Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā” (reģ.nr. 430) 3.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

 

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Šis likums neattiecas uz valsts sociālo apdrošināšanu.

1. Papildināt 3.pantu pēc vārda “apdrošināšanu” ar vārdiem “un valsts garantētajiem eksporta kredīta apdrošināšanas darījumiem”.

     

1. Papildināt 3.pantu pēc vārda “apdrošināšanu” ar vārdiem “un valsts garantētajiem eksporta kredīta apdrošināšanas darījumiem”.

4.pants. (1) Apdrošināšana ir brīvprātīga, izņemot gadījumus, kad ar likumu ir noteikts citādi. Apdrošināšanas prēmiju lielumu brīvprātīgajā apdrošināšanā nosaka apdrošinātājs.

(2) Obligātajā apdrošināšanā apdrošināšanas prēmijas lielums var būt reglamentēts ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem.

(3) Apdrošinātājs, kurš ir saņēmis licenci obligātajai apdrošināšanai, nevar atteikties noslēgt obligātās apdrošināšanas līgumu.

2. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina kārtību apdrošinātā riska parakstīšanai un apdrošināšanas prēmijas parakstīšanai un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu.”

1

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

aizstāt 4.panta pirmās daļas trešajā teikumā vārdus “prēmijas parakstīšanai” ar vārdiem ““prēmijas noteikšanai”

Atbalstīt

2. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina kārtību apdrošinātā riska parakstīšanai un apdrošināšanas prēmijas noteikšanai un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu.”

7.pants. (1) Apdrošinātājs:

1) veic apdrošināšanu Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas izsniegtajās licencēs norādītajos apdrošināšanas veidos;

2) sniedz starpnieka pakalpojumus citiem apdrošinātājiem un pārapdrošinātājiem;

3) veic uzņēmējdarbību, kas saistīta ar apdrošināšanu.

3. Papildināt 7.panta pirmās daļas 3.punktu pēc vārda “kas” ar vārdu “tieši”.

     

3. Papildināt 7.panta pirmās daļas 3.punktu pēc vārda “kas” ar vārdu “tieši”.

12.pants.(2) Licence tiek izsniegta katram apdrošināšanas veidam atsevišķi.

4. Papildināt 12.panta otro daļu pēc vārda “atsevišķi” ar vārdiem “ievērojot šā likuma 12.1 panta nosacījumus”.

     

4. Papildināt 12.panta otro daļu pēc vārda “atsevišķi” ar vārdiem “ievērojot šā likuma 12.1 panta nosacījumus”.

 

5. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

“12.1 pants. (1) Apdrošinātājs, kurš ir saņēmis licenci iespējamā zaudējuma riska apdrošināšanai kādā no šā likuma 12.panta pirmajā daļā minētajiem apdrošināšanas veidiem, var apdrošināt risku, kas attiecas uz citu apdrošināšanas veidu (papildrisku), ja apdrošinātais risks atbilst visiem šajā daļā minētajiem nosacījumiem:

1) ir tieši saistīts ar iespējamā zaudējuma riska apdrošināšanu tajā veidā, attiecībā uz kuru ir saņemta licence;

2) attiecas uz to pašu apdrošināšanas objektu, kas apdrošināts tajā apdrošināšanas veidā, attiecībā uz kuru saņemta licence;

3) tiek apdrošināts ar vienu un to pašu apdrošināšanas līgumu.

(2) Šā panta pirmā daļa neattiecas uz kredītu un galvojumu apdrošināšanas veidiem.

     

5. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

“12.1 pants. (1) Apdrošinātājs, kurš ir saņēmis licenci iespējamā zaudējuma riska apdrošināšanai kādā no šā likuma 12.panta pirmajā daļā minētajiem apdrošināšanas veidiem, var apdrošināt risku, kas attiecas uz citu apdrošināšanas veidu (papildrisku), ja apdrošinātais risks atbilst visiem šajā daļā minētajiem nosacījumiem:

1) ir tieši saistīts ar iespējamā zaudējuma riska apdrošināšanu tajā veidā, attiecībā uz kuru ir saņemta licence;

2) attiecas uz to pašu apdrošināšanas objektu, kas apdrošināts tajā apdrošināšanas veidā, attiecībā uz kuru saņemta licence;

3) tiek apdrošināts ar vienu un to pašu apdrošināšanas līgumu.

(2) Šā panta pirmā daļa neattiecas uz kredītu un galvojumu apdrošināšanas veidiem.

 

 

(3) Juridiskos izdevumus bez atsevišķas licences saņemšanas var apdrošināt tikai kopā ar palīdzības apdrošināšanu un kuģu apdrošināšanu, ja tiek izpildītas šā panta pirmajā daļā minētās prasības.”

2

Juridiskais birojs

Likumprojekta 5.pantā (likuma 12.1pantā) trešajā daļā aizstāt vārdus “ja tiek izpildītas šā panta pirmajā daļā minētās prasības” ar vārdiem “ja tiek izpildīti šā panta pirmās daļas nosacījumi”.

Atbalstīt

(3) Juridiskos izdevumus bez atsevišķas licences saņemšanas var apdrošināt tikai kopā ar palīdzības apdrošināšanu un kuģu apdrošināšanu, ja tiek izpildīti šā panta pirmās daļas nosacījumi”.

13.pants. (1) Lai saņemtu licenci apdrošināšanas veikšanai, jaunizveidotā apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai:

9) darbības plānu pirmajiem trim darbības gadiem, kurā norāda:

a) plānotās apdrošināšanas raksturojumu,

b) tarifu aprēķināšanas metodiku,

c) tehnisko rezervju aprēķināšanas metodiku,

d) pārapdrošināšanas programmu,

e) darbībai nepieciešamo garantijas fonda struktūru. Garantijas fondu nedrīkst izmantot, lai segtu darbības uzsākšanai nepieciešamos izdevumus,

f) apdrošināšanas polišu paraugus,

g) datus par plānoto apdrošināšanas prēmiju, komisijas naudas, administratīvo izdevumu un apdrošināšanas atlīdzības apmēru, norādot plānoto peļņu vai zaudējumus,

h) datus par plānoto tehnisko rezervju apmēru.

(2) Lai saņemtu licenci citam apdrošināšanas veidam, apdrošinātājs iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai:

1) šā panta pirmās daļas 1. un 6.punktā minētos dokumentus;

2) jaunā apdrošināšanas veida ieviešanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem to segšanai;

3) darbības plānu vienam gadam attiecībā uz to apdrošināšanas veidu, kuram tiek pieprasīta licence, norādot šā panta pirmās daļas 9.punktā minēto informāciju.

