Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām”” (Reģ

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām”” (Reģ.nr.448) izskatīšanai 2.lasījumā.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.) grozījumu un

     

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.) šādus grozījumus:

11.pants. Valsts nodevu objekti

(1) Šādas valsts nodevas tiek uzliktas tikai saskaņā ar likumiem:

9) nodeva par darbību veikšanu īrestiesā - Īrestiesu likums.

 

1

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 11.panta pirmās daļas 9.punktu.

Atbalstīt

1. 11.pantā:

izslēgt pirmās daļas 9.punktu;

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

23) par būvprakses sertifikātu reģistrāciju;

 

2

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izteikt 11.panta otrās daļas 23.punktu šādā redakcijā:

“23) par profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanu un reģistrāciju.”

Neatbalstīt

 
 

papildināt 11.panta otro daļu ar 40., 41. un 42.punktu šādā redakcijā:

"40) par valsts valodas prasmes pārbaudi;

3

Deputāti M.Mitrofanovs, J.Sokolovskis

Izteikt likumprojekta 5.rindu šādā redakcijā:

"40) par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amatu pienākumu veikšanai;”

Atbalstīt

papildināt 11.panta otro daļu ar 40., 41. un 42.punktu šādā redakcijā:

"40) par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amatu pienākumu veikšanai;

 

41) par atteikšanās no Latvijas pilsonības dokumentēšanu;

     

41) par atteikšanās no Latvijas pilsonības dokumentēšanu;

 

42) par Latvijas pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu."

     

42) par Latvijas pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu."

 

29.pants. Pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas aprēķināšana

(1) Nodokļu, kā arī citu budžetā ieskaitāmo nokavēto maksājumu (arī soda naudu) summa (pamatparāds) tiek palielināta atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei kavējuma periodā.

(2) Par nodokļu, kā arī citu budžetā ieskaitāmo maksājumu nokavējumu no maksātāja tiek piedzīta nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav paredzēti citi nokavējuma naudas apmēri.

 

4

Finansu ministrs E.Krastiņš

29.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Nodokļu un nodevu nokavēto maksājumu (arī soda naudu) summa (pamatparāds) tiek palielināta atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei kavējuma periodā.

(2) Par nodokļu un nodevu maksājuma (arī soda naudas) samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procentu apmērā par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.”

Atbalstīt

2. 29.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Nodokļu un nodevu nokavēto maksājumu (arī soda naudu) summa (pamatparāds) tiek palielināta atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei kavējuma periodā.

(2) Par nodokļu un nodevu maksājuma (arī soda naudas) samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procentu apmērā par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.”

30.pants. Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi

(1) Juridiskās personas vai ar līgumu saistīta šādu personu grupa, vai šādu personu vai grupas pārstāvji katru mēnesi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā deklarē visus mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1000 latu. Ja nav deklarēti skaidrā naudā veiktie darījumi, kuru summa pārsniedz 1000 latu, maksājama soda nauda 5 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētie darījumi pārsniedz 3000 latu, maksājama soda nauda 10 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas; ja šie darījumi nav deklarēti šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, - 15 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(3) Kuģu aģentēšanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) tikai attiecībā uz starptautiskajiem autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas darījumiem, kuriem deklarējamo darījumu kopsumma mēneša laikā pārsniedz 3000 latu un kuri šos darījumus ir deklarējuši Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, netiek piemērota soda nauda 10 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas.

(4) Kuģu aģentēšanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuri nav ievērojuši šā panta trešās daļas nosacījumus, maksā soda naudu atbilstoši šā panta otrās daļas nosacījumiem.

(5) Šā panta normas neattiecas uz:

1) kredītiestāžu pakalpojumiem;

2) skaidrās naudas iemaksām kredītiestādēs šā panta pirmajā daļā noteikto darījumu dalībnieku kontos.

 

5

Finansu ministrs E.Krastiņš

30.pantā:

pirmajā daļā vārdu “šo” aizstāt ar vārdu “nedeklarēto”;

Atbalstīt

3. 30.pantā:

pirmajā daļā vārdu “šo” aizstāt ar vārdu “nedeklarēto”;

   

6

Finansu ministrs E.Krastiņš

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Par mazumtirdzniecībā veiktajiem darījumiem šā panta normas ir attiecināmas tikai uz preču pircēju.”.

Atbalstīt

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Par mazumtirdzniecībā veiktajiem darījumiem šā panta normas ir attiecināmas tikai uz preču pircēju.”.

 

32.pants. Atbildība par nodokļu bāzes samazināšanu

(2) Soda naudu nepiedzen, ja nodokļu maksātājs termiņā iesniegtajai deklarācijai vai nodokļu aprēķinam pirms nodokļu administrācijas pārbaudes sākuma iesniedzis deklarācijas labojumu vai nodokļa aprēķina precizējumu un samaksājis samazināto nodokļa summu.

