Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām”” (Reģ

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām”” (Reģ.nr.448) izskatīšanai 3.lasījumā.

.

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.) šādus grozījumus:

11.pants. Valsts nodevu objekti

(1) Šādas valsts nodevas tiek uzliktas tikai saskaņā ar likumiem:

9) nodeva par darbību veikšanu īrestiesā - Īrestiesu likums.

1. 11.pantā:

izslēgt pirmās daļas 9.punktu;

     

1. 11.pantā:

izslēgt pirmās daļas 9.punktu;

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

21) par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;

 

1

Finansu ministra vietā, Ministru prezidents A.Šķēle

Izteikt 11.panta otrās daļas 21.punktu šādā redakcijā:

“21) par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;”

Atbalstīt

izteikt otrās daļas 21.punktu šādā redakcijā:

“21) par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;”

 

papildināt otro daļu ar 40., 41. un 42.punktu šādā redakcijā:

“40) par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai;

41) par atteikšanās no Latvijas pilsonības dokumentēšanu;

42) par Latvijas pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu.”

     

papildināt otro daļu ar 40., 41. un 42.punktu šādā redakcijā:

“40) par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai;

41) par atteikšanās no Latvijas pilsonības dokumentēšanu;

42) par Latvijas pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu.”

 

25.pants. Nodokļu parādu dzēšana

(1) Valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas pēc nodokļu administrācijas priekšlikuma Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēš finansu ministrs šādos gadījumos:

1) uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) - ja ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta;

2) individuālajam (ģimenes) uzņēmumam, arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, dibinātāja - īpašnieka nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas;

3) fiziskajai personai - nodokļu maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas.

(2) Kapitalizētos nodokļu maksājumu pamatparādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas, izņemot zemes nodokļa parādus, finansu ministrs dzēš pēc kapitalizāciju veicošās institūcijas priekšlikuma Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

2

Finansu ministra vietā, Ministru prezidents A.Šķēle

25.pantā: aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “finansu ministrs” ar vārdiem “Finansu ministrija”;

Atbalstīt

2. 25.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “finansu ministrs” ar vārdiem “Finansu ministrija”;

 

 

(5) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram nosūta:

1) Finansu ministrija - finansu ministra rīkojumu par to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu dzēšanu, kuriem ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta;

2) pašvaldības - domes (padomes) lēmumu par to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu dzēšanu, kuriem ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta.

 

3

Finansu ministra vietā, Ministru prezidents A.Šķēle

Aizstāt piektās daļas 1.punktā vārdus “finansu ministra rīkojumu” ar vārdiem “Finansu ministrijas rīkojumu”.

Atbalstīt

aizstāt piektās daļas 1.punktā vārdus “finansu ministra rīkojumu” ar vārdiem “Finansu ministrijas rīkojumu”.

29.pants. Pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas aprēķināšana

(1) Nodokļu, kā arī citu budžetā ieskaitāmo nokavēto maksājumu (arī soda naudu) summa (pamatparāds) tiek palielināta atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei kavējuma periodā.

(2) Par nodokļu, kā arī citu budžetā ieskaitāmo maksājumu nokavējumu no maksātāja tiek piedzīta nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav paredzēti citi nokavējuma naudas apmēri.

2. Izteikt 29.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Nodokļu un nodevu nokavēto maksājumu (arī soda naudu) summa (pamatparāds) tiek palielināta atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei kavējuma periodā.

(2) Par nodokļu un nodevu maksājuma (arī soda naudas) samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.”

     

3. Izteikt 29.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Nodokļu un nodevu nokavēto maksājumu (arī soda naudu) summa (pamatparāds) tiek palielināta atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei kavējuma periodā.

(2) Par nodokļu un nodevu maksājuma (arī soda naudas) samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.”

30.pants. Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi

(1) Juridiskās personas vai ar līgumu saistīta šādu personu grupa, vai šādu personu vai grupas pārstāvji katru mēnesi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā deklarē visus mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1000 latu. Ja nav deklarēti skaidrā naudā veiktie darījumi, kuru summa pārsniedz 1000 latu, maksājama soda nauda 5 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas.

3. 30.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “šo” ar vārdu “nedeklarēto”;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Mazumtirdzniecībā veiktos darījumos šā panta normas ir attiecināmas tikai uz preču pircēju.”

     

4. 30.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “šo” ar vārdu “nedeklarēto”;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Mazumtirdzniecībā veiktos darījumos šā panta normas ir attiecināmas tikai uz preču pircēju.”