6. 13.pantā:

izteikt pirmās daļas 9.punkta “g” apakšpunktu šādā redakcijā:

“g) peļņas un zaudējumu aprēķina un bilances projektus,”;

izslēgt pirmās daļas 9.punkta “h” apakšpunktu;

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) darbības plānu vienam gadam attiecībā uz to apdrošināšanas veidu, kuram tiek pieprasīta licence, norādot šā panta pirmās daļas 9.punkta “a” līdz “f” apakšpunktā minēto informāciju, kā arī finansu plāna projektu un tehnisko rezervju plānoto apmēru.”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošinātājs, kurš vēlas saņemt licenci palīdzības apdrošināšanai, iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai informāciju par savā rīcībā esošajiem līdzekļiem un noslēgtajiem līgumiem, kas nodrošina palīdzības sniegšanu apdrošinātajam atbilstoši uzņemtajām saistībām šajā apdrošināšanas veidā.”

     

6. 13.pantā:

izteikt pirmās daļas 9.punkta “g” apakšpunktu šādā redakcijā:

“g) peļņas un zaudējumu aprēķina un bilances projektus,”;

izslēgt pirmās daļas 9.punkta “h” apakšpunktu;

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) darbības plānu vienam gadam attiecībā uz to apdrošināšanas veidu, kuram tiek pieprasīta licence, norādot šā panta pirmās daļas 9.punkta “a” līdz “f” apakšpunktā minēto informāciju, kā arī finansu plāna projektu un tehnisko rezervju plānoto apmēru.”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošinātājs, kurš vēlas saņemt licenci palīdzības apdrošināšanai, iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai informāciju par savā rīcībā esošajiem līdzekļiem un noslēgtajiem līgumiem, kas nodrošina palīdzības sniegšanu apdrošinātajam atbilstoši uzņemtajām saistībām šajā apdrošināšanas veidā.”

24.pants. Tikai ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļauju apdrošinātājs var:

1) palielināt vai samazināt savu pamatkapitālu;

2) atļaut valdes priekšsēdētājam, vietniekam, direktoram rīkotājam likuma "Par akciju sabiedrībām" izpratnē, galvenajam grāmatvedim, galvenajam aktuāram, revīzijas komisijas priekšsēdētājam un locekļiem vai filiāles vadītājam sākt pildīt savus pienākumus;

3) atvērt nodaļu (filiāli) vai pārstāvniecību;

4) mainīt savu juridisko adresi;

5) mainīt savu nosaukumu;

6) izdarīt grozījumus statūtos;

7) veikt reorganizāciju.

7. 24.pantā:

izslēgt 2.punktā vārdus “un locekļiem vai filiāles vadītājam”;

izslēgt 3.punktu.

     

7. 24.pantā:

izslēgt 2.punktā vārdus “un locekļiem vai filiāles vadītājam”;

izslēgt 3.punktu.

33.pants. (1) Apdrošinātāja paša līdzekļus veido:

1) apdrošināšanas akciju sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls;

2) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības samaksātās pajas;

3) puse no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā, bet neapmaksātā pamatkapitāla, ja ir samaksāti vismaz 25 procenti no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā pamatkapitāla;

4) puse no savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru neizdarītajām papildu iemaksām zaudējumu segšanai, ja tas paredzēts biedrības statūtos un ja biedrībai nav licences dzīvības apdrošināšanas veikšanai, bet ne vairāk kā 50 procentu apmērā no aprēķinātās maksātspējas normas;

5) rezerves kapitāls;

6) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalītā peļņa;

7) subordinētais kapitāls, bet ne vairāk kā 25 procenti no šā panta pirmās daļas 1., 2., 5. un 6.punktā minēto līdzekļu kopsummas.

(2) Apdrošinātāja paša līdzekļu summu samazina par:

1) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalītajiem zaudējumiem;

2) apdrošinātāja īpašumā esošo paša akciju nominālvērtību;

3) apdrošinātāja līdzdalību meitas uzņēmumos, kas ir finansu un kredīta uzņēmējsabiedrības;

4) nemateriālajiem ieguldījumiem.

8. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

“33.pants. Apdrošinātāja paša līdzekļus aprēķina:

1) summējot:

a) apdrošināšanas akciju sabiedrības apmaksāto pamatkapitālu,

b) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības samaksātās pajas,

c) pusi no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā, bet neapmaksātā pamatkapitāla, ja ir samaksāti vismaz 25 procenti no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā pamatkapitāla,

d) pusi no savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru neizdarītajām papildu iemaksām zaudējumu segšanai, ja tas paredzēts biedrības statūtos un ja biedrībai nav licences dzīvības apdrošināšanas veikšanai, bet ne vairāk kā 50 procentu apmērā no aprēķinātās maksātspējas normas,

e) rezerves kapitālu,

f) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalīto peļņu,

g) subordinēto kapitālu, bet ne vairāk kā 25 procentus no šā punkta “a”, “b”, “e” un “f” apakšpunktā minēto līdzekļu kopsummas;

2) no iegūtās summas atņemot:

a) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalītos zaudējumus,

b) apdrošinātāja īpašumā esošo paša akciju nominālvērtību,

c) apdrošinātāja līdzdalību uzņēmumos, kas ir finansu un kredīta uzņēmējsabiedrības,

d) nemateriālos ieguldījumus.”

     

8. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

“33.pants. Apdrošinātāja paša līdzekļus aprēķina:

1) summējot:

a) apdrošināšanas akciju sabiedrības apmaksāto pamatkapitālu,

b) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības samaksātās pajas,

c) pusi no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā, bet neapmaksātā pamatkapitāla, ja ir samaksāti vismaz 25 procenti no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā pamatkapitāla,

d) pusi no savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru neizdarītajām papildu iemaksām zaudējumu segšanai, ja tas paredzēts biedrības statūtos un ja biedrībai nav licences dzīvības apdrošināšanas veikšanai, bet ne vairāk kā 50 procentu apmērā no aprēķinātās maksātspējas normas,

e) rezerves kapitālu,

f) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalīto peļņu,

g) subordinēto kapitālu, bet ne vairāk kā 25 procentus no šā punkta “a”, “b”, “e” un “f” apakšpunktā minēto līdzekļu kopsummas;

2) no iegūtās summas atņemot:

a) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalītos zaudējumus,

b) apdrošinātāja īpašumā esošo paša akciju nominālvērtību,

c) apdrošinātāja līdzdalību uzņēmumos, kas ir finansu un kredīta uzņēmējsabiedrības,

d) nemateriālos ieguldījumus.”

34.pants. Ja apdrošinātāja paša līdzekļu summa ir mazāka par aprēķināto maksātspējas normu, bet lielāka par garantijas fondu, apdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā plānu paša līdzekļu summas atjaunošanai līdz aprēķinātajai maksātspējas normai.

