Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Prokuroru izdienas pensiju likumā

Izdarīt Prokuroru izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 13.nr.) grozījumu un papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Uz izdienas pensijas izmaksu obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem) attiecināma kārtība, kāda noteikta likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26.punktā.

4. Obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem), kurām ir tiesības gan uz vecuma pensiju, gan uz izdienas pensijas daļu (starpība starp izdienas pensijas apmēru un vecuma pensijas apmēru), izmaksājamās izdienas pensijas daļas apmēra noteikšanai tiek ņemts vērā vecuma pensijas un izdienas pensijas daļas kopējais apmērs."

 

ANOTĀCIJA

Likumprojektam “Grozījums Prokuroru izdienas pensiju likumā”

 

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgi:

a) pašreizējā situācija – pamatojums kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b) likumprojekta koncepcija – kāpēc šis likums ir nepieciešams.

Grozījums likumā nepieciešams, lai nodrošinātu pensiju vienotu izmaksas kārtību obligāti sociāli apdrošināmajām personām, attiecinot uz izdienas pensiju izmaksu sociāli apdrošināmām personām likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26.punktu.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts būtiski tautsaimniecības attīstību neietekmēs.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Iespējams valsts budžeta izdevumu daļas samazinājums.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Grozījumi spēkā esošajos tiesību aktos nav nepieciešami.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts nav saistīts ar Eiropas asociācijas līguma prasībām likumdošanas saskaņošanas jomā.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:

a) no valsts puses;

b) no indivīda puses (kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības).

Saistībā ar sagatavoto likumprojektu jaunu valsts iestāžu izveidošana nav nepieciešama. Likumprojekta izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.

 

 

Ministrs V.Birkavs