Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Aizstāt 165.3 pantā vārdus "Latvijas Bankas" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas".

2. Izslēgt 165.6 pantu.

3. Papildināt 166.6 panta pirmo daļu aiz vārda "neievērošanu" ar vārdiem "(izņemot apdrošināšanas sabiedrībām)".

4. Izslēgt 213.pantā skaitli un vārdus "165.6 panta otrajā daļā".

5. Izslēgt 236.7 pantu.

6. Aizstāt 247.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas Banka" ar vārdiem "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija".

Likuma 1., 2., 4., 5. un 6.pants stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

 

LIKUMPROJEKTA

"Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

  1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" izstrādāti, lai izpildītu likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums", saskaņā ar kuru ir paredzēts apvienot Vērtspapīru tirgus komisiju, Apdrošināšanas uzraudzības inspekciju un Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldi un izveidot vienotu finansu un kapitāla tirgus uzraudzības institūciju- Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisiju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams izdarīt attiecīgas izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kurā ir atsevišķas normas, kas paredz administratīvo atbildību par kredītiestāžu darbības noteikumu neievērošanu un vērtspapīru tirgus regulējošo normatīvo aktu neievērošanu. Ar sagatavotajiem grozījumiem ir paredzēts precizēt normu, kas paredz administratīvo atbildību par kredītiestāžu darbību regulējošo normatīvo aktu neievērošanu. Tāpat sagatavotie grozījumi paredz izslēgt normu, kas paredz administratīvo atbildību par vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu neievērošanu, ievērojot:

  1. ka pārkāpumu finansu sfērā bieži izdodas konstatēt tikai pēc ilgstoša termiņa pēc to nodarīšanas, administratīvajā sodu sistēmā paredzētie termiņi soda uzlikšanai var būt šķērslis soda piemērošanai un virknē gadījumu var būt neiespējami sodīt pārkāpējus, kas būtiski mazinātu uzraudzības sistēmas efektivitāti;
  2. patreiz Saeimā tiek izskatīts likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem", kas paredz precizēt likumā iekļauto atbildības daļu un izslēgt atsauci uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu likuma neievērošanas gadījumā.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts kontekstā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" pozitīvi ietekmēs tautsaimniecības attīstību.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likumprojekts nepalielinās budžeta izdevumus un nesamazinās budžeta ieņēmums, ņemot vērā, ka administratīvais sods par kredītiestāžu darbību un vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu neievērošanu līdz šim nav piemērots anotācijas 1.punkta 1.apakšpunktā minēto apstākļu dēļ.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Sakarā ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likumu" bez grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā nepieciešams izdarīt grozījumus arī "Kredītiestāžu likumā", Likumā "Par Latvijas Banku", "Fizisko personu noguldījumu garantiju likumā", likumā "Par Vērtspapīriem" , Hipotekāro ķīlu zīmju likumā un citos likumos, kas regulē finansu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzību.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" un šajā kontekstā atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Ja likumprojekts "Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas likums" tiks atbalstīts, izveidosies vienota uzraudzības institūcija, kas būs Vērtspapīru tirgus komisijas, Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas un Latvijas Bankas, kredītiestāžu uzraudzības jomā, tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja.

 

 

Finansu ministrs E.Krastiņš