9. Papildināt 34.pantu pēc vārda “inspekcijā” ar vārdiem “finansiālā stāvokļa uzlabošanas”.

     

9. Papildināt 34.pantu pēc vārda “inspekcijā” ar vārdiem “finansiālā stāvokļa uzlabošanas”.

35.pants. Ja apdrošinātāja paša līdzekļu summa ir mazāka par garantijas fondu, apdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā plānu paša līdzekļu summas tūlītējai atjaunošanai līdz aprēķinātajai maksātspējas normai.

10. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

“35.pants. Ja apdrošinātāja paša līdzekļu summa ir mazāka par garantijas fondu, apdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu paša līdzekļu summas tūlītējai atjaunošanai līdz garantijas fonda apmēram.”

     

10. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

“35.pants. Ja apdrošinātāja paša līdzekļu summa ir mazāka par garantijas fondu, apdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu paša līdzekļu summas tūlītējai atjaunošanai līdz garantijas fonda apmēram.”

39.pants. (1) Tehniskās rezerves ir paredzētas tikai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumos paredzēto saistību izpildei.

(2) Tehniskās rezerves izveido pietiekamā apmērā, lai apdrošinātājs varētu pilnībā izpildīt savas saistības atbilstoši apdrošināšanai un pārapdrošināšanai un varētu nodrošināt finansiālās darbības stabilitāti.

(3) Apdrošinātāja peļņu samazina par tehniskajās rezervēs gada laikā ieskaitīto summu. Savukārt peļņu palielina par summu, kas gada laikā ir atskaitīta no tehniskajām rezervēm, un šo summu ieskaita apdrošinātāja ienākumos.

11. 39.pantā:

papildināt otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina tehnisko rezervju veidošanas kārtību un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu. Apdrošinātājs tehnisko rezervju veidošanas kārtību rakstveidā iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai 10 dienu laikā pēc šīs kārtības apstiprināšanas, kā arī informē par visām izmaiņām tajā.”;

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošinātājs veic tehnisko rezervju aprēķinus katram apdrošināšanas līgumam vai līgumu grupai atsevišķi.”;

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

     

11. 39.pantā:

papildināt otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina tehnisko rezervju veidošanas kārtību un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu. Apdrošinātājs tehnisko rezervju veidošanas kārtību rakstveidā iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai 10 dienu laikā pēc šīs kārtības apstiprināšanas, kā arī informē par visām izmaiņām tajā.”;

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošinātājs veic tehnisko rezervju aprēķinus katram apdrošināšanas līgumam vai līgumu grupai atsevišķi.”;

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

 

40.pants. (1) Apdrošinātājs var izveidot šādas tehniskās rezerves:

1) nenopelnīto prēmiju rezervi;

2) dzīvības apdrošināšanas rezervi;

3) atliktās apdrošināšanas atlīdzības rezervi;

4) izlīdzināšanas rezervi;

5) neparedzētā riska rezervi;

6) rezervi gratifikācijām un atlaidēm.

(2) Apdrošinātājs, ņemot vērā apdrošināšanas veidu īpatnības, var izveidot arī citas tehniskās rezerves, ja tas paredzēts sabiedrības statūtos.

(3) Aizsargājot apdrošināto intereses, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga pieprasīt, lai apdrošinātājs izveido noteikta veida tehniskās rezerves.

12. 40.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) rezervi tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem.”;

izslēgt otrajā daļā vārdus “ja tas paredzēts sabiedrības statūtos”.

     

12. 40.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) rezervi tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem.”;

izslēgt otrajā daļā vārdus “ja tas paredzēts sabiedrības statūtos”.

41.pants. Apdrošinātāja ieguldījumiem jābūt drošiem, daudzveidīgiem, likvīdiem un peļņu nesošiem, lai tie nodrošinātu apdrošinātāja finansiālo stabilitāti un garantētu apdrošināšanas līgumos paredzēto saistību izpildi.

13. Papildināt 41.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina apdrošinātāja ieguldījumu veidošanas kārtību un nosacījumus un ir atbildīga par šīs kārtības un nosacījumu ievērošanu.”

     

13. Papildināt 41.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina apdrošinātāja ieguldījumu veidošanas kārtību un nosacījumus un ir atbildīga par šīs kārtības un nosacījumu ievērošanu.”

 

14. Papildināt likumu ar 41.1 pantu šādā redakcijā:

“41.1 pants. (1) Apdrošinātājs tehnisko rezervju ieguldījumus veido tādā valūtā, kādā ir uzņēmies saistības.

(2) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija nosaka pieļaujamās novirzes apdrošināšanas saistību un ieguldījumu saskaņošanai pa valūtu veidiem.”

     

14. Papildināt likumu ar 41.1 pantu šādā redakcijā:

“41.1 pants. (1) Apdrošinātājs tehnisko rezervju ieguldījumus veido tādā valūtā, kādā ir uzņēmies saistības.

(2) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija nosaka pieļaujamās novirzes apdrošināšanas saistību un ieguldījumu saskaņošanai pa valūtu veidiem.”

42.pants. Tehniskās rezerves drīkst ieguldīt tikai:

1) vērtspapīros, kurus izlaidusi vai garantējusi Latvijas vai citas valsts valdība, Latvijas Banka vai pašvaldība;

2) banku depozītos;

3) nekustamajā īpašumā - ne vairāk par 25 procentiem;

4) vērtspapīros, kuri tiek kotēti Latvijas Republikā reģistrētu fondu biržu un citu valstu fondu biržu oficiālajos sarakstos - ne vairāk par 30 procentiem;

5) vērtspapīros, kuri netiek laisti publiskā apgrozībā, kā arī uzņēmējsabiedrību daļās vai pajās - ne vairāk par 20 procentiem;

6) hipotēku aizdevumos un ķīlu zīmēs - ne vairāk par 25 procentiem;

7) apdrošinātāja kontā kredītiestādē.

15. 42.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) vērtspapīros, kurus izlaidusi vai garantējusi Latvijas vai citas valsts valdība vai pašvaldība;”;

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) ar hipotēku nodrošinātos aizdevumos — ne vairāk par 20 procentiem;”;

papildināt pantu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

“7) Latvijas banku emitētajās hipotekārajās ķīlu zīmēs;”;

uzskatīt līdzšinējo 7.punktu par 8.punktu.

     

15. 42.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) vērtspapīros, kurus izlaidusi vai garantējusi Latvijas vai citas valsts valdība vai pašvaldība;”;

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) ar hipotēku nodrošinātos aizdevumos — ne vairāk par 20 procentiem;”;

papildināt pantu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

“7) Latvijas banku emitētajās hipotekārajās ķīlu zīmēs;”;

uzskatīt līdzšinējo 7.punktu par 8.punktu.

 

16. Papildināt likumu ar 42.1 pantu šādā redakcijā:

“42.1 pants. Tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehniskās rezerves iegulda tikai ieguldījumu sabiedrību ieguldījumu apliecībās. Uz šiem ieguldījumiem neattiecas šā likuma 42., 43. un 44.panta prasības.”

