Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Ciltsdarba likumā” trešajam lasījumam

( reģ. nr.445)

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija (reģ. nr.445, dok. nr.1646)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Ciltsdarba likumā

     

Grozījumi Ciltsdarba likumā

 

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.) šādus grozījumus:

1.pants

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) ciltsapliecība - dzīvnieka izcelšanos un ciltsvērtību raksturojošs dokuments;

-------------------------------------

1. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) šķirnes dzīvnieka sertifikāts (ciltsapliecība) - dzīvnieka izcelšanos un ciltsvērtību raksturojošs dokuments;";

 

 

   

1. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) šķirnes dzīvnieka sertifikāts (ciltsapliecība) - dzīvnieka izcelšanos un ciltsvērtību raksturojošs dokuments;";

 

papildināt pantu ar 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"11) embriju transplantēšanas uzņēmums - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas nodarbojas ar embriju iegūšanu, apstrādi un realizāciju;

 

 

     

papildināt pantu ar 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"11) embriju transplantēšanas uzņēmums - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas nodarbojas ar embriju iegūšanu, apstrādi un realizāciju;

 

 

12) mākslīgās apsēklošanas stacija - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas nodarbojas ar bioprodukta iegūšanu, apstrādi un realizāciju;

     

 

12) mākslīgās apsēklošanas stacija - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas nodarbojas ar bioprodukta iegūšanu, apstrādi un realizāciju;

 

 

13) šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai sabiedriska organizācija, kura nodarbojas ar attiecīgas dzīvnieku sugas un šķirnes izkopšanu un selekciju, sniedz dzīvnieku audzētājiem ar ciltsdarbu saistītos pakalpojumus un pilda ar ciltsdarbu saistītās valsts pārvaldes funkcijas."

     

13) šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai sabiedriska organizācija, kas nodarbojas ar attiecīgas dzīvnieku sugas un šķirnes izkopšanu un selekciju, sniedz dzīvnieku audzētājiem ar ciltsdarbu saistītos pakalpojumus un pilda ar ciltsdarbu saistītās valsts pārvaldes funkcijas."

4.pants

(1) Zemkopības ministrija:

----------------------------------------

4) nodrošina ar ciltsdarbu saistīto normatīvo aktu izdošanu.

2. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izstrādā ar ciltsdarbu saistīto normatīvo aktu projektus;";

     

2. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izstrādā ar ciltsdarbu saistīto normatīvo aktu projektus;";

 

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" izvēlas konkrētas šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas, kuras pilnvaro pildīt ar ciltsdarbu saistītās valsts pārvaldes funkcijas.";

     

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" izvēlas konkrētas šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas, kuras pilnvaro pildīt ar ciltsdarbu saistītās valsts pārvaldes funkcijas.";

 

 

 

(2) Zemkopības ministrs ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošajām

institūcijām apstiprina:

1) instrukcijas par Valsts ciltsgrāmatas kārtošanu, pārraudzības veikšanu, šķirnes dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanu, dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu, embriju un olšūnu pārstādīšanu;

2) nolikumus par vaislinieku un to bioprodukta sertificēšanu,

ciltsdokumentācijas kārtošanu un ciltsapliecības izdošanu, par pārraugu, mākslīgās apsēklošanas tehniķu, dzīvnieku vērtēšanas ekspertu apmācību un sertificēšanu, kā arī ieteikumus attiecībā uz ciltsdarba pakalpojumu

izcenojumiem.

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zemkopības ministrs ministrijas padotībā esošajām institūcijām apstiprina:

1) instrukciju par šķirnes dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanu;

2) instrukciju par pārraugu, mākslīgās apsēklošanas tehniķu un dzīvnieku vērtēšanas ekspertu apmācību un sertificēšanas procedūru.";

     

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zemkopības ministrs ministrijas padotībā esošajām institūcijām apstiprina:

1) instrukciju par šķirnes dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanu;

2) instrukciju par pārraugu, mākslīgās apsēklošanas tehniķu un dzīvnieku vērtēšanas ekspertu apmācību un sertificēšanas procedūru.";

(3) Instrukcijas un ieteikumi tiek publicēti laikrakstā "Latvijas

Vēstnesis".

         
 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zemkopības ministrs izveido šķirnes dzīvnieku audzēšanas konsultatīvās padomes."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zemkopības ministrs izveido šķirnes dzīvnieku audzēšanas konsultatīvās padomes."

5.pants

Dzīvnieku vērtēšanu un kontrolnovērtēšanu, dzīvnieku pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, embriju un olšūnu pārstādīšanu un šķirnes materiāla ievešanu un izvešanu atļauts veikt personām, kuras Ministru kabineta

noteiktajā kārtībā saņēmušas attiecīgu sertifikātu.

3. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants

Dzīvnieku vērtēšanu un kontrolvērtēšanu, dzīvnieku pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu un embriju pārstādīšanu, vaislinieku bioprodukta un embriju realizāciju, kā arī šķirnes materiāla ievešanu un izvešanu atļauts veikt fiziskajām personām, kuras Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir saņēmušas attiecīgu sertifikātu."

     

3. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants

Dzīvnieku vērtēšanu un kontrolvērtēšanu, dzīvnieku pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu un embriju pārstādīšanu, vaislinieku bioprodukta un embriju realizāciju, kā arī šķirnes materiāla ievešanu un izvešanu atļauts veikt fiziskajām personām, kuras Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir saņēmušas attiecīgu sertifikātu."

7.pants

--------------------------------------------

(3) Ciltsdarba valsts inspektora amatu ir tiesīgi ieņemt rajonu

lauksaimniecības departamentu vecākie referenti lopkopības jautājumos, kas vienlaikus pilda gan ciltsdarba valsts inspektora, gan rajona lauksaimniecības departamenta vecākā referenta lopkopības jautājumos pienākumus.

4. 7.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ciltsdarbu kontrolē inspektori, kurus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ciltsdarba valsts inspekcijas priekšnieks."

 

1.

Juridiskais birojs

Papildināt 7. panta trešo daļu pēc vārda “kontrolē”ar vārdu “valsts”.

Atbalstīt.

4. 7.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ciltsdarbu kontrolē valsts inspektori, kurus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ciltsdarba valsts inspekcijas priekšnieks."

 

10.pants

(1) Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un citas ar ciltsdarbu saistītas juridiskās personas to statūtos paredzētajā kārtībā izkopj attiecīgas

dzīvnieku šķirnes un sniedz dzīvnieku audzētājiem ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus.

5. 10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ciltsdarbu veic:

1) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), dzīvnieku īpašnieki, kā arī šā likuma 5.pantā minētās fiziskās personas;

2.

Juridiskais birojs

Papildināt 10. panta pirmās daļas 1. punktu pēc vārda “(uzņēmējsabiedrības)”ar vārdiem “kas atbilstoši to statūtiem veic ar ciltsdarbu saistītās funkcijas”.

Atbalstīt.

5. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants

(1) Ciltsdarbu veic:

1)uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas atbilstoši to statūtiem veic ar ciltsdarbu saistītās funkcijas, dzīvnieku īpašnieki, kā arī šā likuma 5.pantā minētās fiziskās personas;

 

 

 

 

2) šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas, kuru atbilstības kritērijus nosaka Ministru kabinets, paredzot šīm organizācijām noteiktus mērķus un uzdevumus ciltsdarba veikšanai;

     

 

 

2) šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas, kuru atbilstības kritērijus nosaka Ministru kabinets, paredzot šīm organizācijām noteiktus mērķus un uzdevumus ciltsdarba veikšanai;

 

3) šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības, kuru atbilstības kritērijus nosaka Ministru kabinets, paredzot šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību statusa piešķiršanas kārtību.";

     

3) šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības, kuru atbilstības kritērijus nosaka Ministru kabinets, paredzot šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību statusa piešķiršanas kārtību.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto juridisko personu galvenie darbības

virzieni ir šādi:

1) ciltsdarba programmu izstrāde un realizācija;

2) pārraudzības darba organizēšana un vadība;

3) dzīvnieku mākslīgā apsēklošana, embriju un olšūnu pārstādīšana;

4) Valsts ciltsgrāmatas kārtošana;

5) ciltsapliecību apstiprināšana dzīvnieku tirdzniecībai;

6) priekšlikumu sagatavošana ciltsdarbu regulējošiem normatīvajiem aktiem (instrukcijām, ieteikumiem);

7) lopkopības izstāžu organizēšana;

8) šķirnes dzīvnieku audzētāju interešu pārstāvēšana Latvijā un

ārvalstīs;

9) citu ar ciltsdarbu saistītu pakalpojumu sniegšana dzīvnieku

audzētājiem.

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas:

1) izstrādā un realizē ciltsdarba programmas;

2) kārto Valsts ciltsgrāmatu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

3) kārto ciltsdokumentāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4) sagatavo priekšlikumus ciltsdarbu regulējošo normatīvo aktu (instrukciju, ieteikumu) projektiem;

5) piedalās lopkopības izstāžu organizēšanā;

6) pārstāv šķirnes dzīvnieku audzētājus Latvijā un ārvalstīs;

7) sniedz dzīvnieku īpašniekiem citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus."

