15

28.03.2000.

Budžeta un foinansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Fizisko personu noguldījumu garantiju likumā” izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotie grozījumi

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

 

Izdarīt Fizisko personu noguldījumu garantiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.) šādus grozījumus:

     

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

2) garantētā atlīdzība - naudas summa, ko sakarā ar bankas likvidāciju bankrota gadījumā izmaksā šajā likumā noteiktajā apmērā pēc tam, kad tiesa apstiprinājusi administratora lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu.

1. Aizstāt 1.panta 2.punktā vārdus "apstiprinājusi administratora" ar vārdu "pieņēmusi".

     

2.pants. (1) Šā likuma mērķis ir noteikt garantiju vispārīgos principus attiecībā uz fizisko personu noguldījumiem bankās, kurām Latvijas Banka ir vai noguldījumu piesaistīšanas brīdī bija atļāvusi piesaistīt fizisko personu noguldījumus, kā arī Noguldījumu garantiju fonda veidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

2. Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šā likuma mērķis ir noteikt garantiju vispārīgos principus attiecībā uz fizisko personu noguldījumiem bankās, kurām ir vai noguldījumu piesaistīšanas brīdī bija atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus, kā arī Noguldījumu garantiju fonda veidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību."

     

II nodaļa. Noguldījumu garantiju fonda pārvalde

3. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II nodaļa. Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana".

     

4.pants. (1) Noguldījumu garantiju fonda pārvalde (turpmāk - Fonda pārvalde) ir Finansu ministrijas pārraudzībā esoša valsts institūcija, kas nodrošina noguldījumu garantiju līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un garantētās atlīdzības izmaksu.

(2) Fonda pārvalde veic šādas funkcijas:

1) organizē banku maksājumu ieskaitīšanu Noguldījumu garantiju fondā;

2) aprēķina un piedzen laikā nenomaksātās summas un soda naudu;

3) organizē garantētās atlīdzības izmaksu;

4) realizē kreditoru prasījuma tiesības pret banku izmaksāto garantēto atlīdzību apmērā;

5) informē Latvijas Banku par noteikto banku maksājumu apmēru, iemaksu veikšanu un ar to saistītajiem pārkāpumiem.

4. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija nodrošina Noguldījumu garantiju fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un garantētās atlīdzības izmaksu, kā arī veic šādas funkcijas:

1) organizē banku maksājumu ieskaitīšanu Noguldījumu garantiju fondā;

2) aprēķina un piedzen laikā nenomaksātās summas un soda naudu;

3) organizē garantētās atlīdzības izmaksu;

4) realizē kreditoru prasījuma tiesības pret banku izmaksāto garantēto atlīdzību apmērā."

1

Juridiskais birojs

Ja Budžeta un finansu (nodokļu) komisija atbalsta Finansu un kapitāla tirgus komisiju veidot kā valsts institūciju, kura veic tirgus regulatīvo, bet ne kontroles un uzraudzības funkcijas, tādā gadījumā ierosinām apsvērt, kura valsts pārvaldes iestāde varētu veikt likumprojektā “Grozījumi Fizisko personu noguldījumu garantijas likumā” Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijai paredzētās pārvaldes funkcijas, piemēram, garantiju fonda līdzekļu pārvaldīšanu, garantētās atlīdzības izmaksu, soda naudas aprēķināšanu, piedziņu bezstrīdus kārtībā u.c. Šajā sakarā ierosinām:

likumprojekta 4.,7. (likuma 11.pantā), 8. un 11.pantā aizstāt vārdus “Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija” (attiecīgā locījumā) ar tās institūcijas nosaukumu, kura veiks šīs funkcijas.

 

5.pants. (1) Uzraudzību pār noguldījumu garantiju fonda līdzekļu uzkrāšanu, garantētās atlīdzības izmaksu un Fonda pārvaldes darbību veic Noguldījumu garantiju fonda padome (turpmāk - Fonda padome), kuras sastāvā ir pieci cilvēki: padomes priekšsēdētājs un četri padomes locekļi.

(2) Padomes priekšsēdētāju pēc finansu ministra ieteikuma ieceļ amatā Ministru kabinets. Padomes priekšsēdētāja pilnvaru laiks ir pieci gadi.

