Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Slīteres nacionālā parka likums” trešajam lasījumam

2. lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 450)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 3.lasījumā

1

2

3

4

5

Slīteres nacionālā parka likums

     

Slīteres nacionālā parka likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants

Slīteres nacionālais parks (turpmāk — nacionālais parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī veicinātu ilgtspējīgu teritorijas saimniecisko attīstību.

1

Dep. L. Bojārs

Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1.pants

Slīteres nacionālais parks (turpmāk — nacionālais parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī veicinātu ilgtspējīgu teritorijas saimniecisko attīstību. Nacionālā parka teritorija ir neprivatizējams valsts īpašums.”

 

Neatbalstīt

1.pants

Slīteres nacionālais parks (turpmāk — nacionālais parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī veicinātu ilgtspējīgu teritorijas saimniecisko attīstību.

2.pants

Nacionālā parka kopējā platība ir 16 360 ha sauszemes un 10 130 ha jūras akvatorijas, tā robežas noteiktas saskaņā ar Slīteres nacionālā parka shēmu (1.pielikums) un Slīteres nacionālā parka robežu aprakstu (2.pielikums).

     

2.pants

Nacionālā parka kopējā platība ir 16 360 ha sauszemes un 10 130 ha jūras akvatorijas, tā robežas noteiktas saskaņā ar Slīteres nacionālā parka shēmu (1.pielikums) un Slīteres nacionālā parka robežu aprakstu (2.pielikums).

3.pants

Nacionālo parku pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde — Slīteres nacionālā parka administrācija, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

Juridiskais birojs

Aizstāt 3. pantā vārdus “kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.” ar vārdiem “kas pārvalda arī Grīņu un Moricsalas dabas rezervātus. Slīteres nacionālā parka administrācijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.”

VARAM parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Papildināt 3. pantu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Nacionālā parka administrācija pārvalda arī Moricsalas dabas rezervātu un Grīņu dabas rezervātu.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

“3.pants

Nacionālo parku pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde — Slīteres nacionālā parka administrācija. Nacionālā parka administrācija pārvalda arī Moricsalas dabas rezervātu un Grīņu dabas rezervātu.”

 

 

Daļ. atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3.pants

Nacionālo parku pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde — Slīteres nacionālā parka administrācija. Nacionālā parka administrācija pārvalda arī Moricsalas dabas rezervātu un Grīņu dabas rezervātu.

4.pants

Detalizētus aizsardzības pasākumus un aizliegtās darbības nacionālajā parkā nosaka dabas aizsardzības plāns un nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

     

4.pants

Detalizētus aizsardzības pasākumus un aizliegtās darbības nacionālajā parkā nosaka dabas aizsardzības plāns un nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

II nodaļa. Funkcionālās zonas

     

II nodaļa. Funkcionālās zonas

5.pants

Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību, ainavu un sugu ģenētiskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un teritorijas saimniecisko attīstību, nacionālā parka teritorijā tiek izveidotas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) dabas rezervāta zona;

2) dabas lieguma zona;

3) ainavu aizsardzības zona;

4) neitrālā zona.

     

5.pants

Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību, ainavu un sugu ģenētiskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un teritorijas saimniecisko attīstību, nacionālā parka teritorijā tiek izveidotas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) dabas rezervāta zona;

2) dabas lieguma zona;

3) ainavu aizsardzības zona;

4) neitrālā zona.

6.pants

(1) Dabas rezervāta zona izveidota, lai saglabātu cilvēka darbības neskartas un maz pārveidotas teritorijas, kurās tiek nodrošināta dabisko procesu netraucēta attīstība un aizsargātas retas vai tipiskas ekosistēmas un to sastāvdaļas.

(2) Dabas rezervātos nav atļauta saimnieciskā darbība, izņemot meža ugunsdrošības pasākumu veikšanu.