     

"(2) Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas:

1) izstrādā un realizē ciltsdarba programmas;

2) kārto Valsts ciltsgrāmatu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

3) kārto ciltsdokumentāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4) sagatavo priekšlikumus ciltsdarbu regulējošo normatīvo aktu (instrukciju, ieteikumu) projektiem;

5) piedalās lopkopības izstāžu organizēšanā;

6) pārstāv šķirnes dzīvnieku audzētājus Latvijā un ārvalstīs;

7) sniedz dzīvnieku īpašniekiem citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus."

11.pants

Ciltsdarba informācijas datu bāzes izveidošanu, uzturēšanu un arhivēšanu nodrošina valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs" (turpmāk - Datu apstrādes centrs). Šajā nolūkā Datu apstrādes centrs:

1) izveido un kārto dzīvnieku īpašnieku, ganāmpulku un dzīvnieku vienotu reģistru;

2) piešķir identifikācijas numurus valstī audzējamiem šķirnes dzīvniekiem;

3) sagatavo datus augstvērtīgu dzīvnieku ierakstīšanai Valsts

ciltsgrāmatā un datus ciltsapliecību izsniegšanai;

4) sniedz dzīvnieku turētājiem ar ciltsdarba informācijas datu apstrādi

saistītas konsultācijas.

6. Izslēgt 11.panta 2.punktā vārdu "šķirnes".

     

6. Izslēgt 11.panta 2.punktā vārdu "šķirnes".

13.pants

(1) Dzīvnieku individuālās ražības un ar to saistīto pazīmju

(ķermeņbūves, reproduktīvo īpašību u.c.) pārbaudes nolūkos tiek veikta

pārraudzība, kontrolnovērtēšana un citi pasākumi (dzīvnieku mērīšana,

eksterjera novērtēšana), kuros iegūst datus ciltsvērtības un šķirnes ģenētiskā potenciāla noteikšanai.

 

(2) Dzīvnieku pārraudzību veic sertificēta persona, kura ir

reģistrējusies kā individuālā darba veicēja vai ir darba attiecībās ar

juridisko personu.

 

         
 

7. Papildināt 13.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Dzīvnieku pārraudzība tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbilstoši katrai dzīvnieku sugai."

     

7. Papildināt 13.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Dzīvnieku pārraudzība tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbilstoši katrai dzīvnieku sugai."

15.pants

(1) Lai salīdzinātu dzīvniekus pēc to produktivitātes un novērtētu pēc

pēcnācēju labuma, barības izmantošanas spējām, ātraudzības un produkcijas

kvalitatīvajiem rādītājiem, tiek veikta dzīvnieku kontrolnovērtēšana.

(2) Dzīvnieku kontrolnovērtēšanu ciltsdarba programmās noteiktajās

saimniecībās veic sertificētas fiziskās un juridiskās personas. Ieteikumus dzīvnieku kontrolnovērtēšanai apstiprina zemkopības ministrs.

 

 

 

 

 

 

 

8. Izslēgt 15.panta otrajā daļā vārdus "un juridiskās".

     

8. Izslēgt 15.panta otrajā daļā vārdus "un juridiskās".

 

16.pants

(1) Dzīvnieku atražošana notiek, dzīvniekus mākslīgi apsēklojot,

pārstādot embrijus vai olšūnas vai arī dabiskā ceļā, izmantojot lecināšanai

augstvērtīgus sertificētus vaisliniekus.

9. 16.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "vai olšūnas";

 

     

 

9. 16.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "vai olšūnas";

 

(2) Pēcnācēju atražošanai drīkst izmantot tikai sertificētus

vaisliniekus un sertificētu bioproduktu.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pēcnācēju atražošanai drīkst izmantot tikai sertificētus vaisliniekus un sertificētu bioproduktu. Vaislinieku un bioprodukta sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

     

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Pēcnācēju atražošanai drīkst izmantot tikai sertificētus vaisliniekus un sertificētu bioproduktu. Vaislinieku un bioprodukta sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Vaislinieku bioproduktu, embrijus un olšūnas drīkst iegūt tikai juridiskā persona, kurai izsniegts sertifikāts dzīvnieku mākslīgai apsēklošanai un embriju un olšūnu pārstādīšanai.

"(3) Vaislinieku bioproduktu drīkst iegūt mākslīgās apsēklošanas stacija, kas ir reģistrēta Ciltsdarba valsts inspekcijā. Embrijus drīkst iegūt embriju transplantācijas uzņēmums, kas ir reģistrēts Ciltsdarba valsts inspekcijā. Mākslīgās apsēklošanas stacijas un embriju transplantācijas uzņēmuma atbilstības kritērijus un reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

     

(3) Vaislinieku bioproduktu drīkst iegūt mākslīgās apsēklošanas stacija, kas ir reģistrēta Ciltsdarba valsts inspekcijā. Embrijus drīkst iegūt embriju transplantācijas uzņēmums, kas ir reģistrēts Ciltsdarba valsts inspekcijā. Mākslīgās apsēklošanas stacijas un embriju transplantācijas uzņēmuma atbilstības kritērijus un reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

17.pants

(1) Vaislinieku bioprodukta, embriju un olšūnu realizācijai ir

nepieciešams sertifikāts, ko izsniedz Ciltsdarba valsts inspekcija.

