Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Kārtības ruļļa 95.pantā noteiktajā kārtībā

neviens priekšlikums nav iesniegts

Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības

obligātās apdrošināšanas likumā

(reģ.nr.426)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

 

Izdarīt Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (LR Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 8.nr., 2000, 3.nr.) šādus grozījumus:

44.pants. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonds

(1) Satiksmes birojs kopā ar apdrošinātājiem izveido Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fondu (turpmāk - Garantijas fonds).Garantijas fonda mērķis ir nodrošināt apdrošināšanas atlīdzības izmaksas to zaudējumu segšanai, kurus nodarījis:

1) transportlīdzeklis, kura īpašnieks savu civiltiesisko atbildību nav apdrošinājis;

2) nenoskaidrots transportlīdzeklis, izņemot mantai vai videi nodarītos zaudējumus;

3) transportlīdzeklis, kurš izgājis no īpašnieka, glabātāja vai lietotāja valdījuma bez viņu vainas, bet citas personas prettiesisku darbību rezultātā;

4) ārvalstīs reģistrēts transportlīdzeklis, kura īpašnieks nav noslēdzis robežapdrošināšanas līgumu.

(2) No Garantijas fonda līdzekļiem tiek izmaksāta zaudējumu atlīdzība arī starptautiskajos līgumos paredzētajos gadījumos.

(3) Garantijas fonda līdzekļus veido:

1) apdrošinātāju vienreizējās iemaksas Ministru kabineta noteiktajā apmērā;

2) atskaitījumi no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām Ministru kabineta noteiktajā apmērā;

3) apdrošinātāju papildu iemaksas Ministru kabineta noteiktajā apmērā;

4) Satiksmes biroja regresa kārtībā atgūtie līdzekļi par ceļu satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem;

5) ziedojumi un dāvinājumi.

(4) Garantijas fonda turētājs ir Satiksmes birojs. Lēmumus par Garantijas fonda līdzekļu izlietošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem pieņem Satiksmes biroja valde.

(5) Garantijas fonda līdzekļu izlietojumu uzrauga Garantijas fonda padome, kuras sastāvā ir Satiksmes biroja pārstāvis, Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas pārstāvis un apdrošinātāju pilnvaroti pārstāvji.

(6) Garantijas fonda nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

1. Aizstāt 44. panta piektajā daļā vārdus “Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisijas”.

 

45.pants. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds

(1) Satiksmes birojs kopā ar apdrošinātājiem izveido Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fondu (turpmāk - Apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds), kura mērķis ir nodrošināt apdrošināšanas atlīdzības izmaksas apdrošinātāja maksātnespējas

gadījumā.

(2) Apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonda līdzekļus veido:

1) apdrošinātāju iemaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) ziedojumi un dāvinājumi.

(3) Ja Apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fondā nepietiek līdzekļu, tajā ieskaita līdzekļus no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(4) Apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonda turētājs ir Satiksmes birojs. Apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonda līdzekļi izmaksājami, ja ir pieņemts attiecīgs Satiksmes biroja padomes lēmums.

(5) Uzraudzību pār Apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonda darbu veic Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcija.

(6) Apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonda nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

2. Aizstāt 45. panta piektajā daļā vārdus “Valsts apdrošināšanas uzraudzības inspekcija” ar vārdiem “Finansu un kapitāla tirgus komisija”.

 

Likums stājas spēkā 2001. gada 1. jūlijā.