Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par apdrošināšanas līgumu"” (reģ.nr. 444) 3.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

 

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par apdrošināšanas līgumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par apdrošināšanas līgumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

17) labuma guvējs - personu apdrošināšanā persona, kurai izmaksājama apdrošināšanas atlīdzība atbilstoši apdrošināšanas līgumam;

18) kopapdrošināšana - vairāku apdrošinātāju vienošanās apdrošināt vienu un to pašu apdrošināšanas objektu viena apdrošināšanas līguma ietvaros;

19) personu apdrošināšana - personas dzīvības, veselības vai fiziskā stāvokļa apdrošināšana;

20) trešā persona - civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā persona, kurai paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.

1. 1.pantā:

papildināt pantu ar jaunu 17.punktu šādā redakcijā:

“17) gratifikācijas (bonusi) — dzīvības apdrošināšanā apdrošinājuma summas palielināšana un apdrošināšanas prēmijas samazināšana atkarībā no apdrošināšanas sabiedrības finansu darbības rezultātiem;”;

uzskatīt līdzšinējo 17., 18., 19. un 20.punktu attiecīgi par 18., 19., 20. un 21.punktu;

papildināt pantu ar jaunu 22.punktu šādā redakcijā:

“22) atpirkuma summa — naudas summa, kuras lielums vai aprēķināšanas kārtība noteikta dzīvības apdrošināšanas līgumā un kuru izmaksā apdrošinājuma ņēmējam, ja pēc viņa iniciatīvas apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pirms termiņa.”

     

1. 1.pantā:

papildināt pantu ar jaunu 17.punktu šādā redakcijā:

“17) gratifikācijas (bonusi) — dzīvības apdrošināšanā apdrošinājuma summas palielināšana un apdrošināšanas prēmijas samazināšana atkarībā no apdrošināšanas sabiedrības finansu darbības rezultātiem;”;

uzskatīt līdzšinējo 17., 18., 19. un 20.punktu attiecīgi par 18., 19., 20. un 21.punktu;

papildināt pantu ar jaunu 22.punktu šādā redakcijā:

“22) atpirkuma summa — naudas summa, kuras lielums vai aprēķināšanas kārtība noteikta dzīvības apdrošināšanas līgumā un kuru izmaksā apdrošinājuma ņēmējam, ja pēc viņa iniciatīvas apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pirms termiņa.”

 

2. Papildināt 6.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apdrošinātājs apdrošināšanas līguma darbības laikā nekavējoties informē apdrošinājuma ņēmēju un apdrošināto (ja viņš vienlaikus nav arī apdrošinājuma ņēmējs) par izmaiņām apdrošinātāja kontakttelefonu, kontaktadrešu un kontaktpersonu norādēs un citā līdzīgā informācijā, kas ir nepieciešama apdrošinājuma ņēmēja (apdrošinātā) līgumisko saistību izpildei.”

     

2. Papildināt 6.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apdrošinātājs apdrošināšanas līguma darbības laikā nekavējoties informē apdrošinājuma ņēmēju un apdrošināto (ja viņš vienlaikus nav arī apdrošinājuma ņēmējs) par izmaiņām apdrošinātāja kontakttelefonu, kontaktadrešu un kontaktpersonu norādēs un citā līdzīgā informācijā, kas ir nepieciešama apdrošinājuma ņēmēja (apdrošinātā) līgumisko saistību izpildei.”

14.pants. Izmaiņas sākotnējā informācijā

(1) Apdrošinātajam vai apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas līguma darbības laikā, izņemot personas dzīvības un veselības apdrošināšanas gadījumu, atbilstoši šā likuma 5.pantā noteiktajam ir pienākums rakstveidā paziņot apdrošinātājam par visiem tam zināmajiem apstākļiem, kuri var ievērojami palielināt apdrošinātā riska iestāšanās iespējamību vai iespējamo zaudējumu apjomu.

