Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

 

Grozījumi Krimināllikumā

(reģ.nr.436)

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

(ar redakcionāliem labojumiem) 3.lasījumam

1

2

3

4

5

 
 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

37.pants. Nāves sods

(1) Nāves sodu - nošaušanu var piespriest vienīgi par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos.

(2) Nāves sods nav piemērojams personām, kuras līdz nozieguma izdarīšanai nav sasniegušas astoņpadsmit gadu vecumu, un sievietēm.

1. Papildināt 37.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nāves sods piemērojams vienīgi tad, ja noziegums izdarīts kara laikā .”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

     

1. Papildināt 37.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Nāves sods piemērojams vienīgi tad, ja noziegums izdarīts kara laikā.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

49.pants. Vieglāka soda noteikšana nekā likumā paredzētais sods

(1) Ja tiesa, ievērojot vairākus vainīgā atbildību mīkstinošos apstākļus un vainīgā personību, atzīst par nepieciešamu noteikt viņam sodu, kas ir zemāks par minimālo robežu, kāda par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu

paredzēta likumā, vai atzīst par nepieciešamu noteikt citu, vieglāka soda veidu, tā var sodu attiecīgi mīkstināt, spriedumā obligāti norādot šāda nolēmuma motīvus.

(2) Uz tiem pašiem pamatiem tiesa var nepiemērot papildsodu, kas par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu likumā paredzēts kā obligāts.

(3) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja tiesa ir atzinusi, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts atbildību pastiprinošos apstākļos.

 

1.

Saeimas deputāts J. Ādamsons

Papildināt 49. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

,,(4) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja vainīgā persona tiek saukta pie kriminālatbildības par smagu noziegumu vai sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu.”

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

________

50.pants. Soda noteikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem

(1) Ja persona izdarījusi vairākus patstāvīgus noziedzīgus nodarījumus, tiesa, noteikusi sodu atsevišķi par katru nodarījumu, galīgo sodu nosaka pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, ietverot vieglāko sodu smagākajā vai arī pilnīgi vai daļēji saskaitot piespriestos sodus. Šādā gadījumā soda kopējais laiks nedrīkst pārsniegt attiecīgajam soda veidam noteikto maksimālo laiku.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas deputāts J. Ādamsons

Izteikt 50. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

,,(1) Ja persona izdarījusi vairākus pastāvīgus noziedzīgus nodarījumus, tiesa noteikusi sodu atsevišķi par katru nodarījumu, galīgo sodu nosaka pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, saskaitot piespriestos sodus.”

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

________

(2) Pēc noziedzīgo nodarījumu kopības saskaitīto brīvības atņemšanas sodu (izņemot mūža ieslodzījumu) kopējais laiks nedrīkst pārsniegt divdesmit gadus.

……

 

3.

Saeimas deputāts J. Ādamsons

Aizstāt 50. panta otrajā daļā vārdus ,,divdesmit gadus” ar vārdiem ,,četrdesmit gadus”.

 

Noraidīt

 

 

_______

(5) Tādā pašā kārtībā sods nosakāms, ja pēc sprieduma taisīšanas konstatēts, ka notiesātais vainīgs vēl citā noziedzīgā nodarījumā, ko viņš

izdarījis pirms sprieduma taisīšanas pirmajā lietā. Šajā gadījumā soda laikā ieskaitāms sods, kas pilnīgi vai daļēji jau izciests pēc pirmā sprieduma.

 

4.

Saeimas deputāts J. Ādamsons

Izteikt 50. panta piektās daļas otro teikumu jaunā redakcijā:

,,Šajā gadījumā soda laikam pieskaitāms sods, kas pilnīgi vai daļēji jau izciests pēc pirmā sprieduma”.

Noraidīt

 

 

 

_______

51.pants. Soda noteikšana pēc vairākiem spriedumiem

…

(3) Saskaitot sodus pēc vairākiem spriedumiem, soda kopējais laiks nedrīkst pārsniegt attiecīgajam soda veidam noteikto maksimālo laiku. Saskaitot brīvības atņemšanas sodus (izņemot mūža ieslodzījumu), soda kopējais laiks nedrīkst pārsniegt divdesmit piecus gadus.

