Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Likumprojektā iekļauts likumprojekts ar reģ.nr.646

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.427)

Atticīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija otrajam lasījumam

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

33.pants. Apstākļi, kas mīkstina atbildību par administratīvo pārkāpumu

Atbildību par administratīvo pārkāpumu mīkstina šādi apstākļi:

1) ja vainīgais vaļsirdīgi nožēlojis izdarīto;

2) ja vainīgais novērsis pārkāpuma kaitīgās sekas, labprātīgi atlīdzinājis zaudējumu vai novērsis nodarīto kaitējumu;

3) ja pārkāpums izdarīts stipra psihiska uzbudinājuma ietekmē vai arī smagu personisku vai ģimenes apstākļu sagadīšanās dēļ;

4) ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais;

5) ja pārkāpumu izdarījusi sieviete grūtniecības stāvoklī vai sieviete, kam ir bērns vecumā līdz vienam gadam.

Institūcija (amatpersona), kas izlemj administratīvā pārkāpuma lietu, var atzīt par mīkstinošiem arī apstākļus, kuri likumā nav minēti.

 

1.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt 33. panta pirmo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) ja vainīgais ir labprātīgi pieteicies pirms izdarītā pārkāpuma atklāšanas.”

Atbalstīt.

1. Papildināt 33. panta pirmo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) ja vainīgais ir labprātīgi pieteicies pirms izdarītā pārkāpuma atklāšanas.”

156.pants. Darījumu apliecinoša dokumenta neizsniegšana

Par darījumu apliecinoša dokumenta (čeka) neizsniegšanu klientiem,pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus, -

uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem,

konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas

tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.

 

2.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izslēgt 156. panta pirmajā daļā vārdu “(čeka)”.

Atbalstīt.

2. Izslēgt 156. panta pirmajā daļā vārdu “(čeka)”.

165.3 pants. Kredītiestāžu darbības noteikumu neievērošana

Par kredītiestāžu darbību regulējošo likumu, Ministru kabineta noteikumu vai Latvijas Bankas saistošo noteikumu vai norādījumu neievērošanu -

uzliek naudas sodu kredītiestādes valdes locekļiem, valdes priekšsēdētājam vai direktoram rīkotājam no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

1. Aizstāt 165.3 pantā vārdus “Latvijas Bankas” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas”.

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

5.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 165.3 pantā vārdus “vai Latvijas Bankas” ar vārdiem “Latvijas Bankas vai Finansu un kapitāla tirgus komisijas”.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Izslēgt likumprojekta 1. pantā vārdu “uzraudzības”.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izslēgt 165.3 pantā vārdu “saistošo”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

3. 165.3 pantā:

aizstāt vārdus “vai Latvijas Bankas” ar vārdiem “Latvijas Bankas vai Finansu un kapitāla tirgus komisijas”;

izslēgt vārdu “saistošo”.

165.5 pants. Klienta identifikācijas prasību pārkāpšana

Par klienta identifikācijas prasību pārkāpšanu -

kredītiestādes vai finansu iestādes darbiniekam uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

2. Izlsēgt 165.6 pantu.

     

4. Izslēgt 165.6 pantu.

166.6 pants. Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu neievērošana

Par uzņēmumam, uzņēmējsabiedrībai, iestādei vai organizācijai likumos noteikto grāmatvedības kārtošanas nosacījumu, gada pārskatu un statistikas pārskatu sastādīšanas kārtības neievērošanu, gada pārskatu, statistikas pārskatu un statistiskās informācijas savlaicīgu neiesniegšanu vai

nepilnīgu iesniegšanu attiecīgajām valsts institūcijām -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

Par izvairīšanos iesniegt šā panta pirmajā daļā norādīto informāciju vai dokumentus -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

3. Papildināt 166.6 panta pirmo daļu aiz vārda “neievērošanu” ar vārdiem “(izņemot apdrošināšanas sabiedrībām)”.

     

5. Papildināt 166.6 panta pirmo daļu pēc vārda “neievērošanu” ar vārdiem “(izņemot apdrošināšanas sabiedrībām)”.

174.3 pants. Sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšana

(1) Par sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu noteiktās organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm.

 

6.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt 174.3panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Par sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu noteiktās organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm."

Atbalstīt.

6. Izteikt 174.3panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Par sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu noteiktās organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu līdz piecpadsmit diennaktīm."