     

16. Papildināt likumu ar 42.1 pantu šādā redakcijā:

“42.1 pants. Tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehniskās rezerves iegulda tikai ieguldījumu sabiedrību ieguldījumu apliecībās. Uz šiem ieguldījumiem neattiecas šā likuma 42., 43. un 44.panta prasības.”

44.pants. Apdrošinātājs bez Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļaujas nedrīkst ieguldīt ārvalstīs vairāk par 10 procentiem no tehniskajām rezervēm.

17. Papildināt 44.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka valstis, kurās drīkst izdarīt šos ieguldījumus.”

     

17. Papildināt 44.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka valstis, kurās drīkst izdarīt šos ieguldījumus.”

 

18. Papildināt likumu ar 44.1 pantu šādā redakcijā:

“44.1 pants. Apdrošinātāja pašu līdzekļu ieguldījumu apjoms ārpus Ministru kabineta noteiktajām valstīm nedrīkst pārsniegt 20 procentus, bet vienā valstī — 10 procentus.”

     

18. Papildināt likumu ar 44.1 pantu šādā redakcijā:

“44.1 pants. Apdrošinātāja pašu līdzekļu ieguldījumu apjoms ārpus Ministru kabineta noteiktajām valstīm nedrīkst pārsniegt 20 procentus, bet vienā valstī — 10 procentus.”

45.pants. Apdrošinātājs ne mazāk kā 25 procentus no paša līdzekļiem izvieto augstas likviditātes ieguldījumos. Šo ieguldījumu normatīvus nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija.

19. Izteikt 45.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Lai nodrošinātu apdrošinātāja finansiālo stabilitāti, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ir tiesības noteikt, ka apdrošinātājs līdz 25 procentiem no pašu līdzekļiem izvieto augstas likviditātes ieguldījumos.”

     

19. Izteikt 45.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Lai nodrošinātu apdrošinātāja finansiālo stabilitāti, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ir tiesības noteikt, ka apdrošinātājs līdz 25 procentiem no pašu līdzekļiem izvieto augstas likviditātes ieguldījumos.”

49.pants. (1) Apdrošinātājs kārto grāmatvedību atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un Ministru kabineta noteikumiem.

(2) Gada pārskatu apdrošinātājs sastāda atbilstoši šā panta pirmajai daļai un Ministru kabineta noteikumiem.

(3) Apdrošinātājs, kas ir koncerna mātes uzņēmums, sagatavo konsolidēto gada pārskatu.

(4) Apdrošinātājs, kas nodarbojas ar dzīvības apdrošināšanu, gada pārskatam pievieno aktuārnovērtējumu, kura apjomu un struktūru nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija.

20. Papildināt 49.panta trešo daļu pēc vārda “pārskatu” ar vārdiem “atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem”.

     

20. Papildināt 49.panta trešo daļu pēc vārda “pārskatu” ar vārdiem “atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem”.

50.pants. (1) Apdrošinātājs izveido iekšējās revīzijas mehānismu, kas ir apdrošinātāja iekšējās uzraudzības sistēmas elements.

(2) Apdrošinātāja iekšējās revīzijas dienesta uzdevums ir atklāt trūkumus un kļūdas apdrošinātāja amatpersonu rīcībā, kā arī uzdevumu nepildīšanas, darba noteikumu neievērošanas un pilnvaru pārsniegšanas gadījumus.

21. Papildināt 50.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina apdrošinātāja struktūru, nosaka darbinieku tiesības un pienākumus un ir atbildīga par šo prasību ievērošanu.”

     

21. Papildināt 50.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina apdrošinātāja struktūru, nosaka darbinieku tiesības un pienākumus un ir atbildīga par šo prasību ievērošanu.”

54.pants. (1) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu, par pārbaudes rezultātiem rakstveidā ziņo apdrošinātājam. Atzinumu sagatavo atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem". Atzinuma norakstu nosūta Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai.

(2) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt zvērinātam revidentam vai citai personai, kura pārbauda gada pārskatu, informāciju par veikto pārbaudi.

22. 54.pantā:

izteikt pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

“Atzinuma norakstu pievieno gada pārskatam, kuru apdrošinātājs iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai saskaņā ar šā likuma 56.panta prasībām.”;

papildināt pantu ar jaunu otro, kā arī trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(2) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu apdrošināšanas sabiedrībā, sagatavo ziņojumu apdrošinātāja vadībai. Ziņojumā norāda konkrētos trūkumus, kā arī aplūko specifiskus ar apdrošināšanu saistītus jautājumus, kurus nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija. Ziņojuma norakstu nosūta Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai.

     

22. 54.pantā:

izteikt pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

“Atzinuma norakstu pievieno gada pārskatam, kuru apdrošinātājs iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai saskaņā ar šā likuma 56.panta prasībām.”;

papildināt pantu ar jaunu otro, kā arī trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(2) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu apdrošināšanas sabiedrībā, sagatavo ziņojumu apdrošinātāja vadībai. Ziņojumā norāda konkrētos trūkumus, kā arī aplūko specifiskus ar apdrošināšanu saistītus jautājumus, kurus nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija. Ziņojuma norakstu nosūta Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai.

 

(3) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu, nekavējoties rakstveidā paziņo Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai par apdrošinātāja gada pārskata pārbaudes laikā atklātajiem faktiem vai lēmumiem, kuri ir pretrunā ar apdrošinātāja izveidošanu vai darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem vai kuru dēļ ir apdraudēta apdrošinātāja spēja izpildīt savas saistības vai apdrošinātāja turpmākā darbība, vai kuri ir iemesls revidenta atteikumam iesniegt atzinumu.

3

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 54.panta (3) daļu šādā redakcijā:

“(3) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu, nekavējoties rakstveidā paziņo Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai par apdrošinātāja gada pārskata pārbaudes laikā atklātajiem faktiem vai lēmumiem, kuri ir apdrošinātāja licencēšanas vai tā darbības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpums vai kuru dēļ apdraudēta apdrošinātāja turpmākā darbība, vai kuri ir iemesls zvērināta revidenta vai citas personas, kura pārbauda gada pārskatu, atteikumam sniegt atzinumu.”

Atbalstīt

(3) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu, nekavējoties rakstveidā paziņo Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai par apdrošinātāja gada pārskata pārbaudes laikā atklātajiem faktiem vai lēmumiem, kuri ir apdrošinātāja licencēšanas vai tā darbības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpums vai kuru dēļ apdraudēta apdrošinātāja turpmākā darbība, vai kuri ir iemesls zvērināta revidenta vai citas personas, kura pārbauda gada pārskatu, atteikumam sniegt atzinumu.