3. Papildināt 14.panta pirmo daļu pēc vārda “rakstveidā” ar vārdiem “tiklīdz tas ir iespējams”.

     

3. Papildināt 14.panta pirmo daļu pēc vārda “rakstveidā” ar vārdiem “tiklīdz tas ir iespējams”.

27.pants. Īpaši apdrošināšanas līguma izbeigšanas gadījumi

(1) Apdrošinātājs un apdrošinājuma ņēmējs var izbeigt apdrošināšanas līgumu laikā starp apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienu un apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās dienu. Par šādu apdrošināšanas līguma izbeigšanu paziņo otrai līgumslēdzējai pusei ne vēlāk kā 15 dienu laikā pirms tā stāšanās spēkā. Ja apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pēc apdrošinājuma ņēmēja iniciatīvas, apdrošinātājs atmaksā apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas prēmijas daļu, kuras apmēru nosaka, atskaitot no iemaksātās apdrošināšanas prēmijas pierādāmos ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos apdrošinātāja izdevumus, kuri nedrīkst pārsniegt 25 procentus no apdrošināšanas prēmijas. Pārējos gadījumos apdrošinātājs atmaksā apdrošinājuma ņēmējam iemaksāto apdrošināšanas prēmiju.

(2) Apdrošinājuma ņēmējs var izbeigt dzīvības un veselības

apdrošināšanas līgumu katru gadu tajā dienā, kad apdrošināšana stājās spēkā pirmo reizi, vai dienā, kad iemaksājama ikgadējā apdrošināšanas prēmija, paziņojot par to apdrošinātājam rakstveidā ne vēlāk kā 15 dienas pirms iepriekšminētās dienas, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi. Šajā gadījumā apdrošinātājs atmaksā noteiktu naudas summu atbilstoši apdrošināšanas līgumam.

4. Papildināt 27.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošinājuma ņēmējam — fiziskajai personai — ir tiesības izbeigt individuālo dzīvības apdrošināšanas līgumu 15 dienu laikā no šā līguma noslēgšanas dienas. Šajā gadījumā apdrošinātājs atmaksā visu apdrošinājuma ņēmēja iemaksāto apdrošināšanas prēmiju.

(4) Šā panta trešās daļas noteikumi neattiecas uz individuālajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem, kuru darbības termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem.”

     

4. Papildināt 27.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošinājuma ņēmējam — fiziskajai personai — ir tiesības izbeigt individuālo dzīvības apdrošināšanas līgumu 15 dienu laikā no šā līguma noslēgšanas dienas. Šajā gadījumā apdrošinātājs atmaksā visu apdrošinājuma ņēmēja iemaksāto apdrošināšanas prēmiju.

(4) Šā panta trešās daļas noteikumi neattiecas uz individuālajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem, kuru darbības termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem.”

32.pants. Prasības noilgums

(1) Prasības noilgums sākas no apdrošinātā riska iestāšanās brīža.

(2) Prasības tiesības izbeidzas, ja apdrošināšanas līgumā norādītā persona tās neizmanto triju gadu laikā, bet dzīvības un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas gadījumā - 10 gadu laikā.

(3) Ja apdrošināšanas līgumā ir noteikts, ka apdrošināšanas saistības izpildei jāgaida apdrošinājuma ņēmēja vai citas apdrošināšanas līgumā norādītās personas paziņojums, termiņš sākas no dienas, kad apdrošinājuma ņēmējam vai citai apdrošināšanas līgumā norādītajai personai radušās tiesības un iespējas sniegt paziņojumu.

(4) Pēc paziņojuma sniegšanas apdrošinātājam tiek izbeigts prasības noilgums.

(5) Ja apdrošinātājs izpilda noilgušu prasījumu, viņam nav tiesību no apdrošinājuma ņēmēja vai citas apdrošināšanas līgumā norādītās personas prasīt atpakaļ izpildīto.

5. Izteikt 32.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Prasības tiesības izbeidzas, ja apdrošināšanas līgumā norādītā persona tās neizmanto viena gada laikā, bet dzīvības apdrošināšanas gadījumā — 10 gadu laikā.”

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Deputāte I.Ūdre

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5. Izteikt 32.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Prasības tiesības izbeidzas, ja apdrošināšanas līgumā norādītā persona tās neizmanto viena gada laikā, bet dzīvības apdrošināšanas un likumos paredzētajos civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas gadījumos, izņemot sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu — 10 gadu laikā.””

