Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.pantu aiz vārda "apdrošināšanu" ar vārdiem "un valsts garantētajiem eksporta kredīta apdrošināšanas darījumiem".

2. Papildināt 7.panta pirmās daļas 3.punktu aiz vārda "kas" ar vārdu "tieši".

3. Papildināt 12.panta otro daļu aiz vārda "atsevišķi" ar vārdiem "ievērojot šā likuma 12.1 panta nosacījumus".

4. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1 pants. (1) Apdrošinātājs, kurš ir saņēmis licenci apdrošināt risku kādā no šā likuma 12.panta pirmajā daļā minētajiem apdrošināšanas veidiem, var apdrošināt riskus, kuri attiecas uz citu apdrošināšanas veidu (papildrisku), ja apdrošinātais risks:

1) ir tieši saistīts ar apdrošināšanas risku veidā, kuram ir saņemta licence;

2) attiecas uz to pašu apdrošināšanas objektu, kurš tiek apdrošināts apdrošināšanas veidā, kuram ir saņemta licence;

3) tiek apdrošināts ar vienu un to pašu apdrošināšanas līgumu.

(2) Šā panta pirmā daļa neattiecas uz kredītu un galvojumu apdrošināšanas veidiem.

(3) Juridiskos izdevumus apdrošināt bez atsevišķas licences saņemšanas var tikai kopā ar palīdzības un kuģu apdrošināšanas veidiem, ja tiek izpildītas šā panta pirmajā daļā minētās prasības."

5. 13.pantā:

izteikt pirmās daļas 9.punkta "g" apakšpunktu šādā redakcijā:

"g) peļņas un zaudējumu aprēķina un bilances projektus,";

izslēgt pirmās daļas 9.punkta "h" apakšpunktu;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošinātājs, kurš vēlas saņemt licenci palīdzības apdrošināšanai, iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā informāciju par tā rīcībā esošo nodrošinājumu, ieskaitot informāciju par medicīnisko personālu un materiāltehniskajiem līdzekļiem, kā arī citu nepieciešamo nodrošinājumu palīdzības sniegšanai apdrošinātajiem atbilstoši saistībām, ko šajā apdrošināšanas veidā uzņēmies apdrošinātājs."

6. 24.pantā:

izslēgt otrajā punktā vārdus "un locekļiem vai filiāles vadītājam";

izslēgt trešo punktu.

7. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

"33.pants. Apdrošinātāja paša līdzekļus aprēķina:

1) summējot:

a) apdrošināšanas akciju sabiedrības apmaksāto pamatkapitālu,

b) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības samaksātās pajas,

c) pusi no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā, bet neapmaksātā pamatkapitāla, ja ir samaksāti vismaz 25 procenti no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā pamatkapitāla,

d) pusi no savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru neizdarītajām papildu iemaksām zaudējumu segšanai, ja tas paredzēts biedrības statūtos un ja biedrībai nav licences dzīvības apdrošināšanas veikšanai, bet ne vairāk kā 50 procentu apmērā no aprēķinātās maksātspējas normas,

e) rezerves kapitālu,

f) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalīto peļņu,

g) subordinēto kapitālu, bet ne vairāk kā 25 procentus no šā panta pirmā punkta "a", "b", "e" un "f" apakšpunktā minēto līdzekļu kopsummas;

2) no iegūtās summas atņemot:

a) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalītos zaudējumus,

b) apdrošinātāja īpašumā esošo paša akciju nominālvērtību,

c) apdrošinātāja līdzdalību uzņēmumos, kas ir finansu un kredīta uzņēmējsabiedrības,

d) nemateriālos ieguldījumus."

8. Papildināt 34.pantu aiz vārda "inspekcijā" ar vārdiem "finansiālā stāvokļa uzlabošanas".

 

9. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Ja apdrošinātāja paša līdzekļu summa ir mazāka par garantijas fondu, apdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu paša līdzekļu summas tūlītējai atjaunošanai līdz garantijas fonda apmēram."

10. Papildināt 39.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošinātājs veic tehnisko rezervju aprēķinus katram apdrošināšanas līgumam vai līgumu grupai atsevišķi.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

11. Papildināt 40.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) rezervi tirgum piesaistītajiem līgumiem dzīvības apdrošināšanā."

12. Papildināt likumu ar 41.1 pantu šādā redakcijā:

"41.1 pants. (1) Apdrošinātājs tehnisko rezervju ieguldījumus veido tādā valūtā, kādā tas uzņēmies saistības.

(2) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija nosaka pieļaujamās novirzes apdrošināšanas saistību un ieguldījumu saskaņošanai pa valūtu veidiem."

13. 42.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) vērtspapīros, kurus izlaidusi vai garantējusi Latvijas vai citas valsts valdība vai pašvaldība;"

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) ar hipotēku nodrošinātos aizdevumos – ne vairāk par 20 procentiem;";

papildināt pantu ar jaunu 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Latvijas banku emitētajās hipotekārajās ķīlu zīmēs;";

uzskatīt līdzšinējo 7.punktu par 8.punktu.

 

14. Papildināt likumu ar 42.1 pantu šādā redakcijā:

"42.1 pants. Tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehniskās rezerves iegulda tikai ieguldījumu sabiedrību ieguldījumu apliecībās. Uz šiem ieguldījumiem neattiecas šā likuma 42., 43. un 44.panta prasības."

15. Papildināt 44.pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka valstis, kurās drīkst izdarīt šos ieguldījumus."

16. Papildināt likumu ar 44.1 pantu šādā redakcijā:

"44.1 pants. Apdrošinātāju pašu līdzekļu ieguldījumu apjoms ārpus Ministru kabineta noteiktajām valstīm nedrīkst pārsniegt 20 procentus, bet vienā valstī nedrīkst pārsniegt 10 procentus."

