Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Iekļauti projekti ar:

1) reģ.nr.680; 2) reģ.nr.704; 3) reģ.nr.757;

4) reģ.nr.647; 5) reģ.nr.832; 6) reģ.nr.772;

7) reģ.nr.848; 8) reģ.nr.725; 9) reģ.nr.861

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.427)

Atticīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija trešajam lasījumam

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

24.pants. Administratīvie pamatsodi un papildsodi

Administratīvā pārkāpuma priekšmeta un izdarīšanas rīka konfiskāciju, kā arī tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus vai tiesību atņemšanu veikt zināma veida vai visu veidu uzņēmējdarbību var piemērot gan kā pamatsodu, gan kā papildsodu. Citus šā kodeksa 23.panta pirmajā daļā minētos administratīvos sodus var piemērot tikai kā pamatsodus.

Par vienu administratīvo pārkāpumu var uzlikt pamatsodu vai arī pamatsodu un papildsodu.

1. Papildināt 24. pantu pēc vārda “konfiskāciju” ar vārdiem “personai piešķirto speciālo tiesību atņemšanu”.

     

1. Papildināt 24. pantu pēc vārda “konfiskāciju” ar vārdiem “personai piešķirto speciālo tiesību atņemšanu”.

 

26.pants. Naudas sods

Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa 61., 82., 82.1, 82.2 un 87.1 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) uzliek fiziskajām personām, ir divsimt piecdesmit latu, bet juridiskajām personām - desmit tūkstoši latu. Minimālais sods, ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir viens lats.

Rajonu padomes, pilsētu domes un pagastu padomes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus līdz piecdesmit latiem.

Amatpersonām uzliktos naudas sodus aizliegts maksāt no uzņēmumu, iestāžu vai organizāciju līdzekļiem.

Sods par pārkāpumiem, kas uzlikts juridiskajai personai, maksājams no juridiskās personas līdzekļiem.

2. Aizstāt 26. panta pirmajā daļā vārdus “divsimt piecdesmit” ar vārdiem “piecsimt”.

     

2. Aizstāt 26. panta pirmajā daļā vārdus “divsimt piecdesmit” ar vārdiem “piecsimt”.

33.pants. Apstākļi, kas mīkstina atbildību par administratīvo pārkāpumu

Atbildību par administratīvo pārkāpumu mīkstina šādi apstākļi:

1) ja vainīgais vaļsirdīgi nožēlojis izdarīto;

2) ja vainīgais novērsis pārkāpuma kaitīgās sekas, labprātīgi atlīdzinājis zaudējumu vai novērsis nodarīto kaitējumu;

3) ja pārkāpums izdarīts stipra psihiska uzbudinājuma ietekmē vai arī smagu personisku vai ģimenes apstākļu sagadīšanās dēļ;

4) ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais;

5) ja pārkāpumu izdarījusi sieviete grūtniecības stāvoklī vai sieviete, kam ir bērns vecumā līdz vienam gadam.

Institūcija (amatpersona), kas izlemj administratīvā pārkāpuma lietu, var atzīt par mīkstinošiem arī apstākļus, kuri likumā nav minēti.

3. Papildināt 33. panta pirmo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) ja vainīgais ir labprātīgi pieteicies pirms izdarītā pārkāpuma atklāšanas.”

     

3. Papildināt 33. panta pirmo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) ja vainīgais ir labprātīgi pieteicies pirms izdarītā pārkāpuma atklāšanas.”

 

 

41.1 pants. Darba līguma noslēgšana ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo pienākumu veikšanai un neatbilst Valsts valodas prasmes atestācijas nolikumā noteiktajām prasībām

Par darba līguma noslēgšanu ar darbinieku, kurš nav uzrādījis attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecību, ja to paredz valsts valodas prasmes atestācijas nolikums, -

uzliek naudas sodu darba devējam vai amatpersonai no simt līdz simt piecdesmit latiem.

4.Izteikt 41.1 pantu šādā redakcijā:

“41.1 pants. Darba līguma noslēgšana ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecību

Par darba līguma noslēgšanu ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecību, ja normatīvajā aktā prasītas valsts valodas zināšanas attiecīgo pienākumu veikšanai, -

darba devējam vai amatpersonai uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.”

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

/Deputāts M.Mitrofanovs/

Izteikt 41.1 pantu šādā redakcijā:

“41.1 pants. Darba līguma noslēgšana ar darbinieku, kuram nav viņa profesijai atbilstošas valsts valodas prasmes apliecības

Par darba līguma noslēgšanu ar darbinieku, kuram nav viņa profesijai atbilstošas valsts valodas prasmes apliecības, ja normatīvajā aktā prasītas valsts valodas zināšanas attiecīgo pienākumu veikšanai,-

uzliek naudas sodu darba devējam no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.”

/Ārlietu ministrs/

Izteikt 41.1 pantu šādā redakcijā:

“41.1 pants. Darba līguma noslēgšana ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis normatīvajos aktos paredzētu dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas

Par darba līguma noslēgšana ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecību vai citu Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētu dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas, ja normatīvajā aktā prasītas valsts valodas zināšanas attiecīgo pienākumu veikšanai,-

darba devējam vai amatpersonai uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.”

/Juridiskā komisija/

Izslēgt Ārlietu ministra priekšlikumā tekstā vārdus “attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecību vai citu”.

/Tieslietu ministre/

Papildināt 41.1 panta nosaukumu un tekstu pēc vārda “apliecību” ar vārdiem “vai citu normatīvajos aktos noteiktu dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas”.

Atbalstīt daļēji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt .

 

 

 

Atbalstīt daļēji.

4. Izteikt 41.1 pantu šādā redakcijā:

“41.1 pants. Darba līguma noslēgšana ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis normatīvajos aktos paredzētu dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas

Par darba līguma noslēgšana ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētu dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas, ja normatīvajā aktā prasītas valsts valodas zināšanas attiecīgo pienākumu veikšanai,-

uzliek naudas sodu darba devējam vai amatpersonai no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

 

5. Papildināt kodeksu ar 41.3 pantu šādā redakcijā:

"41.3 pants. Darbinieku informēšanas un konsultēšanās noteikumu

pārkāpšana Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību grupās

Par tādas neizpaužamas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties Eiropas Darbinieku padomē, speciālajā sarunu grupā vai citas darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai to pārstāvjiem par darbinieku skaitu Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās vai uzņēmējsabiedrību grupās –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz pieciem tūkstošiem latu.

Par Eiropas Darbinieku padomes vai speciālās sarunu grupas izveidošanas un/vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās vai uzņēmējsabiedrību grupās –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz pieciem tūkstošiem latu.

Par ziņojuma nesniegšanu vismaz reizi gadā Eiropas Darbinieku padomei par Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības vai uzņēmējsabiedrības grupas uzņēmējdarbības attīstību un perspektīvām–

uzliek naudas sodu darba devējam līdz pieciem tūkstošiem latu.

Par Eiropas Darbinieku padomes komitejas vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padomes neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās vai uzņēmējsabiedrību grupās, –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz pieciem tūkstošiem latu."

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

8.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 41.3 panta nosakumā un tekstā vārdus “Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās vai uzņēmējsabiedrību grupās” ar vārdiem “Eiropas Kopienas komercsabiedrībās un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās”, turklāt, panta tekstā minēto terminu lietot vienskaitlī.

/Laklājības ministrs/

Aizstāt 41.3 panta pirmajā daļā vārdu “neizpaužamas” ar vārdu “konfidenciālas”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 41.3 panta trešajā daļā vārdus “un/vai” ar vārdu “vai”.

/Laklājības ministrs/

Aizstāt 41.3 panta ceturtajā daļā vārdus “Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības” ar vārdiem “Eiropas Kopienas komercsabiedrības”, kā arī vārdu “uzņēmējdarbības” ar vārdu “komercdarbības”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

5. Papildināt kodeksu ar 41.3 pantu šādā redakcijā:

"41.3 pants. Darbinieku informēšanas un konsultēšanās noteikumu

pārkāpšana Eiropas Kopienas komercsabiedrībā un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā

Par tādas konfidenciālas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties Eiropas Darbinieku padomē, speciālajā sarunu grupā vai citas darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem par darbinieku skaitu Eiropas Kopienas komercsabiedrībā un Eiropas Kopienas komercsabiedrību

grupā –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz pieciem tūkstošiem latu.

Par Eiropas Darbinieku padomes vai speciālās sarunu grupas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas Kopienas komercsabiedrībā un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz pieciem tūkstošiem latu.

Par ziņojuma nesniegšanu vismaz reizi gadā Eiropas Darbinieku padomei par Eiropas Kopienas komercsabiedrības un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercdarbības attīstību un perspektīvām–

uzliek naudas sodu darba devējam līdz pieciem tūkstošiem latu.

Par Eiropas Darbinieku padomes komitejas vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padomes neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas Kopienas komercsabiedrībā un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā, –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz pieciem tūkstošiem latu."

 

 

 

   

9.

/Deputāts A.Klementjevs/

Papildināt kodeksu ar 46.3 pantu šādā redakcijā:

“46.3 pants. Iestādes vadītāja atbildība, ja mācību iestādēs vai to teritorijās notiek narkotisko vai psihotropo vielu izplatīšan

Ja mācību iestādēs vai to teritorijās notiek narkotisko vai psihotropo vielu izplatīšana, iestādes vadītājam -

uzliek naudas sodu piecdesmit latu apmērā.

Ja mācību iestādēs vai to teritorijās notiek atkārtota narkotisko vai psihotropo vielu izplatīšana, iestādes vadītājam -

uzliek naudas sodu simt piecdesmit latu apmērā.”

Neatbalstīt.

 
   

10.

/Deputāts A.Klementjevs/

Papildināt kodeksu ar 46.4 pantu šādā redakcijā:

“46.4 pants. Iestādes vadītāja atbildība, ja naktsklubos notiek narkotisko vai psihotropo vielu izplatīšana

Ja naktsklubos notiek narkotisko vai psihotropo vielu izplatīšana, iestādes vadītājam -

uzliek naudas sodu divsimt piecdesmit latu apmērā.

Ja naktsklubos notiek atkārtota narkotisko vai psihotropo vielu izplatīšana, iestādes vadītājam -

uzliek naudas sodu divsimt piecdesmit latu apmērā, bet juridiskajām personām desmit tūkstoši latu apmērā.”

Iestādes vadītājs, kurš labprātīgi nodevis narkotiskās vai psihotropās vielas izplatītāju tiek atbrīvots no administratīvās atbildības.

Neatbalstīt.

 

 

106.pants. Suņu un kaķu turēšanas noteikumu pārkāpšana

Par suņu un kaķu turēšanas noteikumu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu personām līdz desmit latiem un amatpersonām - līdz trīsdesmit latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā vai

ja to rezultātā nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, -

uzliek naudas sodu personām līdz divdesmit latiem un amatpersonām -

līdz sešdesmit latiem.

 

11.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 106. pantu šādā redakcijā:

“Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana

Par dzīvnieku, tajā skaitā suņu un kaķu turēšanas noteikumu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā vai

ja to rezultātā nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.”

Atbalstīt.

6. Izteikt 106. pantu šādā redakcijā:

“106. pants. Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana

Par dzīvnieku, to skaitā suņu un kaķu, turēšanas noteikumu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā vai

ja to rezultātā nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.”

109.pants. Kustības drošības noteikumu pārkāpšana dzelzceļa transportā

Par sliežu ceļu, meža aizsargstādījumu, sniega aizsargu vai citu ceļa objektu, kā arī signalizācijas vai sakaru būvju vai iekārtu bojāšanu -

uzliek naudas sodu personām līdz divdesmit pieciem latiem un amatpersonām - līdz piecdesmit latiem.

Par noteikumu pārkāpšanu, kādi noteikti pajūgu braukšanai vai lopu dzīšanai pāri sliežu ceļiem, kā arī par lopu ganīšanu dzelzceļa tuvumā -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu personām no pieciem līdz desmit latiem un amatpersonām - no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par noteikto gabarītu neievērošanu kravas iekraušanā vai izkraušanā -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz piecdesmit latiem.

Par tādu priekšmetu likšanu uz sliežu ceļiem, kuri var traucēt vilcienu kustību, -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par iešanu pa sliežu ceļiem ārpus norādītajām vietām -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

6. Papildināt 109. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“Par tādas informācijas nesniegšanu, kas saistīta ar dzelzceļa satiksmes negadījumu vai dzelzceļa satiksmes drošību, vai nepatiesas informācijas sniegšanu Dzelzceļa tehniskajai inspekcijai -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz piecsimt latiem.”

     

7. Papildināt 109. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“Par tādas informācijas nesniegšanu, kas saistīta ar dzelzceļa satiksmes negadījumu vai dzelzceļa satiksmes drošību, vai nepatiesas informācijas sniegšanu Dzelzceļa tehniskajai inspekcijai -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz piecsimt latiem.”

 

7. Papildināt kodeksu ar 110.1 pantu šādā redakcijā:

"110.1 pants. Dzelzceļa ritošā sastāva un sliežu ceļu lietošanas aizliegumu neievērošana

Par Dzelzceļa tehniskās inspekcijas noteiktā dzelzceļa ritošā sastāva un sliežu ceļu lietošanas aizlieguma neievērošanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz trim tūkstošiem latu.”

     

8. Papildināt kodeksu ar 110.1 pantu šādā redakcijā:

"110.1 pants. Dzelzceļa ritošā sastāva un sliežu ceļu lietošanas aizliegumu neievērošana

Par Dzelzceļa tehniskās inspekcijas noteiktā dzelzceļa ritošā sastāva un sliežu ceļu lietošanas aizlieguma neievērošanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz trim tūkstošiem latu.”

 

8. Papildināt kodeksu ar 110.2 pantu šādā redakcijā:

“110.2 pants. Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

Par dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz tūkstoš latiem.”

     

9. Papildināt kodeksu ar 110.2 pantu šādā redakcijā:

“110.2 pants. Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

Par dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz tūkstoš latiem.”

 

122.1 pants. Ceļa zīmju prasību neievērošana, cilvēku vai kravas

pārvadāšanas noteikumu un citu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Transportlīdzekļu vadītājiem par brīdinājuma signālu došanas noteikumu pārkāpšanu pirms pārkārtošanās, pagrieziena vai braukšanas virziena maiņas, kā arī par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

Transportlīdzekļu vadītājiem par braukšanu pa ietvēm vai gājēju celiņiem, par braukšanu gar sabiedriskā transporta pieturām vai pāri gājēju pārejām regulējošo noteikumu pārkāpšanu, par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, par transportlīdzekļu vadīšanu bez atbilstoša

aprīkojuma, par ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību neievērošanu, kā arī par apgaismošanas ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

Par luksofora aizlieguma signāla vai atbilstoša regulētāja žesta neievērošanu, par ceļa nedošanu operatīvajiem transportlīdzekļiem, par avārijas gaismas signalizācijas vai avārijas zīmes lietošanas noteikumu neievērošanu, kā arī par apdzīšanas noteikumu pārkāpšanu vai braukšanu pa

tramvaja pretējā virziena sliežu klātni -

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz divdesmit pieciem latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

Transportlīdzekļu vadītājiem par kravas pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz piecdesmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem."

