Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Ciltsdarba likumā

Izdarīt Ciltsdarba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.; 1999, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) šķirnes dzīvnieka sertifikāts (ciltsapliecība) - dzīvnieka izcelšanos un ciltsvērtību raksturojošs dokuments;";

papildināt pantu ar 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"11) embriju transplantēšanas uzņēmums - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas nodarbojas ar embriju iegūšanu, apstrādi un realizāciju;

12) mākslīgās apsēklošanas stacija - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas nodarbojas ar bioprodukta iegūšanu, apstrādi un realizāciju;

13) šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai sabiedriska organizācija, kura nodarbojas ar attiecīgas dzīvnieku sugas un šķirnes izkopšanu un selekciju, sniedz dzīvnieku audzētājiem ar ciltsdarbu saistītos pakalpojumus un pilda ar ciltsdarbu saistītās valsts pārvaldes funkcijas."

2. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izstrādā ar ciltsdarbu saistīto normatīvo aktu projektus;";

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" izvēlas konkrētas šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas, kuras pilnvaro pildīt ar ciltsdarbu saistītās valsts pārvaldes funkcijas.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zemkopības ministrs ministrijas padotībā esošajām institūcijām apstiprina:

1) instrukciju par šķirnes dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanu;

2) instrukciju par pārraugu, mākslīgās apsēklošanas tehniķu un dzīvnieku vērtēšanas ekspertu apmācību un sertificēšanas procedūru.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zemkopības ministrs izveido šķirnes dzīvnieku audzēšanas konsultatīvās padomes."

3. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants

Dzīvnieku vērtēšanu un kontrolvērtēšanu, dzīvnieku pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu un embriju pārstādīšanu, vaislinieku bioprodukta un embriju realizāciju, kā arī šķirnes materiāla ievešanu un izvešanu atļauts veikt fiziskajām personām, kuras Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir saņēmušas attiecīgu sertifikātu."

4. 7.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ciltsdarbu kontrolē inspektori, kurus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ciltsdarba valsts inspekcijas priekšnieks."

5. 10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ciltsdarbu veic:

1) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), dzīvnieku īpašnieki, kā arī šā likuma 5.pantā minētās fiziskās personas;

2) šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas, kuru atbilstības kritērijus nosaka Ministru kabinets, paredzot šīm organizācijām noteiktus mērķus un uzdevumus ciltsdarba veikšanai;

3) šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības, kuru atbilstības kritērijus nosaka Ministru kabinets, nosakot šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību statusa piešķiršanas kārtību.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas:

1) izstrādā un realizē ciltsdarba programmas;

2) kārto Valsts ciltsgrāmatu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

3) kārto ciltsdokumentāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4) sagatavo priekšlikumus ciltsdarbu regulējošo normatīvo aktu (instrukciju, ieteikumu) projektiem;

5) piedalās lopkopības izstāžu organizēšanā;

6) pārstāv šķirnes dzīvnieku audzētājus Latvijā un ārvalstīs;

7) sniedz dzīvnieku īpašniekiem citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus."

6. Izslēgt 11.panta 2.punktā vārdu "šķirnes".

7. Papildināt 13.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Dzīvnieku pārraudzība tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, nosakot pārraudzības darba veikšanu atbilstoši katrai dzīvnieku sugai."

8. Izslēgt 15.panta otrajā daļā vārdus "un juridiskās".

9. 16.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "vai olšūnas";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pēcnācēju atražošanai drīkst izmantot tikai sertificētus vaisliniekus un sertificētu bioproduktu. Vaislinieku un bioprodukta sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vaislinieku bioproduktu drīkst iegūt mākslīgās apsēklošanas stacija, kas ir reģistrēta Ciltsdarba valsts inspekcijā. Embrijus drīkst iegūt embriju transplantācijas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas ir reģistrēts Ciltsdarba valsts inspekcijā. Mākslīgās apsēklošanas stacijas un embriju transplantācijas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) atbilstības kritērijus un reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

10. 17.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "un olšūnu";

 

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) juridiskajām personām un tām fiziskajām personām, kuras saņēmušas sertifikātu mākslīgās apsēklošanas veikšanai, ir reģistrējušās kā individuālā darba veicējas vai pārstāv juridisko personu;";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Persona, kurai ir pārdots vaislinieku bioprodukts, uzskaita tā izlietojumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

11. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants

Persona, kura transplantē embrijus, uzskaita embriju izlietojumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

12. Izslēgt 19.pantā vārdus "reģistrējas un".

13. Papildināt likumu ar nodaļu "Pārejas noteikumi" šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Personām, kuras nodarbojas ar ciltsdarbu, likumā noteiktie sertifikāti jāsaņem līdz 2000.gada 31.decembrim.

2. Personas, kuras veic pārraudzību savā ganāmpulkā, ir beigušas dzīvnieku pārraudzības darba veikšanas kursus un saņēmušas attiecīgu apliecību, var strādāt bez sertifikāta.

3. Personas, kuras veic dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu savā ganāmpulkā, ir beigušas dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas kursus un saņēmušas attiecīgu apliecību, var strādāt bez sertifikāta."