32.pants. Atbildība par nodokļu bāzes samazināšanu

(2) Soda naudu nepiedzen, ja nodokļu maksātājs termiņā iesniegtajai deklarācijai vai nodokļu aprēķinam pirms nodokļu administrācijas pārbaudes sākuma iesniedzis deklarācijas labojumu vai nodokļa aprēķina precizējumu un samaksājis samazināto nodokļa summu.

(3) Šā panta otrās daļas nosacījums piemērojams nodokļu maksātājiem ne vairāk kā vienu reizi taksācijas gadā.

4. 32.pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem “un ar to saistīto pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu”;

izslēgt trešo daļu.

     

5. 32.pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem “un ar to saistīto pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu”;

izslēgt trešo daļu.

 

5. Papildināt likumu ar 32.1 pantu šādā redakcijā:

“32.1 pants. Atbildība par deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu

Ja nodokļu maksātājs iesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas, pārskatus vai nodokļu aprēķinus (turpmāk — deklarācijas), neievērojot tiesību aktos noteiktos iesniegšanas termiņus, viņam par deklarācijas iesniegšanu ar novēlošanos atkarībā no novēlošanās ilguma tiek uzlikta soda nauda šādos apmēros, ja konkrēto nodokļu likumos nav noteikts citādi:

1) līdz 15 kalendāra dienām — 0,1 procents no kopējās deklarācijā uzrādītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 50 latu;

2) no 16 līdz 30 kalendāra dienām — 0,5 procenti no kopējās deklarācijā uzrādītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 200 latu;

3) virs 30 kalendāra dienām — 1 procents no kopējās deklarācijā uzrādītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 500 latu.”

4

Juridiskais birojs

Ierosinām 32.1 pantā aizstāt vārdus “tiesību aktos” ar vārdiem “normatīvajos aktos”.

Atbalstīt

6. Papildināt likumu ar 32.1 pantu šādā redakcijā:

“32.1 pants. Atbildība par deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu

Ja nodokļu maksātājs iesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas, pārskatus vai nodokļu aprēķinus (turpmāk — deklarācijas), neievērojot normatīvajos aktos noteiktos iesniegšanas termiņus, viņam par deklarācijas iesniegšanu ar novēlošanos atkarībā no novēlošanās ilguma tiek uzlikta soda nauda šādos apmēros, ja konkrēto nodokļu likumos nav noteikts citādi:

1) līdz 15 kalendāra dienām — 0,1 procents no kopējās deklarācijā uzrādītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 50 latu;

2) no 16 līdz 30 kalendāra dienām — 0,5 procenti no kopējās deklarācijā uzrādītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 200 latu;

3) virs 30 kalendāra dienām — 1 procents no kopējās deklarācijā uzrādītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 500 latu.”

33.pants. Atbildība par deklarāciju neiesniegšanu, atkārtotu nodokļa summas samazināšanu

(1) Ja nodokļu maksātājs noteiktajos termiņos nav iesniedzis nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus vai triju gadu laikā atkārtoti pārkāpis nodokļu likumus (samazinājis nodokļu bāzi, neuzrādīdams ienākumus vai uzrādīdams mazākus ienākumus, vai ar dokumentiem apliecinājis nepamatotus izdevumus), nodokļu administrācija piedzen no nodokļu maksātāja nesamaksātā (iztrūkstošā) nodokļa summu un soda naudu šīs summas divkāršā apmērā.

6. 33.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“33.pants. Atbildība par atkārtotu nodokļa bāzes samazināšanu”;

izslēgt pirmajā daļā vārdus “noteiktajos termiņos nav iesniedzis nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus vai”.

     

7. 33.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“33.pants. Atbildība par atkārtotu nodokļa bāzes samazināšanu”;

izslēgt pirmajā daļā vārdus “noteiktajos termiņos nav iesniedzis nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus vai”;

(2) Nodokļu administrācija ne biežāk kā reizi trijos maksāšanas periodos var samazināt soda naudu par nesistemātiskiem netīšiem pārkāpumiem, ja to dēļ fiziskās personas nodokļa maksājumi samazināti ne vairāk kā par 50 latiem, bet juridiskās personas nodokļa maksājumi - ne vairāk kā par 250 latiem vienā maksāšanas periodā, kā arī par deklarāciju un nodokļu aprēķinu iesniegšanas nokavējumu, kas nav ilgāks par trijām dienām.