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 32.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Prasības tiesības izbeidzas, ja dzīvības apdrošināšanas gadījumos apdrošināšanas līgumā norādītā persona tās neizmanto 10 gadu laikā. Pārējos apdrošināšanas veidos prasības tiesības izbeidzas viena gada laikā, izņemot gadījumus, kad likums ir noteicis obligātās apdrošināšanas nepieciešamību un prasības tiesību citu izbeigšanās termiņu.”

Daļēji iestrādāts Budžeta komisijas priekšli-kumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5. Izteikt 32.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Prasības tiesības izbeidzas, ja dzīvības apdrošināšanas gadījumos apdrošināšanas līgumā norādītā persona tās neizmanto 10 gadu laikā. Pārējos apdrošināšanas veidos prasības tiesības izbeidzas viena gada laikā, izņemot gadījumus, kad likums ir noteicis obligātās apdrošināšanas nepieciešamību un prasības tiesību citu izbeigšanās termiņu.”

46.pants. Zaudējumu segšana pēc apdrošināšanas līguma termiņa izbeigšanās

Apdrošinātājs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā sedz zaudējumus, kas radušies noslēgtā apdrošināšanas līguma darbības laikā, ja apdrošinātā persona par zaudējumus izraisījušo notikumu ir iesniegusi zaudējumu piedziņas prasību triju gadu laikā pēc apdrošināšanas līguma termiņa izbeigšanās.

6. Aizstāt 46.pantā vārdu “sedz” ar vārdiem “var segt”.

     

6. Aizstāt 46.pantā vārdu “sedz” ar vārdiem “var segt”.

50.pants. Trešās personas tiesības celt prasību

Trešajai personai ir tiesības celt prasību tieši pret apdrošinātāju, un apdrošinātājam ir tiesības apstrīdēt celtās prasības pamatotību.

 

3

Finansu ministrs E.Krastiņš

50.pantā papildināt pēc vārda “apdrošinātāju” ar vārdiem “normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.”

Atbalstīt

7. Papildināt 50.pantā pēc vārda “apdrošinātāju” ar vārdiem “normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.”

 

 

7. Papildināt likumu ar 55.pantu šādā redakcijā:

“55.pants. Prasības personu apdrošināšanas līgumam

(1) Papildus šā likuma 6.pantā noteiktajām prasībām personu apdrošināšanas līgumā norāda:

1) apdrošināšanas prēmijas apmēru un apdrošinājuma summas apmēru atsevišķi katram apdrošinātajam riskam, kā arī apdrošināšanas atlīdzības apmēru vai tās noteikšanas kārtību katram apdrošināšanas gadījumam;

2) dzīvības apdrošināšanas līgumā — atpirkuma summas apmēru un tās saņemšanas nosacījumus, apdrošinājuma ņēmēja tiesības pārveidot polisi, mainot apdrošinājuma summas apmēru un apdrošināšanas prēmijas maksāšanas kārtību un apmēru, nosacījumus jauna (atjaunota) dzīvības apdrošināšanas līguma noslēgšanai, kā arī gratifikāciju (bonusu) veidus un to aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību, bet tirgum piesaistītajā dzīvības apdrošināšanas līgumā norāda arī tam atbilstošos aktīvus un apdrošinājuma summas aprēķināšanas kārtību.

(2) Tāda personu apdrošināšanas līguma darbības laikā, kura darbības termiņš ir garāks par vienu gadu, apdrošinātājs rakstveidā informē apdrošinājuma ņēmēju un apdrošināto par:

     

8. Papildināt likumu ar 55.pantu šādā redakcijā:

“55.pants. Prasības personu apdrošināšanas līgumam

(1) Papildus šā likuma 6.pantā noteiktajām prasībām personu apdrošināšanas līgumā norāda:

1) apdrošināšanas prēmijas apmēru un apdrošinājuma summas apmēru atsevišķi katram apdrošinātajam riskam, kā arī apdrošināšanas atlīdzības apmēru vai tās noteikšanas kārtību katram apdrošināšanas gadījumam;

2) dzīvības apdrošināšanas līgumā — atpirkuma summas apmēru un tās saņemšanas nosacījumus, apdrošinājuma ņēmēja tiesības pārveidot polisi, mainot apdrošinājuma summas apmēru un apdrošināšanas prēmijas maksāšanas kārtību un apmēru, nosacījumus jauna (atjaunota) dzīvības apdrošināšanas līguma noslēgšanai, kā arī gratifikāciju (bonusu) veidus un to aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību, bet tirgum piesaistītajā dzīvības apdrošināšanas līgumā norāda arī tam atbilstošos aktīvus un apdrošinājuma summas aprēķināšanas kārtību.

