1999

 

 

 

 

 

 

 

 

1999.gada 28.decembrī Noteikumi Nr.422

Rīgā (prot. Nr.72 17.§)

Noteikumi par Moricsalas dabas rezervātu

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

1.pants. Moricsalas dabas rezervāts (turpmāk - rezervāts) ir nacionālas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2.pants. Rezervāts izveidots, lai saglabātu nepārveidotas vēsturiski izveidojušās dabas ekosistēmas un pētītu tajās notiekošos procesus, kā arī lai nodrošinātu izzūdošo un reto augu, sēņu, ķērpju un dzīvnieku aizsardzību.

3.pants. Rezervāta kopējā platība ir 818 ha (Luziķērtes līcis ar akvato-
riju - 702 ha, Moricsala – 83 ha un Lielā Alkšņu sala – 33 ha), un tā robežas ir noteiktas saskaņā ar Moricsalas dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Moricsalas dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants. Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, rezervātam tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) stingrā režīma zona;

2) regulējamā režīma zona.

5.pants. Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Šlīteres nacionālā parka administrācija.

 

Noteikumi stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

 

Ministru prezidenta vietā -

tieslietu ministrs V.Birkavs

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

 

2.pielikums

Ministru kabineta

1999.gada 28.decembra

noteikumiem Nr.422

Moricsalas dabas rezervāta robežu apraksts

Ventspils rajons

Usmas pagasts

I. Stingrā režīma zona

1. Stingrā režīma funkcionālajā zonā ietilpst visa Moricsala un Lielā Alkšņu sala.

II. Regulējamā režīma zona

2. Regulējamā režīma funkcionālajā zonā iekļautas šādas Usmas ezera akvatorijas daļas:

1- 2

no Elkraga tālākā dienvidu punkta Usmas ezera krastā pa taisnu līniju uz Kalvragu līdz Moricsalas sēkļa līnijai

2- 3

no Kalvraga gar Moricsalas austrumu piekrastes sēkļa līniju līdz Dakterragam

3–4

no Moricsalas sēkļa līnijas pret Dakterragu taisnā līnijā uz

Alksnītragu līdz Lielās Alkšņu salas sēkļa līnijai

4–5

gar Lielās Alkšņu salas austrumu puses sēkļa līniju līdz Lielās Alkšņu salas sēkļa līnijas tālākajam dienvidu punktam

5–6

no Lielās Alkšņu salas krasta sēkļa līnijas tālākā dienvidu punkta taisnā līnijā dienvidrietumu virzienā uz Ragbriežraga tālāko dienvidu punktu Usmas ezera krastā

6–7

no Ragbriežraga gar Usmas ezera krastu ziemeļu virzienā līdz Engures upes iztekai

7–8

no Engures upes iztekas gar Usmas ezera krastu līdz Dzirkaļraga tālākajam dienvidu punktam

8–1

no Dzirkaļraga tālākā dienvidu punkta gar Usmas ezera krastu līdz sākumpunktam Elkragā

3. Rezervāta robeža Usmas ezera krastā sakrīt ar ilggadējo vidējo ūdens līmeni ezerā.

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs V.Balodis