Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Noteikumi par Moricsalas dabas rezervātu” otrajam lasījumam

Satv. 81. panta kārt. izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.

(dok. nr.1433 ; reģ. nr. 452)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2.lasījumā

1

2

3

4

5

Noteikumi par Moricsalas dabas rezervātu

1

Dep. A. Seile

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Moricsalas dabas rezervāta likums ”

 

Atbalstīt

Moricsalas dabas rezervāta likums

 

 

1.pants. Moricsalas dabas rezervāts (turpmāk - rezervāts) ir nacionālas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2

Dep. A. Seile

Aizstāt 1. pantā vārdu “nacionālas” ar vārdu “valsts”.

Atbalstīt

1.pants

Moricsalas dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2.pants. Rezervāts izveidots, lai saglabātu nepārveidotas vēsturiski izveidojušās dabas ekosistēmas un pētītu tajās notiekošos procesus, kā arī lai nodrošinātu izzūdošo un reto augu, sēņu, ķērpju un dzīvnieku aizsardzību.

   

 

Redakc. preciz.

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu nepārveidotas vēsturiski izveidojušās dabas ekosistēmas un pētītu tajās notiekošos procesus, kā arī nodrošinātu izzūdošo un reto augu, sēņu, ķērpju un dzīvnieku aizsardzību.

 

3.pants. Rezervāta kopējā platība ir 818 ha (Luziķērtes līcis ar akvato-
riju - 702 ha, Moricsala – 83 ha un Lielā Alkšņu sala – 33 ha), un tā robežas ir noteiktas saskaņā ar Moricsalas dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Moricsalas dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

   

 

 

 

 

Redakc. preciz

3.pants

Rezervāta kopējā platība ir 818 ha (Luziķērtes līcis ar
akvatoriju — 702 ha, Moricsala — 83 ha un Lielā Alkšņu sala — 33 ha), un tā robežas noteiktas saskaņā ar Moricsalas dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Moricsalas dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

 

 

3

Juridiskais birojs

papildināt likumprojektu pēc 4. panta ar jauniem pantiem, veltot katrai funkcionālai zonai atsevišķu pantu. Pantā par konkrētu funkcionālo zonu noteikt kādam nolūkam attiecīgā zona ir izveidota, kā arī kāda veida darbības šajā zonā ir aizliegtas.

 

Atbalstīt

 

4.pants. Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, rezervātam tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona.

     

4.pants

(1) Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, rezervātam tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona.

 

 

4

Dep. A. Seile

Papildināt 4. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(2) Teritorijas aizsardzības pasākumi tiek veikti atbilstoši rezervāta dabas aizsardzības plānam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

(3) Rezervāta teritorijā aizliegts:

1) apmeklēt rezervātu bez administrācijas atļaujas;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt mežsaimniecisko darbību.”

 

 

Atbalstīt

 

 

Redakc. preciz.

(2) Teritorijas aizsardzības pasākumi tiek veikti atbilstoši rezervāta dabas aizsardzības plānam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

(3) Rezervāta teritorijā aizliegts:

1) uzturēties bez administrācijas izsniegtas atļaujas;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt mežsaimniecisko darbību.

5.pants. Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Šlīteres nacionālā parka administrācija.

5

 

 

 

 

 

6

Dep. A. Seile

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde, kurai ir juridiskas personas statuss.”

Atbildīgā komisija

Aizstāt 5. pantā vārdu “Šlītere” ar vārdu “Slītere”.

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5.pants

Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde — Slīteres nacionālā parka administrācija.

 

 

7

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Rezervāta administrāciju vada direktors, kurš vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors rezervāta teritorijā. Rezervāta direktoru ieceļ un atceļ no amata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.”

 

 

Neatbalstīt

 
 

8

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar 7. pantu šādā redakcijā:

“7. pants. Rezervāta administrācijas amatpersonas ir direktors un vides valsts inspektori.”

 

Neatbalstīt

 
 

9

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar 8. pantu šādā redakcijā:

“8. pants. Rezervāta administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) valsts budžeta līdzekļi;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.”

 

Neatbalstīt

 
 

10

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar 9. pantu šādā redakcijā:

“9. pants. Rezervāta administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.”

Neatbalstīt

 
 

11

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar 10. pantu šādā redakcijā:

“10. pants. Rezervāta administrācijas amatpersonai ir dienesta apliecība un formas tērps, kas nēsājams pildot dienesta pienākumus.”

 

Neatbalstīt

 
 

12

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar 11. pantu šādā redakcijā:

“11. pants. Rezervāta administrācija ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.”

 

Neatbalstīt

 
 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar 12. pantu šādā redakcijā:

12. pants. Dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību saskaņo rezervāta konsultatīvā padome, kuras nolikumu un personālsastāvu apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.’’

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar 6. pantu šādā redakcijā:

6. pants. Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību tiek izveidota konsultatīvā padome, kura darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.’’

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pants

Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota konsultatīvā padome, kura darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

 

 

15

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

‘’Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 422 ‘’Noteikumi par Moricsalas dabas rezervātu’’ (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000, _____ nr. ).’’

 

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.422 “Noteikumi par Moricsalas dabas rezervātu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, _____ nr. ).