07

28.03.00

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā” (reģ.nr. 430) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

 

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Šis likums neattiecas uz valsts sociālo apdrošināšanu.

1. Papildināt 3.pantu aiz vārda "apdrošināšanu" ar vārdiem "un valsts garantētajiem eksporta kredīta apdrošināšanas darījumiem".

     

1. Papildināt 3.pantu aiz vārda "apdrošināšanu" ar vārdiem "un valsts garantētajiem eksporta kredīta apdrošināšanas darījumiem".

4.pants. (1) Apdrošināšana ir brīvprātīga, izņemot gadījumus, kad ar likumu ir noteikts citādi. Apdrošināšanas prēmiju lielumu brīvprātīgajā apdrošināšanā nosaka apdrošinātājs.

(2) Obligātajā apdrošināšanā apdrošināšanas prēmijas lielums var būt reglamentēts ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem.

(3) Apdrošinātājs, kurš ir saņēmis licenci obligātajai apdrošināšanai, nevar atteikties noslēgt obligātās apdrošināšanas līgumu.

 

1

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt 4.panta pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

’’Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina kārtību apdrošinātā riska parakstīšanai un apdrošināšanas prēmijas parakstīšanai un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu.’’;

Atbalstīt

2. Papildināt 4.panta pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

’’Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina kārtību apdrošinātā riska parakstīšanai un apdrošināšanas prēmijas parakstīšanai un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu.’’

7.pants. (1) Apdrošinātājs:

1) veic apdrošināšanu Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas

izsniegtajās licencēs norādītajos apdrošināšanas veidos;

2) sniedz starpnieka pakalpojumus citiem apdrošinātājiem un

pārapdrošinātājiem;

3) veic uzņēmējdarbību, kas saistīta ar apdrošināšanu.

2. Papildināt 7.panta pirmās daļas 3.punktu aiz vārda "kas" ar vārdu "tieši".

     

3. Papildināt 7.panta pirmās daļas 3.punktu aiz vārda "kas" ar vārdu "tieši".

12.pants.(2) Licence tiek izsniegta katram apdrošināšanas veidam atsevišķi.

3. Papildināt 12.panta otro daļu aiz vārda "atsevišķi" ar vārdiem "ievērojot šā likuma 12.1 panta nosacījumus".

     

4. Papildināt 12.panta otro daļu aiz vārda "atsevišķi" ar vārdiem "ievērojot šā likuma 12.1 panta nosacījumus".

 

4. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1 pants. (1) Apdrošinātājs, kurš ir saņēmis licenci apdrošināt risku kādā no šā likuma 12.panta pirmajā daļā minētajiem apdrošināšanas veidiem, var apdrošināt riskus, kuri attiecas uz citu apdrošināšanas veidu (papildrisku), ja apdrošinātais risks:

1) ir tieši saistīts ar apdrošināšanas risku veidā, kuram ir saņemta licence;

2) attiecas uz to pašu apdrošināšanas objektu, kurš tiek apdrošināts apdrošināšanas veidā, kuram ir saņemta licence;

3) tiek apdrošināts ar vienu un to pašu apdrošināšanas līgumu.

(2) Šā panta pirmā daļa neattiecas uz kredītu un galvojumu apdrošināšanas veidiem.

(3) Juridiskos izdevumus apdrošināt bez atsevišķas licences saņemšanas var tikai kopā ar palīdzības un kuģu apdrošināšanas veidiem, ja tiek izpildītas šā panta pirmajā daļā minētās prasības."

2

 

 

 

 

3

 

 

 

4

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 4.pantā (likuma 12.1 pantā) pirmajā daļā papildināt pēc vārdiem “saņēmis licenci apdrošināt” ar vārdiem ”iespējamā zaudējuma”;

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 4.pantā (likuma 12.1 pantā) pirmajā daļā aizstāt vārdus “riskus, kuri” ar vārdiem “risku, kurš”;

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 4.pantā (likuma 12.1 pantā) pirmajā daļā papildināt pēc vārdiem “ja apdrošinātais risks” ar vārdiem “atbilst visiem panta šai daļā minētajiem nosacījumiem”

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

5. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1 pants. (1) Apdrošinātājs, kurš ir saņēmis licenci apdrošināt iespējamā zaudējuma risku kādā no šā likuma 12.panta pirmajā daļā minētajiem apdrošināšanas veidiem, var apdrošināt risku, kurš attiecas uz citu apdrošināšanas veidu (papildrisku), ja apdrošinātais risks atbilst visiem panta šai daļā minētajiem nosacījumiem:

1) ir tieši saistīts ar apdrošināšanas risku veidā, kuram ir saņemta licence;

2) attiecas uz to pašu apdrošināšanas objektu, kurš tiek apdrošināts apdrošināšanas veidā, kuram ir saņemta licence;

3) tiek apdrošināts ar vienu un to pašu apdrošināšanas līgumu.

(2) Šā panta pirmā daļa neattiecas uz kredītu un galvojumu apdrošināšanas veidiem.

(3) Juridiskos izdevumus apdrošināt bez atsevišķas licences saņemšanas var tikai kopā ar palīdzības un kuģu apdrošināšanas veidiem, ja tiek izpildītas šā panta pirmajā daļā minētās prasības."

13.pants. (1) Lai saņemtu licenci apdrošināšanas veikšanai, jaunizveidotā apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai:

9) darbības plānu pirmajiem trim darbības gadiem, kurā norāda:

a) plānotās apdrošināšanas raksturojumu,

b) tarifu aprēķināšanas metodiku,

c) tehnisko rezervju aprēķināšanas metodiku,

d) pārapdrošināšanas programmu,

e) darbībai nepieciešamo garantijas fonda struktūru. Garantijas fondu nedrīkst izmantot, lai segtu darbības uzsākšanai nepieciešamos izdevumus,

f) apdrošināšanas polišu paraugus,

g) datus par plānoto apdrošināšanas prēmiju, komisijas naudas, administratīvo izdevumu un apdrošināšanas atlīdzības apmēru, norādot plānoto peļņu vai zaudējumus,

h) datus par plānoto tehnisko rezervju apmēru.