(3) Apmeklētāju uzturēšanās kārtība dabas rezervātu zonās tiek noteikta nacionālā parka individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAM parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izslēgt 6. panta trešo daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6.pants

(1) Dabas rezervāta zona izveidota, lai saglabātu cilvēka darbības neskartas un maz pārveidotas teritorijas, kurās tiek nodrošināta dabisko procesu netraucēta attīstība un aizsargātas retas vai tipiskas ekosistēmas un to sastāvdaļas.

(2) Dabas rezervātos nav atļauta saimnieciskā darbība, izņemot meža ugunsdrošības pasākumu veikšanu.

7.pants

(1) Dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu cilvēku darbības maz pārveidotas ekosistēmas, retas un izzūdošas savvaļas sugu atradnes un retus biotopus.

(2) Dabas lieguma zonā ir aizliegta tāda saimnieciskā darbība, kas var ietekmēt ekosistēmu dabisko attīstību.

 

(3) Dabas lieguma zonā drīkst uzturēties vietās, kas speciāli ierīkotas publiskai apmeklēšanai.

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

VARAM parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izteikt 7. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Dabas lieguma zonā aizliegta jebkāda darbība, kas var negatīvi ietekmēt ekosistēmu dabisko attīstību.”

 

 

VARAM parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izslēgt 7. panta trešo daļu.

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

7.pants

(1) Dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu cilvēku darbības maz pārveidotas ekosistēmas, retas un izzūdošas savvaļas sugu atradnes un retus biotopus.

(2) Dabas lieguma zonā ir aizliegta tāda saimnieciskā darbība, kas var ietekmēt ekosistēmu dabisko attīstību.

 

 

8.pants

(1) Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai saglabātu piejūras mežu daudzveidīgo ainavu un bioloģisko daudzveidību, aizsargātu Latvijai raksturīgo kultūrvidi, kā arī nodrošinātu atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietošanu.

 

8

VARAM parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai saglabātu piejūras mežu ainavu un bioloģisko daudzveidību, aizsargātu Ziemeļkurzemes piekrastei raksturīgo kultūrvidi, kā arī nodrošinātu atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietošanu.”

 

 

 

Atbalstīt precizētā redakcijā

8.pants

(1) Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai saglabātu piejūras mežu ainavu un bioloģisko daudzveidību, aizsargātu Ziemeļkurzemei raksturīgo kultūrvidi, kā arī nodrošinātu atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietošanu.”

(2) Ainavu aizsardzības zonā nav atļauta:

1) galvenā cirte Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā;

9

VARAM parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izteikt 8. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) galvenā cirte;”

Neatbalstīt

(2) Ainavu aizsardzības zonā nav atļauta:

1) galvenā cirte Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā;

2) pārvietošanās ar autotransportu kāpu zonā un liedagā, izņemot tam speciāli ierīkotās vietas, kurās drīkst pārvietoties, ja saņemta vietējo pašvaldību un nacionālā parka administrācijas atļauja;

     

2) pārvietošanās ar autotransportu kāpu zonā un liedagā, izņemot tam speciāli ierīkotās vietas, kurās drīkst pārvietoties, ja saņemta vietējo pašvaldību un nacionālā parka administrācijas atļauja.

3) ūdens motociklu lietošana nacionālā parka piekrastes ūdeņos, izņemot tam speciāli norādītās vietas.

 

10

 

 

 

 

 

 

11

VARAM parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izteikt 8. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) motorizētu ūdenssporta transportlīdzekļu lietošana nacionālā parka piekrastes ūdeņos, izņemot tam speciāli norādītās vietās. ”

Atbildīgā komisija

Izslēgt 8. panta otrās daļas 3. punktu.

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

(3) Veicot mežu izmantošanu ainavu aizsardzības zonā, jāievēro bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un veicināšanas pamatprincipi atbilstoši nacionālā parka dabas aizsardzības plānam.