 

5

 

 

6

Finansu ministra vietā, Ministru prezidents A.Šķēle

Svītrot 33.panta otro daļu.

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 33.panta otrajā daļā vārdus “kā arī par deklarāciju un nodokļu aprēķinu iesniegšanas nokavējumu, kas nav ilgāks par trijām dienām”.

Atbalstīt

 

 

Daļēji atbalstīts 5.priekš-likumā

izslēgt 33.panta otro daļu.

 

 

 

   

7

Finansu ministra vietā, Ministru prezidents A.Šķēle

Papildināt likumu ar 33.1pantu šādā redakcijā:

“33.1 pants. Nodokļu administrācijas tiesības samazināt uzlikto soda naudu

(1) Nodokļu administrācijai, izvērtējot nodokļu maksātāja izdarītā pārkāpuma būtību un raksturu, gadījumos kad nodokļu maksātājs ir pārsūdzējis nodokļu administrācijas lēmumu par šā likuma un konkrēto nodokļu likumu pārkāpumiem, ir tiesības samazināt kontroles (pārbaužu, revizīju) rezultātā uzlikto soda naudu, bet ne vairāk kā 70 procentu apmērā un ne biežāk kā vienu reizi trijos gados.

(2) Tiesības samazināt uzlikto soda naudu saskaņā ar šā panta pirmo daļu ir šādām nodokļu administrācijas amatpersonām:

1) nodokļu administrācijas augstākās institūcijas vadītājam;

2) nodokļu administrācijas teritoriālo iestāžu vadītājiem, ja soda naudas samazinājuma summa nepārsniedz 1000 latu, informējot par pieņemto lēmumu nodokļu administrācijas augstākās institūcijas vadītāju 5 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

(3) Nodokļu administrācijas augstākās institūcijas vadītājam ir tiesības atcelt nodokļu administrācijas teritoriālo iestāžu vadītāju nepamatoti pieņemtos lēmumus par soda naudas samazināšanu 30 dienu laikā no teritoriālās iestādes vadītāja paziņojuma vai nodokļu maksātāja sūdzības saņemšanas dienas.”

Atbalstīt

8. Papildināt likumu ar 33.1pantu šādā redakcijā:

“33.1 pants. Nodokļu administrācijas tiesības samazināt uzlikto soda naudu

(1) Nodokļu administrācijai, izvērtējot nodokļu maksātāja izdarītā pārkāpuma būtību un raksturu, gadījumos kad nodokļu maksātājs ir pārsūdzējis nodokļu administrācijas lēmumu par šā likuma un konkrēto nodokļu likumu pārkāpumiem, ir tiesības samazināt kontroles (pārbaužu, revizīju) rezultātā uzlikto soda naudu, bet ne vairāk kā 70 procentu apmērā un ne biežāk kā vienu reizi trijos gados.

(2) Tiesības samazināt uzlikto soda naudu saskaņā ar šā panta pirmo daļu ir šādām nodokļu administrācijas amatpersonām:

1) nodokļu administrācijas augstākās institūcijas vadītājam;

2) nodokļu administrācijas teritoriālo iestāžu vadītājiem, ja soda naudas samazinājuma summa nepārsniedz 1000 latu, informējot par pieņemto lēmumu nodokļu administrācijas augstākās institūcijas vadītāju 5 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

(3) Nodokļu administrācijas augstākās institūcijas vadītājam ir tiesības atcelt nodokļu administrācijas teritoriālo iestāžu vadītāju nepamatoti pieņemtos lēmumus par soda naudas samazināšanu 30 dienu laikā no teritoriālās iestādes vadītāja paziņojuma vai nodokļu maksātāja sūdzības saņemšanas dienas.”

 

 

Pārejas noteikumi

22. Uzņēmējsabiedrībām, kuru pamatkapitāls neatbilst likuma "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" prasībām un pret kurām savus kreditoru prasījumus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir pieteikušas tikai nodokļu administrācijas un šo prasījumu kopsumma nepārsniedz 200 latus, nodokļu parādi tiek dzēsti, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra iesniegumu un tam pievienoto nodokļu administrācijas izziņu par nodokļu parādiem, norādot katra nodokļu veida pamatparādu, pamatparāda palielinājuma naudu, nokavējuma naudu un soda naudu. Valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādus dzēš finansu ministrs, bet pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu parādus - attiecīgās pašvaldības.