 

7

Finansu ministrs E.Krastiņš

32.pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem “un ar to saistīto pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu.”;

Atbalstīt

4. 32.pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem “un ar to saistīto pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu.”;

(3) Šā panta otrās daļas nosacījums piemērojams nodokļu maksātājiem ne vairāk kā vienu reizi taksācijas gadā.

 

8

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izslēgt trešo daļu.

Atbalstīt

izslēgt trešo daļu.

   

9

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt likumu ar 32.1 pantu šādā redakcijā:

“32.1 pants. Atbildība par deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu

“(1) Ja nodokļu maksātājs iesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas, pārskatus vai nodokļu aprēķinus (turpmāk tekstā – deklarācijas), neievērojot tiesību aktos noteiktos iesniegšanas termiņus, tad viņam tiek uzlikta soda nauda par deklarācijas iesniegšanu ar novēlošanos šādos apmēros, ja konkrēto nodokļu likumos nav noteikts citādi:

  1. līdz 15 kalendāra dienām – 0,1 procentu apmērā no kopējās deklarācijā uzradītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 50 latu;
  2. no 16 līdz 30 kalendāra dienām – 0,5 procentu apmērā no kopējās deklarācijā uzradītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 200 latu;

3) virs 30 kalendāra dienām – 1 procenta apmērā no kopējās deklarācijā uzradītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 500 latu”;

Atbalstīt

5. Papildināt likumu ar 32.1 pantu šādā redakcijā:

“32.1 pants. Atbildība par deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu

“(1) Ja nodokļu maksātājs iesniedz nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas, pārskatus vai nodokļu aprēķinus (turpmāk tekstā – deklarācijas), neievērojot tiesību aktos noteiktos iesniegšanas termiņus, tad viņam tiek uzlikta soda nauda par deklarācijas iesniegšanu ar novēlošanos šādos apmēros, ja konkrēto nodokļu likumos nav noteikts citādi:

  1. līdz 15 kalendāra dienām – 0,1 procentu apmērā no kopējās deklarācijā uzradītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 50 latu;
  2. no 16 līdz 30 kalendāra dienām – 0,5 procentu apmērā no kopējās deklarācijā uzradītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 200 latu;

3) virs 30 kalendāra dienām – 1 procenta apmērā no kopējās deklarācijā uzradītās nodokļa summas, bet ne vairāk kā 500 latu”;

33.pants. Atbildība par deklarāciju neiesniegšanu, atkārtotu nodokļa summas samazināšanu

 

10

Finansu ministrs E.Krastiņš

33.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“33.pants. Atbildība par atkārtotu nodokļa bāzes samazināšanu”.

Atbalstīt

6. 33.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“33.pants. Atbildība par atkārtotu nodokļa bāzes samazināšanu”;

(1) Ja nodokļu maksātājs noteiktajos termiņos nav iesniedzis nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus vai triju gadu laikā atkārtoti pārkāpis nodokļu likumus (samazinājis nodokļu bāzi, neuzrādīdams ienākumus vai uzrādīdams mazākus ienākumus, vai ar dokumentiem apliecinājis nepamatotus izdevumus), nodokļu administrācija piedzen no nodokļu maksātāja nesamaksātā (iztrūkstošā) nodokļa summu un soda naudu šīs summas divkāršā apmērā.

 

11

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izslēgt pirmajā daļā vārdus “noteiktajos termiņos nav iesniedzis nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus vai”.

Atbalstīt

izslēgt pirmajā daļā vārdus “noteiktajos termiņos nav iesniedzis nodokļu administrācijai konkrēto nodokļu likumos paredzētās deklarācijas vai nodokļu aprēķinus vai”.

(2) Nodokļu administrācija ne biežāk kā reizi trijos maksāšanas periodos var samazināt soda naudu par nesistemātiskiem netīšiem pārkāpumiem, ja to dēļ fiziskās personas nodokļa maksājumi samazināti ne vairāk kā par 50 latiem, bet juridiskās personas nodokļa maksājumi - ne vairāk kā par 250 latiem vienā maksāšanas periodā, kā arī par deklarāciju un nodokļu aprēķinu iesniegšanas nokavējumu, kas nav ilgāks par trijām dienām.

 

12

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nodokļu administrācija var samazināt soda naudu par nesistemātiskiem pārkāpumiem, bet ne vairāk kā 70 procentu apmērā no papildus aprēķinātās soda naudas summas.”

Neatbalstīt

 

 

25. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Finansu ministrija, pamatojoties uz finansu ministra izveidotas starpministriju komisijas ieteikumu, ir tiesīga līdz 2001.gada 1.janvārim:

a) samazināt valsts budžetā ieskaitāmajam nokavētajam nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu līdz 100 procentiem tiem nodokļu maksātājiem, kuri 90 dienu laikā no Finansu ministrijas lēmuma pieņemšanas dienas samaksā visu līdz 1999.gada 1.oktobrim nokavētā valsts budžetā ieskaitāmā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparādu un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu,

b) samazināt valsts budžetā ieskaitāmajam nokavētajam nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu atbilstoši saistību izpildes procentam, ja šā punkta "a" apakšpunktā noteiktajā termiņā nodokļu maksātājs samaksā vairāk nekā 50 procentus no nokavētā valsts budžetā ieskaitāmā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparāda, kas izveidojies līdz 1999.gada 1.oktobrim, un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu,

c) piemērot nodokļu maksātājam šā punkta "a" vai "b" apakšpunkta nosacījumus ne vairāk kā divas reizes.