9. Papildināt 122.1 panta ceturto daļu pēc vārda "pārkāpšanu" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot

134.3 un 140.1 pantā minētos gadījumus".

12.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 122.1 panta pirmās daļas sankcijā vārdus “līdz pieciem latiem” ar vārdiem “līdz desmit latiem”.

Atbalstīt.

10. 122.1 pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus “līdz pieciem latiem” ar vārdiem “līdz desmit latiem”;

papildināt panta ceturto daļu pēc vārda "pārkāpšanu" ar vārdiem un skaitļiem "izņemot

134.3 un 140.1 pantā minētos gadījumus".

 

124.pants. Transporta līdzekļu vadīšana alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā

Personām par transporta līdzekļu vadīšanu, kā arī par transporta līdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu, narkotisko

vai citu apreibinošo vielu iespaidā -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no divpadsmit līdz divdesmit

četriem mēnešiem.

10. Izteikt 124. pantu šādā redakcijā:

“124. pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkoholisko dzērienu iespaidā

Personām par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir no 0,5 promilēm līdz 1,0 promilei (ieskaitot) vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir no 0,5 promilēm līdz 1,0 promilei (ieskaitot), -

uzliek naudas sodu no simts līdz divsimt piecdesmit latiem un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai bez tā.

Personām par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir lielāka par 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles (ieskaitot), vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir lielāka par 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles (ieskaitot), -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz trīssimt piecdesmit latiem un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz divdesmit četriem mēnešiem.

Personām par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir lielāka par 1,5 promilēm vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir lielāka par 1,5 promilēm, -

uzliek naudas sodu no trīssimt līdz četrsimt piecdesmit latiem un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem līdz trīsdesmit sešiem mēnešiem.”

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

/Deputāts L.Bojārs/

Aizstāt 124. panta pirmajā daļā vārdu “sešiem” ar vārdu “divpadsmit”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 124. panta pirmās daļas sankcijā vārdu “sešiem” ar vārdu “deviņiem”.

/Deputāts L.Bojārs/

Aizstāt 124. panta otrajā daļā vārdu “divsimt” ar vārdiem “divsimt piecdesmit” un vārdus “no trim līdz divdesmit četriem” ar vārdiem “līdz trīsdesmit sešiem”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 124. panta otrāsdaļas sankcijā vārdu “trim” ar vārdu “sešiem”.

/Deputāts L.Bojārs/

Aizstāt 124. panta trešajā daļā vārdus “četrsimt piecdesmit” ar vārdu “piescimt” un vārdu “sešiem” ar vārdu “divpadsmit”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 124. panta trešās daļas sankcijā vārdu “sešiem” ar vārdu “divpadsmit”.

Atbalstīt

daļēji.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt

daļēji.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt

daļēji.

 

 

 

 

Atbalstīt.

11. Izteikt 124. pantu šādā redakcijā:

“124. pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkoholisko dzērienu iespaidā

Personām par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir no 0,5 promilēm līdz 1,0 promilei (ieskaitot) vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir no 0,5 promilēm līdz 1,0 promilei (ieskaitot), -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz deviņiem mēnešiem vai bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanas.

Personām par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohol a koncentrācija asinīs ir lielāka par 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles (ieskaitot), vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir lielāka par 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles (ieskaitot), -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz trīssimt piecdesmit latiem un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem līdz divdesmit četriem mēnešiem.

Personām par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir lielāka par 1,5 promilēm vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir lielāka par 1,5 promilēm, -

uzliek naudas sodu no trīssimt līdz četrsimt piecdesmit latiem un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no divpadsmit līdz trīsdesmit sešiem mēnešiem.”

 

11. Papildināt kodeksu ar 124.1 pantu šādā redakcijā:

“124.1 pants. Transportlīdzekļa vadīšana narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā

Personām par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā -

uzliek naudas sodu no trīssimt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem līdz trīsdesmit sešiem mēnešiem.”

19.

/Deputāts L.Bojārs/

Aizstāt 124.1 pantā vārdu “sešiem” ar vārdu “divpadsmit”.

Neatbalstīt.

12. Papildināt kodeksu ar 124.1 pantu šādā redakcijā:

“124.1 pants. Transportlīdzekļa vadīšana narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā

Personām par transportlīdzekļa vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā -

uzliek naudas sodu no trīssimt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem līdz trīsdesmit sešiem mēnešiem.”

126.1 pants. Transporta līdzekļu vadīšana bez vadīšanas tiesībām alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā

Personām, kurām nav transporta līdzekļu vadīšanas tiesību, par transporta līdzekļu vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

12. Izteikt 126.1 pantu šādā redakcijā:

“126.1 pants. Transportlīdzekļa vadīšana bez vadīšanas tiesībām alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā

Personām, kurām nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir no 0,5 promilēm līdz 1,0 promilei (ieskaitot) vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir no 0,5 promilēm līdz 1,0 promilei (ieskaitot), -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Personām, kurām nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir lielāka par 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles (ieskaitot), vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir lielāka par 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles (ieskaitot), -

uzliek naudas sodu no divsimt piecdesmit līdz četrsimt latiem.

Personām, kurām nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir lielāka par 1,5 promilēm vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir lielāka par 1,5 promilēm, -

uzliek naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Personām, kurām nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, par transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā -

uzliek naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.”

20

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

/Deputāts L.Bojārs/

Aizstāt 126.1 panta pirmajā daļā vārdu “trīssimt” ar vārdu “piecsimt”.

/Deputāts L.Bojārs/

Aizstāt 126.1 panta otrajā daļā vārdus “divsimt piecdesmit līdz četrsimt” ar vārdiem “trīssimt piecdesmit līdz piecsimt piecdesmit”.

/Deputāts L.Bojārs/

Aizstāt 126.1 panta trešajā daļā vārdus “trīssimt piecdesmit līdz piecsimt” ar vārdiem “četrsimt līdz sešsimt”.

/Deputāts L.Bojārs/

Aizstāt 126.1 panta ceturtajā daļā vārdus “trīssimt piecdesmit līdz piecsimt” ar vārdiem “četrsimt līdz sešsimt piecdesmit”.

 

Neatbalstīt.

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

13. Izteikt 126.1 pantu šādā redakcijā:

“126.1 pants. Transportlīdzekļa vadīšana bez vadīšanas tiesībām alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā

Personām, kurām nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir no 0,5 promilēm līdz 1,0 promilei (ieskaitot) vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir no 0,5 promilēm līdz 1,0 promilei (ieskaitot), -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Personām, kurām nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir lielāka par 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles (ieskaitot), vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir lielāka par 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles (ieskaitot), -

uzliek naudas sodu no divsimt piecdesmit līdz četrsimt latiem.

Personām, kurām nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir lielāka par 1,5 promilēm vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir lielāka par 1,5 promilēm, -

uzliek naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Personām, kurām nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, par transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā -

uzliek naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.”

126.2 pants. Transportlīdzekļu apstādināšanas prasību neizpildīšana, satiksmes negadījuma vietas atstāšana vai izvairīšanās no alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu konstatējošās pārbaudes

Transportlīdzekļu vadītājiem, ja viņi neizpilda policijas darbinieka, zemessarga vai robežsarga (uz valsts robežas, robežas šķērsošanas vietās vai pierobežā) prasību apstādināt transportlīdzekli,-

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

Par policijas darbinieka, zemessarga vai robežsarga (uz valsts robežas, robežas šķērsošanas vietās vai pierobežā) prasības apstādināt transportlīdzekli neizpildīšanu, ja pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi, vai satiksmes negadījuma vietas atstāšanu un neziņošanu noteiktā kārtībā par negadījumu policijai, vai aizbraukšanu bez atļaujas ar robežkontrolē esošu transportlīdzekli, vai izvairīšanos no noteiktā kārtībā izdarāmās alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu konstatējošās pārbaudes -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no divdesmit četriem līdz trīsdesmit sešiem mēnešiem.

13. Aizstāt 126.2 panta otrajā daļā vārdus “divsimt piecdesmit” ar vārdiem “piecsimt”.

     

14. Aizstāt 126.2 panta otrajā daļā vārdus “divsimt piecdesmit” ar vārdiem “piecsimt”.

126.3 pants. Alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošana pēc satiksmes negadījuma līdz alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu konstatējošajai pārbaudei vai līdz atbrīvošanai noteiktā kārtībā no šīs pārbaudes

Personai, kura vadīja transporta līdzekli un piedalījās satiksmes negadījumā, par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma līdz alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu konstatējošajai pārbaudei vai līdz atbrīvošanai noteiktā kārtībā no šīs pārbaudes -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem visu veidu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no astoņpadsmit līdz trīsdesmit sešiem mēnešiem.

14. Aizstāt 126.3 pantā vārdus “divsimt piecdesmit” ar vārdiem “piecsimt’’.

     

15. Aizstāt 126.3 pantā vārdus “divsimt piecdesmit” ar vārdiem “piecsimt’’.

 

   

24.

/Iekšlietu ministrs/

Papildināt kodeksu ar 126.5 pantu šādā redakcijā:

“126.5 pants. Izvairīšanās no transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaudes

Par izvairīšanos no noteiktā kārtībā izdarāmās transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa

pārbaudes -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.”

Atbalstīt.

16. Papildināt kodeksu ar 126.5 pantu šādā redakcijā:

“126.5 pants. Izvairīšanās no transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaudes

Par izvairīšanos no noteiktā kārtībā izdarāmās transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaudes -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.”

130.pants. Norīkojumu došana lietot transportlīdzekļus, neievērojot darba un atpūtas laika režīmu, vai lietot transportlīdzekļus, kuriem ir bojājumi, un citi transportlīdzekļu ekspluatācijas vai kontrolierīču lietošanas noteikumu pārkāpumi

Par norīkojumu došanu lietot transporta līdzekļus, ja šiem transporta līdzekļiem ir bojājumi vai uz tiem attiecas nosacījumi, kuru dēļ tos aizliegts ekspluatēt, vai arī tie nav reģistrēti noteiktā kārtībā, vai tiem nav izdarīta valsts tehniskā apskate, -

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem personām, kuras

atbildīgas par transporta līdzekļu tehnisko stāvokli un ekspluatāciju.

Par to, ka uzņēmumu, iestāžu vai organizāciju vadītāji atkārtoti nav izpildījuši Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieku norādījumus novērst to noteikumu, normatīvu vai standartu pārkāpumus, kuri attiecas uz satiksmes drošības garantēšanu, -

uzliek naudas sodu uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītājiem līdz piecdesmit latiem.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekļus, kuru īpašnieku

civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta,-

uzliek naudas sodu līdz simt latiem personām, kuras ir atbildīgas par transportlīdzekļu ekspluatāciju.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, neievērojot autopārvadājumos nodarbinātajiem transportlīdzekļu vadītājiem noteikto darba un atpūtas laika režīmu, vai par darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju vadītājiem vai citām personām, kuras ir atbildīgas par transportlīdzekļu ekspluatāciju.

15. Aizstāt 130.panta otrajā daļā vārdus "Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieku" ar vārdiem "autotransporta kontroles iestāžu".

     

17. Aizstāt 130.panta otrajā daļā vārdus "Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieku" ar vārdiem "autotransporta kontroles iestāžu".

 

134.pants. Bīstamu kravu vai īpašu kategoriju kravu, vielu vai priekšmetu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana dzelzceļa, jūras un upju transportā, autotransportā un elektrotransportā

Par bīstamu kravu vai īpašu kategoriju kravu pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par sprāgstvielu, ugunsnedrošu, indīgu, viegli uzliesmojošu vai citādi bīstamu vielu vai priekšmetu pārvadāšanu ar dzelzceļa, jūras vai upju transportu, autotransportu vai elektrotransportu vai par šādu kravu, vielu vai priekšmetu atstāšanu bez uzraudzības transporta līdzekļos, kā arī nodošanu bagāžā vai bagāžas glabātavās -

uzliek naudas sodu no divdesmit latiem līdz divsimt piecdesmit latiem.

Šā panta pirmajā daļā minēto kravu, vielu un priekšmetu sarakstu nosaka attiecīgajos transporta veidos spēkā esošie noteikumi.

16. Izslēgt 134.pantā vārdu "autotransports" (visos locījumos).

     

18. Izslēgt 134.pantā vārdu "autotransports" (visos locījumos).

134.1 pants. Autopārvadājumu veikšana, ja nav klāt licences kartītes, speciālas atļaujas un patenta vai reģistrācijas apliecības vai pārkāpjot minēto dokumentu lietošanas noteikumus

Par autopārvadājumu veikšanu, ja nav klāt licences kartītes, speciālas atļaujas un patenta vai reģistrācijas apliecības, bet tās nepieciešamība likumdošanas aktos ir paredzēta, vai pārkāpjot minēto dokumentu lietošanas noteikumus, kā arī par atteikšanos uzrādīt minētos dokumentus -

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

17. Aizstāt 134.1 pantā vārdus "likumdošanas aktos" ar vārdiem "normatīvajos aktos".

     

19. Aizstāt 134.1 pantā vārdus "likumdošanas aktos" ar vārdiem "normatīvajos aktos".

 

18. Papildināt kodeksu ar 134.2 pantu šādā redakcijā:

"134.2 pants. Starptautisko autopārvadājumu veikšana bez atļaujas vai pārkāpjot starptautiskos līgumus

Par starptautisko autopārvadājumu veikšanu, ja autotransporta līdzekļa vadītājs nevar uzrādīt starptautisko autopārvadājumu atļauju vai pārkāpj nosacījumus, kas ietverti starptautiskajos līgumos par autotransporta pārvadājumiem, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.”

     

20. Papildināt kodeksu ar 134.2 pantu šādā redakcijā:

"134.2 pants. Starptautisko autopārvadājumu veikšana bez atļaujas vai pārkāpjot starptautiskos līgumus

Par starptautisko autopārvadājumu veikšanu, ja autotransporta līdzekļa vadītājs nevar uzrādīt starptautisko autopārvadājumu atļauju vai pārkāpj noteikumus, kas ietverti starptautiskajos līgumos par autotransporta

pārvadājumiem, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.”

 

19. Papildināt kodeksu ar 134.3 pantu šādā redakcijā:

"134.3 pants. Bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

(1) Par neatļautu bīstamo kravu pārvadāšanu

ar autotransportu –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, kravas nosūtītājam – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajai personai – kravas nosūtītājam – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

(2) Par autotransporta līdzekļa vadīšanu, ja tiek konstatēta bīstamo vielu noplūde cisternu vai iesaiņojuma nehermētiskuma dēļ, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

(3) Par bīstamas kravas pārvadāšanu, ja autotransporta līdzekļa vadītājam nav normatīvajos aktos noteikto bīstamo kravu autopārvadājumu dokumentu, -

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

(4) Par autotransporta līdzekļa vadītāja nenodrošināšanu ar nepieciešamajiem bīstamo kravu autopārvadājumu dokumentiem, -

uzliek naudas sodu pārvadātajam vai kravas nosūtītājam - fiziskajai personai - no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no divsimt līdz tūkstoš latiem.

