1999

 

 

 

 

 

 

1999.gada 28.decembrī Noteikumi Nr. 421

Rīgā (prot. Nr.72 16.§)

Noteikumi par Grīņu dabas rezervātu

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

1.pants. Grīņu dabas rezervāts (turpmāk - rezervāts) ir nacionālas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija.

2.pants. Rezervāts izveidots, lai saglabātu nepārveidotas vēsturiski izveidojušās dabas ekosistēmas un pētītu tajās notiekošos procesus, kā arī lai nodrošinātu izzūdošo un reto augu, sēņu, ķērpju un dzīvnieku aizsardzību.

3.pants. Rezervāta kopējā platība ir 1454,9 ha, un tā robežas ir noteiktas saskaņā ar Grīņu dabas rezervāta shēmu (1.pielikums) un Grīņu dabas rezervāta robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants. Visā rezervāta teritorijā noteikta regulējamā režīma zona.

5.pants. Rezervātu pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Šlīteres nacionālā parka administrācija.

Noteikumi stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

 

Ministru prezidenta vietā -

tieslietu ministrs V.Birkavs

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

 

 

2.pielikums

Ministru kabineta

1999.gada 28.decembra

noteikumiem Nr.421

Grīņu dabas rezervāta robežu apraksts

Liepājas rajons

Sakas pagasts

Aizputes virsmežniecība

Vērgales mežniecība

1–2

No Valsts meža fonda (turpmāk - fonds) 626.kvartāla (turpmāk - kv.) dienvidaustrumu stūra pa fonda 626., 622., 617., 610.kv. austrumu malas stigu uz ziemeļiem līdz Kārpas upei

2–3

Gar upes krastu uz ziemeļiem līdz Ventspils–Liepājas autoceļam

3–4

No krustpunkta pa fonda 635.kv. austrumu un ziemeļu malas stigu līdz fonda 631.kv. dienvidaustrumu stūrim

4–5

No fonda 631.kv. dienvidaustrumu stūra pa fonda 631.kv. austrumu malas stigu uz ziemeļiem līdz Skolas dambim

5–6

Pa Skolas dambi dienvidrietumu virzienā līdz fonda 627.kv. rietumu stūrim

6–7

No fonda 627.kv. rietumu stūra pa fonda 627., 632.kv. dienvidrietumu malas stigu uz dienvidiem līdz fonda 607.kv. ziemeļu stūrim

7–8

No fonda 607.kv. ziemeļu stūra pa Legzdiņu dambi uz

dienvidrietumiem līdz fonda 601.kv. rietumu stūrim

8–9

No fonda 601.kv. rietumu stūra pa fonda 601., 611.kv.

dienvidrietumu malas stigu uz dienvidaustrumiem līdz fonda 611.kv. dienvidu stūrim

9–10

No fonda 611.kv. dienvidu stūra pa fonda 611.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz Slūžu dambim

10–11

Pa Slūžu dambi uz dienvidaustrumiem līdz fonda 623.kv.

dienvidu stūrim

11–1

No fonda 623.kv. dienvidu stūra pa fonda 623., 624., 625., 626.kv. dienvidaustrumu malas stigu uz ziemeļaustrumiem līdz sākuma punktam fonda 626.kv. dienvidaustrumu stūrī

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs V.Balodis