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas deputāts J. Ādamsons

Izteikt 51. panta trešo daļu jaunā redakcijā:

,,(3) Saskaitot brīvības atņemšanas sodus (izņemot mūža ieslodzījumu), soda kopējais laiks nedrīkst pārsniegt četrdesmit gadus.”

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

_______

55.pants. Nosacīta notiesāšana

 

 

 

.......................................................

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

6.

Saeimas deputāts J. Ādamsons

Papildināt 55. pantu ar divām jaunām daļām šādā redakcijā:

,,(11) Nosacīta notiesāšana nav piemērojama personai, kura saukta pie kriminālatbildības par smagu noziegumu vai sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu, izņemot šī panta divpadsmitajā daļā minētos nosacījumus.

(12) Nosacīta notiesāšana piemērojama personai, kura sasniegusi 75 gadu vecumu, nav sabiedriski bīstama un kurai nepieciešama pastāvīga ārstnieciska aprūpe.”

Noraidīt

 

 

 

 

 

_______

62.pants. Notiesājoša sprieduma izpildīšanas noilgums

…

(3) Jautājumu par noilgumu personai, kurai piespriests mūža ieslodzījums vai nāves sods, izlemj tiesa. Ja tiesa neuzskata par iespējamu piemērot noilgumu, nāves sods tiek aizstāts ar brīvības atņemšanu.

 

7.

Saeimas deputāts J. Ādamsons

Izteikt 62. panta trešo daļu jaunā redakcijā:

,,(3) Noilgums nav piemērojams personai, kurai piespriests mūža ieslodzījums.”

Noraidīt

 

 

 

_______

86.pants. Latvijas Republikas Valsts prezidenta, Saeimas deputāta, Ministru kabineta locekļa un citas valsts amatpersonas dzīvības vai veselības apdraudējums

Par uzbrukumu Latvijas Republikas Valsts prezidentam, Saeimas deputātam, Ministru kabineta loceklim vai citai Latvijas Republikas Saeimas ievēlētai,

ieceltai vai apstiprinātai valsts amatpersonai sakarā ar tās valstisko darbību Latvijas Republikas interesēs, ja uzbrukums saistīts ar šīs personas dzīvības vai veselības apdraudējumu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz piecpadsmit gadiem.

 

8.

Saeimas deputāts J.Ādamsons:

Izteikt 86.pantu šādā redakcijā:

“86.pants. Draudu, šantāžas, dzīvības vai veselības apdraudējums Latvijas Republikas Valsts prezidentam, Saeimas deputātam, Ministru kabineta loceklim vai citas publiskas vai privātas institūcijas amatpersonai

(1) Par draudu, šantāžas, dzīvības vai veselības apdraudējuma izteikšanu Latvijas Republikas Valsts prezidentam, Saeimas deputātam, Ministru kabineta loceklim vai citas publiskas vai privātas institūcijas amatpersonai nolūkā kavēt viņa tiesības pildīt tiešos darba pienākumus,-

soda ar brīvības atņemšanu no diviem līdz pieciem gadiem.

(2) Par draudiem noslepkavot, nodarīt smagus miesas bojājumus vai iznīcināt mantu, ja šādu draudi izteikti Latvijas Republikas Valsts prezidentam, Saeimas deputātam, Ministru kabineta loceklim vai citas publiskas vai privātas institūcijas amatpersonai, vai viņu ģimenes locekļiem nolūkā kavēt amatpersonas tiesības pildīt tiešos darba pienākumus, vai kā rezultātā amatpersonai ir jāatkāpjas no amata,-

soda ar brīvības atņemšanu no pieciem līdz desmit gadiem.

(3) Par uzbrukumu, kas apdraud dzīvību vai veselību Latvijas Republikas Valsts prezidentam, Saeimas deputātam, Ministru kabineta loceklim, kā arī valsts vai sabiedriskas institūcijas amatpersonai, vai viņu ģimenes locekļiem sakarā ar amatpersonas darbību Latvijas Republikas interesēs,-

soda ar brīvības atņemšanu no desmit līdz piecpadsmit gadiem.”