5. 13.pantā:

izteikt pirmās daļas 9.punkta "g" apakšpunktu šādā redakcijā:

"g) peļņas un zaudējumu aprēķina un bilances projektus,";

izslēgt pirmās daļas 9.punkta "h" apakšpunktu;

 

 

 

     

6. 13.pantā:

izteikt pirmās daļas 9.punkta "g" apakšpunktu šādā redakcijā:

"g) peļņas un zaudējumu aprēķina un bilances projektus,";

izslēgt pirmās daļas 9.punkta "h" apakšpunktu;

 

 

 

(2) Lai saņemtu licenci citam apdrošināšanas veidam, apdrošinātājs iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai:

1) šā panta pirmās daļas 1. un 6.punktā minētos dokumentus;

2) jaunā apdrošināšanas veida ieviešanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem to segšanai;

3) darbības plānu vienam gadam attiecībā uz to apdrošināšanas veidu, kuram tiek pieprasīta licence, norādot šā panta pirmās daļas 9.punktā minēto informāciju.

 

5

Finansu ministrs E.Krastiņš

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

’’3) darbības plānu vienam gadam attiecībā uz to apdrošināšanas veidu, kuram tiek pieprasīta licence, norādot šā panta pirmās daļas 9.punkta a līdz f apakšpunktos minēto informāciju, kā arī finansu plāna projektu un tehnisko rezervju plānoto apmēru.’’

Atbalstīt

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

’’3) darbības plānu vienam gadam attiecībā uz to apdrošināšanas veidu, kuram tiek pieprasīta licence, norādot šā panta pirmās daļas 9.punkta a līdz f apakšpunktos minēto informāciju, kā arī finansu plāna projektu un tehnisko rezervju plānoto apmēru.’’

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošinātājs, kurš vēlas saņemt licenci palīdzības apdrošināšanai, iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā informāciju par tā rīcībā esošo nodrošinājumu, ieskaitot informāciju par medicīnisko personālu un materiāltehniskajiem līdzekļiem, kā arī citu nepieciešamo nodrošinājumu palīdzības sniegšanai apdrošinātajiem atbilstoši saistībām, ko šajā apdrošināšanas veidā uzņēmies apdrošinātājs."

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

Finansu ministrs E.Krastiņš

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

’’(3) Apdrošinātājs, kurš vēlas saņemt licenci palīdzības apdrošināšanai, iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā informāciju par tā rīcībā esošajiem līdzekļiem un noslēgtajiem līgumiem, kas nodrošina palīdzības sniegšanu apdrošinātajiem atbilstoši uzņemtajām saistībām šajā apdrošināšanas veidā.’’;

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 5.pantā (likuma 13.pantā) aizstāt trešajā daļā vārdu “apdrošinātajiem” ar vārdu “apdrošinātajam”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

’’(3) Apdrošinātājs, kurš vēlas saņemt licenci palīdzības apdrošināšanai, iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā informāciju par tā rīcībā esošajiem līdzekļiem un noslēgtajiem līgumiem, kas nodrošina palīdzības sniegšanu apdrošinātajam atbilstoši uzņemtajām saistībām šajā apdrošināšanas veidā.’’;

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā nr.8

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā nr.8

Atbalstīt

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

’’(3) Apdrošinātājs, kurš vēlas saņemt licenci palīdzības apdrošināšanai, iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā informāciju par tā rīcībā esošajiem līdzekļiem un noslēgtajiem līgumiem, kas nodrošina palīdzības sniegšanu apdrošinātajam atbilstoši uzņemtajām saistībām šajā apdrošināšanas veidā.’’;

24.pants. Tikai ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļauju apdrošinātājs var:

1) palielināt vai samazināt savu pamatkapitālu;

2) atļaut valdes priekšsēdētājam, vietniekam, direktoram rīkotājam likuma "Par akciju sabiedrībām" izpratnē, galvenajam grāmatvedim, galvenajam aktuāram, revīzijas komisijas priekšsēdētājam un locekļiem vai filiāles vadītājam sākt pildīt savus pienākumus;

3) atvērt nodaļu (filiāli) vai pārstāvniecību;

4) mainīt savu juridisko adresi;

5) mainīt savu nosaukumu;

6) izdarīt grozījumus statūtos;

7) veikt reorganizāciju.

6. 24.pantā:

izslēgt otrajā punktā vārdus "un locekļiem vai filiāles vadītājam";

izslēgt trešo punktu.

 

     

7. 24.pantā:

izslēgt otrajā punktā vārdus "un locekļiem vai filiāles vadītājam";

izslēgt trešo punktu.

 

33.pants. (1) Apdrošinātāja paša līdzekļus veido:

1) apdrošināšanas akciju sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls;

2) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības samaksātās pajas;

3) puse no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā, bet neapmaksātā pamatkapitāla, ja ir samaksāti vismaz 25 procenti no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā pamatkapitāla;

4) puse no savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru neizdarītajām papildu iemaksām zaudējumu segšanai, ja tas paredzēts biedrības statūtos un ja biedrībai nav licences dzīvības apdrošināšanas veikšanai, bet ne vairāk kā 50 procentu apmērā no aprēķinātās maksātspējas normas;

5) rezerves kapitāls;

6) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalītā peļņa;

7) subordinētais kapitāls, bet ne vairāk kā 25 procenti no šā panta pirmās daļas 1., 2., 5. un 6.punktā minēto līdzekļu kopsummas.

(2) Apdrošinātāja paša līdzekļu summu samazina par:

1) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalītajiem zaudējumiem;

2) apdrošinātāja īpašumā esošo paša akciju nominālvērtību;

3) apdrošinātāja līdzdalību meitas uzņēmumos, kas ir finansu un kredīta uzņēmējsabiedrības;

4) nemateriālajiem ieguldījumiem.

7. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

"33.pants. Apdrošinātāja paša līdzekļus aprēķina:

1) summējot:

a) apdrošināšanas akciju sabiedrības apmaksāto pamatkapitālu,

b) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības samaksātās pajas,

c) pusi no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā, bet neapmaksātā pamatkapitāla, ja ir samaksāti vismaz 25 procenti no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā pamatkapitāla,

d) pusi no savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru neizdarītajām papildu iemaksām zaudējumu segšanai, ja tas paredzēts biedrības statūtos un ja biedrībai nav licences dzīvības apdrošināšanas veikšanai, bet ne vairāk kā 50 procentu apmērā no aprēķinātās maksātspējas normas,

e) rezerves kapitālu,

f) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalīto peļņu,

g) subordinēto kapitālu, bet ne vairāk kā 25 procentus no šā panta pirmā punkta "a", "b", "e" un "f" apakšpunktā minēto līdzekļu kopsummas;

2) no iegūtās summas atņemot:

a) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalītos zaudējumus,

b) apdrošinātāja īpašumā esošo paša akciju nominālvērtību,

c) apdrošinātāja līdzdalību uzņēmumos, kas ir finansu un kredīta uzņēmējsabiedrības,

d) nemateriālos ieguldījumus."

     

8. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

"33.pants. Apdrošinātāja paša līdzekļus aprēķina:

1) summējot:

a) apdrošināšanas akciju sabiedrības apmaksāto pamatkapitālu,

b) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības samaksātās pajas,

c) pusi no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā, bet neapmaksātā pamatkapitāla, ja ir samaksāti vismaz 25 procenti no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā pamatkapitāla,

d) pusi no savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru neizdarītajām papildu iemaksām zaudējumu segšanai, ja tas paredzēts biedrības statūtos un ja biedrībai nav licences dzīvības apdrošināšanas veikšanai, bet ne vairāk kā 50 procentu apmērā no aprēķinātās maksātspējas normas,

e) rezerves kapitālu,

f) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalīto peļņu,

g) subordinēto kapitālu, bet ne vairāk kā 25 procentus no šā panta pirmā punkta "a", "b", "e" un "f" apakšpunktā minēto līdzekļu kopsummas;

2) no iegūtās summas atņemot:

a) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalītos zaudējumus,

b) apdrošinātāja īpašumā esošo paša akciju nominālvērtību,

c) apdrošinātāja līdzdalību uzņēmumos, kas ir finansu un kredīta uzņēmējsabiedrības,

d) nemateriālos ieguldījumus."

34.pants. Ja apdrošinātāja paša līdzekļu summa ir mazāka par aprēķināto maksātspējas normu, bet lielāka par garantijas fondu, apdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā plānu paša līdzekļu summas atjaunošanai līdz aprēķinātajai maksātspējas normai.

8. Papildināt 34.pantu aiz vārda "inspekcijā" ar vārdiem "finansiālā stāvokļa uzlabošanas".

     

9. Papildināt 34.pantu aiz vārda "inspekcijā" ar vārdiem "finansiālā stāvokļa uzlabošanas".

35.pants. Ja apdrošinātāja paša līdzekļu summa ir mazāka par garantijas fondu, apdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā plānu paša līdzekļu summas tūlītējai atjaunošanai līdz aprēķinātajai maksātspējas normai.

9. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Ja apdrošinātāja paša līdzekļu summa ir mazāka par garantijas fondu, apdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu paša līdzekļu summas tūlītējai atjaunošanai līdz garantijas fonda apmēram."

     

10. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Ja apdrošinātāja paša līdzekļu summa ir mazāka par garantijas fondu, apdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu paša līdzekļu summas tūlītējai atjaunošanai līdz garantijas fonda apmēram."

39.pants. (1) Tehniskās rezerves ir paredzētas tikai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumos paredzēto saistību izpildei.

(2) Tehniskās rezerves izveido pietiekamā apmērā, lai apdrošinātājs varētu pilnībā izpildīt savas saistības atbilstoši apdrošināšanai un pārapdrošināšanai un varētu nodrošināt finansiālās darbības stabilitāti.

(3) Apdrošinātāja peļņu samazina par tehniskajās rezervēs gada laikā ieskaitīto summu. Savukārt peļņu palielina par summu, kas gada laikā ir atskaitīta no tehniskajām rezervēm, un šo summu ieskaita apdrošinātāja ienākumos.

10. Papildināt 39.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošinātājs veic tehnisko rezervju aprēķinus katram apdrošināšanas līgumam vai līgumu grupai atsevišķi.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

9

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt 39.panta otro daļu ar diviem teikumiem šādā redakcijā:

’’Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina tehnisko rezervju veidošanas kārtību un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu. Apdrošinātājs tehnisko rezervju veidošanas kārtību rakstiskā veidā iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā 10 dienu laikā pēc šīs kārtības apstiprināšanas, kā arī informē par visām izmaiņām tajā.’’;

Atbalstīt

11. 39.pantā:

papildināt panta otro daļu ar diviem teikumiem šādā redakcijā:

’’Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina tehnisko rezervju veidošanas kārtību un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu. Apdrošinātājs tehnisko rezervju veidošanas kārtību rakstiskā veidā iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā 10 dienu laikā pēc šīs kārtības apstiprināšanas, kā arī informē par visām izmaiņām tajā.’’;

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošinātājs veic tehnisko rezervju aprēķinus katram apdrošināšanas līgumam vai līgumu grupai atsevišķi.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

40.pants. (1) Apdrošinātājs var izveidot šādas tehniskās rezerves:

1) nenopelnīto prēmiju rezervi;

2) dzīvības apdrošināšanas rezervi;

3) atliktās apdrošināšanas atlīdzības rezervi;

4) izlīdzināšanas rezervi;

5) neparedzētā riska rezervi;

6) rezervi gratifikācijām un atlaidēm.

11. Papildināt 40.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) rezervi tirgum piesaistītajiem līgumiem dzīvības apdrošināšanā."

 

     

12. 40.pantā:

papildināt panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) rezervi tirgum piesaistītajiem līgumiem dzīvības apdrošināšanā."

 

(2) Apdrošinātājs, ņemot vērā apdrošināšanas veidu īpatnības, var izveidot arī citas tehniskās rezerves, ja tas paredzēts sabiedrības statūtos.

(3) Aizsargājot apdrošināto intereses, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga pieprasīt, lai apdrošinātājs izveido noteikta veida tehniskās rezerves.

