Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu"

Izdarīt likumā "Par valsts noslēpumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 22.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 1., 14.nr.; 1999, 8.nr.) grozījumu un izteikt 9.panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) kura saukta pie kriminālatbildības un bijusi notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kā arī par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, izņemot gadījumu, ja persona reabilitēta;".

LIKUMPROJEKTA

"GROZĪJUM LIKUMĀ "PAR VALSTS NOSLĒPUMU"

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Pašreizējā redakcijā likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta trešās daļas 3.punktā ir noteikts, ka pieeja valsts noslēpumam ir liegta personai, kura saukta pie kriminālatbildības un bijusi sodīta par tīšu noziegumu, izņemot gadījumu, ja tā reabilitēta.

Ievērojot Krimināllikuma 7.pantā ieviesto jauno terminu “noziedzīgs nodarījums” un šo nodarījumu dalījumu kriminālpārkāpumos un noziegumos, likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta trešās daļas 3.punktā vārdi “tīšu noziegumu” ir aizstājami ar vārdiem “noziedzīgu nodarījumu”.

Līdz ar to pieeja valsts noslēpumam netiks liegta personām, kas aiz neuzmanības izdarījušas kā kriminālpārkāpumus, tā arī mazāk smagus noziegumus.

Taču, tā kā Krimināllikuma 95.pants paredz kriminālatbildību par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta trešās daļas 3.punktā būtu jāparedz, ka pieeja valsts noslēpumam ir liegta arī tām personām, kas ir sodītas par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības.

Ievērojot minēto, likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta trešās daļas 3.punktā ir jānosaka ierobežojums pieejai valsts noslēpumam personai, kura saukta pie kriminālatbildības un bijusi notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kā arī valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, izņemot gadījumu, ja persona reabilitēta.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību

Šo jomu likumprojekts neskar.

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu

Valsts budžets netiek skarts.

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Spēkā esošā tiesību normu sistēma netiek ietekmēta.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likuma izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.