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

________

88.pants. Terorisms

(1) Par spridzināšanu, dedzināšanu vai citām tīšām darbībām, kas vērstas

uz cilvēku iznīcināšanu, miesas bojājumu vai cita kaitējuma radīšanu cilvēku veselībai, par uzņēmumu, celtņu, naftas vai gāzes vadu, elektrolīniju, satiksmes ceļu un līdzekļu, telekomunikāciju tīklu vai citas

mantas iznīcināšanu vai bojāšanu nolūkā kaitēt Latvijas Republikai vai tās iedzīvotājiem, kā arī par šajā pašā nolūkā izdarītu masveida saindēšanu vai epidēmiju un epizootiju izplatīšanu -

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu.

(2) Par tīšu dzīvībai vai veselībai bīstamu vardarbību pret personu vai svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu, kas izdarīta ar spridzināšanu, dedzināšanu vai citā vispārbīstamā veidā, vai par šādu darbību piedraudējumu, kas izvirzīts kā vardarbības pārtraukšanas noteikums, ja ir

pamats uzskatīt, ka šie draudi var tikt izpildīti, nolūkā piespiest valsti, tās institūcijas vai starptautisku organizāciju izdarīt kādu darbību vai atturēties no tās, -

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no piecpadsmit līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu.

 

 

 

 

9.

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N.Pēterkops:

Izteikt 88.pantu šādā redakcijā:

“88.pants. Terorisms

(1) Par spridzināšanu, dedzināšanu vai citām tīšām darbībām, kas vērstas uz cilvēku iznīcināšanu, miesas bojājumu vai cita kaitējuma radīšanu cilvēku veselībai, par uzņēmumu, celtņu, naftas vai gāzes vadu, elektrolīniju, satiksmes ceļu un līdzekļu, telekomunikāciju tīklu, valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu vai citas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu nolūkā kaitēt Latvijas Republikai vai tās iedzīvotājiem, kā arī par šajā pašā nolūkā izdarītu kodolavāriju, radiācijas avāriju, masveida saindēšanu vai epidēmiju un epizootiju izplatīšanu -

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu.

(2) Par tīšu dzīvībai vai veselībai bīstamu vardarbību pret personu vai svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu, kas izdarīta ar spridzināšanu, dedzināšanu, kodolavārijas vai radiācijas avārijas izraisīšanu vai citā vispārbīstamā veidā, vai par šādu darbību piedraudējumu, kas izvirzīts kā vardarbības pārtraukšanas noteikums, ja ir

pamats uzskatīt, ka šie draudi var tikt izpildīti, nolūkā piespiest valsti, tās institūcijas vai starptautisku organizāciju izdarīt kādu darbību vai atturēties no tās, - soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no piecpadsmit līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu.”

 

 

 

Pieņemt

2. Izteikt 88.pantu šādā redakcijā:

“88.pants. Terorisms

(1) Par spridzināšanu, dedzināšanu vai citām tīšām darbībām, kas vērstas uz cilvēku iznīcināšanu, miesas bojājumu vai cita kaitējuma radīšanu cilvēku veselībai, par uzņēmumu, celtņu, naftas vai gāzes vadu, elektrolīniju, satiksmes ceļu un līdzekļu, telekomunikāciju tīklu, valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu vai citas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu nolūkā kaitēt Latvijas Republikai vai tās iedzīvotājiem, kā arī par šajā pašā nolūkā izraisītu kodolavāriju, radiācijas avāriju, masveida saindēšanu vai epidēmiju un epizootiju izplatīšanu —

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu.

(2) Par tīšu dzīvībai vai veselībai bīstamu vardarbību pret personu vai svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu, kas izdarīta ar spridzināšanu, dedzināšanu, kodolavārijas vai radiācijas avārijas izraisīšanu vai citā vispārbīstamā veidā, vai par šādu darbību piedraudējumu, kas izvirzīts kā vardarbības pārtraukšanas noteikums, ja ir pamats uzskatīt, ka šie draudi var tikt izpildīti, nolūkā piespiest valsti, tās institūcijas vai starptautisku organizāciju izdarīt kādu darbību vai atturēties no tās —

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no piecpadsmit līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu.”