 

10

Finansu ministrs E.Krastiņš

40.panta otrajā daļā izslēgt vārdus ’’ja tas paredzēts sabiedrības statūtos’’;

Atbalstīt

panta otrajā daļā izslēgt vārdus ’’ja tas paredzēts sabiedrības statūtos’’;

41.pants. Apdrošinātāja ieguldījumiem jābūt drošiem, daudzveidīgiem, likvīdiem un peļņu nesošiem, lai tie nodrošinātu apdrošinātāja finansiālo stabilitāti un garantētu apdrošināšanas līgumos paredzēto saistību izpildi.

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt 41.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

’’Apdrošinātāja valde ne retāk kā reizi gadā izstrādā un apstiprina kārtību un nosacījumus apdrošinātāja ieguldījumu veidošanai un ir atbildīga par šīs kārtības un nosacījumu ievērošanu.’’;

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 41.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

’’Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina kārtību un nosacījumus apdrošinātāja ieguldījumu veidošanai un ir atbildīga par šīs kārtības un nosacījumu ievērošanu.’’;

Daļēji iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

 

 

 

Atbalstīt

13. Papildināt 41.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

’’Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina kārtību un nosacījumus apdrošinātāja ieguldījumu veidošanai un ir atbildīga par šīs kārtības un nosacījumu ievērošanu.’’;

 

12. Papildināt likumu ar 41.1 pantu šādā redakcijā:

"41.1 pants. (1) Apdrošinātājs tehnisko rezervju ieguldījumus veido tādā valūtā, kādā tas uzņēmies saistības.

(2) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija nosaka pieļaujamās novirzes apdrošināšanas saistību un ieguldījumu saskaņošanai pa valūtu veidiem."

     

14. Papildināt likumu ar 41.1 pantu šādā redakcijā:

"41.1 pants. (1) Apdrošinātājs tehnisko rezervju ieguldījumus veido tādā valūtā, kādā tas uzņēmies saistības.

(2) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija nosaka pieļaujamās novirzes apdrošināšanas saistību un ieguldījumu saskaņošanai pa valūtu veidiem."

42.pants. Tehniskās rezerves drī kst ieguldīt tikai:

1) vērtspapīros, kurus izlaidusi vai garantējusi Latvijas vai citas valsts valdība, Latvijas Banka vai pašvaldība;

2) banku depozītos;

3) nekustamajā īpašumā - ne vairāk par 25 procentiem;

4) vērtspapīros, kuri tiek kotēti Latvijas Republikā reģistrētu fondu biržu un citu valstu fondu biržu oficiālajos sarakstos - ne vairāk par 30 procentiem;

5) vērtspapīros, kuri netiek laisti publiskā apgrozībā, kā arī uzņēmējsabiedrību daļās vai pajās - ne vairāk par 20 procentiem;

6) hipotēku aizdevumos un ķīlu zīmēs - ne vairāk par 25 procentiem;

7) apdrošinātāja kontā kredītiestādē.

13. 42.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) vērtspapīros, kurus izlaidusi vai garantējusi Latvijas vai citas valsts valdība vai pašvaldība;"

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) ar hipotēku nodrošinātos aizdevumos – ne vairāk par 20 procentiem;";

papildināt pantu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Latvijas banku emitētajās hipotekārajās ķīlu zīmēs;";

uzskatīt līdzšinējo 7.punktu par 8.punktu.

     

15. 42.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) vērtspapīros, kurus izlaidusi vai garantējusi Latvijas vai citas valsts valdība vai pašvaldība;"

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) ar hipotēku nodrošinātos aizdevumos – ne vairāk par 20 procentiem;";

papildināt pantu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Latvijas banku emitētajās hipotekārajās ķīlu zīmēs;";

uzskatīt līdzšinējo 7.punktu par 8.punktu.

 

14. Papildināt likumu ar 42.1 pantu šādā redakcijā:

"42.1 pants. Tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehniskās rezerves iegulda tikai ieguldījumu sabiedrību ieguldījumu apliecībās. Uz šiem ieguldījumiem neattiecas šā likuma 42., 43. un 44.panta prasības."

     

16. Papildināt likumu ar 42.1 pantu šādā redakcijā:

"42.1 pants. Tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehniskās rezerves iegulda tikai ieguldījumu sabiedrību ieguldījumu apliecībās. Uz šiem ieguldījumiem neattiecas šā likuma 42., 43. un 44.panta prasības."

44.pants. Apdrošinātājs bez Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas atļaujas nedrīkst ieguldīt ārvalstīs vairāk par 10 procentiem no tehniskajām rezervēm.

15. Papildināt 44.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka valstis, kurās drīkst izdarīt šos ieguldījumus."

     

17. Papildināt 44.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka valstis, kurās drīkst izdarīt šos ieguldījumus."

 

16. Papildināt likumu ar 44.1 pantu šādā redakcijā:

"44.1 pants. Apdrošinātāju pašu līdzekļu ieguldījumu apjoms ārpus Ministru kabineta noteiktajām valstīm nedrīkst pārsniegt 20 procentus, bet vienā valstī nedrīkst pārsniegt 10 procentus."

13

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 16.pantā aizstāt vārdu “apdrošinātāju” ar vārdu “apdrošinātāja”.

Atbalstīt

18. Papildināt likumu ar 44.1 pantu šādā redakcijā:

"44.1 pants. Apdrošinātāja pašu līdzekļu ieguldījumu apjoms ārpus Ministru kabineta noteiktajām valstīm nedrīkst pārsniegt 20 procentus, bet vienā valstī nedrīkst pārsniegt 10 procentus."

45.pants. Apdrošinātājs ne mazāk kā 25 procentus no paša līdzekļiem izvieto augstas likviditātes ieguldījumos. Šo ieguldījumu normatīvus nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija.

17. Izteikt 45.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Lai nodrošinātu apdrošinātāja finansiālo stabilitāti, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ir tiesības noteikt, ka apdrošinātājs līdz 25 procentiem no paša līdzekļiem izvieto augstas likviditātes ieguldījumos."

     

19. Izteikt 45.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Lai nodrošinātu apdrošinātāja finansiālo stabilitāti, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ir tiesības noteikt, ka apdrošinātājs līdz 25 procentiem no paša līdzekļiem izvieto augstas likviditātes ieguldījumos."