 

13

Finansu ministrs E.Krastiņš

Pārējas noteikumu 25.punktā:

izteikt “a” un “b” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) samazināt nokavētajam valsts budžetā ieskaitāmajam nodokļa maksājumam, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam, iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu līdz 100 procentiem tiem nodokļu maksātājiem, kuri 90 dienu laikā no Finansu ministrijas lēmuma pieņemšanas dienas samaksā visu līdz 1999.gada 1.oktobrim nokavētā konkrētā nodokļa pamatparādu un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu,

b) samazināt nokavētajam valsts budžetā ieskaitāmajam nodokļa maksājumam, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu atbilstoši saistību izpildes procentam, ja šā punkta "a" apakšpunktā noteiktajā termiņā nodokļu maksātājs samaksā vairāk nekā 50 procentus no nokavētā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparāda, kas izveidojies līdz 1999.gada 1.oktobrim, un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu”

 

Atbalstīt

7. Pārejas noteikumos:

izteikt 25.punkta “a” un “b” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) samazināt nokavētajam valsts budžetā ieskaitāmajam nodokļa maksājumam, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam, iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu līdz 100 procentiem tiem nodokļu maksātājiem, kuri 90 dienu laikā no Finansu ministrijas lēmuma pieņemšanas dienas samaksā visu līdz 1999.gada 1.oktobrim nokavētā konkrētā nodokļa pamatparādu un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu,

b) samazināt nokavētajam valsts budžetā ieskaitāmajam nodokļa maksājumam, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu atbilstoši saistību izpildes procentam, ja šā punkta "a" apakšpunktā noteiktajā termiņā nodokļu maksātājs samaksā vairāk nekā 50 procentus no nokavētā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparāda, kas izveidojies līdz 1999.gada 1.oktobrim, un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu”;

 

 

   

14

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt punktu ar “d” apakšpunktu šādā redakcijā:

“d) piemērot šā punkta “a” vai “b” apakšpunkta nosacījumus attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parādiem ar tās pašvaldības piekrišanu, kuras budžetā ir ieskaitāmi vairāk par 50 procentiem no attiecīgā nodokļa maksājumiem .”.

Atbalstīt

papildināt 25.punktu ar “d” apakšpunktu šādā redakcijā:

“d) piemērot šā punkta “a” vai “b” apakšpunkta nosacījumus attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parādiem ar tās pašvaldības piekrišanu, kuras budžetā ir ieskaitāmi vairāk par 50 procentiem no attiecīgā nodokļa maksājumiem .”;

   

15

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 28. un 29.punktu šādā redakcijā:

“28. Ministru kabinetam līdz 2000.gada 1.septembrim pieņemt noteikumus, kuri nosaka valsts nodevas apmēru par valsts valodas prasmes pārbaudi, tās maksāšanas kārtību un nodevas atlaides mazaizsargātām un maznodrošinātām personām.

29. Šā likuma 11.panta otrās daļas 40.punkts stājas spēkā 2000.gada 1.septembrī.”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(17)

 
   

16

Deputāti M.Mitrofanovs, J.Sokolovskis

Papildināt ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Ministru kabinetam līdz 2000.gada 1.septembrim pieņemt noteikumus, kuri nosaka valsts nodevas apmēru par valsts valodas atestāciju, tās maksāšanas kārtību un nodevas atlaides mazaizsargātām un maznodrošinātām personām.”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(17)

 

 

   

17

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 28.punktu šādā redakcijā:

“28. Ministru kabinetam līdz 2000.gada 1.septembrim pieņemt noteikumus, kuri nosaka valsts nodevas apmēru par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amatu pienākumu veikšanai, tās maksāšanas kārtību un nodevas atlaides mazaizsargātām un maznodrošinātām personām.”

Atbalstīt

papildināt pārejas noteikumus ar 28.punktu šādā redakcijā:

“28. Ministru kabinetam līdz 2000.gada 1.septembrim pieņemt noteikumus, kuri nosaka valsts nodevas apmēru par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amatu pienākumu veikšanai, tās maksāšanas kārtību un nodevas atlaides mazaizsargātām un maznodrošinātām personām.”;

   

18

Deputāts Dz.Ābiķis

Iekļaut likumprojektā pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“11.panta otrās daļas 40.punkts stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri.”

Atbalstīt

papildināt pārejas noteikumus ar 29.punktu šādā redakcijā:

“29. 11.panta otrās daļas 40.punkts stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri.”