98.pants. Radioaktīvo un ķīmisko vielu aprites drošības noteikumu

pārkāpšana

(1) Par radioaktīvo vielu vai citu jonizējošā starojuma avotu, bīstamo bioloģisko, bakterioloģisko, toksisko, ķīmisko vielu vai produktu vai citu

bīstamu vielu vai materiālu, preparātu vai vīrusu ražošanas, iegādāšanās, transportēšanas, uzglabāšanas vai lietošanas noteikumu pārkāpšanu, ja tā

izdarīta atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par šā panta pirmajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

 

 

 

 

10.

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N.Pēterkops:

Izteikt 98.pantu šādā redakcijā:

“98.pants. Bīstamu vielu vai materiālu aprites drošības noteikumu pārkāpšana

(1) Par radioaktīvo vielu, to skaitā kodolmateriālu un ar tiem saistīto materiālu, citu jonizējošā starojuma avotu, bīstamo bioloģisko, bakterioloģisko, toksisko, ķīmisko vielu vai produktu vai citu bīstamu vielu vai materiālu, preparātu vai vīrusu ražošanas, iegādāšanās, transportēšanas, uzglabāšanas vai lietošanas noteikumu pārkāpšanu, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par šā panta pirmajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

________

   

 

 

 

11.

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N.Pēterkops:

Papildināt likumu ar 99.1 pantu šādā redakcijā:

“99.1 pants. Radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par radioaktīvo atkritumu savākšanas, šķirošanas, uzglabāšanas, transportēšanas, apstrādāšanas, apglabāšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai arestu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par radioaktīvo atkritumu ievešanu Latvijas teritorijā vai tranzītpārvadāšanu cauri Latvijas teritorijai, pārkāpjot noteikumus, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

_______

100.pants. Bīstamu vielu neatļauta apglabāšana ūdeņos un zemes dzīlēs

Par radioaktīvo vielu, bīstamu ķīmisko vielu vai produktu, materiālu vai atkritumu neatļautu apglabāšanu ūdeņos vai zemes dzīlēs -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

 

 

 

 

12.

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N.Pēterkops:

Izteikt 100.pantu šādā redakcijā:

“100.pants. Bīstamu vielu neatļauta apglabāšana ūdeņos un zemes dzīlēs

(1) Par radioaktīvo vielu, to skaitā kodolmateriālu, bīstamu ķīmisko vielu vai produktu, materiālu vai atkritumu neatļautu apglabāšanu ūdeņos vai zemes dzīlēs -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par kodolieroču, ķīmisko, bioloģisko, bakterioloģisko, toksisko vai citu masveida iznīcināšanas ieroču apglabāšanu ūdeņos vai zemes dzīlēs,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem.”

 

 

Pieņemt

3. Izteikt 100.pantu šādā redakcijā:

“100.pants. Bīstamu vielu neatļauta apglabāšana ūdeņos un zemes dzīlēs

(1) Par radioaktīvo vielu, to skaitā kodolmateriālu, bīstamu ķīmisko vielu vai produktu, materiālu vai atkritumu neatļautu apglabāšanu ūdeņos vai zemes dzīlēs —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par kodolieroču, ķīmisko, bioloģisko, bakterioloģisko, toksisko vai citu masveida iznīcināšanas ieroču apglabāšanu ūdeņos vai zemes dzīlēs —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem.”

117.pants. Slepkavība pastiprinošos apstākļos

Par slepkavību, ja:

1) noslepkavota sieviete, vainīgajam apzinoties, ka viņa ir grūtniecības stāvoklī;

2) noslepkavots mazgadīgais vai cita persona, vainīgajam apzinoties, ka tā ir bezpalīdzības stāvoklī;

2. 117.pantā :

aizstāt otrajā punktā vārdus “noslepkavots mazgadīgais vai cita persona” ar vārdiem “noslepkavota persona”;

     

4. 117.pantā:

aizstāt 2.punktā vārdus “noslepkavots mazgadīgais vai cita persona” ar vārdiem “noslepkavota persona”;

3) tā izdarīta vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā;

4) tā izdarīta ar sevišķu cietsirdību;

5) pēc tās izdarīta līķa apgānīšana;

6) tā saistīta ar laupīšanu;

7) tā saistīta ar izvarošanu;

8) tā izdarīta nolūkā slēpt citu noziedzīgu nodarījumu vai atvieglot tā

izdarīšanu;

9) tā izdarīta mantkārīgā nolūkā;

10) to izdarījusi personu grupa;

11) to izdarījusi persona, kas ievietota aizturēto turēšanas,

iepriekšējā apcietinājuma vai ieslodzījuma vietā, -

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu.

papildināt ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12) noslepkavots nepilngadīgais.”.