     

(3) Veicot mežu izmantošanu ainavu aizsardzības zonā, jāievēro bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un veicināšanas pamatprincipi atbilstoši nacionālā parka dabas aizsardzības plānam.

9.pants

Neitrālā zona izveidota, lai veicinātu blīvi apdzīvoto teritoriju ilgtspējīgu attīstību.

     

9.pants

Neitrālā zona izveidota, lai veicinātu blīvi apdzīvoto teritoriju ilgtspējīgu attīstību.

III nodaļa. Nacionālā parka pārvalde

     

III nodaļa. Nacionālā parka pārvalde

10.pants

Nacionālā parka administrāciju vada direktors, kurš vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors nacionālā parka teritorijā. Nacionālā parka direktoru ieceļ amatā un no amata atceļ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

   

 

 

Redakcion. preciz.

10.pants

Nacionālā parka administrāciju vada direktors, kurš vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors nacionālā parka teritorijā. Nacionālā parka direktoru ieceļ amatā un atceļ no amata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

11.pants

Nacionālā parka amatpersonas ir direktors, viņa vietnieki, struktūrvienību vadītāji un vides valsts inspektori.

     

11.pants

Nacionālā parka amatpersonas ir direktors, viņa vietnieki, struktūrvienību vadītāji un vides valsts inspektori.

12.pants

Slīteres nacionālā parka administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

 

12

VARAM parlamentārais sekretārs N. Pēterkops

Izteikt 12. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.”

Atbalstīt

12.pants

Slīteres nacionālā parka administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

13.pants

Nacionālā parka administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

     

13.pants

Nacionālā parka administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

14.pants

Nacionālā parka administrācijas amatpersonām ir dienesta apliecība un formas tērps, kas nēsājams, pildot dienesta pienākumus.

     

14.pants

Nacionālā parka administrācijas amatpersonām ir dienesta apliecība un formas tērps, kas nēsājams, pildot dienesta pienākumus.

15.pants

Nacionālā parka administrācija ir atbildīga par meža resursu izmantošanas apliecinājumu izsniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

     

15.pants

Nacionālā parka administrācija ir atbildīga par meža resursu izmantošanas apliecinājumu izsniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16.pants

Administrācija ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par to zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.

   

 

 

Redakcion. preciz.

16.pants

Administrācija ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par to zaudējumu atlīdzināšanu, kuri radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.

17.pants

Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

Juridiskais birojs

Aizstāt 17. pantā vārdus “kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu. ” ar vārdiem “kas vienlaikus pilda arī Grīņu un Moricsalas dabas rezervātu konsultatīvās padomes funkcijas. Konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.”

 

Dep. A. Seile

papildināt 17. pantu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Konsultatīvas padomes sastāvā tiek iekļauti arī to pašvaldību pārstāvji, kuru teritorijās atrodas nacionālais parks.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 17. pantu šādā redakcijā:

“17.pants

Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome, kas vienlaikus pilda arī Grīņu un Moricsalas dabas rezervātu konsultatīvās padomes funkcijas. Konsultatīvas padomes sastāvā tiek iekļauti arī to pašvaldību pārstāvji, kuru teritorijās atrodas nacionālais parks. Konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

Atbalstīt

Iestrādāts 15.priekšlik

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Iestrādāts 15.priekšlik

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.pants

Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome, kas vienlaikus pilda arī Grīņu un Moricsalas dabas rezervātu konsultatīvās padomes funkcijas. Konsultatīvas padomes sastāvā tiek iekļauti arī to pašvaldību pārstāvji, kuru teritorijās atrodas nacionālais parks. Konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

Pārejas noteikumi

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.420 “Noteikumi par Slīteres nacionālo parku” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2. nr.).

     

Pārejas noteikumi

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.420 “Noteikumi par Slīteres nacionālo parku” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2. nr.).

 

16

Atbildīgā komisija

Izteikt precizētā redakcijā Slīteres nacionālā parka likuma 2. pielikumu.

Atbalstīt