 

(4) Šā panta trešajā daļā minētās informācijas sniegšana nav uzskatāma par jebkādu līgumu, noteikumu, normatīvu norādījumu vai likumu pārkāpumu, un tā nerada zvērinātam revidentam vai citai personai, kura pārbauda gada pārskatu, papildu atbildību.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par piekto daļu.

     

(4) Šā panta trešajā daļā minētās informācijas sniegšana nav uzskatāma par jebkādu līgumu, noteikumu, normatīvu norādījumu vai likumu pārkāpumu, un tā nerada zvērinātam revidentam vai citai personai, kura pārbauda gada pārskatu, papildu atbildību.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par piekto daļu.


55.pants. (1) Apdrošinātāja pienākums ir informēt Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju par visiem apstākļiem, kuri var būtiski ietekmēt apdrošinātāja turpmāko darbību.

(2) Zvērināts revidents vai persona, kura pārbauda gada pārskatu, pārliecinās, vai apdrošinātājs ievēro šā panta pirmajā daļā minēto prasību. Par pārbaudē konstatētajiem trūkumiem tie rakstveidā ziņo apdrošinātāja valdei, bet ziņojuma norakstu nekavējoties nosūta Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai.

23. Izslēgt 55.panta otro daļu.

     

23. Izslēgt 55.panta otro daļu.

56.pants. (1) Gada pārskatu pirms tā apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 30.aprīlī.

(2) Apdrošinātājs, kas ir koncerna mātes uzņēmums, konsolidēto gada pārskatu iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

(3) Gada pārskatu 15 dienu laikā pēc tā apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai.

24. 56.pantā:

papildināt pirmo un otro daļu pēc vārdiem “gada pārskatu” ar vārdiem “kopā ar zvērināta revidenta vai citas personas, kura pārbauda gada pārskatu, atzinumu”;

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta vai personas, kura ir pārbaudījusi gada pārskatu, atzinumu iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai vismaz 15 dienas pirms tā apstiprināšanas akcionāru pilnsapulcē (biedru kopsapulcē).”

     

24. 56.pantā:

papildināt pirmo un otro daļu pēc vārdiem “gada pārskatu” ar vārdiem “kopā ar zvērināta revidenta vai citas personas, kura pārbauda gada pārskatu, atzinumu”;

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta vai personas, kura ir pārbaudījusi gada pārskatu, atzinumu iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai vismaz 15 dienas pirms tā apstiprināšanas akcionāru pilnsapulcē (biedru kopsapulcē).”

 

60.pants.

(1) Pārapdrošināšana nemaina apdrošinātāja atbildību pret apdrošināto un apdrošinājuma ņēmēju.

25. 60.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina pārapdrošināšanas programmu un ir atbildīga par šīs programmas ievērošanu.”;

     

25. 60.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina pārapdrošināšanas programmu un ir atbildīga par šīs programmas ievērošanu.”;

   

4

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt 60.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

’’(2) Apdrošinātājs brīvi izvēlas pārapdrošinātāju un apdrošinātāja pienākums ir savākt un analizēt informāciju par pārapdrošinātāja spēju izpildīt savas saistības.’’;

Atbalstīt

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

’’(2) Apdrošinātājs brīvi izvēlas pārapdrošinātāju un apdrošinātāja pienākums ir savākt un analizēt informāciju par pārapdrošinātāja spēju izpildīt savas saistības.’’

(2) Apdrošinātājs par pārapdrošināšanas līguma noslēgšanu paziņo Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai tās noteiktajā kārtībā.

 

5

Finansu ministrs E.Krastiņš

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu;

Atbalstīt

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu;

(3) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt, lai apdrošinātājs izveido tehniskās rezerves pilnā apmērā vai maina pārapdrošināšanas izkārtojumu.

 

6

Finansu ministrs E.Krastiņš

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par piekto daļu;

Atbalstīt

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par piekto daļu;

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apdrošinātājs drīkst pārapdrošināt noslēgtos apdrošināšanas līgumus valstīs, kuras neietilpst Ministru kabineta noteiktajā valstu grupā. Šādas pārapdrošināšanas prēmijas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no kopējo parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma.”

7

Finansu ministrs E.Krastiņš

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

’’(4) Pārapdrošināšanas prēmijas pārapdrošinātājiem, kuri neietilpst Ministru kabineta noteiktajā valstu grupā, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no kopējo parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma.’’

Atbalstīt

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pārapdrošināšanas prēmijas pārapdrošinātājiem, kuri neietilpst Ministru kabineta noteiktajā valstu grupā, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no kopējo parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma.”

63.pants. (1) Apdrošinātājs, neizdarot pārapdrošināšanu, nedrīkst noslēgt apdrošināšanas līgumu ar vienu apdrošinājuma ņēmēju, ja apdrošinātāja uzņemtās saistības saskaņā ar šo līgumu pārsniedz 20 procentus no paša līdzekļiem.

26. Papildināt 63.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Personu grupas apdrošināšanas līgumos minētais nosacījums attiecas uz vienu apdrošināto personu.”

     

26. Papildināt 63.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Personu grupas apdrošināšanas līgumos minētais nosacījums attiecas uz vienu apdrošināto personu.”

82.pants. (1) Apdrošināšanas brokeru sabiedrībā nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību var fiziskās personas, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir saņēmušas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas izsniegtu sertifikātu.

(2) Pirms darbības uzsākšanas apdrošināšanas brokeru sabiedrība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņem Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas izsniegtu licenci.

27. Papildināt 82.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga anulēt izsniegto licenci apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai gadījumos, kad apdrošināšanas brokeru sabiedrība:

1) apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus nav sākusi sniegt viena gada laikā no licences saņemšanas dienas;

2) apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus pārtraukusi sniegt uz laiku, kas ir ilgāks par vienu gadu;

3) pārkāpj šo likumu, saskaņā ar to izdotos Ministru kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē uzņēmējdarbību.

Ja apdrošināšanas brokeru sabiedrība atsakās no licences, licenci anulē.”

     

27. Papildināt 82.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga anulēt izsniegto licenci apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai gadījumos, kad apdrošināšanas brokeru sabiedrība:

1) apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus nav sākusi sniegt viena gada laikā no licences saņemšanas dienas;

2) apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus pārtraukusi sniegt uz laiku, kas ir ilgāks par vienu gadu;

3) pārkāpj šo likumu, saskaņā ar to izdotos Ministru kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē uzņēmējdarbību.

Ja apdrošināšanas brokeru sabiedrība atsakās no licences, licenci anulē.”

91.pants. (1) Lai aizsargātu apdrošināto intereses apdrošinātāja bankrota gadījumā, tiek izveidots Apdrošināto aizsardzības fonds.

(2) Uzraudzību pār Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, kā arī šo līdzekļu pārvaldīšanu un izlietošanu atbilstoši šā likuma noteikumiem nodrošina Apdrošināto aizsardzības fonda pārvalde.