(5) Par bīstamas kravas pārvadāšanu, ja nav ievērotas autotransporta līdzekļa aprīkojuma prasības vai autotransporta līdzeklim nav uzstādītas pazīšanas un bīstamības zīmes, -

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

(6) Par bīstamo kravu pārvadāšanu, ja autotransporta līdzekļa cisternas piepildījums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem vai kravas nosūtītājam – fiziskajai personai - no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

(7) Par bīstamas kravas iesaiņojuma vai apzīmēšanas prasību neievērošanu –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam – fiziskajai personai - no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.”

     

21. Papildināt kodeksu ar 134.3 pantu šādā redakcijā:

"134.3 pants. Bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

(1) Par neatļautu bīstamo kravu pārvadāšanu

ar autotransportu –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, kravas nosūtītājam - fiziskajai personai – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajai personai– no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

(2) Par autotransporta līdzekļa vadīšanu, ja tiek konstatēta bīstamo vielu noplūde cisternu vai iesaiņojuma nehermētiskuma dēļ, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

(3) Par bīstamas kravas pārvadāšanu, ja autotransporta līdzekļa vadītājam nav normatīvajos aktos noteikto bīstamo kravu autopārvadājumu dokumentu, -

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

(4) Par autotransporta līdzekļa vadītāja nenodrošināšanu ar nepieciešamajiem bīstamo kravu autopārvadājumu dokumentiem, -

uzliek naudas sodu pārvadātājam vai kravas nosūtītājam - fiziskajai personai - no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no divsimt līdz tūkstoš latiem.

(5) Par bīstamas kravas pārvadāšanu, ja nav ievērotas autotransporta līdzekļa aprīkojuma prasības vai autotransporta līdzeklim nav uzstādītas pazīšanas un bīstamības zīmes, -

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

(6) Par bīstamas kravas pārvadāšanu, ja autotransporta līdzekļa cisternas piepildījums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām, –

uzliek naudas sodu autotransporta līdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem vai kravas nosūtītājam – fiziskajai personai - no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

(7) Par bīstamas kravas iesaiņojuma vai apzīmēšanas prasību neievērošanu –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam – fiziskajai personai - no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.”

 

137.1 pants. Taksometru lietošanas noteikumu pārkāpšana

Personai, kas taksometru izsaukusi, par atteikšanos apmaksāt taksometra izsaukumu, ja izpildīti pasūtījuma nosacījumi, -

uzliek naudas sodu desmit latu apmērā.

Taksometru vadītājiem par atteikšanos apkalpot pasažierus, izņemot noteikumos paredzētos gadījumus, vai par pasažieru komplektēšanu stāvvietās, nosakot maršruta virzienu (izņemot maršruta taksometrus), kā arī par pasažieru pārvadāšanu ar taksometru, kura speciālais aprīkojums neatbilst noteiktajām

prasībām, -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.

Taksometru vadītājiem par valsts kontroles iestāžu kompetencē esošajos jautājumos doto norādījumu nepildīšanu, kā arī par kavēšanu realizēt šo iestāžu amatpersonu likumīgās tiesības -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.

20. Papildināt 137.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kas aprīkots ar kādu no noteiktajiem vieglā taksometra speciālā aprīkojuma elementiem, bet nav noteiktā kārtībā reģistrēts kā taksometrs, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

     

22. Papildināt 137.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kas aprīkots ar kādu no noteiktajiem vieglā taksometra speciālā aprīkojuma elementiem, bet nav noteiktā kārtībā reģistrēts kā taksometrs, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

140.pants. Autoceļu un ielu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par autoceļu vai ielu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, kas izpaužas autoceļu, ielu, dzelzceļa pārbrauktuvju vai citu ceļa būvju vai satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu bojāšanā, satiksmes traucējumu radīšanā,

ceļa braucamās daļas, ietves, nomaļu, sadales joslu, ceļa būvju vai zemes nodalījuma joslu piegružošanā vai aizsprostošanā, satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu, transparentu, plakātu, reklāmas, vairogu, kiosku vai

citu tamlīdzīgu objektu nelikumīgā uzstādīšanā tiešā ceļa tuvumā, kā arī

darbībās, kuru rezultātā var tikt bojāti vai iznīcināti ceļa elementi, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

21. Izteikt 140.pantu šādā redakcijā:

"140.pants. Autoceļu (ielu) lietošanas un aizsardzības noteikumu pārkāpšana

(1) Par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, kā arī par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.

(2) Par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu vai piesārņošanu, kā arī par materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no trīssimt līdz divtūkstoš latiem.

(3) Par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, informācijas vai reklāmas plakātu, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai citu objektu uzstādīšanu autoceļu (ielu) zemes nodalījuma joslā vai aizsargjoslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja)

atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajai personai – no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem.

(4) Par to, ka pārkāpti Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi, pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļus pievienojot valsts autoceļiem,–

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem."

     

23. Izteikt 140.pantu šādā redakcijā:

"140.pants. Autoceļu (ielu) lietošanas un aizsardzības noteikumu pārkāpšana

(1) Par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, kā arī par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.

(2) Par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu vai piesārņošanu, kā arī par materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no trīssimt līdz divtūkstoš latiem.

(3) Par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, informācijas vai reklāmas plakātu, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai citu objektu uzstādīšanu autoceļu (ielu) zemes nodalījuma joslā vai aizsargjoslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja)

atļaujas –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt latiem, bet juridiskajai personai – no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem.

(4) Par to, ka pārkāpti Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi, pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļus pievienojot valsts autoceļiem,–

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no piecsimt līdz divtūkstoš latiem."

 

 

22. Papildināt kodeksu ar 140.1 pantu šādā redakcijā:

"140.1 pants. Transportlīdzekļu vadīšana, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzētos transportlīdzekļa gabarītus, pieļaujamo faktisko masu vai ass slodzi

Par transportlīdzekļa vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu līdz 2 t vai ass slodzi līdz 0,5 t, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam līdz divdesmit latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 4 t vai ass slodzi no 0,5 līdz 1 t, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam līdz simt latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu no 4 līdz 6 t vai ass slodzi no 1 līdz 1,5 t, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam līdz simt piecdesmit latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu par 6 t vai vairāk vai ass slodzi par 1,5 t vai vairāk, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzētos transportlīdzekļu gabarītus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam līdz simt piecdesmit latiem".

     

24. Papildināt kodeksu ar 140.1 pantu šādā redakcijā:

"140.1 pants. Transportlīdzekļa vadīšana, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzētos transportlīdzekļa gabarītus, pieļaujamo faktisko masu vai ass slodzi

Par transportlīdzekļa vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto transpor tlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu līdz 2 tonnām vai ass slodzi līdz 0,5 tonnām, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam līdz divdesmit latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 4 tonnām vai ass slodzi no 0,5 tonnām līdz 1 tonnai, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam līdz simt latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu no 4 līdz 6 tonnām vai ass slodzi no 1 tonnas līdz 1,5 tonnām, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam līdz simt piecdesmit latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto transportlīdzekļu sastāvu pieļaujamo faktisko masu par 6 tonnām vai vairāk vai ass slodzi par 1,5 tonnām vai vairāk, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzētos transportlīdzekļu gabarītus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam līdz simt piecdesmit latiem.”

 

141.pants. Autoceļu un ielu aizsardzības zonas režīma neievērošana

Par autoceļu vai ielu aizsardzības zonas režīma neievērošanu, kas izpaužas kā visādu veidu celtniecības un montāžas vai kalnrūpniecības darbu veikšana šajā zonā bez ceļu dienesta atļaujas, kā arī meža

izciršana, zemessegas bojāšana, kura var izraisīt noslīdeņu, gravu, plūstošo smilšu vai sniega sanesumu veidošanos, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

23. Izteikt 141.pantu šādā redakcijā:

"141.pants. Aprobežojumu neievērošana aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām)

Par būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbu veikšanu, grunts rakšanas un pārvietošanas darbu (izņemot lauksaimnieciska rakstura) veikšanu, par koku ciršanu, koku un krūmu stādīšanu aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām) bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas -

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai - no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.”

     

25. Izteikt 141.pantu šādā redakcijā:

"141.pants. Aprobežojumu neievērošana aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām)

Par būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbu veikšanu, grunts rakšanas un pārvietošanas darbu (izņemot lauksaimnieciska rakstura) veikšanu, par koku ciršanu, koku un krūmu stādīšanu aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām) bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa (ielas) īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas -

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai - no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.”

 

142.pants. Autoceļu un ielu uzturēšanas noteikumu pārkāpšana

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri nosaka autoceļu vai ielu, dzelzceļa pārbrauktuvju vai citu ceļa būvju uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī vai darbu veikšanas kārtību uz autoceļiem vai ielām, vai par pasākumu

neveikšanu, lai savlaicīgi aizliegtu vai ierobežotu satiksmi atsevišķos ceļa posmos, kad šo ceļa posmu lietošana var apdraudēt satiksmes drošību, kā arī par autoceļu vai ielu būvniecības, remonta vai uzturēšanas darbiem,

kuri pasliktina hidroloģisko režīmu autoceļu vai ielu aizsardzības zonā vai rada traucējumus ceļam blakus esošajās vai to šķērsojošajās melioratīvajās sistēmās vai būvju sistēmās, -

uzliek naudas sodu amatpersonām, kuras atbildīgas par autoceļu, ielu, dzelzceļa pārbrauktuvju vai citu ceļa būvju stāvokli vai darbu veikšanas kārtību uz autoceļiem vai ielām, no piecdesmit latiem līdz divsimt

piecdesmit latiem.

24. Izteikt 142.pantu šādā redakcijā:

"142.pants. Autoceļu (ielu) uzturēšanas noteikumu pārkāpšana

Par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju neuzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ja tiek apdraudēta satiksmes drošība, –

uzliek naudas sodu personām, kuras ir atbildīgas par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju uzturēšanu, no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

Par pasākumu neveikšanu, lai aizliegtu vai ierobežotu transportlīdzekļu satiksmi, ja tiek apdraudēta satiksmes drošība, –

uzliek naudas sodu amatpersonām, kuras ir atbildīgas par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju uzturēšanu, no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par Noteikumu par darba vietu aprīkošanu uz autoceļiem (ielām) pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu personām, kuras tieši vada darbu izpildi uz autoceļiem (ielām), no piecdesmit līdz divsimt latiem."

     

26. Izteikt 142.pantu šādā redakcijā:

"142.pants. Autoceļu (ielu) uzturēšanas noteikumu pārkāpšana

Par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju neuzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ja tiek apdraudēta satiksmes drošība, –

uzliek naudas sodu personām, kuras ir atbildīgas par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju uzturēšanu, no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

Par pasākumu neveikšanu, lai aizliegtu vai ierobežotu transportlīdzekļu satiksmi, ja tiek apdraudēta satiksmes drošība, –

uzliek naudas sodu amatpersonām, kuras ir atbildīgas par autoceļu (ielu) vai to kompleksā ietilpstošo būvju uzturēšanu, no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par Noteikumu par darba vietu aprīkošanu uz autoceļiem (ielām) pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu personām, kuras tieši vada darbu izpildi uz autoceļiem (ielām), no piecdesmit līdz divsimt latiem."

 

155.3 pants. Alkoholisko dzērienu un spirta tirdzniecība neatļautās vietās

Par alkoholisko dzērienu un spirta tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un spirtu vai bez konfiskācijas.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un spirtu vai bez konfiskācijas, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un spirtu vai bez konfiskācijas.

25. Izteikt 155.3 pantu šādā redakcijā:

"155.3 pants. Alkoholisko dzērienu, spirta un tabakas izstrādājumu tirdzniecība neatļautās vietās

Par alkoholisko dzērienu, spirta vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus, spirtu vai tabakas izstrādājumus."

     

27. Izteikt 155.3 pantu šādā redakcijā:

"155.3 pants. Alkoholisko dzērienu, spirta un tabakas izstrādājumu tirdzniecība neatļautās vietās

Par alkoholisko dzērienu, spirta vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus, spirtu vai tabakas izstrādājumus."

 

155.6 pants. Benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecība neatļautās vietās

Par benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu un dīzeļdegvielu vai bez konfiskācijas.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu un dīzeļdegvielu vai bez konfiskācijas, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu un dīzeļdegvielu vai bez konfiskācijas.

26. Izteikt 155.6 pantu šādā redakcijā:

"155.6 pants. Benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecība neatļautās vietās

Par benzīna vai dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu vai dīzeļdegvielu."

     

28. Izteikt 155.6 pantu šādā redakcijā:

"155.6 pants. Benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecība neatļautās vietās

Par benzīna vai dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu vai dīzeļdegvielu."

156.pants. Darījumu apliecinoša dokumenta neizsniegšana

Par darījumu apliecinoša dokumenta (čeka) neizsniegšanu klientiem,pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus, -

uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.

27. Izslēgt 156. panta pirmajā daļā vārdu “(čeka)”.

     

29. Izslēgt 156. panta pirmajā daļā vārdu “(čeka)”.

 

165.3 pants. Kredītiestāžu darbības noteikumu neievērošana

Par kredītiestāžu darbību regulējošo likumu, Ministru kabineta noteikumu vai Latvijas Bankas saistošo noteikumu vai norādījumu neievērošanu -

uzliek naudas sodu kredītiestādes valdes locekļiem, valdes priekšsēdētājam vai direktoram rīkotājam no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

28. 165.3 pantā:

aizstāt vārdus “vai Latvijas Bankas” ar vārdiem “Latvijas Bankas vai Finansu un kapitāla tirgus komisijas”;

izslēgt vārdu “saistošo”.

     

30. 165.3 pantā:

aizstāt vārdus “vai Latvijas Bankas” ar vārdiem “Latvijas Bankas vai Finansu un kapitāla tirgus komisijas”;

izslēgt vārdu “saistošo”.

165.6 pants. Vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu neievērošana

Par vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu neievērošanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību vai bez tā.

