Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu

legalizācijas novēršanu"

Izdarīt likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) grozījumu un aizstāt 38.panta 5.punktā vārdus "Vērtspapīru tirgus komisija" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija".

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

 

 

LIKUMPROJEKTA

"Grozījums likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu""

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

  1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu"" izstrādāts, lai izpildītu likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums", saskaņā ar kuru ir paredzēts apvienot Vērtspapīru tirgus komisiju, Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju un Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldi un izveidot vienotu uzraudzības institūciju – Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju.

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka jaunizveidotā institūcija būs esošo uzraudzības institūciju tiesību un saistību pārņēmēja, ir nepieciešams izdarīt attiecīgas izmaiņas likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu", kas nosaka, ka Konsultatīvā padomē piedalās Vērtspapīru tirgus komisijas pārstāvis.

Likumprojekts paredz, ka Konsultatīvā padomē piedalās Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas pārstāvis.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību ?

Likumprojekts kontekstā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" pozitīvi ietekmēs tautsaimniecības attīstību, jo Konsultatīvās padomes sastāvā būs vienotas finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijas pārstāvis, kura rīcībā būs informācija par finansu un kapitāla tirgus norisēm kopumā.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu ?

Ņemot vērā, ka likumprojekts izstrādāts saistībā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums", tas tieši neietekmēs valsts budžetu. Savukārt izveidojot finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju, valsts budžeta izdevumi sākot no 2001.gada 1.jūlija līdz 2007.gadam pakāpeniski samazinās, bet ar 2007.gadu Komisija pilnībā tiek finansēta no tirgus dalībnieku maksājumiem.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Sakarā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likumu" bez grozījumiem likumā "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" nepieciešams izdarīt grozījumus arī "Kredītiestāžu likumā", Likumā "Par Latvijas Banku", "Fizisko personu noguldījumu garantiju likumā", likumā "Par vērtspapīriem", Hipotekāro ķīlu zīmju likumā un citos likumos, kas regulē finansu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzību.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" un šajā kontekstā atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Ja likumprojekts "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" tiks atbalstīts, izveidosies vienota uzraudzības institūcija, kas būs Vērtspapīru tirgus komisijas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Latvijas Bankas, kredītiestāžu uzraudzības jomā, tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja.

 

 

Finansu ministrs E.Krastiņš