49.pants. (1) Apdrošinātājs kārto grāmatvedību atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un Ministru kabineta noteikumiem.

(2) Gada pārskatu apdrošinātājs sastāda atbilstoši šā panta pirmajai daļai un Ministru kabineta noteikumiem.

(3) Apdrošinātājs, kas ir koncerna mātes uzņēmums, sagatavo konsolidēto gada pārskatu.

(4) Apdrošinātājs, kas nodarbojas ar dzīvības apdrošināšanu, gada pārskatam pievieno aktuārnovērtējumu, kura apjomu un struktūru nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija.

18. Papildināt 49.panta trešo daļu aiz vārda "pārskatu" ar vārdiem "atbilstoši šā panta pirmajai daļai".

 

14

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt 49.panta trešo daļu ar vārdiem ’’atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.’’

Atbalstīt

20. Papildināt 49.panta trešo daļu aiz vārda "pārskatu" ar vārdiem ’’atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem”.

 

50.pants. (1) Apdrošinātājs izveido iekšējās revīzijas mehānismu, kas ir apdrošinātāja iekšējās uzraudzības sistēmas elements.

(2) Apdrošinātāja iekšējās revīzijas dienesta uzdevums ir atklāt trūkumus un kļūdas apdrošinātāja amatpersonu rīcībā, kā arī uzdevumu nepildīšanas, darba noteikumu neievērošanas un pilnvaru pārsniegšanas gadījumus.

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt 50.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

’’(3) Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina apdrošinātāja struktūru, nosaka darbinieku tiesības un pienākumus un ir atbildīga par to rīcību.’’;

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 50.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

’’(3) Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina apdrošinātāja struktūru, nosaka darbinieku tiesības un pienākumus un ir atbildīga par šo prasību ievērošanu.’’;

Daļēji iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

 

 

Atbalstīt

21. Papildināt 50.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

’’(3) Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina apdrošinātāja struktūru, nosaka darbinieku tiesības un pienākumus un ir atbildīga par šo prasību ievērošanu.’’;

54.pants. (1) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu, par pārbaudes rezultātiem rakstveidā ziņo apdrošinātājam. Atzinumu sagatavo atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem". Atzinuma norakstu nosūta Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai.

19. 54.pantā:

izteikt pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Atzinuma norakstu pievieno gada pārskatam, kuru apdrošinātājs iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā saskaņā ar šā likuma 56.panta prasībām.";

     

22. 54.pantā:

izteikt pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Atzinuma norakstu pievieno gada pārskatam, kuru apdrošinātājs iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā saskaņā ar šā likuma 56.panta prasībām.";

(2) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt zvērinātam revidentam vai citai personai, kura pārbauda gada pārskatu, informāciju par veikto pārbaudi.

papildināt pantu ar jaunu otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu apdrošināšanas sabiedrībā, sagatavo ziņojumu uzņēmuma vadībai. Ziņojumā norāda konkrētos trūkumus, kā arī aplūko specifiskus ar apdrošināšanu saistītus jautājumus, ko nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija. Ziņojuma norakstu nosūta Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai.

17

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 19.pantā (likuma 54.pantā) aizstāt otrajā daļā vārdu “uzņēmuma” ar vārdu “apdrošinātāja“;

Atbalstīt

papildināt pantu ar jaunu otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu apdrošināšanas sabiedrībā, sagatavo ziņojumu apdrošinātāja vadībai. Ziņojumā norāda konkrētos trūkumus, kā arī aplūko specifiskus ar apdrošināšanu saistītus jautājumus, ko nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija. Ziņojuma norakstu nosūta Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai.

 

 

(3) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu, nekavējoties rakstveidā ziņo Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai par apdrošinātāja gada pārskata un ziņojuma pārbaudes laikā atklātajiem faktiem vai lēmumiem, kuri ir apdrošinātāja izveidošanas vai darbības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpums vai kuru dēļ ir apdraudēta apdrošinātāja spēja izpildīt savas saistības vai tā turpmākā darbība, vai kuri ir iemesls revidenta atteikumam iesniegt atzinumu.

18

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Likumprojekta 19.pantā (likuma 54.pantā) trešajā daļā izslēgt vārdus “un ziņojuma”.

Atbalstīt

(3) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu, nekavējoties rakstveidā ziņo Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai par apdrošinātāja gada pārskata pārbaudes laikā atklātajiem faktiem vai lēmumiem, kuri ir apdrošinātāja izveidošanas vai darbības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpums vai kuru dēļ ir apdraudēta apdrošinātāja spēja izpildīt savas saistības vai tā turpmākā darbība, vai kuri ir iemesls revidenta atteikumam iesniegt atzinumu.

 

(4) Šā panta trešajā daļā minētās informācijas sniegšana nav uzskatāma par jebkādu līgumu, noteikumu, normatīvu norādījumu vai likumu pārkāpumu, un tā nerada zvērinātam revidentam vai citai personai, kura pārbauda gada pārskatu, papildu atbildību.";

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par piekto daļu.

     

(4) Šā panta trešajā daļā minētās informācijas sniegšana nav uzskatāma par jebkādu līgumu, noteikumu, normatīvu norādījumu vai likumu pārkāpumu, un tā nerada zvērinātam revidentam vai citai personai, kura pārbauda gada pārskatu, papildu atbildību.";

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par piekto daļu.

55.pants. (1) Apdrošinātāja pienākums ir informēt Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju par visiem apstākļiem, kuri var būtiski ietekmēt apdrošinātāja turpmāko darbību.

(2) Zvērināts revidents vai persona, kura pārbauda gada pārskatu, pārliecinās, vai apdrošinātājs ievēro šā panta pirmajā daļā minēto prasību. Par pārbaudē konstatētajiem trūkumiem tie rakstveidā ziņo apdrošinātāja valdei, bet ziņojuma norakstu nekavējoties nosūta Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai.

20. Izslēgt 55.pantu.

19

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 20.pantu šādā redakcijā:

“20. Izslēgt 55.panta otro daļu.”

Atbalstīt

23. Izslēgt 55.panta otro daļu.

56.pants. (1) Gada pārskatu pirms tā apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 30.aprīlī.

