Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par apdrošināšanas līgumu"

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanas līgumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar jaunu 17.punktu šādā redakcijā:

"17) gratifikācijas (bonusi) – dzīvības apdrošināšanā apdrošinājuma summas palielināšana un apdrošināšanas prēmijas samazināšana atkarībā no apdrošināšanas sabiedrības finansu darbības rezultātiem;";

uzskatīt līdzšinējo 17., 18., 19. un 20.punktu attiecīgi par 18., 19., 20. un 21.punktu.

2. Papildināt 6.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Apdrošinātājs apdrošināšanas līguma darbības laikā nekavējoties informē apdrošinājuma ņēmēju (apdrošināto) par izmaiņām apdrošinātāja kontakttelefonu, kontaktadrešu un kontaktpersonu norādēs un citā līdzīgā informācijā, kas ir nepieciešama apdrošinājuma ņēmēja (apdrošinātā) līgumisko saistību izpildei."

3. Papildināt 14.panta pirmo daļu aiz vārda "rakstveidā" ar vārdiem "tiklīdz tas ir iespējams".

4. Papildināt 27.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošinājuma ņēmējam - fiziskajai personai - ir tiesības izbeigt individuālo dzīvības apdrošināšanas līgumu 15 dienu laikā no šā līguma noslēgšanas dienas. Šajā gadījumā apdrošinātājs atmaksā visu apdrošinājuma ņēmēja iemaksāto apdrošināšanas prēmiju.

(4) Šā panta trešās daļas noteikumi neattiecas uz individuālajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem, kuru darbības termiņš ir mazāks par sešiem mēnešiem."

 

5. Izteikt 32.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Prasības tiesības izbeidzas, ja apdrošināšanas līgumā norādītā persona tās neizmanto viena gada laikā, bet dzīvības apdrošināšanas gadījumā – 10 gadu laikā."

6. Aizstāt 46.pantā vārdu "sedz" ar vārdiem "var segt".

7. Papildināt likumu ar 55.pantu šādā redakcijā:

"55.pants. Prasības personu apdrošināšanas līgumam

(1) Papildus šā likuma 6.pantā noteiktajām prasībām personu apdrošināšanas līgumā norāda:

1) apdrošināšanas prēmijas apmēru un apdrošinājuma summas apmēru atsevišķi katram apdrošinātajam riskam, kā arī apdrošināšanas atlīdzības apmēru vai tās noteikšanas kārtību katram apdrošināšanas gadījumam;

2) dzīvības apdrošināšanas līgumā - atpirkuma summas apmēru un tās saņemšanas nosacījumus, apdrošinājuma ņēmēja tiesības pārveidot polisi, mainot apdrošinājuma summas apmēru un apdrošināšanas prēmijas maksāšanas kārtību un apmēru, nosacījumus jauna (atjaunota) dzīvības apdrošināšanas līguma noslēgšanai, kā arī gratifikāciju (bonusu) veidus un to aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību, bet tirgum piesaistītajā dzīvības apdrošināšanas līgumā norāda arī tam atbilstošos aktīvus un apdrošinājuma summas aprēķināšanas kārtību.

(2) Personu apdrošināšanas līguma darbības laikā apdrošinātājs rakstveidā informē apdrošinājuma ņēmēju un apdrošināto par:

1) apdrošināšanas prēmiju un apdrošināšanas atlīdzību aplikšanu ar nodokļiem un nodokļu ieturēšanas kārtību;

2) piešķirtajām gratifikācijām (bonusiem) (ne retāk kā reizi 12 mēnešos)."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Apdrošināšanas polises, kuru paraugi ir reģistrēti Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas polišu reģistrā, saskaņojamas ar šā likuma 55.panta prasībām viena gada laikā no 2000.gada … likuma "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanas līgumu"" spēkā stāšanās dienas."