29. Izslēgt 165.6 pantu.

     

31. Izslēgt 165.6 pantu.

166.6 pants. Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu neievērošana

Par uzņēmumam, uzņēmējsabiedrībai, iestādei vai organizācijai likumos noteikto grāmatvedības kārtošanas nosacījumu, gada pārskatu un statistikas pārskatu sastādīšanas kārtības neievērošanu, gada pārskatu, statistikas pārskatu un statistiskās informācijas savlaicīgu neiesniegšanu vai

nepilnīgu iesniegšanu attiecīgajām valsts institūcijām -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par izvairīšanos iesniegt šā panta pirmajā daļā norādīto informāciju vai dokumentus -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

30. Papildināt 166.6 panta pirmo daļu pēc vārda “neievērošanu” ar vārdiem “(izņemot apdrošināšanas sabiedrībām)”.

     

32. Papildināt 166.6 panta pirmo daļu pēc vārda “neievērošanu” ar vārdiem “(izņemot apdrošināšanas sabiedrībām)”.

 

 

31. Papildināt kodeksu ar 166.32 un 166.33 pantu šādā redakcijā:

"166.32 pants. Valsts amatpersonu amatu sarakstu un valsts amatpersonu sarakstu vai to grozījumu neiesniegšana

Par likumā noteikto valsts amatpersonu amatu sarakstu un valsts amatpersonu sarakstu vai to grozījumu neiesniegšanu noteiktā kārtībā –

valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

166.33 pants. Tādu amatu neiekļaušana valsts amatpersonu amatu sarakstos, kuri atbilst valsts amatpersonu amatam, kā arī to personu neiekļaušana valsts amatpersonu sarakstos, kuras atbilst valsts amatpersonas pazīmēm

Par tādu amatu neiekļaušanu valsts amatpersonu amatu sarakstos, kuri atbilst valsts amatpersonu amatam, kā arī par to personu neiekļaušanu valsts amatpersonu sarakstos, kuras atbilst valsts amatpersonas pazīmēm, –

valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

     

33. Papildināt kodeksu ar 166.32 un 166.33 pantu šādā redakcijā:

"166.32 pants. Valsts amatpersonu amatu sarakstu un valsts amatpersonu sarakstu vai to grozījumu neiesniegšana

Par likumā noteikto valsts amatpersonu amatu sarakstu un valsts amatpersonu sarakstu vai to grozījumu neiesniegšanu noteiktā kārtībā –

uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

166.33 pants. Tādu amatu neiekļaušana valsts amatpersonu amatu sarakstos, kuri atbilst valsts amatpersonu amatam, kā arī to personu neiekļaušana valsts amatpersonu sarakstos, kuras atbilst valsts amatpersonas pazīmēm

Par tādu amatu neiekļaušanu valsts amatpersonu amatu sarakstos, kuri atbilst valsts amatpersonu amatam, kā arī par to personu neiekļaušanu valsts amatpersonu sarakstos, kuras atbilst valsts amatpersonas pazīmēm, –

uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

 

174.3 pants. Sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšana

(1) Par sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu noteiktās organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm.

32. Izteikt 174.3panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Par sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu noteiktās organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm."

25.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt otrajā lasījumā pieņemto

32. likumprojekta pantu.

Atbalstīt.

 

 

181.pants. Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšana, ko izdarījušas

personas, kurām ir attiecīgas atļaujas

Par šaujamieroču un munīcijas iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījušas fiziskās personas, kurām ir attiecīgas atļaujas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem ieroču glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

Par speciālo līdzekļu (gāzes pistoļu (revolveru)) iegādes,

reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījušas

fiziskās personas, kurām ir attiecīgas atļaujas, -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem vai atņem speciālolīdzekļu glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

33. Izteikt 181.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"181.pants. Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, lietošanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšana, ko izdarījušas fiziskās personas, kurām ir attiecīgas atļaujas

Par šaujamieroču un munīcijas iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, lietošanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījušas fiziskās personas, kurām ir attiecīgas atļaujas, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroču glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem."

     

34. Izteikt 181.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"181.pants. Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, lietošanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšana, ko izdarījušas fiziskās personas, kurām ir attiecīgas atļaujas

Par šaujamieroču un munīcijas iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, lietošanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījušas fiziskās personas, kurām ir attiecīgas atļaujas, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroču glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem."

 

183.pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no

Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšana, kā arī šaujamieroču un speciālo

līdzekļu izmantošana tiem neparedzētiem mērķiem, ko izdarījuši uzņēmumu

(uzņēmējsabiedrību), iestāžu, organizāciju darbinieki

Par šaujamieroču un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas,

glabāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, kā arī šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu tiem neparedzētiem mērķiem, ko izdarījuši to uzņēmumu

(uzņēmējsabiedrību), iestāžu, organizāciju darbinieki, kurām ir attiecīgas atļaujas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroču vai speciālo līdzekļu glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

34. Izteikt 183.pantu šādā redakcijā:

"183.pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšana, kā arī šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošana neparedzētiem mērķiem, ko izdarījuši uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju darbinieki

Par šaujamieroču un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, kā arī šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu neparedzētiem mērķiem, ko izdarījuši to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju darbinieki, kurām ir attiecīgas atļaujas, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroču vai speciālo līdzekļu glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem."

     

35. Izteikt 183.pantu šādā redakcijā:

"183.pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšana, kā arī šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošana neparedzētiem mērķiem, ko izdarījuši uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju darbinieki, kurām ir attiecīgas atļaujas

Par šaujamieroču un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, kā arī šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu neparedzētiem mērķiem, ko izdarījuši to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju darbinieki, kurām ir attiecīgas atļaujas, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroču vai speciālo līdzekļu glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem."

 

 

35. Papildināt kodeksu ar 183.1 pantu šādā redakcijā:

"183.1 pants. Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtības un darbības noteikumu pārkāpšana

Par iekšējās drošības dienesta

nereģistrēšanu –

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt latiem.

Par iekšējās drošības dienesta darbības noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt latiem."

     

36. Papildināt kodeksu ar 183.1 pantu šādā redakcijā:

"183.1 pants. Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtības un darbības noteikumu pārkāpšana

Par iekšējās drošības dienesta

nereģistrēšanu –

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt latiem.

Par iekšējās drošības dienesta darbības noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt latiem."

186.pants. Dzīvošana bez pases vai bez reģistrācijas dzīvesvietā (pierakstīšanās)

Par dzīvošanu bez derīgas pases vai to aizstājoša personas dokumenta -

uzliek naudas sodu personām, kurām jābūt pasei, līdz divdesmit pieciem latiem.

Par dzīvošanu bez reģistrācijas dzīvesvietā (pierakstīšanās) Latvijas teritorijā -

uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

36. Izteikt 186.pantu šādā redakcijā:

"186.pants. Dzīvošana bez pases vai bez deklarētas pamatdzīvesvietas

Par dzīvošanu bez derīgas pases vai to aizstājoša dokumenta –

uzliek naudas sodu personām, kurām jābūt pasei, līdz divdesmit pieciem latiem.

Par dzīvošanu bez deklarētas pamatdzīvesvietas Latvijas teritorijā –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

     

37. Izteikt 186.pantu šādā redakcijā:

"186.pants. Dzīvošana bez pases vai bez deklarētas pamatdzīvesvietas

Par dzīvošanu bez derīgas pases vai to aizstājoša dokumenta –

uzliek naudas sodu personām, kurām jābūt pasei, līdz divdesmit pieciem latiem.

Par dzīvošanu bez deklarētas pamatdzīvesvietas Latvijas teritorijā –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

188.pants. Pieļaušana personām dzīvot bez pases vai bez reģistrācijas dzīvesvietā

Par pieļaušanu personām dzīvot bez derīgas pases vai bez reģistrācijas dzīvesvietā (pierakstīšanās) -

uzliek naudas sodu personai, kas atbild par pasu sistēmas noteikumu ievērošanu, līdz simt piecdesmit latiem.

37. Izslēgt 188.pantu.

     

38. Izslēgt 188.pantu.

 

190.2 pants. Izvairīšanās no reģistrēšanās Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās

Personām, kurām likumā noteiktajā kārtībā ir obligāti jāreģistrējas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās, bet kuras izvairās no reģistrēšanās, -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

38. Aizstāt 190.2 panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes”ar vārdiem “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes”.

     

39. Aizstāt 190.2 panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes”ar vārdiem “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes”.

190.3 pants. Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu savlaicīga nepaziņošana Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes teritoriālajām nodaļām

Par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu savlaicīgu nepaziņošanu Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes teritoriālajām nodaļām -

uzliek naudas sodu no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.< /TD>

39. Aizstāt 190.3 panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes”ar vārdiem “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes”.

     

40. Aizstāt 190.3 panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes”ar vārdiem “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes”.

 

40. Papildināt kodeksu ar 190.10 pantu šādā redakcijā:

"190.10 pants. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm

Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu, dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm deklarējot

pamatdzīvesvietu, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

     

41. Papildināt kodeksu ar 190.10 pantu šādā redakcijā:

"190.10 pants. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm

Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot

pamatdzīvesvietu, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

 

41. Papildināt kodeksu ar 194.3 pantu šādā redakcijā:

“194.3 pants. Patvaļīga iekļūšana militāros objektos un militāro objektu aprīkojuma bojāšana

Par patvaļīgu iekļūšanu militāros objektos vai militārās policijas apsargājamās teritorijās-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par militāro objektu aprīkojuma bojāšanu-

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.”

     

42. Papildināt kodeksu ar 194.3 pantu šādā redakcijā:

“194.3 pants. Patvaļīga iekļūšana militārajos objektos un militāro objektu aprīkojuma bojāšana

Par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos vai militārās policijas apsargājamās teritorijās-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par militāro objektu aprīkojuma bojāšanu-

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.”

 

201.10 pants. Muitas procedūru noteikumu pārkāpšana

Par muitas procedūru noteikumu

pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

42. Izteikt 201.10 pantu šādā redakcijā:

“201.10 pants. Muitas procedūru izpildes kārtības noteikumu pārkāpšana

(1) Par muitas procedūru izpildes kārtības noteikumu pārkāpšanu, izņemot, gadījumus, kad pārkāpums izdarīts tehniskas kļūdas vai nejaušības dēļ un tā rezultātā nevar rasties muitas parāds, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.”

26.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 201.10 panta nosakumā un pirmajā daļā vārdu “kārtības”.

Atbalstīt.

43. Izteikt 201.10 pantu šādā redakcijā:

“201.10 pants. Muitas procedūru izpildes noteikumu pārkāpšana

(1) Par muitas procedūru izpildes noteikumu pārkāpšanu, izņemot gadījumus, kad pārkāpums izdarīts tehniskas kļūdas vai nejaušības dēļ un tā rezultātā nevar rasties muitas parāds, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.”

201.12 pants. Preču pārvietošana pāri Latvijas Republikas muitas robežai, tās noslēpjot no muitas kontroles

Par preču pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai, ja tās noslēpj no muitas kontroles vai tām piešķir citu preču izskatu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz pieciem tūkstošiem latu, konfiscējot

noslēptās preces.

 

27.

/Deputāts G.Bojārs/

Papildināt 201.12 pantu pēc vārdiem “muitas kontroles” ar vārdiem “tas ir, izmantojot slēptuves un citus paņēmienus, kuri apgrūtina preču atklāšanu” un tālāk pēc teksta.

Atbalstīt.

44. Papildināt 201.12 pantu pēc vārdiem “muitas kontroles” ar vārdiem “tas ir, izmantojot slēptuves un citus paņēmienus, kuri apgrūtina preču atklāšanu”.

201.13 pants. Viltotu, nelikumīgā ceļā iegūtu vai nepatiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšana muitas iestādē

Par viltotu, nelikumīgā ceļā iegūtu vai jebkāda veida nepatiesu informāciju saturošu dokumentu iesniegšanu muitas iestādē -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz sešiem tūkstošiem latu, konfiscējot attiecīgās preces.

 

28.

 

 

 

 

 

29.

/Deputāts G.Bojārs/

Papildināt 201.13 pantu pēc vārdiem “iesniegšanu muitas iestādē” ar vārdiem “kā preču pārvietošanas pamatojumu pāri Latvijas Republikas muitas robežai”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 201.13 panta sankciju “ar vārdiem “vai bez konfiskācijas”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt.

45. Papildināt 201.13 panta sankciju “ar vārdiem “vai bez konfiskācijas”.

201.14 pants. Preču nedeklarēšana vai deklarēšana ar neīstu nosaukumu

Par tādu preču nedeklarēšanu, kuras pārvieto pāri Latvijas Republikas muitas robežai, arī tranzītā cauri Latvijas Republikas teritorijai, tas ir, par precīzu ziņu neiesniegšanu par precēm pēc noteiktas formas, kā arī to deklarēšanu ar neīstu nosaukumu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz diviem tūkstošiem latu, konfiscējot attiecīgās

preces vai bez konfiskācijas.

43. Izteikt 201.14 pantu šādā redakcijā:

“201.14 pants. Preču nedeklarēšana vai deklarēšana ar neīstu nosaukumu

(1) Par tādu preču nedeklarēšanu, kuras ir paredzēts pakļaut muitas procedūrai, tas ir, par precīzu ziņu neiesniegšanu par precēm pēc noteiktas formas, kā arī to deklarēšanu ar neīstu nosaukumu, izņemot gadījumus, kad pārkāpums izdarīts tehniskas kļūdas vai nejaušības dēļ un tā rezultātā nevar rasties muitas parāds,-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit pieciem latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz diviem tūkstošiem latu, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.”

     

46. Izteikt 201.14 pantu šādā redakcijā:

“201.14 pants. Preču nedeklarēšana vai deklarēšana ar neīstu nosaukumu

(1) Par tādu preču nedeklarēšanu, kuras ir paredzēts pakļaut muitas procedūrai, tas ir, par precīzu ziņu neiesniegšanu par precēm pēc noteiktas formas, kā arī to deklarēšanu ar neīstu nosaukumu, izņemot gadījumus, kad pārkāpums izdarīts tehniskas kļūdas vai nejaušības dēļ un tā rezultātā nevar rasties muitas parāds,-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit pieciem latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz diviem tūkstošiem latu, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.”

201.15 pants. Preču uzglabāšana vai pārvadāšana bez dokumentiem, kuri apliecina preču legālu pārvietošanu pāri muitas robežai

Par tādu preču uzglabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu, kas Latvijas Republikā ievestas bez dokumentiem, kuri apliecina preču legālu pārvietošanu pāri muitas robežai, vai bez to izcelsmi apliecinošiem

dokumentiem, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

 

30.

 

 

 

 

 

31.

/Deputāts G.Bojārs/

Izslēgt 201.15 pantā vārdus “vai bez to izcelsmi apliecinošiem dokumentiem”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 201.15 pantā vārdu “izcelmi” ar vārdiem “īpašumtiesības vai valdījumu”.

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

47. Aizstāt 201.15 pantā vārdu “izcelmi” ar vārdiem “īpašumtiesības vai valdījumu”.

 

 

Četrpadsmitā "c" nodaļa

ADMINISTRATĪVIE PĀRKĀPUMI VALSTS VALODAS LIETOŠANAS JOMĀ

44. Izteikt Četrpadsmito “c” nodaļu šādā redakcijā:

“Četrpadsmitā “c” nodaļa

Administratīvie pārkāpumi valsts valodas lietošanas jomā

     

48. Izteikt Četrpadsmito “c” nodaļu šādā redakcijā:

“Četrpadsmitā “c” nodaļa

Administratīvie pārkāpumi valsts valodas lietošanas jomā

201.26 pants. Valsts valodas nelietošana profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā

Valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju, kā arī iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju darbiniekiem, ja viņi nelieto valsts

valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams viņu profesionālo pienākumu veikšanai,-

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

201.26 pants. Valsts valodas nelietošana profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā

Par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

32.

