastra Nr.7078-002-0007) dienvidaustrumu robežai

232- 233

Uz dienvidrietumiem, rietumiem un ziemeļrietumiem pa 141.kv. ziemeļu un 135.kv. rietumu robežstigu līdz saimniecības "Rutki" dienvidu robežai

233- 234

Uz ziemeļiem pa 135.kv. austrumu robežstigu (sakrīt ar saimniecības "Rutki" rietumu robežu) līdz saimniecības "Ezerkrasts" robežai

234- 235

Uz dienvidrietumiem un ziemeļaustrumiem pa 135.kv. austrumu robežstigu līdz Murmastienes pašvaldības ceļam Siksala- Mētriena

235- 230

Uz ziemeļaustrumiem, austrumiem, dienvidaustrumiem un dienvidiem pa 128.kv. dienvidaustrumu un 129.kv. dienvidu robežstigu līdz ceļam Murmastiene- Siksala

Mētrienas pagasts

Saliņas

236- 237

No 139.kv. dienvidrietumu robežstigas un Vabulītes (Oklās) upītes krustpunkta, apliecot saimniecību "Saliņas", līdz 153.kv. ziemeļaustrumu stūrim

237- 236

Uz ziemeļiem, austrumiem un dienvidiem, apliecot saimniecību "Saliņas", līdz Vabulītes (Oklajai) upītei

Ozolsala

238- 239

No 110.kv. dienvidrietumu stūra, apliecot saimniecību "Ozolsala", līdz 111.kv. ziemeļaustrumu stūrim

239- 238

No 111.kv. ziemeļaustrumu stūra, apliecot saimniecību "Ozolsala", līdz 110.kv. dienvidrietumu stūrim

Stingrā režīma zona

240- 241

No 158.kv. ziemeļaustrumu stūra pa tā austrumu robežu līdz dienvidaustrumu stūrim

241- 242

No 158.kv. dienvidaustrumu stūra, šķērsojot 167. un daļēji 170.kv. dienvidrietumu virzienā, līdz Pieslaista ezeram, ietverot tā dienvidaustrumu un dienvidu krastu, un līdz 169.kv. austrumu robežstigai

242- 243

No Pieslaista ezera pa 169. un 172.kv. austrumu robežstigu 1īdz 172.kv. dienvidaustrumu stūrim

243- 244

No 172.kv. dienvidaustrumu stūra pa robežstigu uz dienvidrietumiem līdz 172.kv. dienvidrietumu stūrim

244- 245

No 172.kv. dienvidrietumu stūra ziemeļu virzienā pa 172., 169. un 166.kv. rietumu robežstigu līdz punktam, kas atrodas 750 m uz dienvidiem no 157.kv. dienvidrietumu stūra

245- 246

No punkta uz 166.kv. rietumu robežstigas, kas atrodas 750 m uz dienvidiem no 157.kv. dienvidrietumu stūra, uz ziemeļrietumiem līdz 156.kv. un tālāk pa šī kvartāla robežstigu līdz 156.kv. rietumu stūrim

246- 247

No 156.kv. rietumu stūra uz ziemeļaustrumiem pa robežstigu līdz rezervāta robežai Murmastienes pagasta Vērstiņsalā

247- 248

No rezervāta robežas Vērstiņsalā uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz 143.kv. dienvidu robežstigai

248- 240

No meliorācijas grāvja un 143.kv. robežstigas krustpunkta uz austrumiem pa 143. (ietverot Lisiņa ezera dienvidu krastu), 146., 147. un 148.kv. dienvidu robežstigu līdz 158.kv. ziemeļaustrumu stūrim

Piezīme. Valsts meža kvartālu numuri - pēc 1984.gada ierīcības datiem.

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs V.Balodis