 

181.pants. Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšana, ko izdarījušas

personas, kurām ir attiecīgas atļaujas

Par šaujamieroču un munīcijas iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas

Republikas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījušas fiziskās personas, kurām

ir attiecīgas atļaujas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem ieroču glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

Par speciālo līdzekļu (gāzes pistoļu (revolveru)) iegādes,

reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījušas

fiziskās personas, kurām ir attiecīgas atļaujas, -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem vai atņem speciālolīdzekļu glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

4. Izteikt 181.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"181.pants. Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, lietošanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšana, ko izdarījušas fiziskās personas, kurām ir attiecīgas atļaujas

Par šaujamieroču un munīcijas iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, lietošanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījušas fiziskās personas, kurām ir attiecīgas atļaujas, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroču glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem."

     

7. Izteikt 181.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"181.pants. Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, lietošanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšana, ko izdarījušas fiziskās personas, kurām ir attiecīgas atļaujas

Par šaujamieroču un munīcijas iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, lietošanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījušas fiziskās personas, kurām ir attiecīgas atļaujas, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroču glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem."

 

183.pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no

Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšana, kā arī šaujamieroču un speciālo

līdzekļu izmantošana tiem neparedzētiem mērķiem, ko izdarījuši uzņēmumu

(uzņēmējsabiedrību), iestāžu, organizāciju darbinieki

Par šaujamieroču un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas,

glabāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, kā arī šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu tiem neparedzētiem mērķiem, ko izdarījuši to uzņēmumu

(uzņēmējsabiedrību), iestāžu, organizāciju darbinieki, kurām ir attiecīgas atļaujas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroču vai speciālo līdzekļu glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

5. Izteikt 183.pantu šādā redakcijā:

"183.pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšana, kā arī šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošana neparedzētiem mērķiem, ko izdarījuši uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju darbinieki

Par šaujamieroču un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, kā arī šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu neparedzētiem mērķiem, ko izdarījuši to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju darbinieki, kurām ir attiecīgas atļaujas, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroču vai speciālo līdzekļu glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem."

     

8. Izteikt 183.pantu šādā redakcijā:

"183.pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšana, kā arī šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošana neparedzētiem mērķiem, ko izdarījuši uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju darbinieki

Par šaujamieroču un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, kā arī šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu neparedzētiem mērķiem, ko izdarījuši to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju darbinieki, kurām ir attiecīgas atļaujas, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroču vai speciālo līdzekļu glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem."

 

 

6. Papildināt kodeksu ar 183.1 pantu šādā redakcijā:

"183.1 pants. Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtības un darbības noteikumu pārkāpšana

Par iekšējās drošības dienesta nereģistrēšanu –

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt latiem.

Par iekšējās drošības dienesta darbības noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt latiem."

     

9. Papildināt kodeksu ar 183.1 pantu šādā redakcijā:

"183.1 pants. Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtības un darbības noteikumu pārkāpšana

Par iekšējās drošības dienesta

nereģistrēšanu –

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt latiem.

Par iekšējās drošības dienesta darbības noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt latiem."

 

   

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

/Iekšlietu ministra priekšlikums/

Papildināt kodeksu ar 194.3 pantu šādā redakcijā:

“194.3 pants. Patvaļīga iekļūšana militāros objektos un militāro objektu aprīkojuma bojāšana

Par patvaļīga iekļūšana militāros objektos vai militārās policijas apsargājamās teritorijās,-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par militāro objektu aprīkojuma bojāšanu,-

uzkliek naudas sodu līdz divsimt latiem.”

/Aizsardzības ministra priekšlikums/

Papildināt kodeksu ar 194.3 pantu šādā redakcijā:

“194.3 pants. Patvaļīga iekļūšana militāros objektos un militāro objektu aprīkojuma bojāšana

Par patvaļīga iekļūšana militāros objektos vai apsargājamās teritorijās,-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par militāro objektu aprīkojumu bojāšanu,-

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji.

10. Papildināt kodeksu ar 194.3 pantu šādā redakcijā:

“194.3 pants. Patvaļīga iekļūšana militāros objektos un militāro objektu aprīkojuma bojāšana

Par patvaļīgu iekļūšanu militāros objektos vai militārās policijas apsargājamās teritorijās-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par militāro objektu aprīkojuma bojāšanu-

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.”

 

201.10 pants. Muitas procedūru noteikumu pārkāpšana

Par muitas procedūru noteikumu

pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

 

9.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt 201.10 pantu šādā redakcijā:

“201.10 pants. Muitas procedūru izpildes kārtības noteikumu pārkāpšana

(1) Par muitas procedūru izpildes kārtības noteikumu pārkāpšanu, izņemot, gadījumus, kad pārkāpums radies tehniskas kļūdas vai nejaušības dēļ un tā rezultātā nevar rasties muitas parāds, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.”