/Deputāts M.Mitrofanovs/

Izteikt 201.26 panta sankciju šādā redakcijā:

“izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.”

Neatbalstīt.

201.26 pants. Valsts valodas nelietošana profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā

Par valsts valodas nelietošanu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

 

201.27 pants. Tulkojuma valsts valodā nenodrošināšana atklātos pasākumos

Pasākumu rīkotājiem, ja tie atklātos pasākumos (izņemot nacionālo kultūras biedrību un reliģisko konfesiju pasākumus) nenodrošina tulkojumu

valsts valodā, -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

201.27 pants. Tulkojuma nenodrošināšana sēdēs un citās darba sanāksmēs

Par tulkojuma valsts valodā nenodrošināšanu sēdēs un citās darba sanāksmēs, ja normatīvais akts paredz nodrošināt tulkojumu, -

sēžu vai citu darba sanāksmju rīkotājiem uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

33.

 

 

 

 

 

 

 

34.

/Deputāts M.Mitrofanovs/

Papildināt 201.27 panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “darba sanāksmju rīkotājiem” ar vārdiem “izsaka brīdinājumu vai”.

/Deputāts M.Mitrofanovs/

Izslēgt 201.27 panta otrās daļas sankcijā vārdus “no piecdesmit”.

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

201.27 pants. Tulkojuma nenodrošināšana sēdēs un citās darba sanāksmēs

Par tulkojuma valsts valodā nenodrošināšanu sēdēs un citās darba sanāksmēs, ja normatīvais akts paredz nodrošināt tulkojumu, -

uzliek naudas sodu sēžu vai citu darba sanāksmju rīkotājiem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

 

201.28 pants. Valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju sēžu un citu darba sanāksmju tulkojuma nenodrošināšana valsts valodā

Sēžu vai citu darba sanāksmju rīkotājiem, ja tie pēc viena vai vairāku sēdes vai sanāksmes dalībnieku pieprasījuma nenodrošina valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju sēžu vai citu darba sanāksmju tulkojumu valsts valodā,-

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

201.28 pants. Valsts valodas lietošanas nenodrošināšana lietvedībā

Par valsts valodas lietošanas nenodrošināšanu lietvedībā un dokumentos, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 201.28 panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “atbildīgajām amatpersonām” ar vārdiem “kā arī pašnodarbinātajām personām”.

/Deputāts M.Mitrofanovs/

Izslēgt 201.28 panta pirmās daļas sankcijā vārdus “no piecdesmit”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

201.28 pants. Valsts valodas lietošanas nenodrošināšana lietvedībā

Par valsts valodas lietošanas nenodrošināšanu lietvedībā un dokumentos, ja normatīvais akts paredz valsts valodas lietošanu, -

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu, (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām, kā arī pašnodarbinātajām personām no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

 

201.29 pants. Valsts valodas lietošanas nenodrošināšana lietvedībā un sarakstē ar adresātiem iekšzemē

Valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju, kā arī iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju vadītājiem, ja viņi nenodrošina valsts valodas lietošanu lietvedībā un visos dokumentos, kas attiecas uz lietvedību, kā arī sarakstē ar adresātiem iekšzemē,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

201.29 pants. Ārstniecības, veselības aprūpes, sabiedriskās drošības un citu sabiedrisku pakalpojumu sniegšanas līgumu neslēgšana valsts valodā vai tulkojuma valsts valodā nepievienošana

Par fizisko un juridisko personu ārstniecības, veselības aprūpes, sabiedriskās drošības un citu sabiedrisku pakalpojumu sniegšanas līgumu neslēgšanu valsts valodā vai par tulkojuma valsts valodā nepievienošanu svešvalodā noslēgtam līgumam, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

37.

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

 

 

39.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 201.29 panta nosaukumu ar vārdiem “svešvalodā noslēgtam līgumam”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 201.29 panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “atbildīgajām amatpersonām” ar vārdiem “kā arī pašnodarbinātajām personām”.

/Deputāts M.Mitrofanovs/

Izslēgt 201.29 panta pirmās daļas sankcijā vārdus “no piecdesmit”.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

201.29 pants. Ārstniecības, veselības aprūpes, sabiedriskās drošības un citu sabiedrisku pakalpojumu sniegšanas līgumu neslēgšana valsts valodā vai tulkojuma valsts valodā nepievienošana svešvalodā noslēgtam līgumam

Par fizisko un juridisko personu ārstniecības, veselības aprūpes, sabiedriskās drošības un citu sabiedrisku pakalpojumu sniegšanas līgumu neslēgšanu valsts valodā vai par tulkojuma valsts valodā nepievienošanu svešvalodā noslēgtam līgumam, -

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām, kā arī pašnodarbinātajām personām no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

 

201.30 pants. Dokumentu iesniegšana valsts varas, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām, kas nav rakstīti valsts valodā

Par iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju dokumentu iesniegšanu valsts

varas, valsts pārvaldes vai pašvaldības institūcijām, ja tie nav rakstīti valsts valodā, -

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu un organizāciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu un organizāciju vadītājiem no simt

līdz simt piecdesmit latiem.

201.30 pants. Valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšana vai neizskatīšana

Par valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšanu vai neizskatīšanu, ja dokumenti atbilst iestādes, uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības vai organizācijas kompetencei, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

/Deputāts M.Mitrofanovs/

Izteikt 201.30 pantu šādā redakcijā:

“201.30 pants. Dokumentu nepieņemšana vai neizskatīšana

Par valsts valodā noformētu dokumentu, kā arī par citās valodās noformētu dokumentu nepieņemšanu vai neizskatīšanu, ja likums to paredz pieņemt un izskatīt un dokumenti atbilst iestādes, uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības vai organizācijas

kompetencei, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 201.30 panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “atbildīgajām amatpersonām” ar vārdiem “kā arī pašnodarbinātajām personām”.

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

201.30 pants. Valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšana vai neizskatīšana

Par valsts valodā noformētu dokumentu nepieņemšanu vai neizskatīšanu, ja dokumenti atbilst iestādes, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas

kompetencei, -

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju atbildīgajām amatpersonām, kā arī pašnodarbinātajām personām no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

201.31 pants. Dokumentu neizsniegšana valsts valodā

Valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju, kā arī iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju amatpersonām, ja tās nenodrošina valsts valodā rakstītu dokumentu izsniegšanu iedzīvotājiem, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

201.31 pants. Tulkojuma nenodrošināšana Latvijas teritorijā notiekošajos pasākumos

Par tulkojuma valsts valodā nenodrošināšanu Latvijas teritorijā notiekošajos pasākumos, ja normatīvais akts paredz nodrošināt tulkojumu valsts valodā, -

pasākuma rīkotājiem uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

42.

/Deputāts M.Mitrofanovs/

Izslēgt 201.31 panta pirmās daļas sankcijā vārdus “no divdesmit pieciem”.

Neatbalstīt.

201.31 pants. Tulkojuma nenodrošināšana Latvijas teritorijā notiekošajos pasākumos

Par tulkojuma valsts valodā nenodrošināšanu Latvijas teritorijā notiekošajos pasākumos, ja normatīvais akts paredz nodrošināt tulkojumu valsts valodā, -

uzliek naudas sodu pasākuma rīkotājiem no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

 

201.32 pants. Latviešu, angļu, vācu vai krievu valodā rakstītu dokumentu nepieņemšana

Valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju, kā arī iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju amatpersonām, ja tās no iedzīvotājiem nepieņem un neizskata dokumentus, kas rakstīti latviešu, angļu, vācu vai krievu valodā, -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz septiņdesmit pieciem latiem.

201.32 pants. Radio, televīzijas raidījumu un filmu nenodrošināšana ar tulkojumu valsts valodā

Par radio vai televīzijas raidījumu nenodrošināšanu ar tulkojumu valsts valodā, ja tāds paredzēts normatīvajā aktā, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par kinofilmu, videofilmu un to fragmentu publisku demonstrēšanu bez ieskaņošanas vai dublēšanas valsts valodā, vai bez oriģinālā skaņas pavadījuma nodrošināšanas ar subtitriem latviešu valodā, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

43.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 201.32 panta tekstu šādā redakcijā:

“Par radio un televīzijas raidījuma nenodrošināšanu ar tulkojumu valsts valodā vai par publiski demonstrējamas kinofilmas, videofilmas vai tās fragmentu neieskaņošanu vai nedublēšanu valsts valodā, vai oriģinālā skaņas pavadījuma nenodrošināšanu ar subtitriem valsts valodā, ievērojot spēkā esošās literārās valodas normas, ja normatīvais akts paredz šādu tulkojumu,-

atbildīgajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

atbildīgajām personām uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.”

Atbalstīt.

201.32 pants. Radio, televīzijas raidījumu un filmu nenodrošināšana ar tulkojumu valsts valodā

Par radio un televīzijas raidījuma nenodrošināšanu ar tulkojumu valsts valodā vai par publiski demonstrējamas kinofilmas, videofilmas vai tās fragmentu neieskaņošanu vai nedublēšanu valsts valodā, vai oriģinālā skaņas pavadījuma nenodrošināšanu ar subtitriem valsts valodā, ievērojot spēkā esošās literārās valodas normas, ja normatīvais akts paredz šādu tulkojumu,-

atbildīgajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

atbildīgajām personām uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

 

201.33 pants. Atbildes nesniegšana valsts valodā uz iesniegumiem un sūdzībām

Valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju, kā arī iestāžu vai organizāciju amatpersonām, ja tās uz valsts valodā rakstītiem iedzīvotāju iesniegumiem vai sūdzībām nesniedz atbildi valsts valodā,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

201.33 pants. Nosaukumu neveidošana un nelietošana valsts valodā

Par iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu, kā arī pasākumu nosaukumu neveidošanu vai nelietošanu valsts valodā -

atbildīgajām personām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

44.

 

 

 

 

 

 

45.

/Ārlietu ministrs/

Papildināt 201.33 panta dispozīciju ar vārdiem “ja normatīvais akts paredz nosaukuma veidošanu un lietošanu valsts valodā”.

/Deputāts M.Mitrofanovs/

Izslēgt 201.33 panta sankcijā vārdus “no divdesmit pieciem”.

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

201.33 pants. Nosaukumu neveidošana un nelietošana valsts valodā

Par iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu, kā arī pasākumu nosaukumu neveidošanu vai nelietošanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz nosaukuma veidošanu un lietošanu valsts valodā, -

uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

 

201.34 pants. Televīzijas raidījumu un publiski demonstrēto filmu nenodrošināšana ar dublāžu vai subtitriem valsts valodā

Par televīzijas raidījumu (izņemot tiešās pārraides, retranslāciju, raidījumus ārzemēm, ziņu un valodas mācību raidījumus, kā arī

kabeļtelevīzijas raidījumus) nenodrošināšanu ar subtitriem latviešu valodā, par publiski demonstrēto filmu nenodrošināšanu ar dublāžu vai ar oriģinālo skaņas pavadījumu un subtitriem latviešu valodā, par bērniem paredzēto filmu nenodrošināšanu ar dublāžu vai ieskaņojumu latviešu valodā amatpersonām vai citām personām, kuru pienākums ir šādus pasākumus veikt, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš piecsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz divtūkstoš piecsimt latiem.

201.34 pants. Zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstu neatveidošana valsts valodā

Par zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstu neatveidošanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šos tekstus atveidot valsts valodā, -

iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 201.34 panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “atbildīgajām amatpersonām” ar vārdiem “kā arī pašnodarbinātajām personām”.

/Deputāts M.Mitrofanovs/

Izslēgt 201.34 panta pirmās daļas sankcijā vārdus “no divdesmit pieciem”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

201.34 pants. Zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstu neatveidošana valsts valodā

Par zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstu neatveidošanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šos tekstus atveidot valsts valodā, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem vai atbildīgajām amatpersonām, kā arī pašnodarbinātajām personām no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.”

201.35 pants. Vietu nosaukumu, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju nosaukumu, kā arī zīmogu teksta neatveidošana valsts valodā

Par vietu nosaukumu, iestāžu, uzņēmumu vai organizāciju nosaukumu, valsts varas, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju, kā arī iestāžu,

uzņēmumu vai organizāciju zīmogu teksta neatveidošanu valsts valodā, ja likumā nav noteikts citādi, -

uzliek naudas sodu amatpersonām no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par valsts valodas nepareizu lietošanu vietu nosaukumos, iestāžu, uzņēmumu, vai organizāciju nosaukumos vai atklātā informācijā, ja par to

ir attiecīgs Valsts valodas konsultāciju dienesta atzinums,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

201.35 pants. Sabiedrībai paredzētās informācijas sniegšanas noteikumu neievērošana

(1) Par uzrakstu, izkārtņu, afišu, plakātu, paziņojumu vai citu ziņojumu nesniegšanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šo informāciju sniegt valsts

valodā, -

personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem,bet amatpersonām - naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

(2) Par valsts valodas nepareizu lietošanu sabiedrības informēšanai paredzētā atklātā informācijā -

atbildīgajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem, bet atbildīgajām amatpersonām - naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

48.

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

/Ārlietu ministrs/

Izteikt 201.35 panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par valsts valodas lietošanu, neievērojot spēkā esošās literārās valodas normas, ja normatīvais akts paredz pienākumu tās ievērot,-

atbildīgajām personām vai amatpersonām izsaka brīdinājumu.”

/Tieslietu ministre/

Papildināt 201.35 panta otrās daļas dispozīciju ar vārdiem “pārkāpjot normatīvajos aktos paredzēto pienākumu par literārās valodas normu ievērošanu”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 201.35 panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par valsts valodas lietošanu sabiedrības informēšanai paredzētā atklātā informācijā, neievērojot spēkā esošās valsts valodas normas, ja tas paredzēts normatīvajā aktā,-

atbildīgajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.”

/Ārlietu ministrs/

Papildināt 201.35 pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par šā panta otrajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

atbildīgajām personām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem, bet atbildīgajām amatpersonām - naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.”

Atbalstīt daļēji (skat.50.priekšlik.)

 

 

 

Atbalstīt daļēji (skat.50.priekšlik.)