     

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

“12) noslepkavots nepilngadīgais.”

149.pants. Nelikumīgas darbības ar autortiesību un blakustiesību objektiem

(1) Par materiāla labuma gūšanu, izmantojot autortiesību vai blakustiesību objektus, kuri publicēti, izziņoti, izpildīti publiski vai kā citādi izmantoti, pārkāpjot autortiesības vai blakustiesības, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot

mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par šā panta pirmajā daļā norādīto objektu iegūšanu realizācijai, uzglabāšanu vai slēpšanu - soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

LR IeM parlamentārais sekretārs J. Dalbiņš

Izteikt 149. pantu šādā redakcijā:

,,149. pants. Nelikumīgas darbības ar autortiesību un blakustiesību objektiem

(1) Par autortiesību vai blakustiesību objektu realizāciju, kā arī citu materiālu labumu gūšanu, izmantojot šos objektus, kuri publicēti, izziņoti, izpildīti publiski vai kā citādi izmantoti, pārkāpjo t autortiesības vai blakustiesības,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējās vienošanās, vai ja tās izdarītas lielā apmērā,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu.

(3) Par šā panta pirmajā daļā norādīto objektu iegūšanu realizācijai, uzglabāšanu vai slēpšanu-

soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 149. pantu šādā redakcijā:

,,149. pants. Nelikumīgas darbības ar autortiesību un blakustiesību objektiem

(1) Par autortiesību vai blakustiesību objektu nelikumīgu realizāciju, kā arī citu materiālu labumu gūšanu, izmantojot šos objektus, kuri publicēti, izziņoti, izpildīti publiski vai kā citādi izmantoti, pārkāpjot autortiesības vai blakustiesības,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējās vienošanās, vai ja tās izdarītas lielā apmērā,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu.

(3) Par šā panta pirmajā daļā norādīto objektu iegūšanu realizācijai, uzglabāšanu vai slēpšanu-

soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

 

Daļēji pieņemt, skat.pr.nr.

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

5. Izteikt 149. pantu šādā redakcijā:

“149.pants. Nelikumīgas darbības ar autortiesību un blakustiesību objektiem

(1) Par autortiesību vai blakustiesību objektu nelikumīgu realizāciju, kā arī citu materiālu labumu gūšanu, izmantojot šos objektus, kuri publicēti, izziņoti, izpildīti publiski vai kā citādi izmantoti, pārkāpjot autortiesības vai blakustiesības, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās izdarītas lielā apmērā, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu.

(3) Par šā panta pirmajā daļā norādīto objektu iegūšanu realizācijai, uzglabāšanu vai slēpšanu —

soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

158.pants. Goda aizskaršana un neslavas celšana masu saziņas

līdzeklī

Par goda aizskaršanu vai neslavas celšanu masu saziņas līdzeklī -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām

mēnešalgām.

 

15.

 

 

 

16.

Saeimas deputāts J.Ādamsons:

Papildināt 158.pantu teikuma sākumā pēc vārda “Par” ar vārdiem “apzinātu (tīšu)”.

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt 158.pantu pēc vārda “par” ar vārdu “tīšu”.

 

Daļēji pieņemt, skat.pr.nr.

16

 

 

Pieņemt

6. Papildināt 158.panta dispozīciju pēc vārda “par” ar vārdu “tīšu”.

160.pants. Vardarbīga dzimumtieksmes apmierināšana

(1) Par pederastiju vai lezbiānismu vai dzimumtieksmju citādu apmierināšanu pretdabiskā veidā, ja tādas darbības izdarītas, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot personas bezpalīdzības stāvokli, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar arestu.

 

17.