(3) Apdrošināto aizsardzības fonda pārvalde ir Finansu ministrijas pārraudzībā esoša institūcija, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Finansu ministrs E.Krastiņš

91.pantā izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

’’(2) Finansu un kapitāla tirgus komisija nodrošina Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, kā arī veic šādas funkcijas:

1) organizē apdrošinātāju maksājumu ieskaitīšanu Apdrošināto aizsardzības fondā;

2) aprēķina un piedzen laikā nenomaksātās summas un soda naudu;

3) organizē apdrošināšanas atlīdzības izmaksu;

4) realizē kreditoru prasījuma tiesības pret apdrošinātāju izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmērā.

(3) Uzraudzību pār Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, apdrošināšanas atlīdzības izmaksu veic Apdrošināto aizsardzības fonda padome (turpmāk - Fonda padome), piecu cilvēku sastāvā.’’

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

91.pantā izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

’’(2) Finansu un kapitāla tirgus komisija nodrošina Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, kā arī veic šādas funkcijas:

1) organizē apdrošinātāju maksājumu ieskaitīšanu Apdrošināto aizsardzības fondā;

2) aprēķina un piedzen laikā nenomaksātās summas un soda naudu;

3) organizē apdrošināšanas atlīdzības izmaksu;

4) realizē kreditoru prasījuma tiesības pret apdrošinātāju izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmērā.

(3) Uzraudzību pār Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu un apdrošināšanas atlīdzības izmaksu veic Finansu un kapitāla tirgus komisijas Konsultatīvā finansu un kapitāla tirgus padome.’’

Daļēji iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

28. Izteikt 91.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

’’(2) Finansu un kapitāla tirgus komisija nodrošina Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, kā arī veic šādas funkcijas:

1) organizē apdrošinātāju maksājumu ieskaitīšanu Apdrošināto aizsardzības fondā;

2) aprēķina un piedzen laikā nenomaksātās summas un soda naudu;

3) organizē apdrošināšanas atlīdzības izmaksu;

4) realizē kreditoru prasījuma tiesības pret apdrošinātāju izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmērā.

(3) Uzraudzību pār Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu un apdrošināšanas atlīdzības izmaksu veic Finansu un kapitāla tirgus komisijas Konsultatīvā finansu un kapitāla tirgus padome.’’

 

 

   

10

Finansu ministrs E.Krastiņš

papildināt 91.pantu ar jaunu ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(4) Fonda padomē ietilpst Finansu ministrijas un Latvijas apdrošinātāju asociācijas pārstāvis.

(5) Fonda padomes priekšsēdētāja funkcijas veic Finansu ministrijas pārstāvis.

(6) Fonda padomes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.

(7) Fonda padomes lietvedību nodrošina Finansu un kapitāla tirgus komisija.”

Neatbalstīt

 

92.pants. Apdrošināšanas atlīdzība no Apdrošināto aizsardzības fonda tiek izmaksāta šajā likumā noteiktajā apmērā un Apdrošināto aizsardzības fonda pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad tiesa apstiprinājusi kreditoru sapulces lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu.

 

11

Finansu ministrs E.Krastiņš

Aizstāt 92.pantā vārdus ’’Apdrošināto aizsardzības fonda pārvaldes nolikumā’’ ar vārdiem ’’Finansu un kapitāla tirgus komisijas’’.

Atbalstīt

29. Aizstāt 92.pantā vārdus ’’Apdrošināto aizsardzības fonda pārvaldes nolikumā’’ ar vārdiem ’’Finansu un kapitāla tirgus komisijas’’.

93.pants. Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļi tiek izmantoti apdrošināšanas atlīdzības izmaksai, ja apdrošinājuma ņēmējs ir fiziskā persona, šādā apmērā:

1) 100 procentu apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 2000 latu vienam apdrošinājuma ņēmējam - dzīvības apdrošināšanā;

2) 50 procentu apdrošināšanas summas apmērā, bet ne vairāk kā 2000 latu vienam apdrošinājuma ņēmējam - šā likuma 12.panta 1. - 3., 8. - 10., 13. un 18.punktā minētajos apdrošināšanas veidos.

28. Aizstāt 93.panta 2.punktā vārdu “summas” ar vārdu “atlīdzības”.

     

30. Aizstāt 93.panta 2.punktā vārdu “summas” ar vārdu “atlīdzības”.

95.pants. (1) Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļus veido apdrošinātāju atskaitījumi viena procenta apmērā no to bruto apdrošināšanas prēmiju kopsummas, kuras saņemtas no fiziskajām personām par šā likuma 12.panta 1. - 3., 8. - 10., 13., 18. un 19.punktā norādītajiem apdrošināšanas veidiem.

(2) Šos maksājumus ieskaita apdrošinātāja izdevumos, un to izdarīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Ja maksājuma termiņš nokavēts, par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta soda nauda 0,05 procentu apmērā no termiņā nesamaksātās summas. Soda nauda tiek ieskaitīta Apdrošināto aizsardzības fondā.

29. Aizstāt 95.panta pirmajā daļā vārdu “apdrošinātāju” ar vārdiem “apdrošināšanas akciju sabiedrību”.

     

31. Aizstāt 95.panta pirmajā daļā vārdu “apdrošinātāju” ar vārdiem “apdrošināšanas akciju sabiedrību”.

97.pants. Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļus var ieguldīt tikai Latvijas valsts parādzīmēs.

 

12

Finansu ministrs E.Krastiņš

97.pantu izteikt sekojošā redakcijā:

’’97.pants.  Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļi glabājami Latvijas Bankā atvērtajā kontā, un šos līdzekļus var ieguldīt tikai Latvijas valsts vērtspapīros."

Atbalstīt

32. 97.pantu izteikt sekojošā redakcijā:

’’97.pants.  Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļi glabājami Latvijas Bankā atvērtajā kontā, un šos līdzekļus var ieguldīt tikai Latvijas valsts vērtspapīros."

98.pants. (1) Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tikai tām personām, kuru pretenzijas pret apdrošinātāju likumā noteiktajā termiņā iesniegtas apdrošinātāja administratoram un kuru pretenzijas administrators ir pieņēmis.

(2) Apdrošināšanas atlīdzība no Apdrošināto aizsardzības fonda tiek izmaksāta, pamatojoties uz administratora sagatavoto sarakstu un ievērojot šā likuma 75.panta prasības.

 

13

Finansu ministrs E.Krastiņš

98.panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

’’(1) Apdrošināšanas atlīdzība var tikt izmaksāta no Apdrošināto aizsardzības fonda tikai tad, ja persona pieteikumu par apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu administratoram iesniedz 3 mēnešu laikā pēc apdrošinātāja atzīšanas par maksātnespējīgu.’’

