Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Noteikumi par Šlīteres nacionālo parku” otrajam lasījumam

Satv. 81. panta kārt. izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.

(dok. nr.1431 ; reģ. nr. 450)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2.lasījumā

1

2

3

4

5

Noteikumi par Šlīteres nacionālo parku

1

 

 

 

2

Dep. A. Seile

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Šlīteres nacionālā parka likums”

Atbildīgā komisija

Aizstāt likumprojekta nosaukumā un turpmākajā tekstā vārdu “Šlītere” ar vārdu “Slītere” un izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Slīteres nacionālā parka likums”.

Daļēji atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

Slīteres nacionālā parka likums

 

 

 

3

Dep. A. Seile

Sadalīt likumprojekta tekstu 3 nodaļās.

Atbalstīt

 
 

4

Dep. A. Seile

Izteikt 1. nodaļas (Nodaļā iekļauti 1. lasījuma redakcijas 1., 2., un 4. pants) nosaukumu šādā redakcijā:

“I. nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

Atbalstīt

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

1.pants. Šlīteres nacionālais parks (turpmāk - nacionālais parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī veicinātu ilgtspējīgu teritorijas saimniecisko attīstību.

     

1.pants

Slīteres nacionālais parks (turpmāk — nacionālais parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī veicinātu ilgtspējīgu teritorijas saimniecisko attīstību.

2.pants. Nacionālā parka kopējā platība ir 16360 ha sauszemes un
10130 ha jūras akvatorijas, tā robežas noteiktas saskaņā ar Šlīteres nacionālā parka shēmu (1.pielikums) un Šlīteres nacionālā parka robežu aprakstu (2.pielikums).

     

2.pants

Nacionālā parka kopējā platība ir 16 360 ha sauszemes un 10 130 ha jūras akvatorijas, tā robežas noteiktas saskaņā ar Slīteres nacionālā parka shēmu (1.pielikums) un Slīteres nacionālā parka robežu aprakstu (2.pielikums).

3.pants. Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī vietējo pašvaldību attīstību, nacionālajam parkam ir noteiktas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) dabas rezervāta zona;

2) dabas lieguma zona;

3) ainavu aizsardzības zona;

4) neitrālā zona.

5

Dep. A. Seile

Pārcelt likumprojekta 3. pantu uz II. nodaļu kā 5. pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

 

Atbalstīt

 

4.pants. Nacionālo parku pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde - Šlīteres nacionālā parka administrācija, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

     

3.pants

Nacionālo parku pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde — Slīteres nacionālā parka administrācija, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

 

6

Dep. A. Seile

Papildināt I. nodaļu ar jaunu 4. pantu šādā redakcijā:

“4. pants. Detalizētus aizsardzības pasākumus un aizliegtās darbības nacionālajā parkā nosaka dabas aizsardzības plāns un nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.”

 

Atbalstīt

4.pants

Detalizētus aizsardzības pasākumus un aizliegtās darbības nacionālajā parkā nosaka dabas aizsardzības plāns un nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

 

 

 

7

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu pēc 4. panta ar jauniem pantiem, veltot katrai funkcionālai zonai atsevišķu pantu. Pantā par konkrētu funkcionālo zonu noteikt kādam nolūkam attiecīgā zona ir izveidota, kā arī kāda veida darbības šajā zonā ir aizliegtas.

 

Atbalstīt

 
 

8

Dep. A. Seile

Izteikt II. nodaļas (Nodaļā iekļauts 1. lasījuma redakcijas 3. pants ) nosaukumu šādā redakcijā:

“II. nodaļa. Funkcionālās zonas

Atbalstīt

II nodaļa. Funkcionālās zonas

 

 

9

Dep. A. Seile

Izteikt likumprojekta 3. pantu kā II. nodaļas 5. pantu šādā redakcijā:

“5. pants.

Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību, ainavu un sugu ģenētiskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un teritorijas saimniecisko attīstību, nacionālā parka teritorijā ir izveidotas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) dabas rezervāta zona;

2) dabas lieguma zona;

3) ainavu aizsardzības zona;

4) neitrālā zona.”

 

 

 

Atbalstīt

 

Redakc. preciz.

5.pants

Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību, ainavu un sugu ģenētiskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un teritorijas saimniecisko attīstību, nacionālā parka teritorijā tiek izveidotas šādas funkcionālās zonas (1. un 2.pielikums):

1) dabas rezervāta zona;

2) dabas lieguma zona;

3) ainavu aizsardzības zona;

4) neitrālā zona.