Saeimas deputāte H.Soldatjonoka:

Izteikt 160.panta pirmās daļas dispozīciju sekojošā redakcijā:

“(1) Par pederastiju vai lezbiānismu vai dzimumtieksmju citādu apmierināšanu pretdabiskā veidā, ja tādas darbības izdarītas, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot personas bezpalīdzības stāvokli un, ja tās izdarījusi pilngadīga persona ar mazgadīgu,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar arestu.”

Noraidīt

 

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas ar nepilngadīgo vai

atkārtoti vai ja tās izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi

izvarošanu, vai ja tās izdarījusi personu grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem.

(3) Par vardarbīgu dzimumtieksmes apmierināšanu, ja tā izraisījusi smagas sekas, kā arī ja tā izdarīta ar mazgadīgo, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem.

3. Izteikt 160.panta trešās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, kā arī, ja tās izdarītas ar mazgadīgo,-“.

     

7. Izteikt 160.panta trešās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, kā arī ja tās izdarītas ar mazgadīgo, —”.

161.pants. Dzimumsakari ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu

Par dzimumsakariem ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu un kura ir materiālā vai citādā atkarībā no vainīgā, vai ja šo nodarījumu izdarījusi pilngadīga persona,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem.

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt likumprojektu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

“3.1. Papildināt 161.panta nosaukumu pēc vārda “Dzimumsakari” ar vārdiem “pederastija un lezbiānisms”, papildināt 161.panta dispozīciju pēc vārdiem “par dzimumsakariem” ar vārdiem “pederastiju, lezbiānismu vai dzimumtieksmju citādu apmierināšanu pretdabiskā veidā”.

 

Pieņemt

8. Papildināt 161.panta nosaukumu pēc vārda “Dzimumsakari” ar vārdiem “pederastija un lezbiānisms” un dispozīciju pēc vārdiem “Par dzimumsakariem” — ar vārdiem “pederastiju, lezbiānismu vai dzimumtieksmju citādu apmierināšanu pretdabiskā veidā”.

162.pants. Pavešana netiklībā

(1) Par netiklu darbību izdarīšanu ar nepilngadīgo pret viņa gribu vai ja to izdarījusi pilngadīga persona -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu.

(2) Par netiklu darbību izdarīšanu ar mazgadīgo -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.

4. Aizstāt 162.panta otrās daļas sankcijā vārdu “pieciem” ar vārdu “astoņiem”.

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Saeimas deputāts J. Ādamsons

Izteikt 162. pantu šādā redakcijā:

,,(1)Par netiklu darbību izdarīšanu vai pederastiju ar nepilngadīgo,- soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai arestu.

(2) Par netiklu darbību izdarīšanu vai pederastiju ar mazgadīgo, vai ja tādas darbības izdarījusi personu grupa,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt likumprojekta 4.pantā vārdu “astoņiem“ ar vārdu “sešiem”.

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

9. Aizstāt 162.panta otrās daļas sankcijā vārdu “pieciem” ar vārdu “sešiem”.

164.pants. Piespiešana nodarboties ar prostitūciju

(1) Par piespiešanu nodarboties ar prostitūciju -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par personas iesaistīšanu prostitūcijā, ļaunprātīgi izmantojot tās uzticēšanos vai ar viltu, vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās bezpalīdzības stāvokli, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

5. 164.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

papildināt otrās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

     

10. 164.pantā:

papildināt pirmās, otrās un trešās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

(3) Par nepilngadīgā pamudināšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju vai par telpu nodošanu nepilngadīgām personām prostitūcijai -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.

papildināt trešās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

       
 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par mazgadīgā pamudināšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”.

     

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par mazgadīgā pamudināšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

165.pants. Sutenerisms

(1) Par tādas personas izmantošanu iedzīvošanās nolūkā, kura nodarbojas ar prostitūciju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai arī tās izdarītas attiecībā uz nepilngadīgām personām, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu.

6. Papildināt 165.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas attiecībā uz mazgadīgām personām,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”

     

11. Papildināt 165.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas attiecībā uz mazgadīgām personām, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”

   

21.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt likumprojektu ar 6.1. pantu šādā redakcijā:

“6.1 Papildināt likumu ar 165.1 pantu šādā redakcijā:

“165.1 pants Personas nosūtīšana seksuālai izmantošanai

(1) Par personas nosūtīšanu ar tās piekrišanu uz ārvalsti seksuālai izmantošanai,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 4 gadiem.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas iedzīvošanas nolūkā vai attiecībā uz nepilngadīgo,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai, ja tās izdarītas attiecībā pret mazgadīgo,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu.”