 

 

10. 17.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "un olšūnu";

     

10. 17.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "un olšūnu";

(2) Sertificētu bioproduktu atļauts pārdot:

1) fiziskajām un juridiskajām personām, kuras saņēmušas sertifikātu mākslīgās apsēklošanas veikšanai, ir reģistrējušās kā individuālā darba veicējas vai pārstāv juridisko personu;

----------------------------------------------

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) juridiskajām personām un tām fiziskajām personām, kuras saņēmušas sertifikātu mākslīgās apsēklošanas veikšanai, ir reģistrējušās kā individuālā darba veicējas vai pārstāv juridisko personu;";

3.

Juridiskais birojs

Papildināt 17. panta otrās daļas 1. punktu pēc vārdiem “juridiskajām personām”ar vārdiem “kas atbilstoši to statūtiem veic ar ciltsdarbu saistītās funkcijas”.

Atbalstīt.

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) juridiskajām personām, kuras atbilstoši to statūtiem veic ar ciltsdarbu saistītās funkcijas, un tām fiziskajām personām, kuras saņēmušas sertifikātu mākslīgās apsēklošanas veikšanai, ir reģistrējušās kā individuālā darba veicējas vai pārstāv juridisko personu;";

 

 

(3) Persona, kurai ir pārdots vaislinieku bioprodukts, veic tā

izlietojuma uzskaiti zemkopības ministra noteiktajā kārtībā.

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Persona, kurai ir pārdots vaislinieku bioprodukts, uzskaita tā izlietojumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Persona, kurai ir pārdots vaislinieku bioprodukts, uzskaita tā izlietojumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

 

 

18.pants

(1) Ar embriju un olšūnu pārstādīšanu drīkst nodarboties fiziskās un juridiskās personas, kuras ir saņēmušas Ciltsdarba valsts inspekcijā sertifikātu šā darba veikšanai.

(2) Persona, kas izdara embriju un olšūnu pārstādīšanu, veic olšūnu un

embriju izlietojuma uzskaiti zemkopības ministra noteiktajā kārtībā.

 

 

 

11. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants

Persona, kura transplantē embrijus, uzskaita to izlietojumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

 

     

 

 

 

 

11. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants

Persona, kura transplantē embrijus, uzskaita to izlietojumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

 

 

 

19.pants

Lai valstī netiktu ievesti zemas kvalitātes dzīvnieki, kuru izcelšanās

nav nosakāma un kuri nav piemēroti audzēšanai Latvijas apstākļos, personas, kas ieved dzīvniekus un to bioproduktu, reģistrējas un saņem sertifikātu Ciltsdarba valsts inspekcijā.

 

 

12. Izslēgt 19.pantā vārdus "reģistrējas un".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

12. Izslēgt 19.pantā vārdus "reģistrējas un".

 

 

 

 

13. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

     

 

13. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

 

"Pārejas noteikumi

 

1. Personām, kuras nodarbojas ar ciltsdarbu, likumā noteiktie sertifikāti jāsaņem līdz 2000.gada 31.decembrim.

 

4.

Juridiskais birojs

Pārejas noteikumu 1., 2. un 3. punktā aizstāt vārdu “personas” attiecīgajā locījumā ar vārdiem “fiziskās personas”attiecīgajā locījumā.

Atbalstīt.

"Pārejas noteikumi

 

1. Fiziskajām personām, kuras nodarbojas ar ciltsdarbu, likumā noteiktie sertifikāti jāsaņem līdz 2000.gada 31.decembrim.

 

 

2. Personas, kuras veic pārraudzību savā ganāmpulkā, ir beigušas dzīvnieku pārraudzības darba veikšanas kursus un saņēmušas attiecīgu apliecību, var strādāt bez sertifikāta.

     

2. Fiziskās personas, kuras veic pārraudzību savā ganāmpulkā, ir beigušas dzīvnieku pārraudzības darba veikšanas kursus un saņēmušas attiecīgu apliecību, var strādāt bez sertifikāta.

 

3. Personas, kuras veic dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu savā ganāmpulkā, ir beigušas dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas kursus un saņēmušas attiecīgu apliecību, var strādāt bez sertifikāta."

     

3.Fiziskās personas, kuras veic dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu savā ganāmpulkā, ir beigušas dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas kursus un saņēmušas attiecīgu apliecību, var strādāt bez sertifikāta."