Atbalstīt

33. 98.panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

’’(1) Apdrošināšanas atlīdzība var tikt izmaksāta no Apdrošināto aizsardzības fonda tikai tad, ja persona pieteikumu par apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu administratoram iesniedz 3 mēnešu laikā pēc apdrošinātāja atzīšanas par maksātnespējīgu.’’

XII nodaļa

Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija

30. Izteikt XII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“XII nodaļa

Apdrošināšanas uzraudzība”.

     

34. Izteikt XII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“XII noda ļa

Apdrošināšanas uzraudzība”.

99.pants. Apdrošināšanas darbības valsts uzraudzību veic Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija. Tā ir patstāvīga valsts pārvaldes institūcija, kas darbojas Finansu ministrijas pārraudzībā saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem.

31. Izteikt 99.pantu šādā redakcijā:

“99.pants. Apdrošināšanas darbības valsts uzraudzību veic Finansu un kapitāla tirgus komisija.”

     

35. Izteikt 99.pantu šādā redakcijā:

“99.pants. Apdrošināšanas darbības valsts uzraudzību veic Finansu un kapitāla tirgus komisija.”

107.pants. (1) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija, Vērtspapīru tirgus komisija un Latvijas Banka pēc savstarpējas vienošanās apmainās ar informāciju, kas nepieciešama uzraudzības veikšanai un uzskatāma par tālāk neizpaužamu.

(2) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija sniedz Centrālajai statistikas pārvaldei informāciju normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.

(3) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija savu funkciju veikšanai sadarbojas ar ārvalstu finansu uzraudzības institūcijām. Savstarpēji vienojoties, tās ir tiesīgas apmainīties ar informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas uzraudzības veikšanai.

(4) Ja Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir izpaudusi informāciju likumā noteiktajos gadījumos, tā nav atbildīga par šādas darbības rezultātā radītiem zaudējumiem.

32. Izteikt 107.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(1) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija un Latvijas finansu iestāžu uzraudzības institūcijas savas kompetences ietvaros saskaņā ar savstarpēju vienošanos apmainās ar informāciju, kura nepieciešama uzraudzības veikšanai.
(2) Savas kompetences ietvaros Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija sadarbojas ar ārvalstu finansu uzraudzības institūcijām, tiesībaizsardzības institūcijām un tām ārvalstu institūcijām, kuras ir atbildīgas par finansu iestāžu likvidāciju, bankrotu un auditu, un apmainās ar informāciju, kura nepieciešama uzraudzības veikšanai un šo institūciju funkciju īstenošanai.

(3) Šajā pantā minētā informācija uzskatāma par tālāk neizpaužamu. Ja Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir saņēmusi informāciju no kādas citas finansu iestāžu uzraudzības institūcijas, tad šo informāciju Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija drīkst izpaust tālāk tikai ar šīs institūcijas atļauju un likumā noteiktajos gadījumos.”

     

36. Izteikt 107.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(1) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija un Latvijas finansu iestāžu uzraudzības institūcijas savas kompetences ietvaros saskaņā ar savstarpēju vienošanos apmainās ar informāciju, kura nepieciešama uzraudzības veikšanai.
(2) Savas kompetences ietvaros Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija sadarbojas ar ārvalstu finansu uzraudzības institūcijām, tiesībaizsardzības institūcijām un tām ārvalstu institūcijām, kuras ir atbildīgas par finansu iestāžu likvidāciju, bankrotu un auditu, un apmainās ar informāciju, kura nepieciešama uzraudzības veikšanai un šo institūciju funkciju īstenošanai.

(3) Šajā pantā minētā informācija uzskatāma par tālāk neizpaužamu. Ja Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir saņēmusi informāciju no kādas citas finansu iestāžu uzraudzības institūcijas, tad šo informāciju Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija drīkst izpaust tālāk tikai ar šīs institūcijas atļauju un likumā noteiktajos gadījumos.”

109.pants. (1) Ja netiek pildītas šā likuma 7., 24., 28., 56., 57., 63., 77., 80.un 104.panta prasības, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam vai apdrošināšanas brokeru sabiedrībai soda naudu līdz 10 000 latu.

33. Papildināt 109.panta pirmo daļu pēc skaitļa “28.” ar skaitli “49.”.

     

37. Papildināt 109.panta pirmo daļu pēc skaitļa “28.” ar skaitli “49.”.

111.pants. (1) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbiniekam laikā, kad viņam ir darba attiecības ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju, kā arī pēc šo attiecību izbeigšanās ir pienākums glabāt un neizpaust informāciju, kas viņam kļuvusi pieejama, strādājot Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā. Šis ierobežojums neattiecas uz likumos paredzētajiem izņēmumiem.

(2) Ja informācija izpausta likumos paredzētajos gadījumos, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbinieks nav atbildīgs par sekām.

34. Papildināt 111.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Jebkurai personai, kurai ir līgumiskās attiecības ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju, šo attiecību laikā, kā arī pēc to izbeigšanās ir pienākums glabāt un neizpaust informāciju, kas tai kļuvusi pieejama, atrodoties līgumiskās attiecībās ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju. Šis ierobežojums neattiecas uz likumos paredzētajiem izņēmumiem.”

     

38. Papildināt 111.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Jebkurai personai, kurai ir līgumiskās attiecības ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju, šo attiecību laikā, kā arī pēc to izbeigšanās ir pienākums glabāt un neizpaust informāciju, kas tai kļuvusi pieejama, atrodoties līgumiskās attiecībās ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju. Šis ierobežojums neattiecas uz likumos paredzētajiem izņēmumiem.”

 

35. Izslēgt 100., 101., 102., 102.1, 107., 110., 111. un 112.pantu.

     

39. Izslēgt 100., 101., 102., 102.1, 107., 110., 111. un 112.pantu.

 

36. Aizstāt visā likumā vārdus “Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā).

     

40. Aizstāt visā likumā vārdus “Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā).

   

14

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt likumprojektu ar 37.pantu šādā redakcijā:

’’Aizstāt likuma 44., 44.1, 49., 60., 79., 82., 84., 85.un 95.pantā vārdus ’’Ministru kabinets’’ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ’’Finansu un kapitāla tirgus komisija’’ (attiecīgā locījumā).’’

Atbalstīt

41. Aizstāt likuma 44., 44.1, 49., 60., 79., 82., 84., 85.un 95.pantā vārdus ’’Ministru kabinets’’ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ’’Finansu un kapitāla tirgus komisija’’ (attiecīgā locījumā).

Pārejas noteikumi

         

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

1) likums "Par apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 3./4.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 4.nr.; 1995, 20.nr.; 1996, 20.nr.; 1998, 2.nr.);

2) likums "Par Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1996, 20.nr.; 1997, 15.nr.);

3) Latvijas Republikas Augstākās padomes 1993.gada 12.janvāra lēmums "Par Latvijas Republikas likuma "Par apdrošināšanu" spēkā stāšanās kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 3.nr.).

