Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Noteikumi par Grīņu dabas rezervātu” otrajam lasījumam

Satv. 81. panta kārt. izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.

(dok. nr. 1432; reģ. nr. 451)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2.lasījumā

1

2

3

4

5

Noteikumi par Grīņu dabas rezervātu

1

Dep. A. Seile

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Grīņu dabas rezervāta likums”

 

Atbalstīt

 

Grīņu dabas rezervāta likums

1.pants. Grīņu dabas rezervāts (turpmāk - rezervāts) ir nacionālas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2

Dep. A. Seile

Aizstāt 1. pantā vārdu “nacionālas” ar vārdu “valsts”.

Atbalstīt

1.pants 

Grīņu dabas rezervāts (turpmāk — rezervāts) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2.pants. Rezervāts izveidots, lai saglabātu nepārveidotas vēsturiski izveidojušās dabas ekosistēmas un pētītu tajās notiekošos procesus, kā arī lai nodrošinātu izzūdošo un reto augu, sēņu, ķērpju un dzīvnieku aizsardzību.

   

 

Red. preciz.

2.pants

Rezervāts izveidots, lai saglabātu nepārveidotas vēsturiski izveidojušās dabas ekosistēmas un pētītu tajās notiekošos procesus, kā arī nodrošinātu izzūdošo un reto augu, sēņu, ķērpju un dzīvnieku aizsardzību.

3.pants. Rezervāta kopējā platība ir 1454,9 ha, un tā robežas ir noteiktas saskaņā ar Grīņu dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Grīņu dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

   

Red. preciz.

3.pants 

Rezervāta kopējā platība ir 1454,9 ha, un tā robežas noteiktas saskaņā ar Grīņu dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Grīņu dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

 

3

Juridiskais birojs

papildināt likumprojektu pēc 4. panta ar jaunu pantu, kas noteiktu kādam nolūkam ir izveidota regulējamā zona, kā arī kāda veida darbības šajā zonā ir aizliegtas.

Attiecīgi mainīt pantu turpmāko numerāciju.

Atbalstīt

 

4.pants. Visā rezervāta teritorijā noteikta regulējamā režīma zona.

4

Dep. A. Seile

Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

4.pants.

(1) Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu daudzveidības saglabāšanu , visā rezervāta teritorijā noteikta regulējamā režīma zona, kuras aizsardzība un apsaimniekošana notiek atbilstoši rezervāta dabas aizsardzības plānam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

(2) Rezervāta teritorijā aizliegts:

1) apmeklēt rezervātu bez administrācijas izsniegtas atļaujas;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot cirtes aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Red. preciz.

4.pants

(1) Lai nodrošinātu rezervāta ekosistēmu, ainavu un sugu daudzveidības saglabāšanu, visā rezervāta teritorijā noteikta regulējamā režīma zona, kuras aizsardzība un apsaimniekošana notiek atbilstoši rezervāta dabas aizsardzības plānam un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

(2) Rezervāta teritorijā aizliegts:

1) uzturēties bez administrācijas izsniegtas atļaujas;

2) lietot jebkādus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus;

3) veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot cirtes aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanai.

5.pants. Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Šlīteres nacionālā parka administrācija.

5

Dep. A. Seile

Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:

“5. pants. Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde, kurai ir juridiskas personas statuss.”

 

Atbalstīt

5.pants

Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde, kurai ir juridiskās personas statuss.

 

6

 

 

 

 

 

 

Dep. A. Seile

papildināt likumprojektu ar 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Rezervāta zinātnisko izpēti un dabas aizsardzības pasākumus saskaņo rezervāta konsultatīvā padome, kuru pēc rezervātu direktora ieteikuma apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.”

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar 6. pantu šādā redakcijā:

6. pants. Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību tiek izveidota konsultatīvā padome, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.’’

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pants

Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota konsultatīvā padome, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

 

7

Juridiskais birojs

papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

‘’Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumu Nr. 421 ‘’Noteikumi par Ģrīņu dabas rezervātu’’ (Latvijas republikas saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000, _____ nr.).’’

 

 

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.421 “Noteikumi par Grīņu dabas rezervātu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, _____ nr.).