Atbalstīt.

11. Izteikt 201.10 pantu šādā redakcijā:

“201.10 pants. Muitas procedūru izpildes kārtības noteikumu pārkāpšana

(1) Par muitas procedūru izpildes kārtības noteikumu pārkāpšanu, izņemot, gadījumus, kad pārkāpums izdarīts tehniskas kļūdas vai nejaušības dēļ un tā rezultātā nevar rasties muitas parāds, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.”

 

201.14 pants. Preču nedeklarēšana vai deklarēšana ar neīstu nosaukumu

Par tādu preču nedeklarēšanu, kuras pārvieto pāri Latvijas Republikas muitas robežai, arī tranzītā cauri Latvijas Republikas teritorijai, tas ir, par precīzu ziņu neiesniegšanu par precēm pēc noteiktas formas, kā arī to deklarēšanu ar neīstu nosaukumu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz diviem tūkstošiem latu, konfiscējot attiecīgās

preces vai bez konfiskācijas.

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt 201.14 pantu šādā redakcijā:

“201.14 pants. Preču nedeklarēšana vai deklarēšana ar neīstu nosaukumu

(1) Par tādu preču nedeklarēšanu, kuras ir paredzēts pakļaut muitas procedūrai, tas ir, par precīzu ziņu neiesniegšanu par precēm pēc noteiktas formas, kā arī to deklarēšanu ar neīstu nosaukumu, izņemot, ja pārkāpums izdarīts tehniskas kļūdas vai nejaušības dēļ un tā rezultātānevar rasties muitas parāds,-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit pieciem latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juriskajām personām - līdz diviem tūkstošiem latu, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.”

Atbalstīt.

12. Izteikt 201.14 pantu šādā redakcijā:

“201.14 pants. Preču nedeklarēšana vai deklarēšana ar neīstu nosaukumu

(1) Par tādu preču nedeklarēšanu, kuras ir paredzēts pakļaut muitas procedūrai, tas ir, par precīzu ziņu neiesniegšanu par precēm pēc noteiktas formas, kā arī to deklarēšanu ar neīstu nosaukumu, izņemot gadījumus, kad pārkāpums izdarīts tehniskas kļūdas vai nejaušības dēļ un tā rezultātā nevar rasties muitas parāds,-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit pieciem latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz diviem tūkstošiem latu, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.”

 

210.pants. Pašvaldību administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 44., 53.1 (parpārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96.-98., 98.1, 98.2, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6,106.-108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā),

138. (par pārkāpumiem autotransportā), 140.-142. (par pārkāpumiem, kas saistīti ar apdzīvoto vietu ielām), 144., 148., 149., 149.1, 149.2, 150.,

152., 155., 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un

administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušas tādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma

lietu), 172., 172.1 pantā, 173.panta pirmajā daļā, 176., 185.-190., 197. (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts

iestādes amatpersona) un 202.-204.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu

lietas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem.

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

/Juridiskās komsiijas priekšlikums/

Aizstāt 210. pantā skaitli un vārdus “173. panta pirmajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem “173.pantā, 174.3 panta pirmajā daļā”.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Papildināt 210. pantu pēc skaitļiem “185. - 190.” ar skaitli “194.3”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

13. 210. pantā:

aizstāt skaitli un vārdus “173. panta pirmajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem “173. pantā, 174.3 panta pirmajā daļā”;

papildināt pantu pēc skaitļiem “185. - 190.” ar skaitli “194.3”.

 

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 (ja

pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā,

126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5 pantā, 165.6 panta otrajā

daļā, 166.2 - 166.4, 166.7, 166.8, 166.17 pantā, 166.20 panta otrajā daļā, 166.21 - 166.25, 166.28 - 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5,

190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 194.1, 200., 201.1-201.9, 201.39 - 201.48, 204.1 - 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

7. Izslēgt 213. pantā skaitli un vārdus “165.6 panta otrajā daļā”.

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Izteikt likumprojekta 7. pantu šādā redakcijā:

“7. 213. pantā:

papildināt pēc skaitļa un vārdiem “160.1 panta otrajā daļā” ar skaitli “165.3”;

izslēgt skaitli un vārdus “165.6 panta otrajā daļā”.”

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Aizstāt 213. pantā skaitli “174.3” ar skaitli un vārdiem “174.3 panta otrajā daļā”.