 

 

 

 

10

Dep. A. Seile

Papildināt II. nodaļu ar jaunu 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants.

(1) Dabas rezervātu zona izveidota, lai saglabātu cilvēka darbības neskartas un maz pārveidotas teritorijas, kurās tiek nodrošināta dabisko procesu netraucēta attīstība un tiek aizsargātas retas vai tipiskas ekosistēmas un to sastāvdaļas.

(2) Dabas rezervātos nav atļauta saimnieciskā darbība, izņemot meža ugunsdrošības pasākumus.

(3) Apmeklētāju uzturēšanās kārtība dabas rezervātu zonās tiek noteikta nacionālā parka individuālajos aizsardzības noteikumos.”

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Redakc. preciz.

6.pants

(1) Dabas rezervāta zona izveidota, lai saglabātu cilvēka darbības neskartas un maz pārveidotas teritorijas, kurās tiek nodrošināta dabisko procesu netraucēta attīstība un aizsargātas retas vai tipiskas ekosistēmas un to sastāvdaļas.

(2) Dabas rezervātos nav atļauta saimnieciskā darbība, izņemot meža ugunsdrošības pasākumu veikšanu.

(3) Apmeklētāju uzturēšanās kārtība dabas rezervātu zonās tiek noteikta nacionālā parka individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos.

 

 

 

11

Dep. A. Seile

Papildināt II. nodaļu ar jaunu 7. pantu šādā redakcijā:

“7. pants.

(1) Dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu cilvēku darbības maz pārveidotas ekosistēmas, retas un izzūdošas savvaļas sugu atradnes un retus biotopus.

(2) Dabas lieguma zonā ir aizliegta tāda saimnieciskā darbība, kas var ietekmēt ekosistēmu dabisko attīstību.

(3) Dabas lieguma zona sabiedrībai ir pieejama vietās, kas speciāli ierīkotas publiskai apmeklēšanai.

 

 

Atbalstīt

 

Redakc. preciz.

7.pants

(1) Dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu cilvēku darbības maz pārveidotas ekosistēmas, retas un izzūdošas savvaļas sugu atradnes un retus biotopus.

(2) Dabas lieguma zonā ir aizliegta tāda saimnieciskā darbība, kas var ietekmēt ekosistēmu dabisko attīstību.

(3) Dabas lieguma zonā drīkst uzturēties vietās, kas speciāli ierīkotas publiskai apmeklēšanai.

 

 

 

12

Dep. A. Seile

Papildināt II. nodaļu ar 8. pantu šādā redakcijā:

“8. pants.

(1) Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai saglabātu piejūras mežu daudzveidīgo ainavu un bioloģisko daudzveidību, aizsargātu Latvijai raksturīgo kultūrvidi, kā arī nodrošinātu atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietošanu.

(2) Ainavu aizsardzības zonā nav atļauta:

1) galvenā cirte Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā;

2) pārvietošanās ar autotransportu kāpu zonā un liedagā, izņemot ar vietējo pašvaldību un nacionālā parka administrācijas atļaujām tam speciāli ierīkotās vietās;

3) ūdens motociklu lietošana nacionālā parka piekrastes ūdeņos (izņemot tam speciāli norādītās vietās).

(3) veicot mežu izmantošanu ainavu aizsardzības zonā jāievēro bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un veicināšanas pamatprincipi, atbilstoši nacionālā parka dabas aizsardzības plānam.”

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Redakc. preciz.

8.pants

(1) Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai saglabātu piejūras mežu daudzveidīgo ainavu un bioloģisko daudzveidību, aizsargātu Latvijai raksturīgo kultūrvidi, kā arī nodrošinātu atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu un dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietošanu.

(2) Ainavu aizsardzības zonā nav atļauta:

1) galvenā cirte Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā;

2) pārvietošanās ar autotransportu kāpu zonā un liedagā, izņemot tam speciāli ierīkotās vietas, kurās drīkst pārvietoties, ja saņemta vietējo pašvaldību un nacionālā parka administrācijas atļauja;

3) ūdens motociklu lietošana nacionālā parka piekrastes ūdeņos, izņemot tam speciāli norādītās vietas.