(2) Apdrošinātājs, kas ir koncerna mātes uzņēmums, konsolidēto gada pārskatu iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

(3) Gada pārskatu 15 dienu laikā pēc tā apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai.

21. 56.pantā:

papildināt pirmo un otro daļu aiz vārdiem "gada pārskatu" ar vārdiem "kopā ar zvērināta revidenta atzinumu";

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā vismaz 15 dienas pirms tā apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē."

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 21.pantā izteikt ierosinātos papildinājumus šādā redakcijā:

“papildināt pirmajā un otrajā daļā pēc vārdiem “gada pārskatu” ar vārdiem “kopā ar zvērināta revidenta vai citas personas, kura pārbauda gada pārskatu, atzinumu”;

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 21.pantā papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta vai personas, kura ir pārbaudījusi gada pārskatu, atzinumu iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā vismaz 15 dienas pirms tā apstiprināšanas akcionāru pilnsapulcē (biedru kopsapulcē).”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

24. 56.pantā:

papildināt pirmajā un otrajā daļā pēc vārdiem “gada pārskatu” ar vārdiem “kopā ar zvērināta revidenta vai citas personas, kura pārbauda gada pārskatu, atzinumu”;

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta vai personas, kura ir pārbaudījusi gada pārskatu, atzinumu iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā vismaz 15 dienas pirms tā apstiprināšanas akcionāru pilnsapulcē (biedru kopsapulcē).”

60.pants. (1) Pārapdrošināšana nemaina apdrošinātāja atbildību pret apdrošināto un apdrošinājuma ņēmēju.

(2) Apdrošinātājs par pārapdrošināšanas līguma noslēgšanu paziņo Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai tās noteiktajā kārtībā.

(3) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ir tiesības pieprasīt, lai apdrošinātājs izveido tehniskās rezerves pilnā apmērā vai maina pārapdrošināšanas izkārtojumu.

22. Papildināt 60.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Apdrošinātājs drīkst pārapdrošināt noslēgtos apdrošināšanas līgumus valstīs, kuras neietilpst Ministru kabineta noteiktajā valstu grupā. Šādas pārapdrošināšanas prēmijas nevar pārsniegt 20 procentus no kopējo parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma."

 

22

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt 60.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

’’Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina pārapdrošināšanas programmu un ir atbildīga par šīs programmas ievērošanu.’’;

Atbalstīt

25. 60.pantā:

papildināt panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

’’Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina pārapdrošināšanas programmu un ir atbildīga par šīs programmas ievērošanu.’’;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Apdrošinātājs drīkst pārapdrošināt noslēgtos apdrošināšanas līgumus valstīs, kuras neietilpst Ministru kabineta noteiktajā valstu grupā. Šādas pārapdrošināšanas prēmijas nevar pārsniegt 20 procentus no kopējo parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma."

63.pants. (1) Apdrošinātājs, neizdarot pārapdrošināšanu, nedrīkst noslēgt apdrošināšanas līgumu ar vienu apdrošinājuma ņēmēju, ja apdrošinātāja uzņemtās saistības saskaņā ar šo līgumu pārsniedz 20 procentus no paša līdzekļiem.

23. Papildināt 63.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Personu grupas apdrošināšanas līgumos minētais nosacījums attiecas uz vienu apdrošināto personu."

     

26. Papildināt 63.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Personu grupas apdrošināšanas līgumos minētais nosacījums attiecas uz vienu apdrošināto personu."

82.pants. (1) Apdrošināšanas brokeru sabiedrībā nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību var fiziskās personas, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir saņēmušas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas izsniegtu sertifikātu.

(2) Pirms darbības uzsākšanas apdrošināšanas brokeru sabiedrība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saņem Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas izsniegtu licenci.

24. Papildināt 82.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga anulēt izsniegto licenci apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai šādos gadījumos:

1) apdrošināšanas brokeru sabiedrība apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus nav sākusi sniegt viena gada laikā no licences saņemšanas dienas;

2) apdrošināšanas brokeru sabiedrība apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus pārtraukusi sniegt uz laiku, kas ir ilgāks par vienu gadu;

3) apdrošināšanas brokeru sabiedrība pārkāpj šo likumu, saskaņā ar to izdotos Ministru kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē uzņēmējdarbību;

4) apdrošināšanas brokeru sabiedrība atsakās no licences."

23

 

 

 

24

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 24.pantā (likuma 82.pantā) izslēgt trešajā daļā 4. punktu;

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 24.pantā (likuma 82.pantā) papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja apdrošināšanas brokeru sabiedrība atsakās no licences, licenci anulē.”

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

27. Papildināt 82.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga anulēt izsniegto licenci apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai šādos gadījumos:

1) apdrošināšanas brokeru sabiedrība apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus nav sākusi sniegt viena gada laikā no licences saņemšanas dienas;

2) apdrošināšanas brokeru sabiedrība apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus pārtraukusi sniegt uz laiku, kas ir ilgāks par vienu gadu;

3) apdrošināšanas brokeru sabiedrība pārkāpj šo likumu, saskaņā ar to izdotos Ministru kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē uzņēmējdarbību."

Ja apdrošināšanas brokeru sabiedrība atsakās no licences, licenci anulē.

93.pants. Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļi tiek izmantoti apdrošināšanas atlīdzības izmaksai, ja apdrošinājuma ņēmējs ir fiziskā persona, šādā apmērā:

1) 100 procentu apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 2000 latu vienam apdrošinājuma ņēmējam - dzīvības apdrošināšanā;

2) 50 procentu apdrošināšanas summas apmērā, bet ne vairāk kā 2000 latu vienam apdrošinājuma ņēmējam - šā likuma 12.panta 1. - 3., 8. - 10., 13. un 18.punktā minētajos apdrošināšanas veidos.

25. Aizstāt 93.panta otrajā punktā vārdu "summas" ar vārdu "atlīdzības".

     

28. Aizstāt 93.panta otrajā punktā vārdu "summas" ar vārdu "atlīdzības".

95.pants. (1) Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļus veido apdrošinātāju atskaitījumi viena procenta apmērā no to bruto apdrošināšanas prēmiju kopsummas, kuras saņemtas no fiziskajām personām par šā likuma 12.panta 1. - 3., 8. - 10., 13., 18. un 19.punktā norādītajiem apdrošināšanas veidiem.