/Iekšlietu ministra priekšlikums/

Papildināt 213. pantu pēc skaitļa “194.1” ar skaitli “194.3”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

Neatbalstīt.

14. 213. pantā:

papildināt pantu pēc skaitļa un vārdiem “160.1 panta otrajā daļā” ar skaitli “165.3”;

izslēgt skaitli un vārdus “165.6 panta otrajā daļā”;

aizstāt skaitli “174.3” ar skaitli un vārdiem “174.3 panta otrajā daļā”.

 

214.pants. Valsts policijas iestādes

Valsts policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1, 46., 109.-114.,

121., 122., 122.1, 122.2, 122.3, 123., 124., 125., 126., 126.1 pantā,126.2 panta pirmajā daļā, 126.3, 126.4, 129., 131., 131.1, 131.2, 134.,135.-136., 138.-139.pantā, 139.1 panta pirmajā daļā, 140., 155.3 panta pirmajā daļā, 155.4 panta pirmajā daļā, 155.6 panta pirmajā daļā, 159.4,159.5 un 159.6 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 167., 171.panta pirmajā daļā, 173.panta otrajā daļā, 174.4, 181. un 183.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) attiecīgo policijas nodaļu (pārvalžu) priekšnieki un viņu vietnieki,ceļu policijas priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Dežūrdaļas maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiemadministratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;

2) policijas iecirkņu vecākie inspektori un inspektori laukos un policijas iecirkņu vecākie inspektori rajonu un republikas pilsētās - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā daļā, 122.panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā daļā, 125.panta otrajā daļā, 126.panta pirmajā un otrajā daļā, 129., 136.,171.panta pirmajā daļā;

3) ceļu policijas apakšvienību komandieri un viņu vietnieki, ceļu policijas galvenie speciālisti, ceļu policijas inspektori - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta p irmajā, otrajā daļā, 122.panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 125.panta otrajā daļā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā un 129.pantā;

4)[ (izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu).

8. Papildināt 214.panta pirmo daļu aiz skaitļa un vārda "183.pantā" ar skaitli un vārdu "183.1 pantā".

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Izteikt likumprojekta 8. pantu šādā redakcijā:

“8. Aizstāt 214. panta pirmajā daļā vārdus un skaitli “un 183.pantā” ar skaitļiem un vārdiem “183. un 183.1 pantā”.

/Aizsardzības ministra priekšlikums/

Aizstāt 214. panta pirmajā daļā vārdu un skaitli “un 183” ar skaitļiem un vārdu “183. un 194.3”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

15. Aizstāt 214. panta pirmajā daļā vārdus un skaitli “un 183.pantā” ar skaitļiem un vārdiem “183. un 183.1 pantā”.

 

236.7 pants. Vērtspapīru tirgus komisija

Vērtspapīru tirgus komisija izskata šā kodeksa 165.6 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

9. Izslēgt 236.7 pantu.

     

16. Izslēgt 236.7 pantu.

247.pants. Amatpersonu un speciāli pilnvarotu personu saraksts, kuras ir tiesīgas sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu

Amatpersonu un speciāli pilnvaroto personu sarakstu, kurām ir tiesības sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu, nosaka normatīvais akts, kurā paredzēta administratīvā atbildība par attiecīgo noteikumu pārkāpšanu.

Ja aktā tas nav paredzēts, tad šo sarakstu nosaka Ministru kabinets, Valsts kontrole, attiecīgā ministrija, Latvijas Banka vai institūcija,

kura saskaņā ar šo likumu ir pilnvarota izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas.

Protokolu ir tiesīgas sastādīt arī tam pilnvarotas pašvaldību amatpersonas.

10. Aizstāt 247. panta otrajā daļā vārdus “Latvijas Banka” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija”.

18.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt likumprojekta 10. pantu šādā redakcijā:

“10. Papildināt 247. panta otro daļu pēc vārdiem “Latvijas Banka” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija”.

Atbalstīt.

17. Papildināt 247. panta otro daļu pēc vārdiem “Latvijas Banka” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija”.

 

251.pants. Pārkāpēja atvešana

Lai sastādītu protokolu par administratīvo pārkāpumu, ja to nevar sastādīt uz vietas un ja protokola sastādīšana ir obligāta, pārkāpēju var nogādāt policijā, Zemessardzes vai Robežsardzes dienesta telpās vai pagasta valdē policijas darbinieks, zemessargs vai robežsargs.

