Likumprojekts

Likumprojekts

Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju režīmu

Latvijas Republikā

1.pants. Likuma mērķis ir reglamentēt starptautisko organizāciju noteikto sankciju (turpmāk - sankcijas) režīmu un citus ar sankciju piemērošanu Latvijas Republikā saistītos jautājumus.

2.pants. Sankcijas ir pret trešo valsti vērsti ekonomiski, finansiāli vai politiski piespiedu līdzekļi, lai panāktu tādu tās rīcību, kas nodrošina vai atjauno mieru, drošību, taisnīga likuma varu vai starptautisko līgumu ievērošanu.

3.pants. Ārlietu ministrija informē Ministru kabinetu par sankciju noteikšanu, pagarināšanu, maiņu un izbeigšanu pret trešo valsti un nepieciešamajiem pasākumiem, kas veicami Latvijas Republikai šo sankciju īstenošanai.

4.pants. Sankciju režīma ieviešanu, pagarināšanu, maiņu un izbeigšanu pret trešo valsti, kā arī nepieciešamos pasākumus šā sankciju režīma īstenošanai nosaka Ministru kabinets.

5.pants. Ārlietu ministrija informē starptautiskās organizācijas par Ministru kabineta noteikumiem par sankciju režīmu Latvijas Republikā.

6.pants. Ministru kabineta noteikto sankciju režīmu savas kompetences ietvaros kontrolē Ministru kabineta noteiktas valsts institūcijas.

7.pants. Par šā likuma pārkāpumu persona saucama pie likumos noteiktās atbildības.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes noteikto sankciju režīmu Latvijas Republikā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 16.nr.).

 

ANOTĀCIJA

Likumprojektam “Par starptautisko organizāciju noteikto

sankciju režīmu Latvijas Republikā”

1. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

 

Patreiz ir spēkā likums “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padomes noteikto sankciju režīmu Latvijas Republikā”, kas regulē ar ANO Drošības padomes noteikto sankciju režīmu Latvijā saistītos jautājumus. Ar likumu “Par starptautisko organizāciju noteikto sankciju režīmu Latvijas Republikā” tiks izveidots mehānisms, kas nodrošinās starptautisko organizāciju noteikto sankciju īstenošanu Latvijas Republikā, tādējādi likuma darbība ietvers ne tikai ANO noteiktās sankcijas, bet arī Eiropas Savienības noteiktās sankcijas.

Likumprojekts ir izstrādāts saskaņā ar Nacionālo programmu integrācijai Eiropas Savienībā, kas paredz, ka līdz 2000.gada februārim ir jāizveido sankciju mehānisms, kas nodrošinātu Eiropas Savienības ierobežojošo pasākumu īstenošanu.

2. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Tiesību akts tieši minēto jautājumu neskar.

3. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu?

Tiesību akts tieši minēto jautājumu neskar.

4. Kāda var būt normatīvā akta iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Ir nepieciešami grozījumi Krimināllikumā, kas paredzētu atbildību par Ministru kabineta noteiktā sankciju režīma pārkāpšanu. Šāds grozījumu projekts Ārlietu ministrijā ir izstrādāts un saskaņots ar ieinteresētajām institūcijām.

Ar šī likuma spēkā stāšanos spēku zaudēs likums “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padomes noteikto sankciju režīmu Latvijas Republikā”.

5. Vai normatīvā akta projekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām ?

Likumprojekts atbilst 1995.gada 12.jūnijā Luksemburgā parakstītā Eiropas Līguma prasībām, kas paredz, ka Latvijai ir jāsadarbojas ar Eiropas Savienību kopīgās ārlietu un drošības politikas jomā.

6. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

Ārlietu ministrija informē Ministru kabinetu par katru gadījumu, kad kāda starptautiska organizācija nosaka sankciju režīmu pret trešo valsti. Katrā gadījumā, kad Latvija vēlas pievienoties starptautisko organziāciju noteiktajam sankciju režīmam, Ministru kabinets izdod noteikumus par šo sankciju režīmu Latvijas Republikā un nosaka atbildīgās institūcijas par noteikumu izpildi.

 

Ārlietu ministrs Indulis Bērziņš