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

201.35 pants. Sabiedrībai paredzētās informācijas sniegšanas noteikumu neievērošana

(1) Par uzrakstu, izkārtņu, afišu, plakātu, paziņojumu vai citu ziņojumu nesniegšanu valsts valodā, ja normatīvais akts paredz šo informāciju sniegt valsts

valodā, -

personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem,bet amatpersonām - naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

(2) Par valsts valodas lietošanu sabiedrības informēšanai paredzētā atklātā informācijā, neievērojot spēkā esošās valsts valodas normas, ja tas paredzēts normatīvajā aktā,-

atbildīgajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

 

 

(3) Par Latvijā ražoto preču etiķetēs, cenu rādītājos, preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, uzrakstos uz saražotās produkcijas, tās iesaiņojuma vai konteinera sniegtās informācijas neveidošanu valsts valodā, ja šīs preces vai produkcija nav paredzētas eksportam, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

(4) Par importēto preču realizēšanu, nenodrošinot preču marķējumā, lietošanas instrukcijā, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertās informācijas tulkojumu valsts valodā, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

(5) Par šā panta ceturtajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

(6) Par formas vai satura ziņā mazākas vai šaurākas informācijas sniegšanu valsts valodā gadījumos, kad līdztekus valsts valodai informācijā tiek izmantota arī svešvaloda, -

personām uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem un amatpersonām - no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

     

(3) Par Latvijā ražoto preču etiķetēs, cenu rādītājos, preču marķējumā, lietošanas instrukcijās, uzrakstos uz saražotās produkcijas, tās iesaiņojuma vai konteinera sniegtās informācijas neveidošanu valsts valodā, ja šīs preces vai produkcija nav paredzētas eksportam, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

(4) Par importēto preču realizēšanu, nenodrošinot preču marķējumā, lietošanas instrukcijā, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertās informācijas tulkojumu valsts valodā, -

atbildīgajām amatpersonām uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

(5) Par šā panta ceturtajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

(6) Par formas vai satura ziņā mazākas vai šaurākas informācijas sniegšanu valsts valodā gadījumos, kad līdztekus valsts valodai informācijā tiek izmantota arī svešvaloda, -

personām uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem un amatpersonām - no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

 

201.36 pants. Necieņa pret valsts valodu

Par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

52.

 

53.

/Ārlietu ministrs/

Izslēgt 201.36 pantu.

/Tieslietu ministre/

Izslēgt 201.36 pantu.

Neatbalstīt.

 

Neatbalstīt.

201.36 pants. Necieņa pret valsts valodu

Par klaju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

 

45. Papildināt kodeksu ar četrpadsmito "g" nodaļu šādā redakcijā:

"Četrpadsmitā "g" nodaļa

Administratīvie pārkāpumi izglītības jomā

     

49. Papildināt kodeksu ar četrpadsmito "g" nodaļu šādā redakcijā:

"Četrpadsmitā "g" nodaļa

Administratīvie pārkāpumi izglītības jomā

 

201.49 pants. Nelikumīgas maksas pieprasīšana un saņemšana par izglītības ieguvi

Par nelikumīgas maksas pieprasīšanu vai saņemšanu par pamatizglītības vai vidējās izglītības ieguvi –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

     

201.49 pants. Nelikumīgas maksas pieprasīšana un saņemšana par izglītības ieguvi

Par nelikumīgas maksas pieprasīšanu vai saņemšanu par pamatizglītības vai vidējās izglītības ieguvi –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

201.50 pants. Mācību stundu slodzes pārsniegšana

Par pieļaujamās izglītojamo nedēļas mācību stundu slodzes vai dienā pieļaujamo mācību stundu skaita nelikumīgu pārsniegšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

     

201.50 pants. Mācību stundu slodzes pārsniegšana

Par pieļaujamās izglītojamo nedēļas mācību stundu slodzes vai dienā pieļaujamo mācību stundu skaita nelikumīgu pārsniegšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

 

 

201.51 pants. Uzņemšanas un atskaitīšanas noteikumu pārkāpšana izglītības iestādē

Par bērnu vai izglītojamo uzņemšanas noteikumu pārkāpšanu izglītības iestādē vai par izglītojamo nelikumīgu atskaitīšanu no izglītības iestādes -

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt latiem.

     

201.51 pants. Uzņemšanas un atskaitīšanas noteikumu pārkāpšana izglītības iestādē

Par bērnu vai izglītojamo uzņemšanas noteikumu pārkāpšanu izglītības iestādē vai par izglītojamo nelikumīgu atskaitīšanu no izglītības iestādes -

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt latiem.

 

201.52 pants. Licencēšanas un reģistrācijas noteikumu pārkāpšana

Par izglītības programmu vai izglītības iestāžu licencēšanas un reģistrācijas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt latiem.

5 54 .

/Juridiskais birojs/

Izteikt 201.52 panta pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“Par izglītības iestāžu licencēšanas vai reģistrācijas noteikumu pārkāpšanu vai izglītības programmas īstenošanu bez

licences-“.

Atbalstīt.

201.52 pants. Licencēšanas un reģistrācijas noteikumu pārkāpšana

Par izglītības iestāžu licencēšanas vai reģistrācijas noteikumu pārkāpšanu vai izglītības programmas īstenošanu bez licences-

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt latiem.

 

 

201.53 pants. Akreditētām izglītības programmām noteiktās valsts pārbaudījumu kārtības pārkāpšana

Par akreditētām izglītības programmām noteiktās valsts pārbaudījumu kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt latiem.

     

201.53 pants. Akreditētām izglītības programmām noteiktās valsts pārbaudījumu kārtības pārkāpšana

Par akreditētām izglītības programmām noteiktās valsts pārbaudījumu kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt latiem.

 

201.54 pants. Valsts atzītu izglītības dokumentu izsniegšanas kārtības pārkāpšana

Par valsts atzītu izglītības dokumentu – apliecību, atestātu vai diplomu – izsniegšanas kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

     

201.54 pants. Valsts atzītu izglītības dokumentu izsniegšanas kārtības pārkāpšana

Par valsts atzītu izglītības dokumentu – apliecību, atestātu vai diplomu – izsniegšanas kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

 

 

201.55 pants. Izglītības programmas īstenošana bez licences vai pedagoga privātprakses sertifikāta

Par izglītības programmas vai tās daļas īstenošanu bez licences vai pedagoga privātprakses sertifikāta –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam vai fiziskajai personai, kura īsteno izglītības programmu vai tās daļu, no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem."

55.

 

 

 

 

 

 

 

56.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 201.55 pantu šādā redakcijā:

“201.55 pants. Pedagoga privātprakse bez sertifikāta

Par pedagoga privātrakses uzsākšanu bez sertifikāta saņemšanas -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.”

/Juridiskā komisija/

Papildināt Juridiskā biroja priekšlikuma tekstu pēc vārda “bez” ar vārdiem “pedagoga privatprakses”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

201.55 pants. Pedagoga privātprakse bez sertifikāta

Par pedagoga privātprakses uzsākšanu bez pedagoga privātprakses sertifikāta saņemšanas -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.”

 

3. Papildināt kodeksu ar 202.1 pantu šādā redakcijā:

"202.1 pants. Notikuma vietā uzstādīto norobežojumu patvaļīga šķērsošana, pārvietošana, bojāšana un iznīcināšana

Par notikuma vietā policijas vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzstādīto barjeru, novilkto lenšu vai citādu norobežojumu patvaļīgu šķērsošanu vai pārvietošanu, kā arī par šo norobežojumu tīšu bojāšanu vai iznīcināšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

     

50. Papildināt kodeksu ar 202.1 pantu šādā redakcijā:

"202.1 pants. Notikuma vietā uzstādīto norobežojumu patvaļīga šķērsošana, pārvietošana, bojāšana un iznīcināšana

Par notikuma vietā policijas vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzstādīto barjeru, novilkto lenšu vai citādu norobežojumu patvaļīgu šķērsošanu vai pārvietošanu, kā arī par šo norobežojumu tīšu bojāšanu vai iznīcināšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

 

210.pants. Pašvaldību administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 44., 53.1 (parpārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96.-98., 98.1, 98.2, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6,106.-108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā),

138. (par pārkāpumiem autotransportā), 140.-142. (par pārkāpumiem, kas saistīti ar apdzīvoto vietu ielām), 144., 148., 149., 149.1, 149.2, 150.,

152., 155., 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un

administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušas tādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma

lietu), 172., 172.1 pantā, 173.panta pirmajā daļā, 176., 185.-190., 197. (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts

iestādes amatpersona) un 202.-204.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu

lietas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem.

46. 210. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "vai šādu lidlauku tuvumā" ar skaitļiem "131.1, 134., 134.1, 134.3, 135., 136., 137., 137.1";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "(par pārkāpumiem, kas saistīti ar apdzīvoto vietu ielām)";

aizstāt skaitli un vārdus “173. panta pirmajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem “173. pantā, 174.3 panta pirmajā daļā”;

papildināt pantu pēc skaitļiem “185. - 190.” ar skaitli “194.3”.

 

     

51. 210. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "vai šādu lidlauku tuvumā)" ar skaitļiem "131.1, 134., 134.1, 134.3, 135., 136., 137., 137.1";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "(par pārkāpumiem, kas saistīti ar apdzīvoto vietu ielām)";

aizstāt skaitli un vārdus “173. panta pirmajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem “173. pantā, 174.3 panta pirmajā daļā”;

papildināt pantu pēc skaitļiem “185. - 190.” ar skaitli “194.3”.

 

211.3 pants. Pašvaldību amatpersonas, kas kontrolē transportlīdzekļu apstāšanos vai stāvēšanu

Kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem realizē pašvaldības domes

(padomes) pilnvarotas institūcijas (amatpersonas).

Amatpersonas, izskatot lietas par minēto noteikumu pārkāpšanu, var uzlikt naudas sodu līdz pieciem latiem.

 

57

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 211.3 panta otro daļu.

Atbalstīt.

52. Izslēgt 211.3 panta otro daļu.

 

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 (ja

pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā,

126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5 pantā, 165.6 panta otrajā

daļā, 166.2 - 166.4, 166.7, 166.8, 166.17 pantā, 166.20 panta otrajā daļā, 166.21 - 166.25, 166.28 - 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5,

190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 194.1, 200., 201.1-201.9, 201.39 - 201.48, 204.1 - 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

47. 213. pantā:

papildināt pantu pēc skaitļa un vārdiem "139.1 panta otrajā daļā" ar skaitli "140.";

aizstāt skaitli un vārdus "155.3 panta otrajā daļā" ar skaitli un vārdu "155.3 pantā" un skaitli un vārdus "155.6 panta otrajā daļā" ar skaitli un vārdu "155.6 pantā";

papildināt pantu pēc skaitļa un vārdiem “160.1 panta otrajā daļā” ar skaitli “165.3”;

izslēgt skaitli un vārdus “165.6 panta otrajā daļā”;

papildināt pantu pēc skaitļa un vārdiem “190.9 panta pirmajā daļā” ar skaitli “190.10”;

papildināt pantu pēc skaitļiem “201.1-201.9” ar skaitli “201.36”.

     

53. 213. pantā:

papildināt pantu pēc skaitļa un vārdiem "139.1 panta otrajā daļā" ar skaitli "140.";

aizstāt skaitli un vārdus "155.3 panta otrajā daļā" ar skaitli un vārdu "155.3 pantā" un skaitli un vārdus "155.6 panta otrajā daļā" - ar skaitli un vārdu "155.6 pantā";

papildināt pantu pēc skaitļa un vārdiem “160.1 panta otrajā daļā” ar skaitli “165.3”;

izslēgt skaitli un vārdus “165.6 panta otrajā daļā”;

papildināt pantu pēc skaitļa un vārdiem “190.9 panta pirmajā daļā” ar skaitli “190.10”;

papildināt pantu pēc skaitļiem “201.1-201.9” ar skaitli “201.36”.

 

214.pants. Valsts policijas iestādes

Valsts policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1, 46., 109.-114.,

121., 122., 122.1, 122.2, 122.3, 123., 124., 125., 126., 126.1 pantā,126.2 panta pirmajā daļā, 126.3, 126.4, 129., 131., 131.1, 131.2, 134.,135.-136., 138.-139.pantā, 139.1 panta pirmajā daļā, 140., 155.3 panta pirmajā daļā, 155.4 panta pirmajā daļā, 155.6 panta pirmajā daļā, 159.4,159.5 un 159.6 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 167., 171.panta pirmajā daļā, 173.panta otrajā daļā, 174.4, 181. un 183.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) attiecīgo policijas nodaļu (pārvalžu) priekšnieki un viņu vietnieki,ceļu policijas priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Dežūrdaļas maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiemadministratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Re publika;

2) policijas iecirkņu vecākie inspektori un inspektori laukos un policijas iecirkņu vecākie inspektori rajonu un republikas pilsētās - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā daļā, 122.panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā daļā, 125.panta otrajā daļā, 126.panta pirmajā un otrajā daļā, 129., 136.,171.panta pirmajā daļā;

3) ceļu policijas apakšvienību komandieri un viņu vietnieki, ceļu policijas galvenie speciālisti, ceļu policijas inspektori - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā daļā, 122.panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 125.panta otrajā daļā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā un 129.pantā;

4)[ (izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu).

48. 214. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "134" ar skaitļiem un vārdiem "134.2, 134.3 (ja pārkāpumu izdarījis autotransporta līdzekļa vadītājs)", pēc skaitļa "136" ar skaitli un vārdiem "137.1 panta ceturtajā daļā", pēc skaitļa un vārdiem "139.1 panta pirmajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "140.panta pirmajā daļā, 140.1";

izslēgt pirmajā daļā skaitli un vārdus "155.3 panta pirmajā daļā" un
"155.6 panta pirmajā daļā";

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli “un 183.pantā” ar skaitļiem un vārdiem “183., 183.1 un 202.1 pantā”.

papildināt otrās daļas 3.punktu pēc skaitļa "129" ar skaitļiem un vārdiem "137.1 panta ceturtajā daļā, 140.1 pantā".

58.

 

 

 

 

 

 

 

 

/Iekšlietu ministrs/

Papildināt 214. panta pirmo daļu pēc skaitļa “126.4” ar skaitli “126.5”.

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

54. 214. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa “126.4” ar skaitli “126.5”, pēc skaitļa "134" - ar skaitļiem un vārdiem "134.2, 134.3 (ja pārkāpumu izdarījis autotransporta līdzekļa vadītājs)", pēc skaitļa "136" - ar skaitli un vārdiem "137.1 panta ceturtajā daļā";

izslēgt pirmajā daļā skaitli un vārdus "155.3 panta pirmajā daļā" un
"155.6 panta pirmajā daļā";

aizstāt pirmajā daļā skaitli “140.” ar skaitļiem un vārdiem “140. panta pirmajā daļā, 140.1”, vārdus un skaitli “un 183.pantā” - ar skaitļiem un vārdiem “183., 183.1 un 202.1 pantā”.

papildināt otrās daļas 3.punktu pēc skaitļa "129" ar skaitļiem un vārdiem "137.1 panta ceturtajā daļā, 140.1 pantā".

214.1 pants. Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1 pantā, 137.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 155.3 panta pirmajā daļā, 155.4 panta

pirmajā daļā, 155.6 panta pirmajā daļā, 166.20 panta pirmajā daļā, 171.panta pirmajā daļā, 172. un 186.pantā paredzēto administratīvo

pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus pašvaldības policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi pašvaldības policijas pārvalžu un nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki - par visiem

administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā.

49. Izslēgt 214.1 panta pirmajā daļā skaitli un vārdus "155.3 panta pirmajā daļā" un "155.6 panta pirmajā daļā".

59.

/Pilsonības likuma izpildes komisija/

Papildināt 214.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārda “186.pantā” ar vārdiem un skaitli “un 201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā”.

Atbalstīt.