17. Izteikt 45.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Lai nodrošinātu apdrošinātāja finansiālo stabilitāti, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai ir tiesības noteikt, ka apdrošinātājs līdz 25 procentiem no paša līdzekļiem izvieto augstas likviditātes ieguldījumos."

18. Papildināt 49.panta trešo daļu aiz vārda "pārskatu" ar vārdiem "atbilstoši šā panta pirmajai daļai".

19. 54.pantā:

izteikt pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Atzinuma norakstu pievieno gada pārskatam, kuru apdrošinātājs iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā saskaņā ar šā likuma 56.panta prasībām.";

papildināt pantu ar jaunu otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu apdrošināšanas sabiedrībā, sagatavo ziņojumu uzņēmuma vadībai. Ziņojumā norāda konkrētos trūkumus, kā arī aplūko specifiskus ar apdrošināšanu saistītus jautājumus, ko nosaka Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija. Ziņojuma norakstu nosūta Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai.

(3) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu, nekavējoties rakstveidā ziņo Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijai par apdrošinātāja gada pārskata un ziņojuma pārbaudes laikā atklātajiem faktiem vai lēmumiem, kuri ir apdrošinātāja izveidošanas vai darbības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpums vai kuru dēļ ir apdraudēta apdrošinātāja spēja izpildīt savas saistības vai tā turpmākā darbība, vai kuri ir iemesls revidenta atteikumam iesniegt atzinumu.

(4) Šā panta trešajā daļā minētās informācijas sniegšana nav uzskatāma par jebkādu līgumu, noteikumu, normatīvu norādījumu vai likumu pārkāpumu, un tā nerada zvērinātam revidentam vai citai personai, kura pārbauda gada pārskatu, papildu atbildību.";

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par piekto daļu.

20. Izslēgt 55.pantu.

21. 56.pantā:

papildināt pirmo un otro daļu aiz vārdiem "gada pārskatu" ar vārdiem "kopā ar zvērināta revidenta atzinumu";

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu iesniedz Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijā vismaz 15 dienas pirms tā apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē."

22. Papildināt 60.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Apdrošinātājs drīkst pārapdrošināt noslēgtos apdrošināšanas līgumus valstīs, kuras neietilpst Ministru kabineta noteiktajā valstu grupā. Šādas pārapdrošināšanas prēmijas nevar pārsniegt 20 procentus no kopējo parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma."

23. Papildināt 63.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Personu grupas apdrošināšanas līgumos minētais nosacījums attiecas uz vienu apdrošināto personu."

24. Papildināt 82.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir tiesīga anulēt izsniegto licenci apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai šādos gadījumos:

1) apdrošināšanas brokeru sabiedrība apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus nav sākusi sniegt viena gada laikā no licences saņemšanas dienas;

2) apdrošināšanas brokeru sabiedrība apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus pārtraukusi sniegt uz laiku, kas ir ilgāks par vienu gadu;

3) apdrošināšanas brokeru sabiedrība pārkāpj šo likumu, saskaņā ar to izdotos Ministru kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē uzņēmējdarbību;

4) apdrošināšanas brokeru sabiedrība atsakās no licences."

25. Aizstāt 93.panta otrajā punktā vārdu "summas" ar vārdu "atlīdzības".

26. Aizstāt 95.panta pirmajā daļā vārdu "apdrošinātāju" ar vārdiem "apdrošināšanas akciju sabiedrību".

  1. Izteikt XII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XII nodaļa

Apdrošināšanas uzraudzība".

28. Izteikt 99.pantu šādā redakcijā:

"99.pants. Apdrošināšanas darbības valsts uzraudzību veic Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija."

29. Izteikt 107.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1) Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija un Latvijas finansu iestāžu uzraudzības institūcijas savas kompetences ietvaros saskaņā ar savstarpēju vienošanos apmainās ar informāciju, kura nepieciešama uzraudzības veikšanai.
(2) Savas kompetences ietvaros Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija sadarbojas ar ārvalstu finansu uzraudzības institūcijām, tiesībaizsardzības institūcijām un tām ārvalstu institūcijām, kuras ir atbildīgas par finansu iestāžu likvidāciju, bankrotu un auditu, un apmainās ar informāciju, kura nepieciešama uzraudzības veikšanai un šo institūciju funkciju īstenošanai.
(3) Šajā pantā minētā informācija uzskatāma par tālāk neizpaužamu. Ja Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija ir saņēmusi informāciju no kādas citas finansu iestāžu uzraudzības institūcijas, tad šo informāciju Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija var izpaust tālāk tikai ar šīs institūcijas atļauju un likumā noteiktajos gadījumos."

30. Papildināt 109.panta pirmo daļu aiz kārtas skaitļa "28" ar kārtas skaitli "49".

31. Papildināt 111.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Jebkurai personai, kurai ir līgumiskas attiecības ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju, kā arī pēc šo attiecību izbeigšanās ir pienākums glabāt un neizpaust informāciju, kas tai kļuvusi pieejama, atrodoties līgumiskās attiecībās ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju. Šis ierobežojums neattiecas uz likumos paredzētajiem izņēmumiem."

32. Izslēgt 100., 101., 102., 102.1, 107., 110., 111. un 112.pantu.

33. Aizstāt visā likumā vārdus "Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 15., 16. un 22.pants stājas spēkā 2000.gada 1.jūlijā.

2. Šā likuma 27., 28., 32. un 33.pants stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

3. Šā likuma 19.pants stājas spēkā pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas likumā "Par zvērinātiem revidentiem".