 

Pieņemt

12. Papildināt likumu ar 165.1 pantu šādā redakcijā:

“165.1 pants. Personas nosūtīšana seksuālai izmantošanai

(1) Par personas nosūtīšanu ar tās piekrišanu uz ārvalsti seksuālai izmantošanai —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas iedzīvošanās nolūkā vai attiecībā uz nepilngadīgo, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izdarītas attiecībā uz mazgadīgo, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”

   

22.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt likumprojektu ar 6.2 pantu šādā redakcijā:

“6.2. Papildināt likumu ar 165.2 pantu šādā redakcijā:

“165.2 pants Nosūtīšana uz ārvalsti

Ar nosūtīšanu šā likuma 165.2 panta izpratnē jāsaprot jebkāda rīcība, kas veicina legālu vai nelegālu izbraukšanu no valsts vai iebraukšanu valstī, tranzītu vai uzturēšanos ārvalstī.”

Pieņemt

13. Papildināt likumu ar 165.2 pantu šādā redakcijā:

“165.2 pants. Nosūtīšana uz ārvalsti

Ar nosūtīšanu šā panta izpratnē jāsaprot jebkāda rīcība, kas veicina legālu vai nelegālu izbraukšanu no valsts vai iebraukšanu valstī, tranzītu vai uzturēšanos ārvalstī.”

166.pants. Pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas un izplatīšanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par pornogrāfisku sacerējumu, iespiedizdevumu, attēlu, filmu, video

un audio ierakstu vai citādu pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas, atskaņošanas,

reklāmas noteikumu pārkāpšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām.

7. 166.pantā:

papildināt nosaukumā pēc vārda “pornogrāfiska” ar vārdiem “vai erotiska”.

     

14. 166.pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda “pornogrāfiska” ar vārdiem “vai erotiska”;

(2) Par tādu pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanu, izgatavošanu, publisku demonstrēšanu, reklamēšanu vai citādu izplatīšanu, kuros

aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska rakstura vardarbība, kā arī par šādu materiālu glabāšanu tādā pašā nolūkā -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

papildināt otrajā daļā pēc vārda “pornogrāfiska” ar vārdiem “vai erotiska”;

papildināt otrās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

     

papildināt otrās daļas dispozīciju pēc vārda “pornogrāfiska” ar vārdiem “vai erotiska”;

papildināt otrās daļas sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

(3) Par nepilngadīgā iesaistīšanu vai izmantošanu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā (ražošanā) -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

papildināt trešajā daļā pēc vārda “pornogrāfiska” ar vārdiem “vai erotiska”;

aizstāt trešās daļas sankcijā vārdu “pieciem” ar vārdu “sešiem”, kā arī papildināt to ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

     

papildināt trešās daļas dispozīciju pēc vārda “pornogrāfiska” ar vārdiem “vai erotiska”;

aizstāt trešās daļas sankcijā vārdu “pieciem” ar vārdu “sešiem” un papildināt sankciju ar vārdiem “konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”;

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par mazgadīgā iesaistīšanu vai izmantošanu pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu izgatavošanā (ražošanā), -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas”.

     

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par mazgadīgā iesaistīšanu vai izmantošanu pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu izgatavošanā (ražošanā) —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

175.pants. Zādzība

…….

(4) Par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā, kā arī par narkotisko,

psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzību -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

 

 

 

 

23.

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N.Pēterkops:

Izteikt 175.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, kodolmateriālu un ar tiem saistīto materiālu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzību -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

______

176.pants. Laupīšana

…..

(3) Par laupīšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi

persona, kas jau agrāk izdarījusi laupīšanu vai izspiešanu vai nodarbojusies ar bandītismu, vai izdarījusi gaisa vai ūdens transportlīdzekļa sagrābšanu, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri

iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

….

 

 

 

24.