(3) Padomes locekļus pēc padomes priekšsēdētāja ieteikuma apstiprina Ministru kabinets. Padomes priekšsēdētājs pirms padomes locekļu kandidātu ieteikšanas apstiprināšanai vienu kandidatūru saskaņo ar Finansu ministriju, vienu - ar Latvijas Banku, vienu - ar Tieslietu ministriju un vienu - ar Latvijas Komercbanku asociāciju.

(4) Padomes locekļu pilnvaru laiks ir trīs gadi.

(5) Lēmumu par padomes priekšsēdētāja pirmstermiņa atbrīvošanu no amata pieņem Ministru kabinets.

(6) Lēmumu par padomes locekļu pirmstermiņa atbrīvošanu no amata pēc Fonda padomes priekšsēdētāja ieteikuma pieņem Ministru kabinets.

6.pants. Fonda pārvaldes operatīvo vadību veic padomes priekšsēdētājs - Fonda pārvaldes direktors.

5. Izslēgt 5. un 6.pantu.

     

10.pants. (1) Bankas, kurām Latvijas Banka ir atļāvusi piesaistīt fizisko personu noguldījumus, līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša 20.datumam veic maksājumus Noguldījumu garantiju fondā šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā.

(2) Bankas, kurām fizisko personu noguldījumu piesaistīšanas brīdī Latvijas Banka bija atļāvusi piesaistīt fizisko personu noguldījumus un vēlāk aizliegusi, bet kurās joprojām ir fizisko personu noguldījumi, līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša 20.datumam veic maksājumus Noguldījumu garantiju fondā divkāršā šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā.

(3) Šā panta otrajā daļā noteiktos maksājumus banka veic līdz brīdim, kad tā ir izmaksājusi visus fizisko personu noguldījumus vai bankas iemaksātā summa sasniegusi 8.panta otrajā daļā noteikto apmēru, vai līdz brīdim, kad Latvijas Banka atkārtoti ir atļāvusi piesaistīt fizisko personu noguldījumus; pēc tam maksājumi kārtojami šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā.

11.pants. Bankām, kurām Latvijas Banka ir vai noguldījumu piesaistīšanas brīdī bija atļāvusi piesaistīt fizisko personu noguldījumus un kuras šādus noguldījumus ir piesaistījušas un nav pilnīgi atmaksājušas, ir pienākums Fonda padomes noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Fonda pārvaldei mēneša pārskatu par fizisko personu noguldījumiem.

7. Izteikt 10. un 11.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. (1) Bankas, kurām ir atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus, līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam veic maksājumus Noguldījumu garantiju fondā šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā.

(2) Bankas, kurām fizisko personu noguldījumu piesaistīšanas brīdī bija atļauts un vēlāk tika aizliegts piesaistīt fizisko personu noguldījumus, bet kurās joprojām ir fizisko personu noguldījumi, līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam veic maksājumus Noguldījumu garantiju fondā divkāršā šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā.

(3) Šā panta otrajā daļā noteiktos maksājumus banka veic līdz brīdim, kad tā ir izmaksājusi visus fizisko personu noguldījumus vai bankas iemaksātā summa sasniegusi šā likuma 8.panta otrajā daļā noteikto apmēru, vai līdz brīdim, kad bankai atkārtoti tiek atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus. Pēc tam maksājumi kārtojami šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā.

11.pants. Bankām, kurām ir vai noguldījumu piesaistīšanas brīdī bija atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus un kuras šādus noguldījumus ir piesaistījušas un nav pilnīgi atmaksājušas, ir pienākums Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt tai mēneša pārskatu par fizisko personu noguldījumiem."

     

III nodaļa. Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana

6. Izslēgt III nodaļas nosaukumu

     

12.pants.

(2) Maksājuma nokavējuma gadījumā Fonda pārvalde par katru nokavējuma dienu aprēķina soda naudu - 0,05 procentus no termiņā nenomaksātās summas. Soda nauda tiek aprēķināta par laiku, par kuru banka nav samaksājusi aprēķināto katra ceturkšņa maksājumu.

