Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Moricsalas dabas rezervāta likums” trešajam lasījumam

2. lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 452)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 3.lasījumā

1

2

3

4

5

Moricsalas dabas rezervāta likums

     

Moricsalas dabas rezervāta likums

1.pants

Moricsalas dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

1

Dep. L. Bojārs

Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1.pants

Moricsalas dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

Rezervāta teritorija ir neprivatizējams valsts īpašums.”

 

 

Neatbalstīt

1.pants

Moricsalas dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu nepārveidotas vēsturiski izveidojušās dabas ekosistēmas un pētītu tajās notiekošos procesus, kā arī nodrošinātu izzūdošo un reto augu, sēņu, ķērpju un dzīvnieku aizsardzību.

     

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu nepārveidotas vēsturiski izveidojušās dabas ekosistēmas un pētītu tajās notiekošos procesus, kā arī nodrošinātu izzūdošo un reto augu, sēņu, ķērpju un dzīvnieku aizsardzību.

3.pants

Rezervāta kopējā platība ir 818 ha (Luziķērtes līcis ar
akvatoriju — 702 ha, Moricsala — 83 ha un Lielā Alkšņu sala — 33 ha), un tā robežas noteiktas saskaņā ar Moricsalas dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Moricsalas dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

     

3.pants

Rezervāta kopējā platība ir 818 ha (Luziķērtes līcis ar
akvatoriju — 702 ha, Moricsala — 83 ha un Lielā Alkšņu sala — 33 ha), un tā robežas noteiktas saskaņā ar Moricsalas dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Moricsalas dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants

(1) Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, rezervātam tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona.

     

4.pants

(1) Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, rezervātam tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona.

(2) Teritorijas aizsardzības pasākumi tiek veikti atbilstoši rezervāta dabas aizsardzības plānam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

(3) Rezervāta teritorijā aizliegts:

1) uzturēties bez administrācijas izsniegtas atļaujas;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt mežsaimniecisko darbību.

     

(2) Teritorijas aizsardzības pasākumi tiek veikti atbilstoši rezervāta dabas aizsardzības plānam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

(3) Rezervāta teritorijā aizliegts:

1) uzturēties bez administrācijas izsniegtas atļaujas;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt mežsaimniecisko darbību.

5.pants

Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde — Slīteres nacionālā parka administrācija.

     

5.pants

Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde — Slīteres nacionālā parka administrācija.

6.pants

Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota konsultatīvā padome, kura darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

2

Juridiskais birojs

Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants

Dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību saskaņo Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome.”

 

 

Atbalstīt

6. pants

Dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību saskaņo Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.422 “Noteikumi par Moricsalas dabas rezervātu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2. nr. ).

     

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.422 “Noteikumi par Moricsalas dabas rezervātu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2. nr. ).

 

3

Atbildīgā komsisija

Izteikt precizētā redakcijā Moricsalas dabas rezervāta likuma 2. pielikumu.

Atbalstīt