(3) Veicot mežu izmantošanu ainavu aizsardzības zonā, jāievēro bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un veicināšanas pamatprincipi atbilstoši nacionālā parka dabas aizsardzības plānam.

 

13

Dep. A. Seile

Papildināt II. nodaļu ar 9. pantu šādā redakcijā:

“9. pants.

Neitrālā zona izveidota, lai veicinātu blīvi apdzīvoto teritoriju ilgtspējīgu attīstību.”

Atbalstīt

9.pants

Neitrālā zona izveidota, lai veicinātu blīvi apdzīvoto teritoriju ilgtspējīgu attīstību.

 

 

14

Izteikt III. nodaļas (Nodaļā iekļauti 1. lasījuma redakcijas 5. un 6. pants) nosaukumu šādā redakcijā:

“III. nodaļa. Nacionālā parka pārvalde.”

Atbalstīt

III nodaļa. Nacionālā parka pārvalde

 

 

 

 

15

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar 10. pantu šādā redakcijā:

“10. pants.

(1) Nacionālā parka administrāciju vada direktors, kurš vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors nacionālā parka teritorijā. Nacionālā parka direktoru ieceļ amatā un no amata atceļ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.”

 

 

Atbalstīt

10.pants

(1) Nacionālā parka administrāciju vada direktors, kurš vienlaikus ir galvenais vides valsts inspektors nacionālā parka teritorijā. Nacionālā parka direktoru ieceļ amatā un no amata atceļ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

 

 

16

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar 11. pantu šādā redakcijā:

“11. pants.

Nacionālā parka amatpersonas ir direktors, tā vietnieki, struktūrvienību vadītāji un vides valsts inspektori.”

 

Atbalstīt

Redakc. preciz.

11.pants

Nacionālā parka amatpersonas ir direktors, viņa vietnieki, struktūrvienību vadītāji un vides valsts inspektori.

 

5.pants. Šlīteres nacionālā parka administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (meža apsaimniekošana, viesnīcu pakalpojumi, ekskursiju vadīšana).

17

Dep. A. Seile

Izteikt 1. lasījuma redakcijas 5. pantu kā III. nodaļas 12. pantu šādā redakcijā:

“12.pants. Šlīteres nacionālā parka administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) valsts budžeta līdzekļi;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

“12.pants. Šlīteres nacionālā parka administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.”

 

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

12.pants

Slīteres nacionālā parka administrācijas finansu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

 

 

18

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar 13. pantu šādā redakcijā:

“13. pants

Nacionālā parka administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

Atbalstīt

13.pants

Nacionālā parka administrācijas amatpersonām ir tiesības pašaizsardzības nolūkos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegādāties, glabāt, nēsāt un pielietot dienesta ieročus.

 

 

 

19

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar 14. pantu šādā redakcijā:

“14. pants

Nacionālā parka administrācijas amatpersonām ir dienesta apliecība un formas tērps, kas nēsājams pildot dienesta pienākumus.”

 

Atbalstīt

14.pants

Nacionālā parka administrācijas amatpersonām ir dienesta apliecība un formas tērps, kas nēsājams, pildot dienesta pienākumus.

 

 

20

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar 15. pantu šādā redakcijā:

“15. pants

Nacionālā parka administrācija ir atbildīga par meža resursu izmantošanas apliecinājumu izsniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

 

 

Atbalstīt

15.pants

Nacionālā parka administrācija ir atbildīga par meža resursu izmantošanas apliecinājumu izsniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

21

Dep. A. Seile

Papildināt likumprojektu ar 16. pantu šādā redakcijā:

“16. pants. Administrācija ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.”

 

Atbalstīt

 

Redakc. preciz.

16.pants

Administrācija ir atbrīvota no tiesas izdevumiem prasībās par to zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies, pārkāpjot vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.

6.pants. Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Šlīteres nacionālā parka konsultatīvā padome, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

22

 

 

 

Dep. A. Seile

Izteikt 1. lasījuma redakcijas 6. pantu kā 17. pantu .

 

 

 

Atbalstīt

17.pants

Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību, tiek izveidota Slīteres nacionālā parka konsultatīvā padome, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

 

23

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

‘’Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumu Nr, 420 ‘’Noteikumu par Slīteres nacionālo parku’’ (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 2000, _____ nr.).’’

 

Atbalstīt

Pārejas noteikumi

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.420 “Noteikumi par Slīteres nacionālo parku” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, _____ nr.).