8. 12.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Fonda pārvalde" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija";

     

(3) Ja banka nokavējusi noteikto maksājuma termiņu vairāk par 30 dienām, Fonda pārvaldei saskaņā ar Fonda pārvaldes direktora lēmumu ir tiesības bezstrīda kārtībā piedzīt termiņā nenomaksātās summas un soda naudu, norakstot līdzekļus no bankas korespondentkonta Latvijas Bankā.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja banka nokavējusi noteikto termiņu vairāk par 30 dienām, Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijai ir tiesības bezstrīda kārtībā piedzīt termiņā nenomaksātās summas un soda naudu un norakstīt līdzekļus no bankas korespondentkonta Latvijas Bankā, par to iepriekš rakstiski paziņojot Latvijas Bankai.";

     

(4) Fonda pārvalde par katru maksājuma nokavējuma gadījumu rakstveidā paziņo Latvijas Bankai.

izslēgt ceturto daļu.

     

13.pants. (1) Noguldījumu garantiju fonds tiek izlietots garantēto atlīdzību izmaksām, kā arī Fonda pārvaldes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Fonda padomes apstiprināto budžetu.

(2) Noguldījumu garantiju fonda līdzekļi glabājami Latvijas Bankā atvērtajā kontā, un šos līdzekļus var ieguldīt tikai Latvijas valsts vērtspapīros.

9. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Noguldījumu garantiju fonds tiek izlietots garantēto atlīdzību izmaksām. Noguldījumu garantiju fonda līdzekļi glabājami Latvijas Bankā atvērtajā kontā, un šos līdzekļus var ieguldīt tikai Latvijas valsts vērtspapīros."

     

IV nodaļa. Garantētās atlīdzības izmaksas

10. Uzskatīt līdzšinējo IV nodaļu par III nodaļu.

     

14.pants.

(2) Fonda pārvalde garantētās atlīdzības izmaksas veic saskaņā ar bankas administratora iesniegto sarakstu.

11. Aizstāt 14.panta otrajā daļā, 15., 16. un 20.pantā vārdus "Fonda pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

     

18.pants. Garantētās atlīdzības lielumu nosaka atbilstoši fiziskās personas noguldījumam dienā, kad stājies spēkā tiesas spriedums par bankas pasludināšanu par maksātnespējīgu.

19.pants. Noguldījumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa dienā, kad stājies spēkā tiesas spriedums par bankas pasludināšanu par maksātnespējīgu.

12. Izteikt 18. un 19.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Garantētās atlīdzības lielumu nosaka atbilstoši fiziskās personas noguldījumam maksātnespējas iestāšanās dienā, kas noteikta tiesas spriedumā.

19.pants. Noguldījumi ārvalstu valūtā tiek aprēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa maksātnespējas iestāšanās dienā, kas noteikta tiesas spriedumā."

     

V nodaļa. Fonda pārvaldes grāmatvedība, darbības kontrole un gada pārskats

21.pants. Fonda pārvalde kārto grāmatvedību un par katru darbības gadu sagatavo pārskatu saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību", citiem likumiem un finansu ministra noteikto kārtību.

22.pants. Fonda pārvaldes darbības un dokumentu revīziju veic revīzijas komisija, kuras personālsastāvu apstiprina Valsts kontrole.

23.pants. (1) Fonda pārvalde par katru darbības gadu sagatavo un iesniedz pārskatu Finansu ministrijai, Latvijas Bankai un Latvijas Komercbanku asociācijai.

(2) Fonda pārvaldes gada pārskatu pārbauda revīzijas komisija. Pēc revīzijas rezultātu izskatīšanas gada pārskatu apstiprina Fonda padome.

(3) Fonda pārvaldes gada pārskata bilance un ieņēmumu un izdevumu aprēķins tiek publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.maijā.

13. Izslēgt V nodaļu.

     
 

Pārejas noteikumi

     
 

1. Līdz Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas darbības uzsākšanai 2001.gada 1.jūlijā:

1) šajā likumā noteiktās Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas funkcijas veic Valsts kase;

2) Valsts kase rakstiski informē Latvijas Banku par noteikto banku maksājumu apmēru, iemaksu veikšanu un ar to saistītajiem pārkāpumiem;

3) šajā likumā noteikto funkciju nodrošināšanai Valsts kase izmanto Noguldījumu garantiju fonda līdzekļus saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

2

Juridiskais birojs

Vēršam komisijas uzmanību uz to, ka saskaņā ar likumprojekta Pārejas noteikumiem līdz Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas darbības uzsākšanai Fizisko personu noguldījumu garantiju fonda pārvaldi veiks Valsts kase.

 
 

2. Valsts kase ir Noguldījumu garantiju fonda pārvaldes tiesību un saistību pārņēmēja Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.