 

8

Finansu ministra vietā, Ministru prezidents A.Šķēle

Aizstāt Pārejas noteikumu 22.punktā vārdus “finansu ministrs” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors”;

Atbalstīt

9. Pārejas noteikumos:

Aizstāt 22.punktā vārdus “finansu ministrs” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors”;

25. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Finansu ministrija, pamatojoties uz finansu ministra izveidotas starpministriju komisijas ieteikumu, ir tiesīga līdz 2001.gada 1.janvārim:

a) samazināt valsts budžetā ieskaitāmajam nokavētajam nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu līdz 100 procentiem tiem nodokļu maksātājiem, kuri 90 dienu laikā no Finansu ministrijas lēmuma pieņemšanas dienas samaksā visu līdz 1999.gada 1.oktobrim nokavētā valsts budžetā ieskaitāmā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparādu un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu,

b) samazināt valsts budžetā ieskaitāmajam nokavētajam nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu atbilstoši saistību izpildes procentam, ja šā punkta "a" apakšpunktā noteiktajā termiņā nodokļu maksātājs samaksā vairāk nekā 50 procentus no nokavētā valsts budžetā ieskaitāmā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparāda, kas izveidojies līdz 1999.gada 1.oktobrim, un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu,

c) piemērot nodokļu maksātājam šā punkta "a" vai "b" apakšpunkta nosacījumus ne vairāk kā divas reizes.

7. Pārejas noteikumos:

izteikt 25.punkta “a” un “b” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) samazināt nokavētajam valsts budžetā ieskaitāmajam nodokļa maksājumam, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu līdz 100 procentiem tiem nodokļu maksātājiem, kuri 90 dienu laikā no Finansu ministrijas lēmuma pieņemšanas dienas samaksā visu līdz 1999.gada 1.oktobrim nokavētā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparādu un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu,

b) samazināt nokavētajam valsts budžetā ieskaitāmajam nodokļa maksājumam, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu atbilstoši saistību izpildes procentam, ja šā punkta “a” apakšpunktā noteiktajā termiņā nodokļu maksātājs samaksā vairāk nekā 50 procentus no nokavētā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparāda, kas izveidojies līdz 1999.gada 1.oktobrim, un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu”;

papildināt 25.punktu ar “d” apakšpunktu šādā redakcijā:

“d) piemērot šā punkta “a” vai “b” apakšpunkta nosacījumus attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parādiem ar tās pašvaldības piekrišanu, kuras budžetā ir ieskaitāmi vairāk par 50 procentiem no attiecīgā nodokļa maksājumiem .”;

     

izteikt 25.punkta “a” un “b” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) samazināt nokavētajam valsts budžetā ieskaitāmajam nodokļa maksājumam, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu līdz 100 procentiem tiem nodokļu maksātājiem, kuri 90 dienu laikā no Finansu ministrijas lēmuma pieņemšanas dienas samaksā visu līdz 1999.gada 1.oktobrim nokavētā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparādu un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu,

b) samazināt nokavētajam valsts budžetā ieskaitāmajam nodokļa maksājumam, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu atbilstoši saistību izpildes procentam, ja šā punkta “a” apakšpunktā noteiktajā termiņā nodokļu maksātājs samaksā vairāk nekā 50 procentus no nokavētā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparāda, kas izveidojies līdz 1999.gada 1.oktobrim, un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu”;

papildināt 25.punktu ar “d” apakšpunktu šādā redakcijā:

“d) piemērot šā punkta “a” vai “b” apakšpunkta nosacījumus attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parādiem ar tās pašvaldības piekrišanu, kuras budžetā ir ieskaitāmi vairāk par 50 procentiem no attiecīgā nodokļa maksājumiem .”;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 28. un 29.punktu šādā redakcijā:

“28. Ministru kabinetam līdz 2000.gada 1.septembrim pieņemt noteikumus, kuri nosaka valsts nodevas apmēru par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai, tās maksāšanas kārtību un nodevas atlaides mazaizsargātām un maznodrošinātām personām.

29. Šā likuma 11.panta otrās daļas 40.punkts stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.”

     

papildināt pārejas noteikumus ar 28. un 29.punktu šādā redakcijā:

“28. Ministru kabinetam līdz 2000.gada 1.septembrim pieņemt noteikumus, kuri nosaka valsts nodevas apmēru par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai, tās maksāšanas kārtību un nodevas atlaides mazaizsargātām un maznodrošinātām personām.

29. Šā likuma 11.panta otrās daļas 40.punkts stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.”