Ja izdarīti transporta līdzekļu lietošanas noteikumu pārkāpumi vai kustības kārtības un drošības noteikumu pārkāpumi, kravu saglabāšanas noteikumu pārkāpumi transportā, ugunsdrošības, sanitāri higiēnisko un sanitāri pretepidēmisko noteikumu pārkāpumi transportā, pārkāpēju var nogādāt policijā uz to pilnvarota persona, ja pārkāpējam nav personas dokumentu un nav liecinieku, kuri var sniegt nepieciešamās ziņas par viņu.

Ja pārkāpti meža ugunsdrošības noteikumi, kā arī citi likumdošanas akti par vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu, protokola noformēšanai (ja pārkāpēja personu nevar noskaidrot pārkāpuma vietā) vides aizsardzības valsts iestāžu, Valsts meža dienesta amatpersonas, kā arī attiecīgi pilnvarotas to iestāžu amatpersonas, kuras realizē uzraudzību pār medību noteikumu ievērošanu, kontroli pār dzīvnieku aizsardzību un izmantošanu realizējošo citu iestāžu amatpersonas, rezervātu un citu īpaši aizsargājamo teritoriju amatpersonas, kā arī zemessargi var nogādāt pārkāpēju policijas, Zemessardzes vai pašvaldību institūciju dienesta telpās.

Nogādāšana jāizdara iespējami īsākā laikā.

 

19.

 

 

 

 

 

20.

/Aizsardzības ministra priekšlikums/

Papildināt 251. panta pirmo daļu aiz vārdiem “policijas darbinieks” ar vārdiem “militārais policists”.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Aizstāt 251. panta pirmajā daļā vārdus “policijas darbinieks, zemessargs vai robežsargs” ar vārdiem “policists, zemessargs, robežsargs vai karavīrs”.

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

18. Aizstāt 251. panta pirmajā daļā vārdus “policijas darbinieks, zemessargs vai robežsargs” ar vārdiem “policists, zemessargs, robežsargs vai karavīrs”.

 

287.pants. Tiesneša, policijas iestādes priekšnieka, augstākas tiesas priekšsēdētāja un augstākas policijas iestādes priekšnieka pilnvaras

lietas pārskatīšanā

Tiesneša lēmumu lietās par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā

daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6, 155.8, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1, 160.1 panta otrajā daļā, 165.3 pantā, 165.4, 165.5 pantā un 165.6 panta otrajā daļā, 166.2 - 166.5, 166.7 - 166.8, 166.17, 166.20 - 166.25, 166.28, 166.29, 166.30,167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175.,175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 194., 194.1, 200., 201.1, 201.2 - 201.9, 201.39 -

201.48, 204.1 - 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā var atcelt vai grozīt pēc prokurora protesta pats tiesnesis, kā arī neatkarīgi no prokurora protesta - augstākas tiesas priekšsēdētājs.

Policijas iestādes priekšnieka lēmumu lietā par administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts šā kodeksa 167.pantā, var atcelt vai grozīt pēc prokurora protesta pats policijas iestādes priekšnieks, kā arī neatkarīgi no prokurora protesta - augstākas policijas iestādes priekšnieks.

 

21.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Izslēgt 287. panta pirmajā daļā skaitli un vārdus “un 165.6 panta otrajā daļā”.

Atbalstīt.

19. Izslēgt 287. panta pirmajā daļā skaitli un vārdus “un 165.6 panta otrajā daļā”.

 

 

11. Šī likuma 1.,2.,4.,5. un 6. pants stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.

22.

/Juridiskās komisijas priekšlikums/

Izteikt likumprojekta 11. pantu šādā redakcijā:

“Papildināt ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 2. pants (par vārdu “vai Latvijas Bankas” aizstāšanu ar vārdiem “Latvijas Bankas vai Finansu un kapitāla tirgus komisijas”), 3. pants (par 165.5 panta izslēgšanu), 15. pants (par 236.7 panta izslēgšanu) un 16. pants (par papildināšanu ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija”) stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.

2. Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. pantā (par skaitļa un vārdu “165.6 panta otrajā daļā” izslēgšanu) stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.

Atbalstīt.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 3. pants (par vārdu “vai Latvijas Bankas” aizstāšanu ar vārdiem “Latvijas Bankas vai Finansu un kapitāla tirgus komisijas”), 4. pants (par 165.5 panta izslēgšanu), 16. pants (par 236.7 panta izslēgšanu) un 17. pants (par papildināšanu ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija”) stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.

2. Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. pantā (par skaitļa un vārdu “165.6 panta otrajā daļā” izslēgšanu) stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.