26. Aizstāt 95.panta pirmajā daļā vārdu "apdrošinātāju" ar vārdiem "apdrošināšanas akciju sabiedrību".

     

29. Aizstāt 95.panta pirmajā daļā vārdu "apdrošinātāju" ar vārdiem "apdrošināšanas akciju sabiedrību".

XII nodaļa

Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija

27. Izteikt XII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XII nodaļa

Apdrošināšanas uzraudzība".

     

30. Izteikt XII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XII nodaļa

Apdrošināšanas uzraudzība".

99.pants. Apdrošināšanas darbības valsts uzraudzību veic Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija. Tā ir patstāvīga valsts pārvaldes institūcija, kas darbojas Finansu ministrijas pārraudzībā saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem.

28. Izteikt 99.pantu šādā redakcijā:

"99.pants. Apdrošināšanas darbības valsts uzraudzību veic Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija."

     

31. Izteikt 99.pantu šādā redakcijā:

"99.pants. Apdrošināšanas darbības valsts uzraudzību veic Finansu un kapitāla tirgus komisija."

107.pants. (1) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija, Vērtspapīru tirgus komisija un Latvijas Banka pēc savstarpējas vienošanās apmainās ar informāciju, kas nepieciešama uzraudzības veikšanai un uzskatāma par tālāk neizpaužamu.

(2) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija sniedz Centrālajai statistikas pārvaldei informāciju normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.

(3) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija savu funkciju veikšanai sadarbojas ar ārvalstu finansu uzraudzības institūcijām. Savstarpēji vienojoties, tās ir tiesīgas apmainīties ar informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas uzraudzības veikšanai.

(4) Ja Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir izpaudusi informāciju likumā noteiktajos gadījumos, tā nav atbildīga par šādas darbības rezultātā radītiem zaudējumiem.

29. Izteikt 107.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija un Latvijas finansu iestāžu uzraudzības institūcijas savas kompetences ietvaros saskaņā ar savstarpēju vienošanos apmainās ar informāciju, kura nepieciešama uzraudzības veikšanai.
(2) Savas kompetences ietvaros Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija sadarbojas ar ārvalstu finansu uzraudzības institūcijām, tiesībaizsardzības institūcijām un tām ārvalstu institūcijām, kuras ir atbildīgas par finansu iestāžu likvidāciju, bankrotu un auditu, un apmainās ar informāciju, kura nepieciešama uzraudzības veikšanai un šo institūciju funkciju īstenošanai.

(3) Šajā pantā minētā informācija uzskatāma par tālāk neizpaužamu. Ja Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir saņēmusi informāciju no kādas citas finansu iestāžu uzraudzības institūcijas, tad šo informāciju Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija var izpaust tālāk tikai ar šīs institūcijas atļauju un likumā noteiktajos gadījumos."

     

32. Izteikt 107.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija un Latvijas finansu iestāžu uzraudzības institūcijas savas kompetences ietvaros saskaņā ar savstarpēju vienošanos apmainās ar informāciju, kura nepieciešama uzraudzības veikšanai.
(2) Savas kompetences ietvaros Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija sadarbojas ar ārvalstu finansu uzraudzības institūcijām, tiesībaizsardzības institūcijām un tām ārvalstu institūcijām, kuras ir atbildīgas par finansu iestāžu likvidāciju, bankrotu un auditu, un apmainās ar informāciju, kura nepieciešama uzraudzības veikšanai un šo institūciju funkciju īstenošanai.

(3) Šajā pantā minētā informācija uzskatāma par tālāk neizpaužamu. Ja Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir saņēmusi informāciju no kādas citas finansu iestāžu uzraudzības institūcijas, tad šo informāciju Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija var izpaust tālāk tikai ar šīs institūcijas atļauju un likumā noteiktajos gadījumos."

109.pants. (1) Ja netiek pildītas šā likuma 7., 24., 28., 56., 57., 63., 77., 80.un 104.panta prasības, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam vai apdrošināšanas brokeru sabiedrībai soda naudu līdz 10 000 latu.

30. Papildināt 109.panta pirmo daļu aiz kārtas skaitļa "28" ar kārtas skaitli "49".

     

33. Papildināt 109.panta pirmo daļu aiz kārtas skaitļa "28" ar kārtas skaitli "49".

111.pants. (1) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbiniekam laikā, kad viņam ir darba attiecības ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju, kā arī pēc šo attiecību izbeigšanās ir pienākums glabāt un neizpaust informāciju, kas viņam kļuvusi pieejama, strādājot Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā. Šis ierobežojums neattiecas uz likumos paredzētajiem izņēmumiem.

(2) Ja informācija izpausta likumos paredzētajos gadījumos, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbinieks nav atbildīgs par sekām.

31. Papildināt 111.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Jebkurai personai, kurai ir līgumiskas attiecības ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju, kā arī pēc šo attiecību izbeigšanās ir pienākums glabāt un neizpaust informāciju, kas tai kļuvusi pieejama, atrodoties līgumiskās attiecībās ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju. Šis ierobežojums neattiecas uz likumos paredzētajiem izņēmumiem."

 

     

34. Papildināt 111.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Jebkurai personai, kurai ir līgumiskas attiecības ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju, kā arī pēc šo attiecību izbeigšanās ir pienākums glabāt un neizpaust informāciju, kas tai kļuvusi pieejama, atrodoties līgumiskās attiecībās ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju. Šis ierobežojums neattiecas uz likumos paredzētajiem izņēmumiem."

 

 

100.pants. Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir juridiskā persona, un tai ir nošķirta manta, patstāvīga bilance, zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un inspekcijas pilnu nosaukumu, kā arī cita atribūtika un norēķinu konts Valsts kasē.

101.pants. Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbība tiek finansēta no apdrošināšanas sabiedrību kopējo saņemto apdrošināšanas prēmiju atskaitījumiem Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā. Šos atskaitījumus ieskaita apdrošinātāja izdevumos.