55. 214.1 pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitli un vārdus "155.3 panta pirmajā daļā" un "155.6 panta pirmajā daļā";

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa un vārda “186.pantā” ar vārdiem un skaitli “un 201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā”.

215.pants. Valsts ugunsdrošības uzraudzības iestādes

Valsts ugunsdrošības uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 120. un 179.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts ugunsdrošības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības

inspektors un viņa vietnieki - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

2) vecākie valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori - naudas sodu

līdz simt latiem;

3) valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori - naudas sodu līdz

septiņdesmit pieciem latiem.

50. 215. pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdu “120. un 179. pantā” ar skaitļiem un vārdiem “120., 179. un 202.1 pantā”;

aizstāt otrās daļas 1. punktā vārdus “simt piecdesmit” ar vārdu “divsimt”.

     

56. 215. pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus “120. un 179. pantā” ar skaitļiem un vārdiem “120., 179. un 202.1 pantā”;

aizstāt otrās daļas 1. punktā vārdus “simt piecdesmit” ar vārdu “divsimt”.

 

215.1 pants. Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienests izskata šā kodeksa 155.1 - 155.3, 155.5, 155.6, 156., 156.1 - 156.3 pantā, 156.4 panta pirmajā daļā, 159., 159.4 - 159.6 pantā, 160.1 panta pirmajā daļā, 163.1, 165.2, 166., 166.2, 166.6 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.12 panta trešajā daļā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā un trešajā daļā, 166.20 pantā, 166.27 - 166.31, 169.3, 190.7 un 201.10 - 201.18 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ieņēmumu dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktori un viņu vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, - naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu muitu priekšnieki un viņu vietnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti

190.7 un 201.10 - 201.18 pantā, - naudas sodu līdz seštūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktoru pilnvarotas amatpersonas - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

51. 215.1 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "kodeksa" ar skaitļiem un vārdiem "134.1, 134.2, 134.3 pantā, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā";

aizstāt pirmajā daļā skaitli "166.31" ar skaitli "166.33";

papildināt otrās daļas 2.punktu pēc vārda "paredzēti" ar skaitļiem un vārdiem "134.1, 134.2, 134.3 pantā, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā".

     

57. 215.1 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "kodeksa" ar skaitļiem un vārdiem "134.1, 134.2, 134.3 pantā, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā";

aizstāt pirmajā daļā skaitli "166.31" ar skaitli "166.33";

papildināt otrās daļas 2.punktu pēc vārda "paredzēti" ar skaitļiem un vārdiem "134.1, 134.2, 134.3 pantā, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā".

 

 

215.3 pants. Valsts darba inspekcija

Valsts darba inspekcija izskata šā kodeksa 41.pantā, 41.2 pantā,

90.panta pirmajā daļā un 91.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos

sodus Valsts darba inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts darba inspekcijas direktors un galvenie valsts darba

inspektori -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit

latiem;

2) valsts darba inspektori -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

52. Izteikt 215.3 pantu šādā redakcijā:

"215.3 pants. Valsts darba inspekcija

Valsts darba inspekcija izskata šā kodeksa 41., 41.2, 41.3 pantā, 90.panta pirmajā daļā un 91.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts darba inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts darba inspekcijas direktors un galvenie valsts darba inspektori –

izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām šā kodeksa 41.3 panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētajos gadījumos – līdz pieciem tūkstošiem latu;

2) valsts darba inspektori –

izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem."

 

60.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 215.3 panta otrās daļas 1. punktā vārdus “fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām šā kodeksa 41.3 panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētajos gadījumos”.

Atbalstīt

58. Izteikt 215.3 pantu šādā redakcijā:

"215.3 pants. Valsts darba inspekcija

Valsts darba inspekcija izskata šā kodeksa 41., 41.2, 41.3 pantā, 90.panta pirmajā daļā un 91.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts darba inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts darba inspekcijas direktors un galvenie valsts darba inspektori –

izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu– līdz pieciem tūkstošiem latu;

2) valsts darba inspektori –

izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem."

 

 

 

216.pants. Dzelzceļa transporta institūcijas

Dzelzceļa transporta institūcijas izskata šā kodeksa 43.panta pirmajā

daļā (par pārkāpumiem dzelzceļa transportā), 109., 110.pantā, 120.panta pirmajā daļā, 134., 135., 136. un 138.pantā (par pārkāpumiem dzelzceļa transportā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos

sodus dzelzceļa transporta institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) stacijas priekšnieks un viņa vietnieks, pasažieru stacijas

priekšnieks un viņa vietnieks, lokomotīvju (vagonu) depo priekšnieks un viņa vietnieks, ceļa distances priekšnieks, apsardzes iecirkņa (daļas) priekšnieks un viņa vietnieks -

brīdinājumu vai naudas sodu līdz divsimt latiem;

2) ugunsdzēsības komandas daļas (sardzes) priekšnieks, nodaļas

(vienības, komandas, ugunsdzēsības vilciena) priekšnieks un viņa vietnieks, ugunsdzēsības profilakses vecākais instruktors, vecākais ceļu meistars -

brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt latiem;

3) pasažieru vilciena priekšnieks (pasažieru vilciena mehāniķis

brigadieris), pasažieru vilciena kontrolieris revidents, pasažieru

vilciena revidents instruktors, ceļu meistars -

brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz desmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu.

53. Izteikt 216.pantu šādā redakcijā:

"216.pants. Dzelzceļa transporta institūcijas

Dzelzceļa transporta institūcijas izskata šā kodeksa 43.panta pirmajā daļā (par pārkāpumiem dzelzceļa transportā), 109., 110.pantā, 120.panta pirmajā daļā, 134., 135., 136. un 138.pantā (par pārkāpumiem dzelzceļa transportā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Dzelzceļa tehniskā inspekcija izskata šā kodeksa 110.1 un 110.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt šā panta pirmajā daļā minētās administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus dzelzceļa transporta institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) stacijas priekšnieks un viņa vietnieks, pasažieru stacijas priekšnieks un viņa vietnieks, lokomotīvju (vagonu) depo priekšnieks un viņa vietnieks, ceļa distances priekšnieks, apsardzes iecirkņa (daļas) priekšnieks un viņa vietnieks –

izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem;

2) ugunsdzēsības komandas daļas (sardzes) priekšnieks, nodaļas (vienības, komandas, ugunsdzēsības vilciena) priekšnieks un viņa vietnieks, ugunsdzēsības profilakses vecākais instruktors, vecākais ceļu meistars –

izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz simt latiem;

3) pasažieru vilciena priekšnieks (pasažieru vilciena mehāniķis brigadieris), pasažieru vilciena kontrolieris revidents, pasažieru vilciena revidents instruktors, ceļu meistars –

izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz desmit latiem.

Šā panta trešajā daļā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz desmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu.

Izskatīt šā panta otrajā daļā minētās administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Dzelzceļa tehniskās inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktors;

2) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktora vietnieks un vecākie inspektori – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 110.2 pantā.

Šā panta trešajā un piektajā daļā minētās amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda administratīvo protokolu."

61.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt likumprojekta 53. pantu, jo grozījumi 216. pantā nav nepieciešami.

Atbalstīt.

 
 

54. Papildināt kodeksu ar 216.1 pantu šādā redakcijā:

“216.1 pants. Dzelzceļa tehniskā inspekcija

Dzelzceļa tehniskā inspekcija izskata šā kodeksa 109. panta sestajā daļā, 110.1 un 110.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Dzelzceļa tehniskās inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktors;

2) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktora vietnieks un vecākie inspektori - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 110.2 pantā.”

Dzelzceļa tehniskās inspekcijas amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda administratīvo protokolu.”

     

59. Papildināt kodeksu ar 216.1 pantu šādā redakcijā:

“216.1 pants. Dzelzceļa tehniskā inspekcija

Dzelzceļa tehniskā inspekcija izskata šā kodeksa 109. panta sestajā daļā, 110.1 un 110.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Dzelzceļa tehniskās inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktors;

2) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktora vietnieks un vecākie inspektori - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 110.2 pantā.”

 

221.pants. Transporta valsts kontroles iestādes

Transporta valsts kontroles iestādes izskata to administratīvo pārkāpumu lietas, kuri paredzēti šā kodeksa 131.1 pantā, 134. panta pirmajā daļā, 134.1 pantā, 135.pantā, 136. panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137. pantā un 137.1 panta pirmajā un otrajā daļā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) transporta valsts kontroles iestādes priekšnieks, viņa vietnieki, transporta valsts kontroles iestādes rajonu un republikas pilsētu nodaļu priekšnieki, viņu vietnieki, pašvaldību kontroles iestāžu priekšnieki un viņu vietnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) transporta valsts kontroles iestāžu un pašvaldību kontroles iestāžu kontrolieri - naudas sodu līdz simt latiem;

3) valsts transporta uzņēmumu, pašvaldību transporta uzņēmumu direktori, viņu vietnieki, daļu priekšnieki, viņu vietnieki, kustības kontroles dienesta priekšnieks, viņa vietnieki un kontrolieri - naudas

sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem;

4) Satiksmes ministrijas un pašvaldību iestāžu noteiktās amatpersonas - naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz divdesmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu.

55. Izteikt 221.pantu šādā redakcijā:

"221.pants. Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas

Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas izskata administratīvo pārkāpumu lietas, kuras paredzētas šā kodeksa 130., 131.1, 134.1, 134.2, 134.3, 135., pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 140.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā un 140.1 pantā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu un amatpersonu vārdā ir tiesīgi:

1) Autotransporta direkcijas direktors, viņa vietnieks, Autotransporta direkcijas Transporta uzraudzības dienesta vadītājs un viņa vietnieks – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, naudas sodu fiziskajām personām – līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz pieciem tūkstošiem latu;

2) republikas pilsētu domju un rajonu padomju izveidoto autotransporta kontroles dienestu priekšnieki, viņu vietnieki un kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 130., 131.1, 134.1, 134.3, 135. pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 140.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā un 140.1 pantā, naudas sodu fiziskajām personām – līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz pieciem tūkstošiem latu.

Šajā pantā minēto autotransporta kontroles iestāžu kontrolieri ir tiesīgi iekasēt naudas sodu līdz divdesmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu."

     

60. Izteikt 221.pantu šādā redakcijā:

"221.pants. Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas

Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas izskata administratīvo pārkāpumu lietas, kuras paredzētas šā kodeksa 130., 131.1, 134.1, 134.2, 134.3, 135. pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 140.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā un 140.1 pantā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu un amatpersonu vārdā ir tiesīgi:

1) Autotransporta direkcijas direktors, viņa vietnieks, Autotransporta direkcijas Transporta uzraudzības dienesta vadītājs un viņa vietnieks – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, naudas sodu fiziskajām personām – līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz pieciem tūkstošiem latu;

2) republikas pilsētu domju un rajonu padomju izveidoto autotransporta kontroles dienestu priekšnieki, viņu vietnieki un kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 130., 131.1, 134.1, 134.3, 135. pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 140.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā un 140.1 pantā, naudas sodu fiziskajām personām – līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz pieciem tūkstošiem latu.

Šajā pantā minēto autotransporta kontroles iestāžu kontrolieri ir tiesīgi iekasēt naudas sodu līdz divdesmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu."

221.1 pants. Valsts ceļu dienesta iestādes

Valsts ceļu dienesta iestādes izskata šā kodeksa 134. un 140.-142.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts ceļu dienesta iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Autoceļu direkcijas ģenerāldirektors, rajona valsts ceļu pārvaldīšanas nodaļu vadītāji - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Autoceļu direkcijas rajonu valsts ceļu pārvaldīšanas nodaļu vecākie speciālisti - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

56. Izslēgt 221.1 pantu.

     

61. Izslēgt 221.1 pantu.

221.2 pants. Ceļu satiksmes drošības iestādes

Ceļu satiksmes drošības iestādes izskata šā kodeksa 130. un 140.-142.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus ceļu satiksmes drošības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Satiksmes ministrijas Ceļu satiksmes drošības direkcijas direktors, viņa vietnieki, daļu priekšnieki un rajonu (pilsētu) nodaļu priekšnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Ceļu satiksmes drošības direkcijas daļu priekšnieku vietnieki - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

57. Izslēgt 221.2 pantu.

     

62. Izslēgt 221.2 pantu.

 

236.3 pants. Latvijas Republikas Valsts valodas inspekcija

Latvijas Republikas Valsts valodas inspekcija izskata šā kodeksa 41.1 pantā un 201.26-201.38 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Latvijas Republikas Valsts valodas inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas Valsts valodas inspekcijas vadītājs - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

2) valsts valodas inspektori - naudas sodu līdz simt latiem;

3) Latvijas Republikas Valsts valodas inspekcijas pilnvarotas amatpersonas un pašvaldību valsts valodas inspektori - naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu. Naudas sodu līdz divdesmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu, var iekasēt

pārkāpuma izdarīšanas vai atklāšanas vietā.

58. Izteikt 236.3 pantu šādā redakcijā:

“ 236.3 pants. Valsts valodas centrs

Valsts valodas centrs izskata šā kodeksa 41.1 pantā un 201.26 – 201.35 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts valodas centra vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts valodas centra direktors un viņa vietnieks – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Valsts valodas centra Kontroles daļas vadītājs un vecākie inspektori – naudas sodu līdz divsimt latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu.”

62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

/Deputāts M.Mitrofanovs/

Izteikt 236.3 pantu šādā redakcijā:

“236.3 pants. Latvijas Republikas Valsts valodas centrs

Latvijas Republikas Valsts valodas centrs izskata šā kodeksa 41.1 pantā un 201.26 – 201.35 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Latvijas Republikas Valsts valodas centra vārdā ir tiesīgi Valsts valodas centra Kontroles daļas vadītājs un vecākie inspektori, sastādot attiecīgo protokolu.”

/Juridiskā komisija/

Izlsēgt 236.3 panta 2. punktā vārdu “vecākie”.

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

63. Izteikt 236.3 pantu šādā redakcijā:

“ 236.3 pants. Valsts valodas centrs

Valsts valodas centrs izskata šā kodeksa 41.1 pantā un 201.26 – 201.35 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts valodas centra vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts valodas centra direktors un viņa vietnieks – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Valsts valodas centra Kontroles daļas vadītājs un inspektori – naudas sodu līdz divsimt latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu.”