2. Ministru kabinets līdz 1998.gada 31.decembrim saskaņā ar šā likuma 79., 82., 84. un 95.pantu izdod attiecīgus noteikumus.

         

3. Apdrošināto aizsardzības fonds kā juridiskā persona tiek izveidots ar 2001.gada 1.janvāri. Līdz tam visi fonda līdzekļi glabājas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas speciālajā kontā. Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu glabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izteikt Pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

’’3. Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļi līdz 2001.gada 1.jūlijam glabājas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā. Šo līdzekļu glabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.’’

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt Pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

’’3. Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļi līdz 2001.gada 1.jūlijam glabājas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā speciālajā kontā. Šo līdzekļu glabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.’’

Daļēji iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

 

 

Atbalstīt

42. Pārejas noteikumos:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

’’3. Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļi līdz 2001.gada 1.jūlijam glabājas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā speciālajā kontā. Šo līdzekļu glabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.’’

4. Līdz 2001.gada 1.janvārim līdzekļi Apdrošināto aizsardzības fondā un procenti par ieguldīšanu tiek uzkrāti, neveicot nekādas izmaksas.

 

17

Finansu ministrs E.Krastiņš

Aizstāt Pārejas noteikumu 4.punktā vārdu ’’janvārim’’ ar vārdu ’’jūlijam’’.

Atbalstīt

aizstāt 4.punktā vārdu ’’janvārim’’ ar vārdu ’’jūlijam’’.

5. Apdrošināto aizsardzības fonds izmaksā apdrošināšanas atlīdzību par tiesas nolēmumiem, kas pieņemti pēc 2001.gada 1.janvāra.

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izteikt Pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

’’5. Apdrošināto aizsardzības fonds izmaksā apdrošināšanas atlīdzības saskaņā ar šī likuma prasībām tikai tad, ja pēc 2001.gada 1.jūlija apdrošinātājam ir anulētas visas licences un tiesa atzinusi to par maksātnespējīgu.”

Budžeta un finansu (nodokļu)komisija

Izteikt Pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

’’5. No Apdrošināto aizsardzības fonda izmaksā apdrošināšanas atlīdzības saskaņā ar šī likuma prasībām tikai tad, ja pēc 2001.gada 1.jūlija apdrošinātājam ir anulētas visas licences un tiesa atzinusi to par maksātnespējīgu.”

Daļēji iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

 

 

 

Atbalstīt

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

’’5. No Apdrošināto aizsardzības fonda izmaksā apdrošināšanas atlīdzības saskaņā ar šī likuma prasībām tikai tad, ja pēc 2001.gada 1.jūlija apdrošinātājam ir anulētas visas licences un tiesa atzinusi to par maksātnespējīgu.”

6. Apdrošināšanas brokeru sabiedrības savu darbību atbilstoši šā likuma prasībām pārveido līdz 1999.gada 1.jūlijam.

7. Savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības savu darbību atbilstoši šā likuma 32.panta otrās daļas prasībām pārveido līdz 2002.gada 1.janvārim.

8. Likuma 109.pantā paredzētās normas ir piemērojamas līdz dienai, kad stājas spēkā Administratīvo sodu likums.

         
 

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 17., 18. un 25.pants stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.

2. Šā likuma 30., 31., 35. un 36.pants stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

3. Šā likuma 22. un 23.pants stājas spēkā pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas likumā “Par zvērinātiem revidentiem”.

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izteikt Pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Šā likuma 2. – 6.pants stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.”

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta pārejas noteikumus izteikt kā likuma pārejas noteikumus.

Šajā sakarā ierosinām papildināt likumprojektu ar 37.pantu šādā redakcijā:

“37. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.,10.,11.un 12. punktu šādā redakcijā:

“9.Grozījumi likuma 44.pantā (par valstu noteikšanu, kurās drīkst izdarīt ieguldījumus no tehniskajām rezervēm), 60.pantā (par pārapdrošināšanas programmas izstrādāšanu un apstiprināšanu) un likuma 44.1.pants stājas spēkā 2000.gada 1.oktobrī.

10.Grozījumi likuma XII nodaļas nosaukumā un 99.pantā, kā arī grozījums attiecībā uz vārdu “Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija” (attiecīgā locījumā) aizstāšanu visā likumā ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

11. Likuma 100., 101., 102., 102.1., 107., 110., 111. un 112.pants ir spēkā līdz 2001.gada 30.jūnijam.

12. Grozījums likuma 54.panta otrajā daļā (par ziņojuma sagatavošanu un tā noraksta nosūtīšanu Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai), 54.panta trešā un ceturtā daļa, kā arī grozījums 55.pantā (par otrās daļas izslēgšanu) stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgām normām likumā, kas regulē zvērinātu revidentu darbību.“

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt ar 9.,10.,11., 12. 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

“9.Grozījumi likuma 44.pantā (par valstu noteikšanu, kurās drīkst izdarīt ieguldījumus no tehniskajām rezervēm), 60.pantā (par pārapdrošināšanas programmas izstrādāšanu un apstiprināšanu) un likuma 44.1.pants stājas spēkā 2000.gada 1.oktobrī.

10.Grozījumi likuma XII nodaļas nosaukumā un 99.pantā, kā arī grozījums attiecībā uz vārdu “Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija” (attiecīgā locījumā) aizstāšanu visā likumā ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

11. Likuma 100., 101., 102., 102.1., 107., 110., 111. un 112.pants ir spēkā līdz 2001.gada 30.jūnijam.

12. Grozījums likuma 54.panta otrajā daļā (par ziņojuma sagatavošanu un tā noraksta nosūtīšanu Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai), 54.panta trešā un ceturtā daļa, kā arī grozījums 55.pantā (par otrās daļas izslēgšanu) stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgām normām likumā, kas regulē zvērinātu revidentu darbību.

   

22

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar jaunu Pārejas noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Grozījumi likuma 44., 44.1, 49., 60., 79., 82., 84., 85. un 95.pantā attiecībā uz vārdu “Ministru kabinets” (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.”

Atbalstīt

13. Grozījumi likuma 44., 44.1, 49., 60., 79., 82., 84., 85. un 95.pantā attiecībā uz vārdu “Ministru kabinets” (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija” (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

   

23

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar jaunu Pārejas noteikumu 14.punktu šādā redakcijā:

“14. Grozījums likuma 91. un 97.pantā, kā arī 92.pantā attiecībā uz vārdu “Apdrošināto aizsardzības fonda pārvaldes nolikumā” aizstāšanu ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisijas” stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.”

Atbalstīt

14. Grozījums likuma 91. un 97.pantā, kā arī 92.pantā attiecībā uz vārdu “Apdrošināto aizsardzības fonda pārvaldes nolikumā” aizstāšanu ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisijas” stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.”