102.pants. (1) Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju vada priekšnieks, kura kandidatūru pēc finansu ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets. Darba līgumu ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas priekšnieku slēdz finansu ministrs.

(2) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas priekšnieks:

1) ir atbildīgs par Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai noteikto uzdevumu izpildi;

2) slēdz darba līgumus un savas kompetences ietvaros - citus līgumus;

3) vada Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbu un nosaka darbinieku pienākumus un atbildību atbilstoši Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas uzdevumiem;

4) ja nepieciešams, dod rīkojumu izveidot darba grupas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas ietvaros;

5) pilnvaro Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbiniekus atsevišķu uzdevumu veikšanai;

6) izskata sūdzības par Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbinieku rīcību;

7) nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas struktūru;

8) izdod Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbību reglamentējošus rīkojumus;

9) atbilstoši Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas kompetencei ir tiesīgs izdot rīkojumus un norādījumus;

10) bez īpaša pilnvarojuma darbojas Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas vārdā un pārstāv tās intereses;

11) savas kompetences ietvaros rīkojas ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas īpašumu un finansu līdzekļiem.

102.1 pants. (1) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā darbojas padome piecu cilvēku sastāvā. Padomes locekļus apstiprina un no pienākumu pildīšanas atbrīvo finansu ministrs.

(2) Padomes sastāvā ir:

1) Finansu ministrijas pilnvarots pārstāvis, kas ir padomes priekšsēdētājs un vada tās darbu;

2) Latvijas Bankas pilnvarots pārstāvis;

3) Vērtspapīru tirgus komisijas pilnvarots pārstāvis;

4) Ekonomikas ministrijas pilnvarots pārstāvis;

5) tādas apdrošinātāju izveidotas sabiedriskās organizācijas pilnvarots pārstāvis, kurā apvienojusies vairāk nekā puse likumos noteiktajā kārtībā reģistrētu un apdrošināšanas veikšanai nepieciešamo licenci saņēmušu apdrošinātāju.

(3) Padome ir tiesīga:

1) apstiprināt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbības plānu;

2) apstiprināt pārskatus par darbības plāna izpildi;

3) koordinēt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas sadarbību ar Latvijas Banku un Vērtspapīru tirgus komisiju uzraudzības jomā;

4) apstiprināt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas budžeta pieprasījumu iesniegšanai Finansu ministrijā un izvērtēt šā budžeta izpildi;

5) apstiprināt Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbinieku amatu un algu sarakstu un darba samaksas noteikumus.

107.pants. (1) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija, Vērtspapīru tirgus komisija un Latvijas Banka pēc savstarpējas vienošanās apmainās ar informāciju, kas nepieciešama uzraudzības veikšanai un uzskatāma par tālāk neizpaužamu.

(2) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija sniedz Centrālajai statistikas pārvaldei informāciju normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.

(3) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija savu funkciju veikšanai sadarbojas ar ārvalstu finansu uzraudzības institūcijām. Savstarpēji vienojoties, tās ir tiesīgas apmainīties ar informāciju, kas nepieciešama apdrošināšanas uzraudzības veikšanai.

(4) Ja Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir izpaudusi informāciju likumā noteiktajos gadījumos, tā nav atbildīga par šādas darbības rezultātā radītiem zaudējumiem.

110.pants. Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbiniekam nav atļauts:

1) iesaistīties vai darboties apdrošinātāju, privāto pensiju fondu, banku, biržu, ieguldījumu sabiedrību un citu uzņēmējsabiedrību pārvaldes un revīzijas institūcijās, izņemot gadījumus, kad viņš ar attiecīgas valsts institūcijas aktu ir pilnvarots pārstāvēt šajās institūcijās valsts īpašuma daļu vai aizstāvēt valsts ekonomiskās intereses;

2) pildīt jebkādus pienākumus un sniegt maksas pakalpojumus uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri ir Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas uzraudzībā;

3) iesaistīties vai darboties uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī darījumos, kuru dēļ viņa personiskās intereses varētu saskarties ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā veicamā darba interesēm vai kuru norisi viņš varētu ietekmēt, izmantojot ieņemamo amatu;

4) veikt atalgotus blakus darbus bez Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas priekšnieka piekrišanas. Pēc Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas priekšnieka pieprasījuma darbiniekam ir pienākums rakstveidā sniegt ziņas par blakus darbu veidu un apjomu.

111.pants. (1) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbiniekam laikā, kad viņam ir darba attiecības ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju, kā arī pēc šo attiecību izbeigšanās ir pienākums glabāt un neizpaust informāciju, kas viņam kļuvusi pieejama, strādājot Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā. Šis ierobežojums neattiecas uz likumos paredzētajiem izņēmumiem.

(2) Ja informācija izpausta likumos paredzētajos gadījumos, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbinieks nav atbildīgs par sekām.

112.pants. Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas darbinieks drīkst izteikt inspekcijas oficiālo viedokli masu saziņas līdzekļos tikai ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas priekšnieka pilnvarojumu.

32. Izslēgt 100., 101., 102., 102.1, 107., 110., 111. un 112.pantu.

     

35. Izslēgt 100., 101., 102., 102.1, 107., 110., 111. un 112.pantu.

 

 

33. Aizstāt visā likumā vārdus "Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

25

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 33.pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt visā likumā vārdus "Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā).”

Atbalstīt

36. Aizstāt visā likumā vārdus "Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus komisija" (attiecīgā locījumā).

 

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 15., 16. un 22.pants stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.

2. Šā likuma 27., 28., 32. un 33.pants stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

3. Šā likuma 19.pants stājas spēkā pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas likumā "Par zvērinātiem revidentiem".

26

 

 

 

 

 

 

27

Saeimas Juridiskais birojs

Pārejas noteikumos izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Šā likuma 19.pants stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgo grozījumu izdarīšanu likumā “Par zvērinātiem revidentiem.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Pārejas noteikumos izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Šā likuma 19. un 20.pants stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgo grozījumu izdarīšanu likumā “Par zvērinātiem revidentiem.”

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

 

 

Atbalstīt

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 17., 18. un 25.pants stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.

2. Šā likuma 30., 31., 35. un 36.pants stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

3. Šā likuma 22. un 23.pants stājas spēkā pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas likumā "Par zvērinātiem revidentiem".