Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi

Fizisko personu noguldījumu garantiju likumā

Izdarīt Fizisko personu noguldījumu garantiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 2.punktā vārdus "apstiprinājusi administratora" ar vārdu "pieņēmusi".

2. Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šā likuma mērķis ir noteikt garantiju vispārīgos principus attiecībā uz fizisko personu noguldījumiem bankās, kurām ir vai noguldījumu piesaistīšanas brīdī bija atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus, kā arī Noguldījumu garantiju fonda veidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību."

3. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II nodaļa. Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana".

4. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija nodrošina Noguldījumu garantiju fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un garantētās atlīdzības izmaksu, kā arī veic šādas funkcijas:

1) organizē banku maksājumu ieskaitīšanu Noguldījumu garantiju fondā;

2) aprēķina un piedzen laikā nenomaksātās summas un soda naudu;

3) organizē garantētās atlīdzības izmaksu;

4) realizē kreditoru prasījuma tiesības pret banku izmaksāto garantēto atlīdzību apmērā."

5. Izslēgt 5. un 6.pantu.

6. Izslēgt III nodaļas nosaukumu.

 

7. Izteikt 10. un 11.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. (1) Bankas, kurām ir atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus, līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam veic maksājumus Noguldījumu garantiju fondā šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā.

(2) Bankas, kurām fizisko personu noguldījumu piesaistīšanas brīdī bija atļauts un vēlāk tika aizliegts piesaistīt fizisko personu noguldījumus, bet kurās joprojām ir fizisko personu noguldījumi, līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam veic maksājumus Noguldījumu garantiju fondā divkāršā šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā.

(3) Šā panta otrajā daļā noteiktos maksājumus banka veic līdz brīdim, kad tā ir izmaksājusi visus fizisko personu noguldījumus vai bankas iemaksātā summa sasniegusi šā likuma 8.panta otrajā daļā noteikto apmēru, vai līdz brīdim, kad bankai atkārtoti tiek atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus. Pēc tam maksājumi kārtojami šā likuma 8.panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā.

11.pants. Bankām, kurām ir vai noguldījumu piesaistīšanas brīdī bija atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus un kuras šādus noguldījumus ir piesaistījušas un nav pilnīgi atmaksājušas, ir pienākums Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt tai mēneša pārskatu par fizisko personu noguldījumiem."

8. 12.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Fonda pārvalde" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja banka nokavējusi noteikto termiņu vairāk par 30 dienām, Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijai ir tiesības bezstrīda kārtībā piedzīt termiņā nenomaksātās summas un soda naudu un norakstīt līdzekļus no bankas korespondentkonta Latvijas Bankā, par to iepriekš rakstiski paziņojot Latvijas Bankai.";

izslēgt ceturto daļu.

9. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Noguldījumu garantiju fonds tiek izlietots garantēto atlīdzību izmaksām. Noguldījumu garantiju fonda līdzekļi glabājami Latvijas Bankā atvērtajā kontā, un šos līdzekļus var ieguldīt tikai Latvijas valsts vērtspapīros."

10. Uzskatīt līdzšinējo IV nodaļu par III nodaļu.

11. Aizstāt 14.panta otrajā daļā, 15., 16. un 20.pantā vārdus "Fonda pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija" (attiecīgā locījumā).

12. Izteikt 18. un 19.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Garantētās atlīdzības lielumu nosaka atbilstoši fiziskās personas noguldījumam maksātnespējas iestāšanās dienā, kas noteikta tiesas spriedumā.

19.pants. Noguldījumi ārvalstu valūtā tiek aprēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa maksātnespējas iestāšanās dienā, kas noteikta tiesas spriedumā."

13. Izslēgt V nodaļu.

Pārejas noteikumi

1. Līdz Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas darbības uzsākšanai 2001.gada 1.jūlijā:

1) šajā likumā noteiktās Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas funkcijas veic Valsts kase;

2) Valsts kase rakstiski informē Latvijas Banku par noteikto banku maksājumu apmēru, iemaksu veikšanu un ar to saistītajiem pārkāpumiem;

3) šajā likumā noteikto funkciju nodrošināšanai Valsts kase izmanto Noguldījumu garantiju fonda līdzekļus saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

2. Valsts kase ir Noguldījumu garantiju fonda pārvaldes tiesību un saistību pārņēmēja Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.