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N.Pēterkops:

Izteikt 176.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par laupīšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi

persona, kas jau agrāk izdarījusi laupīšanu vai izspiešanu vai nodarbojusies ar bandītismu, vai izdarījusi gaisa vai ūdens transportlīdzekļa sagrābšanu, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, to skaitā kodolmateriālu un ar tiem saistīto materiālu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

______

177.pants. Krāpšana

…..

(3) Par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja tā izdarīta,

iegūstot narkotiskās, psihotropās, stipri iedarbīgās, indīgās vai

radioaktīvās vielas, sprāgstvielas, šaujamieročus vai munīciju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz trīspadsmit gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

 

 

 

25.

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N.Pēterkops:

Izteikt 177.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja tā izdarīta,

iegūstot narkotiskās, psihotropās, stipri iedarbīgās, indīgās vai radioaktīvās vielas, to skaitā kodolmateriālus un ar tiem saistītos materiālus, sprāgstvielas, šaujamieročus vai munīciju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz trīspadsmit gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

______

179.pants. Piesavināšanās

…..

(3) Par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanos -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

 

 

 

 

 

26.

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N.Pēterkops:

Izteikt 179.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, to skaitā kodolmateriālu un ar tiem saistīto materiālu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanos -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

______

190.pants. Kontrabanda

…….

(3) Par kontrabandu, ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, stratēģiskas nozīmes preču vai citu vērtību, sprāgstvielu, ieroču, munīcijas, gāzes pistoļu (revolveru), to patronu vai ar kairinošas iedarbības vielām pildītu gāzes baloniņu, vai ar indīgām vai stipri iedarbīgām vielām pildītu speciālo līdzekļu kontrabandu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.

 

 

 

 

27.

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N.Pēterkops:

Izteikt 190.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par kontrabandu, ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, kodolmateriālu un ar tiem saistīto materiālu, stratēģiskas nozīmes preču vai citu vērtību, sprāgstvielu, ieroču, munīcijas, gāzes pistoļu (revolveru), to patronu vai ar kairinošas iedarbības vielām pildītu gāzes baloniņu, vai ar indīgām vai stipri iedarbīgām vielām pildītu speciālo līdzekļu kontrabandu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.”

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

______

   

 

 

 

28.

LR Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N.Pēterkops:

Papildināt likumu ar 245.1 pantu šādā redakcijā:

“245.1 pants. Kodolmateriālu un ar tiem saistīto materiālu fiziskās aizsardzības noteikumu pārkāpšana

(1) Par kodolmateriālu un ar tiem saistīto materiālu fiziskās aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tas bijis par iemeslu kodolmateriālu un ar tiem saistīto materiālu zādzībai, nolaupīšanai, bojāšanai vai iznīcināšanai vai ja ar to radīts cits būtisks kaitējums,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās radījušas vai varēja radīt nāvi vai nopietnus kaitējumus cilvēku veselībai vai būtisku kaitējumu īpašumam,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

______

253.pants. Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana

(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas realizācijas nolūkā, vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

…

(4) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā vai ar sevišķi bīstamām narkotiskajām vai psihotropajām vielām, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

LR IeM parlamentārais sekretārs J. Dalbiņš

Papildināt 253. pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

,,(4) Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas pret nepilngadīgo,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”.

Panta ceturto daļu uzskatīt par piekto daļu.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt 253.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizāciju nepilngadīgajai personai,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”.

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

15. Papildināt 253.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu nepilngadīgai personai —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

 

8. Papildināt likumu ar jaunu 319.1 pantu šādā redakcijā:

“319. 1 pants.

Par bāriņtiesu, pagasttiesu un bērnu tiesību aizsardzības institūciju atbildīgu darbinieku neinformēšanu par apstākļiem, kas apdraud nepilngadīgo normālu fizisko un garīgo attīstību, veselību vai dzīvību, ja to ir izdarījusi persona, kurai tas ir jāveic sakarā ar darba pienākumu pildīšanu (medicīnas, izglītības, sociālās aprūpes un policijas iestāžu darbinieki),

soda ar arestu vai naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām.”

31.

 

32.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 8.pantu.

Juridiskais birojs:

Izslēgt no 319.1 panta vārdus “(medicīnas, izglītības, sociālās aprūpes un policijas iestāžu darbinieki)”.

 

Pieņemt

 

Noraidīt

 

 

 

 

_______