Neoficiālais tulkojums

Neoficiālais tulkojums

Projekts

 

 

 

 

 

 

No. 41/

 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija apliecina savu cieņu Uzbekistānas Republikas Ārlietu ministrijai un, atsaucoties uz Uzbekistānas Republikas Ārlietu ministrijas 1999. gada 10.februāra notu nr. 05/1805, tai ir tas gods paziņot sekojošo.

Latvijas puse izsaka piekrišanu izdarīt 1995.gada 6.jūnijā parakstītajā Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības līgumā par gaisa satiksmi sekojošus grozījumus:

1. Latviešu valodas tekstā:

1.panta 1.daļas b) punktā vārdus “nacionālā aviokompānija “Uzbekiston havo iullari”” aizstāt ar vārdiem “Uzbekistānas Republikas Valsts lidojumu drošības uzraudzības inspekcija”.

2.Uzbeku valodas tekstā:

1.panta 1.daļas b) punktā vārdus “Ep,trbcnjy Htcge,kbrfcbuf ybc,fnfy - “Ep,trbcnjy [fdj qekfhb” Vbkkbq fdbfrjvgfybzcbyb” aizstāt ar vārdiem “Ep,trbcnjy Htcge,kbrfcbuf ybc,fnfy - Gfhdjpkfh [fdacbpkbubyb yfpjhfn rbkbi ,eqbxf Ep,trbcnjy Htcge,kbrfcb Lfdkfn bycgtrwbzcbyb”.

3. Krievu valodas tekstā:

1.panta 1.daļas b) punktā vārdus “d jnyjitybb Htcge,kbrb Ep,trbcnfy - Yfwbjyfkmye/ fdbfrjvgfyb/ “Ep,trbcnjy [fdj qekfhb”” aizstāt ar vārdiem “d jnyjitybb Htcge,kbrb Ep,trbcnfy - Ujcelfhcndtyye/ bycgtrwb/ Htcge,kbrb Ep,trbcnfy gj yflpjhe pf ,tpjgfcyjcnm/ gjktnjd”.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija apstiprina, ka minētie grozījumi stāsies spēkā ar šīs notas datumu.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija izmanto šo iespēju vēlreiz apliecināt savu augsto cieņu Uzbekistānas Republikas Ārlietu ministrijai.

 

 

Rīgā, .novembrī, 1999

 

Uzbekistānas Republikas Ārlietu ministrijai

Taškentā

 

Neoficiāls tulkojums

 

 

 

Uzbekistānas Republikas Ārlietu ministrija

 

 

 

No. 05/1805

 

Uzbekistānas Republikas Ārlietu ministrija apliecina savu cieņu Latvijas Republikas vēstniecībai Uzbekistānas Republikā un tai ir tas gods Uzbekistānas Republikas valdības vārdā piedāvāt izdarīt sekojošus grozījumus 1995.gada 6.jūnijā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības līguma par gaisa satiksmi uzbeku un krievu valodas tekstos:

1. Uzbeku valodā:

1.panta 1.punkta b) apakšpunktā vārdus “Ep,trbcnjy Htcge,kbrfcbuf ybc,fnfy - “Ep,trbcnjy [fdj qekfhb” Vbkkbq fdbfrjvgfybzcbyb” aizstāt ar vārdiem “Ep,trbcnjy Htcge,kbrfcbuf ybc,fnfy - Gfhdjpkfh [fdacbpkbubyb yfpjhfn rbkbi ,eqbxf Ep,trbcnjy Htcge,kbrfcb Lfdkfn bycgtrwbzcbyb”.

2. Krievu valodā:

1.panta 1.punkta b) apakšpunktā vārdus “d jnyjitybb Htcge,kbrb Ep,trbcnfy - Yfwbjyfkmye/ fdbfrjvgfyb/ “Ep,trbcnjy [fdj qekfhb”” aizstāt ar vārdiem “d jnyjitybb Htcge,kbrb Ep,trbcnfy - Ujcelfhcndtyye/ bycgtrwb/ Htcge,kbrb Ep,trbcnfy gj yflpjhe pf ,tpjgfcyjcnm/ gjktnjd”.

Ja Latvijas puse apstiprinās savu piekrišanu minētajiem priekšlikumiem, tad šī nota un Latvijas puses atbildes nota sastādīs vienošanos par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 6.jūnijā parakstītajā Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības līgumā par gaisa satiksmi, un tā stāsies spēkā ar atbildes notas datumu.

Ministrija būs pateicīga arī par minēto grozījumu latviešu valodas redakcijas iekļaušanu atbildes notā.

Ministrija izmanto iespēju vēlreiz apliecināt savu augsto cieņu vēstniecībai.

 

Taškenta, 1999.gada 10.februāris

 

 

 

 

Latvijas Republikas vēstniecībai

Taškenta