(2) Tāda personu apdrošināšanas līguma darbības laikā, kura darbības termiņš ir garāks par vienu gadu, apdrošinātājs rakstveidā informē apdrošinājuma ņēmēju un apdrošināto par:

 

1)  apdrošināšanas prēmiju un apdrošināšanas atlīdzību aplikšanu ar nodokļiem un nodokļu ieturēšanas kārtību;

4

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 55.panta (2) daļas 1) punktu šādā redakcijā:

“1)  apdrošināšanas prēmiju un apdrošināšanas atlīdzību aplikšanu ar nodokļiem un nodokļu ieturēšanas kārtību un par izmaiņām šajos nosacījumos;”

Atbalstīt

1)  apdrošināšanas prēmiju un apdrošināšanas atlīdzību aplikšanu ar nodokļiem un nodokļu ieturēšanas kārtību un par izmaiņām šajos nosacījumos;

 

2) piešķirtajām gratifikācijām (bonusiem) — ne retāk kā reizi 12 mēnešos.”

     

2) piešķirtajām gratifikācijām (bonusiem) — ne retāk kā reizi 12 mēnešos.”

Pārejas noteikumi

1. Apdrošināšanas polises, kuru paraugus ir apstiprinājusi Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcija, saskaņojamas ar šā likuma prasībām viena gada laikā no likuma spēkā stāšanās dienas.

2. Apdrošināšanas polises, kuru paraugi ir apstiprināti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, izmantojamas līdz šā likuma pārejas noteikumu 1.punktā minētajam termiņam.

         
 

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

     

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

 

“3. Apdrošināšanas polises, kuru paraugi ir reģistrēti Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas polišu reģistrā, saskaņojamas ar likuma 55.panta prasībām līdz .......……… .

5

 

 

 

 

 

 

 

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Apdrošināšanas polises, kuru paraugi ir reģistrēti Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas polišu reģistrā, saskaņojamas ar likuma 55.panta prasībām līdz 2001.gada 1.aprīlim.”

Atbalstīt

“3. Apdrošināšanas polises, kuru paraugi ir reģistrēti Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas polišu reģistrā, saskaņojamas ar likuma 55.panta prasībām līdz 2001.gada 1.aprīlim.

 

4. Šā likuma 32.panta otrajā daļā noteiktais noilguma termiņš attiecas arī uz saistībām, kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti pirms šā likuma grozījumu spēkā stāšanās un pēc kuriem saistības nav izbeigušās. Šajos gadījumos noilguma termiņš skaitāms no šā likuma grozījumu spēkā stāšanās dienas. Ja pēc šāda aprēķina noilguma termiņš iznāk garāks par līdzšinējo, tas izbeidzas saskaņā ar līdzšinējo noilguma termiņu.”

6

Juridiskais birojs

Likumprojekta 8.pantā (Pārejas noteikumos) 4.punktā aizstāt vārdus “Šā likuma 32.panta 2.daļā noteiktais noilguma termiņš” ar vārdiem “Grozījums likuma 32.panta otrajā daļā par noilguma termiņu“.

Atbalstīt

4. Grozījums likuma 32.panta otrajā daļā par noilguma termiņu attiecas arī uz saistībām, kas izriet no līgumiem, kuri noslēgti pirms šā likuma grozījumu spēkā stāšanās un pēc kuriem saistības nav izbeigušās. Šajos gadījumos noilguma termiņš skaitāms no šā likuma grozījumu spēkā stāšanās dienas. Ja pēc šāda aprēķina noilguma termiņš iznāk garāks par līdzšinējo, tas izbeidzas saskaņā ar līdzšinējo noilguma termiņu.”

   

7

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt pārejas noteikumus 5.punktu šādā redakcijā:

“Šis likums sājas spēkā 2000.gada 1.jūnijā.”

Neatbalstīt

 
   

8

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojektu ar normu par tā spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums sājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.”

Atbalstīt

Likums sājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.