 

236.7 pants. Vērtspapīru tirgus komisija

Vērtspapīru tirgus komisija izskata šā kodeksa 165.6 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

59. Izslēgt 236.7 pantu.

     

64. Izslēgt 236.7 pantu.

 

60. Papildināt kodeksu ar 236.9 pantu šādā redakcijā:

"236.9 pants. Izglītības valsts inspekcija

Izglītības valsts inspekcija izskata šā kodeksa 201.49, 201.50, 201.51, 201.52, 201.53, 201.54 un 201.55 pantā minēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos naudas sodus Izglītības valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Izglītības valsts inspekcijas vadītājs – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Izglītības valsts inspekcijas vadītāja vietnieks, reģionālo daļu vadītāji – naudas sodu līdz simt latiem;

3) valsts izglītības inspektori – naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

     

65. Papildināt kodeksu ar 236.9 pantu šādā redakcijā:

"236.9 pants. Izglītības valsts inspekcija

Izglītības valsts inspekcija izskata šā kodeksa 201.49, 201.50, 201.51, 201.52, 201.53, 201.54 un 201.55 pantā minēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos naudas sodus Izglītības valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Izglītības valsts inspekcijas vadītājs – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Izglītības valsts inspekcijas vadītāja vietnieks, reģionālo daļu vadītāji – naudas sodu līdz simt latiem;

3) valsts izglītības inspektori – naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

247.pants. Amatpersonu un speciāli pilnvarotu personu saraksts, kuras ir tiesīgas sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu

Amatpersonu un speciāli pilnvaroto personu sarakstu, kurām ir tiesības sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu, nosaka normatīvais akts, kurā paredzēta administratīvā atbildība par attiecīgo noteikumu pārkāpšanu.

Ja aktā tas nav paredzēts, tad šo sarakstu nosaka Ministru kabinets, Valsts kontrole, attiecīgā ministrija, Latvijas Banka vai institūcija,

kura saskaņā ar šo likumu ir pilnvarota izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas.

Protokolu ir tiesīgas sastādīt arī tam pilnvarotas pašvaldību amatpersonas.

< P>61. Papildināt 247. panta otro daļu pēc vārdiem “Latvijas Banka” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija”.      

66. Papildināt 247. panta otro daļu pēc vārdiem “Latvijas Banka” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija”.

 

251.pants. Pārkāpēja atvešana

Lai sastādītu protokolu par administratīvo pārkāpumu, ja to nevar sastādīt uz vietas un ja protokola sastādīšana ir obligāta, pārkāpēju var nogādāt policijā, Zemessardzes vai Robežsardzes dienesta telpās vai pagasta valdē policijas darbinieks, zemessargs vai robežsargs.

Ja izdarīti transporta līdzekļu lietošanas noteikumu pārkāpumi vai kustības kārtības un drošības noteikumu pārkāpumi, kravu saglabāšanas noteikumu pārkāpumi transportā, ugunsdrošības, sanitāri higiēnisko un sanitāri pretepidēmisko noteikumu pārkāpumi transportā, pārkāpēju var nogādāt policijā uz to pilnvarota persona, ja pārkāpējam nav personas dokumentu un nav liecinieku, kuri var sniegt nepieciešamās ziņas par viņu.

Ja pārkāpti meža ugunsdrošības noteikumi, kā arī citi likumdošanas akti par vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu, protokola noformēšanai (ja pārkāpēja personu nevar noskaidrot pārkāpuma vietā) vides aizsardzības valsts iestāžu, Valsts meža dienesta amatpersonas, kā arī attiecīgi pilnvarotas to iestāžu amatpersonas, kuras realizē uzraudzību pār medību noteikumu ievērošanu, kontroli pār dzīvnieku aizsardzību un izmantošanu realizējošo citu iestāžu amatpersonas, rezervātu un citu īpaši aizsargājamo teritoriju amatpersonas, kā arī zemessargi var nogādāt pārkāpēju policijas, Zemessardzes vai pašvaldību institūciju dienesta telpās.

Nogādāšana jāizdara iespējami īsākā laikā.

62. Aizstāt 251. panta pirmajā daļā vārdus “policijas darbinieks, zemessargs vai robežsargs” ar vārdiem “policists, zemessargs, robežsargs vai karavīrs”.

     

67. Aizstāt 251. panta pirmajā daļā vārdus “policijas darbinieks, zemessargs vai robežsargs” ar vārdiem “policists, zemessargs, robežsargs vai karavīrs”.

 

257.pants. Mantu un dokumentu izņemšana

Mantas un dokumentus, kuri ir pārkāpuma priekšmets vai izdarīšanas rīks un kuri atrasti pie aizturēšanas, personas vai mantu apskates, kā arī pārkāpuma konstatācijas brīdī, izņem šā kodeksa 254. un 256.pantā norādīto institūciju amatpersonas, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotas amatpersonas. Izņemtās mantas un dokumenti turpmāk līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai glabājas vietās, kuras nosaka institūcijas (amatpersonas), kuriem ir tiesības izņemt mantas un dokumentus, bet pēc lietas izskatīšanas, atkarībā no lietas izskatīšanas rezultātiem, tās noteiktā kārtībā konfiscējamas, atdodamas īpašniekam, iznīcināmas vai realizējamas.

Ja muitas noteikumu pārkāpējam Latvijas Republikā nav pastāvīgas dzīvesvietas vai adreses, ir atļauta mantu, valūtas un vērtslietu izņemšana tādos apmēros, kas nodrošinātu naudas soda vai preču un citu priekšmetu vērtības piedziņu.

Par mantu un dokumentu izņemšanu sastāda protokolu vai izdara attiecīgu ierakstu protokolos par administratīvo pārkāpumu, par mantu apskati vai administratīvo aizturēšanu.

Ja izdarīts pārkāpums, par kuru saskaņā ar šo kodeksu var uzlikt administratīvo sodu - naudas sodu vai atņemt transporta līdzekļa vadīšanas tiesības, - transporta līdzekļa vadītājam atņem vadītāja apliecību uz laiku līdz naudas soda samaksāšanai šajā lietā, par to tiek izdarīts ieraksts tiesībpārkāpumu protokolā, kā arī transporta līdzekļa vadīšanas tiesību pagaidatļaujā, ko vadītājam izsniedz vadītāja apliecības vietā.

Ja transportlīdzeklis tiek vadīts alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai bez vadīšanas tiesībām vai ja transportlīdzekļa piederību nav iespējams noskaidrot, transportlīdzekli var novietot speciālā maksas stāvvietā. Amatpersona, kas veikusi pasākumus transportlīdzekļa novietošanai speciālajā maksas stāvvietā, par to nekavējoties paziņo Valsts policijas teritoriālajai dežūrdaļai (dežurantam pēc transportlīdzekļa atrašanas vietas), kā arī divdesmit četru stundu laikā nosūta paziņojumu personai, uz kuras vārda attiecīgais transportlīdzeklis reģistrēts, par tā novietošanu speciālajā maksas stāvvietā.

Ja transportlīdzekļa vadītājs atrodas alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai viņam nav vadītāja apliecības, transportlīdzeklis uz maksas stāvvietu nav jāpārvieto, ja konkrētā transportlīdzekļa pasažierim ir attiecīgās kategorijas vadītāja apliecība un transportlīdzekļa īpašnieks pilnvaro pasažieri tālāk vadīt šo transportlīdzekli. Minētais fakts tiek rakstveidā fiksēts administratīvajā protokolā.

Ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 181.pantā, policijas darbiniekiem ir tiesības līdz lietas izskatīšanai izņemt šaujamieroci un munīciju, par ko izdara ierakstu protokolā, norādot izņemamā ieroča marku vai modeli, kalibru, sēriju un numuru, munīcijas daudzumu un veidu. Personai, kas izdarījusi pārkāpumu, izpildot dienesta pienākumus, izņemšanu, personas un mantu apskati piemēro tikai neatliekamos gadījumos.

63. 257.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

”(4) Ja izdarīts pārkāpums, par kuru saskaņā ar šo kodeksu var piemērot administratīvo sodu – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu, pārkāpējam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var uz laiku aizturēt transportlīdzekļa vadītāja apliecību un izsniegt transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļauju, izdarot attiecīgu ierakstu protokolā par administratīvo parkāpumu.”;

papildināt piekto daļu pēc vārda "noskaidrot" ar vārdiem "kā arī transportlīdzekļa sastāva pieļaujamās faktiskās masas vai ass slodzes pārsniegšanas gadījumā bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas".

     

68. 257.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

” Ja izdarīts pārkāpums, par kuru saskaņā ar šo kodeksu var piemērot administratīvo sodu – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu, pārkāpējam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var uz laiku aizturēt transportlīdzekļa vadītāja apliecību un izsniegt transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļauju, izdarot attiecīgu ierakstu protokolā par administratīvo parkāpumu.”;

papildināt piekto daļu pēc vārda "noskaidrot" ar vārdiem "kā arī transportlīdzekļa sastāva pieļaujamās faktiskās masas vai ass slodzes pārsniegšanas gadījumā bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas".

269.pants. Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas vieta

Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pēc pārkāpuma izdarīšanas vietas.

Lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 118., 121.-128., 130. un 131.pantā, var izskatīt arī pēc transporta līdzekļu reģistrācijas vietas vai pārkāpēja dzīvesvietas.

Administratīvās komisijas administratīvo pārkāpumu lietas var nosūtīt izskatīšanai pēc pārkāpēja dzīvesvietas.

64. Papildināt 269.panta otro daļu pēc skaitļiem un vārdiem "130. un 131.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "134.3, 137.1, 140. un 140.1 pantā".

     

69. Papildināt 269.panta otro daļu pēc skaitļiem un vārdiem "130. un 131.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "134.3, 137.1, 140. un 140.1 pantā".

 

287.pants. Tiesneša, policijas iestādes priekšnieka, augstākas tiesas priekšsēdētāja un augstākas policijas iestādes priekšnieka pilnvaras

lietas pārskatīšanā

Tiesneša lēmumu lietās par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6, 155.8, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1, 160.1 panta otrajā daļā, 165.3 pantā, 165.4, 165.5 pantā un 165.6 panta otrajā daļā, 166.2 - 166.5, 166.7 - 166.8, 166.17, 166.20 - 166.25, 166.28, 166.29, 166.30,167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175.,175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 194., 194.1, 200., 201.1, 201.2 - 201.9, 201.39 - 201.48, 204.1 - 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā var atcelt vai grozīt pēc prokurora protesta pats tiesnesis, kā arī neatkarīgi no prokurora protesta - augstākas tiesas priekšsēdētājs.

Policijas iestādes priekšnieka lēmumu lietā par administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts šā kodeksa 167.pantā, var atcelt vai grozīt pēc prokurora protesta pats policijas iestādes priekšnieks, kā arī neatkarīgi no prokurora protesta - augstākas policijas iestādes priekšnieks.

65. 287. panta pirmajā daļā:

papildināt pēc skaitļa un vārdiem “139.1 panta otrajā daļā” ar skaitli “140”;

aizstāt skaitli unvārdus “155.3 panta otrajā daļā” ar skaitli un vārdu “155.3 pantā”;

izslēgt skaitli un vārdus “un 165.6 panta otrajā daļā”;

papildināt daļu pēc skaitļa un vārdiem “190.9 panta pirmajā daļā” ar skaitli “190.10”, pēc skaitļiem “201.2-201.9” ar skaitli “201.36”.

     

70. 287. panta pirmajā daļā:

papildināt pēc skaitļa un vārdiem “139.1 panta otrajā daļā” ar skaitli “140”;

aizstāt skaitli unvārdus “155.3 panta otrajā daļā” ar skaitli un vārdu “155.3 pantā”;

izslēgt skaitli un vārdus “un 165.6 panta otrajā daļā”;

papildināt daļu pēc skaitļa un vārdiem “190.9 panta pirmajā daļā” ar skaitli “190.10”, pēc skaitļiem “201.2-201.9” ar skaitli “201.36”.

 

304.pants. Institūcijas un iestādes, kas izpilda lēmumus par konfiskāciju

Lēmumu par administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka

konfiskāciju izpilda:

1) rajonu (pilsētu) tiesu izpildītāji - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 156.panta otrajā daļā, 173.2 pantā, 201.36 panta ceturtajā daļā, 204.4, 204.5 pantā, kā arī ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 201.10 - 201.15 pantā, ja Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas nevar izpildīt lēmumu par konfiskāciju;

2) policijas iestāžu pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 155.panta septītajā daļā, 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.3 - 155.6 pantā, 155.8 pantā, 156. panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4 - 159.6, 163.1 panta trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14, 166.15 pantā, 166.20, 169.3 un 178. pantā, 201.36 panta ceturtajā daļā;

3) Vides valsts inspekcijas un reģionālo vides aizsardzības komiteju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 79., 80., 80.1, 80.2 pantā;

4) meža dienesta un Vides valsts inspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 69. panta otrajā un trešajā daļā;

5) valsts veterinārā dienesta iestāžu pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 108.1 un 108.3 pantā;

6) Farmācijas inspekcijas amatpersonas vai Valsts veterinārā departamenta pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 46.1 pantā;

7) civilās aviācijas institūciju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 112.pantā;

8) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4 - 159.6, 163.1, 166.2 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā un trešajā daļā, 166.20, 166.31, 169.3 un 201.10 - 201.15 pantā.

9) Valsts elektrosakaru inspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā, 146.1 panta otrajā un trešajā daļā un 149.2 pantā;

10) Valsts augu aizsardzības dienesta pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 102.2 pantā;

11) Sanitārās robežinspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.2, 102.2, 108.1 un 108.3 pantā.

66. Izslēgt 304. panta 1.un 2. punktā skaitli un vārdus “201.36 panta ceturtajā daļā”.

     

71. Izslēgt 304. panta 1.un 2. punktā skaitli un vārdus “201.36 panta ceturtajā daļā”.

 

 

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 3. pants (par vārdu “vai Latvijas Bankas” aizstāšanu ar vārdiem “Latvijas Bankas vai Finansu un kapitāla tirgus komisijas”), 4. pants (par 165.5 panta izslēgšanu), 16. pants (par 236.7 panta izslēgšanu) un 17. pants (par papildināšanu ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija”) stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.

2. Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. pantā (par skaitļa un vārdu “165.6 panta otrajā daļā” izslēgšanu) stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.

64.

/Juridiskā komisija/

Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

1. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.3 un grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 215.3 pantā stājas spēkā vienlaikus ar likuma “Par darbinieku informēšanu un konsultēšanos Eiropas Kopienas komercsabiedrībās un komercsabiedrību grupās” spēkā stāšanos.

2. Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 186. pantā, grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā par 188. panta izslēgšanu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.10 pants, grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. pantā (par 213. panta papildināšanu pēc skaitļa un vārdiem “190.9 panta pirmajā daļā” ar skaitli “190.10”), grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 287. pantā (par 287. panta papildināšanu pēc skaitļa un vārdiem “190.9 panta pirmajā daļā” ar skaitli “190.10”) stājas spēkā vienlaikus ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma spēkā stāšanos.”

 

Pārejas noteikumi

Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

1. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.3 un grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 215.3 pantā stājas spēkā vienlaikus ar likuma “Par darbinieku informēšanu un konsultēšanos Eiropas Kopienas komercsabiedrībās un komercsabiedrību grupās” spēkā stāšanos.

2. Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 186. pantā, grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā par 188. panta izslēgšanu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.10 pants, grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. pantā (par 213. panta papildināšanu pēc skaitļa un vārdiem “190.9 panta pirmajā daļā” ar skaitli “190.10”), grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 287. pantā (par 287. panta papildināšanu pēc skaitļa un vārdiem “190.9 panta pirmajā daļā” ar skaitli “190.10”) stājas spēkā vienlaikus ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma spēkā stāšanos.